Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Možnosti omezení vlastnických práv v ÚPD Možnosti omezení vlastnických práv v ÚPD Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje Oddělení územního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Možnosti omezení vlastnických práv v ÚPD Možnosti omezení vlastnických práv v ÚPD Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje Oddělení územního."— Transkript prezentace:

1 1 Možnosti omezení vlastnických práv v ÚPD Možnosti omezení vlastnických práv v ÚPD Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje Oddělení územního plánování Plzeň, 15.3.2016 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje Oddělení územního plánování Plzeň, 15.3.2016

2 Základní pojmy 2 § 2 odst. 1 k) SZ Veřejná infrastruktura –Dopravní infrastruktura –Technická infrastruktura –Občanské vybavení –Veřejné prostranství § 2 odst. 1 l) SZ Veřejně prospěšná stavba (VPS)= stavba veřejné infrastruktury určená k rozvoji nebo ochraně území obce (kr., st.) vymezená ve vydané ÚPD § 2 odst. 1 m) SZ Veřejně prospěšné opatření (VPO) = opatření nestavební povahy, sloužící ke snižování ohrožení území, rozvoji či ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví, vymezené ve vydané ÚPD

3 3 § 36 odst. 1, § 43 odst. 1, § 61 odst. 1 SZ Plochy a koridory pro VPS a VPO součástí ZÚR, ÚP, v RP se přímo vymezí § 71 odst. 6 SZ Pokud dojde ke změně VPS či VPO v ÚP či ZÚR, lze na základě tohoto změnit RP na žádost rozhodnutím zastupitelstva (jinak lze změnit jen na žádost toho, komu přísluší vykonávat práva z něj vyplývající) § 82 odst. 2 SZ Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků lze vydat na žádost oprávněné osoby za účelem uplatňování předkupního práva pro VPS

4 Předkupní právo 4 § 101 SZ Pozemky určené územním plánem nebo regulačním plánem pro veřejně prospěšné stavby nebo veřejné prostranství Neuplatní se pro VPO a pro VPS se neuplatní v případě, pokud pro veřejně prospěšnou stavbu postačí zřízení věcného břemene Předkupní právo má obec, kraj či stát v rozsahu vymezeném -> nemá automatické právo na pozemek, pokud jde o způsobilou stavbu

5 Předkupní právo 5 Vymezení pozemku vychází z katastrálního zákona a) pozemky parcelním číslem s uvedením názvu katastrálního území, ve kterém leží, a v případě, že jsou v katastrálním území pozemky vedeny ve dvou číselných řadách, též údajem, zda se jedná o pozemkovou nebo stavební parcelu, b) pozemky, které jsou evidovány zjednodušeným způsobem, parcelním číslem podle dřívější pozemkové evidence s uvedením, zda se jedná o parcelní číslo podle pozemkového katastru, přídělového operátu nebo scelovacího operátu, a s uvedením názvu katastrálního území, ve kterém leží Stanovení oprávněné osoby (obce, kraje, státu) Podmínkou práva pro stát je stanovení příslušné organizační složky, příspěvkové organizace nebo státního podniku (nepostačuje Česká republika) (např. ÚPZSVVM, ŘSD, Povodí Vltavy)

6 6 Nabytí účinnosti Obec Vlastník pozemku Osoba oprávněná z PP Předkupní právo Návrh na zápis PP do KN Textová část Vznik povinností

7 Předkupní právo 7 Přechodná ustanovení novely č. 350/2012, odst. 9 a 10, (4) Pokud je vymezeno PP pro VPO, tak se nepoužije! Obec zašle návrh na výmaz PP katastrálnímu úřadu Pokud se projednává návrh ÚP či RP, kde je PP v rozporu se zákonem –Pokud je před veřejným projednáním – upraví se –Pokud je veřejné zahájeno nebo ukončeno, upraví se a koná se opakované veřejné Při nejbližší změně ÚP se nezákonné vymezení odstraní

8 Vyvlastnění 8 § 170 SZ Lze odejmout či omezit práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření VPS dopravní a technické infrastruktury VPO (vybraná) Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu Asanaci území Řízení o vyvlastnění upravuje zákon o vyvlastnění Není přípustné, pokud se lze dohodnout nebo získat práva jiným způsobem

9 9 Dopravní infrastruktura Technická infrastruktura Občanské vybavení Veřejná prostranství Asanace území Obrana a bezpečnost státu Ochrana kulturního dědictví Ochrana přírodního dědictví Ochrana archeologického dědictví Opatření proti povodním a jiným přírodním katastrofám Zvyšování retenčních schopností území Založení prvků ÚSES

10 Předkupní právo a vyvlastnění V ÚP 1) Zadání Požadavky na vymezení VPS, VPO a asanací, pro které bude možné uplatnit PP či vyvlastnění se uvedou v zadání 2) Návrh Textová část ÚP bude vždy obsahovat kapitoly o PP a vyvlastnění Vymezení VPS, VPO, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit Vymezení VPS a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit PP Lze vymezit VPS, pro které lze uplatnit PP i vyvlastnění (př. ČOV) Grafická část ÚP bude vždy obsahovat výkres VPS, VPO a asanací 10

11 ??? V územním plánu se vymezují plochy a koridory pro VPS a VPO nebo se vymezují VPS a VPO? Je veřejné prostranství veřejně prospěšná stavba? Pokud ne, na základě jakého požadavku se zde uplatní PP? Kde se v zadání uvádí požadavek na vymezení staveb a zařízení k zajišťování obrany a bezpečnosti státu? Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu? Má být ve výkresu VPS, VPO a asanací zakresleno veřejné prostranství? Jakým způsobem lze omezit práva k pozemkům a stavbám potřebným pro ochranu a rozvoj kulturního či přírodního dědictví? Měly by být místní komunikace vymezovány jako plochy veřejného prostranství, když na ně lze uplatnit pouze PP? 11


Stáhnout ppt "1 Možnosti omezení vlastnických práv v ÚPD Možnosti omezení vlastnických práv v ÚPD Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje Oddělení územního."

Podobné prezentace


Reklamy Google