Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

O ČEM VYPRÁVÍ ARCHEOLOGIE? Archeologie je vědní obor zkoumající prameny hmotné kultury. Slovo vzniklo spojením řeckých slov archaios = starý a logos =

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "O ČEM VYPRÁVÍ ARCHEOLOGIE? Archeologie je vědní obor zkoumající prameny hmotné kultury. Slovo vzniklo spojením řeckých slov archaios = starý a logos ="— Transkript prezentace:

1 O ČEM VYPRÁVÍ ARCHEOLOGIE? Archeologie je vědní obor zkoumající prameny hmotné kultury. Slovo vzniklo spojením řeckých slov archaios = starý a logos = slovo, řeč. Cílem archeologie je poznat minulé události lidských komunit a jejich kulturu. Patří k několika vědním disciplínám, které jsou schopné interpretovat minulost lidstva z doby před používáním písma. Práce archeologů při odkrytí hrobu z doby bronzové

2 METODY VÝZKUMU DESTRUKTIVNÍ METODA – používá se v ČR téměř vždy jen jako záchrana v případě, že lokalita s nálezy je ohrožena probíhající či plánovanou stavbou. Také se takovému postupu říká záchranný archeologický výzkum. Na ploše plánované zástavby se odkryjí nejsvrchnější centimetry hlíny, aby byly patrné stopy po minulých objektech. Každá vrstva a každý nález je dokumentován jak kresebně, tak i fotograficky, protože umístění jednotlivých nálezů a souslednost vrstev odborníkům napoví mnohé o svém stáří a vzájemném vztahu. Po vyzvednutí artefaktů je nutné nálezy očistit, zaevidovat, popřípadě zrestaurovat a poté v kombinaci se studiem nákresů, fotografií a plánů vyhodnotit. Nejnáročnější fází je publikování výsledků výzkumu. Nevýhodou takového postupu je, že vyzvednutím artefaktů z původní pozice se zničí archeologická situace, nelze se později na stejné místo vrátit a ověřit si správnost. NEDESTRUKTIVNÍ METODA - je to takový výzkum, při kterém nedochází k rušivému zásahu do terénu nebo jen v malé míře. Používá se například letecká archeologie. Archeolog z nízko letícího letadla pozoruje povrch a všímá si jasně viditelných vegetačních a půdních příznaků v terénu, které indikují archeologické objekty. To je způsobeno tím, že tyto objekty po zániku své funkce byly zaneseny výplní odlišnou od svého okolí. Je-li objekt zaplněn kamenitou výplní, vegetace na jeho povrchu bude mnohem nižší než v okolí. Na zoraném poli se pak objekty odlišují svou barvou, v případě terénních nerovností jsou pak indikovány stínem.

3 Destruktivní metoda použitá při záchranném výzkumu. Při stavbě nového domu ve Velké Británii byly nalezeny zbytky sklepení kamenných staveb z 12. století. Nedestruktivní metoda - snímek povrchu lokality pořízený z nízko letícího letadla.

4 ARCHEOLOGICKÉ DISCIPLÍNY Mnoha lidem se pod pojmem archeologie vybaví pouze vykopávky v Řecku nebo v Egyptě. Ale archeologové pracují na různých místech světa, stejně jako se na něm vyskytovali lidé před mnoha tisíci lety nebo jen před pár desetiletími. U nás se můžeme setkat s těmito typy zaměření archeologie: A)PRAVĚKÁ A STŘEDOVĚKÁ ARCHEOLOGIE – studuje dějiny lidstva na našem území popřípadě na území celé Evropy od vzniku prvních lidí až po konec středověku. B)NOVOVĚKÁ ARCHEOLOGIE – pracuje s lokalitami, které se váží např. k bitvám během napoleonských válek, odkrývá vraky sestřelených letadel z období druhé světové války. C)KLASICKÁ ARCHEOLOGIE – se zabývá studiem antického starověku, tedy počátky a vývojem starověkého Řecka a Říma i okolních oblastí, které byly antikou ovlivňovány. D)EGYPTOLOGIE – zkoumá dějiny starověkého Egypta od počátku vývoje tamní civilizace až do jejího úpadku po zániku Římské říše.

5 Archeologický nález zbraní z II. světové válkyArcheologický nález středověkých artefaktů

6 EXPERIMENTÁLNÍ ARCHEOLOGIE Archeologie zkoumá život lidstva od jeho nejstarších počátků, tedy i v dobách, kdy neexistovaly žádné písemné záznamy. Informace tedy musí čerpat z hmotných pramenů. Mezi ně patří stopy po osídlení (pozůstatky obydlí), stopy po pohřbívání (hrobové jámy a konstrukce hrobů, kostry a pohřební výbavy), stopy po konkrétních činnostech (zbraně, nástroje, umělecké a posvátné předměty). Experimentální archeologie je obor, který se zabývá zjišťováním výrobních procesů, způsobu života a dalších činností lidí v průběhu dějin pomocí rekonstrukcí = pokusů replikami nalezených artefaktů např. nástrojů. Výsledek práce experimentálních archeologů. Pravěké obydlí bylo postaveno jen pomocí replik nalezených nástrojů z daného období.

7 DATOVÁNÍ NÁLEZŮ Pokud archeologové nemohou určit přesné = absolutní stáří nálezu, snaží se odhalit alespoň jeho relativní stáří. To znamená v jaké následnosti je s jinými předměty ze stejné lokality a v porovnání s podobnými nálezy z dalších nalezišť. RADIOKARBONOVÁ METODA: sledování poločasu rozpadu izotopu uhlíku 14 C, který je v živých organismech a který se po smrti ihned začíná pomalu měnit na 12 C. Touto metodou nelze datovat všechny nálezy, protože po zhruba 60 tisících letech je již množství 14 C v archeologickém materiálu nezměřitelné. DENDROCHRONOLOGIE : vychází z poznatku, že každoroční přírůstek masy dřeva (síla letokruhu) se liší především v závislosti na výkyvech klimatu. Každý letokruh za každý rok je naprosto unikátní. Pokud jsou k dispozici vzorky dřeva, lze na základě shodných letokruhů z přibližně stejně starých stromů stanovit stáří až do doby před 12 tisíci lety.

8 DEPOT = POKLAD Replika depotu starověkých mincíReplika depotu středověkých zbraní a zbroje DEPOT – je to nález většího počtu podobných předmětů na jednom místě. Například sklady obchodníků, obětiny bohům, uschované cennosti, mince. Majitel takového souboru uložil tyto předměty a již je nevyzvedl. Soubor bývá často objeven až několik tisíciletí od doby ukrytí.

9 PROBLEMATIKA ARCHEOLOGICKÉHO DĚDICTVÍ Česká republika se zavázala v roce 2000 dodržovat mezinárodní Úmluvu o ochraně archeologického dědictví Evropy. Do archeologického dědictví se zahrnují stavby, konstrukce, skupiny budov, zastavěná území, movité objekty, památky dalšího druhu a také jejich související prostředí na souši i pod vodou. Co je to archeologický nález? Podle Památkového zákona je to každá věc, která je dokladem nebo pozůstatkem života člověka a jeho činnosti od počátku vývoje až do novověku. Dojde-li při stavbě nového objektu k archeologickému nálezu, je nutné ho do druhého dne nahlásit Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu. Pokud dojde k nálezu náhodně, například při úpravách zahrady, má nálezce povinnost tuto skutečnost také ohlásit do druhého dne. Nálezci však ze zákona vzniká právo na odměnu až do výše 10% ceny kulturně historické hodnoty či do výše hodnoty materiálu u nálezu z drahých kovů. Archeologický výzkum ve Velké Británii

10 MICHOVSKÝ, Václav. Dějepis I. díl: Pravěk a starověk pro základní školy. 1. vyd. Praha: Práce, 1995. ISBN 80-208- 0337-8. KOLEKTIV AUTORŮ. Dějepis 6: Učebnice pro základní školy a pro víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2007. ISBN 978-80-7238-208-08. MIKEŠOVÁ, Veronika. Metody výzkumu: Jakým způsobem archeologové odkrývají minulost?. In: Archeologie na dosah: Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví [online]. 2012 [cit. 2012-9-8]. Dostupné z: http://www.archeologienadosah.cz/o-archeologii/metody/metody-vyzkumu MIKEŠOVÁ, Veronika. Problematika archeologického dědictví: Problematika archeologického dědictví a jeho ochrany. In: Archeologie na dosah: Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví [online]. 2012 [cit. 2012-9-8]. Dostupné z: http://www.archeologienadosah.cz/o-archeologii/zakladni-informace/archeologicke- dedictvi MIKEŠOVÁ, Veronika. Datování: Jak archeolog pozná, jak jsou nálezy staré. In: Archeologie na dosah: Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví [online]. 2012 [cit. 2012-9-8]. Dostupné z: http://www.archeologienadosah.cz/o-archeologii/metody/datovani MIKEŠOVÁ, Veronika. Proč a jak archeologové pracují?: Co je to archeologie a k čemu nám vlastně slouží?. In: Archeologie na dosah: Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví [online]. 2012 [cit. 2012-9-8]. Dostupné z: http://www.archeologienadosah.cz/o-archeologii/zakladni-informace/proc-a-jak LITERATURA

11 Zdroje obrázků [8.9.2012] Práce archeologů při odkrytí hrobu z doby bronzové http://images.google.com/search?as_q=prehistoric&tbs=sur:fm&biw=967&bih=474&sei=AAiNUInCJJGKhQeE7oDoBA&tbm=isch [8.9.2012] Destruktivní metoda použitá při záchranném výzkumu. Při stavbě nového domu ve Velké Británii byly nalezeny zbytky sklepení kamenných staveb z 12. století. http://images.google.com/search?as_q=excavations+&tbs=sur:fmc&biw=967&bih=474&sei=vAuNUMGdBdGShgeh8ID4Dg&tbm=i sch [8.9.2012] Nedestruktivní metoda - snímek povrchu lokality pořízený z nízko letícího letadla. http://images.google.com/search?as_q=air+archeology&tbs=sur:fmc&biw=967&bih=502&sei=- wiVUNqEJMWChQfMx4HQDw&tbm=isch [8.9.2012] Výsledek práce experimentálních archeologů. Pravěké obydlí bylo postaveno jen pomocí replik nalezených nástrojů z daného období. http://images.google.com/search?as_q=prehistory+&tbs=sur:fm&biw=967&bih=474&sei=0wqNULHuA82QhQfEs4DwBg&tbm=isc h [8.9.2012] Archeologický výzkum ve Velké Británii http://images.google.com/search?as_q=excavations&tbs=sur:fm&biw=967&bih=502&sei=R_iUUOGcKseDhQfL1YG4Dg&tbm=isch Archeologický nález zbraní z II. světové války – vlastní zdroje Archeologický nález středověkých artefaktů – vlastní zdroje Replika depotu starověkých mincí – vlastní zdroje Replika depotu středověkých zbraní a zbroje – vlastní zdroje


Stáhnout ppt "O ČEM VYPRÁVÍ ARCHEOLOGIE? Archeologie je vědní obor zkoumající prameny hmotné kultury. Slovo vzniklo spojením řeckých slov archaios = starý a logos ="

Podobné prezentace


Reklamy Google