Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Datum: Zpracoval(a): Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Odpovědnost za škodu ve.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Datum: Zpracoval(a): Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Odpovědnost za škodu ve."— Transkript prezentace:

1 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Datum: Zpracoval(a): Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Odpovědnost za škodu ve škole a školském zařízení 5. 10. 2015 Mgr. Miroslav Trykar

2 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Právní úprava Občanský zákoník – obecná úprava – Část IV, Hlava III – závazky z deliktů, Díl 1, vybraná ustanovení Zákoník práce - § 391, zvláštní úprava

3 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Škoda a újma Majetková škoda – ztráta na majetku a ušlý zisk Nemajetková újma – újma na zdraví, životě, cti, soukromí

4 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Náhrada škody Uvedením v předešlý stav – zákonem preferovaný způsob V penězích – nelze-li uvést v předešlý stav, nebo žádá-li to poškozený

5 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Nezletilost a svéprávnost Svéprávnost nabývá fyzická osoba zletilostí, tj. dovršením 18 let věku Před zletilostí nabývá fyzická osoba svéprávnost – Přiznáním soudu – Manželstvím

6 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Deliktní odpovědnost § 2920 NOZ - Nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, ale byl způsobilý ovládnout své jednání a posoudit jeho následky. Zletilý vždy

7 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Náležitý dohled Není právními předpisy definován Vyplývá z: – § 29 odst. 2 a § 164 odst. 1 písm. h) školského zákona ŠaŠZ zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb Ředitel ŠaŠZ odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení – § 2921 NOZ Společně a nerozdílně se škůdcem nahradí škodu i ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled. Není-li škůdce povinen k náhradě, nahradí poškozenému škodu ten, kdo nad škůdcem zanedbal dohled.

8 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Odpovědnost MŠ a ŠZ Není zvláštní úprava, východisko NOZ - §§ 2900, 2924 (princip prevence, charakter provozní činnosti) MŠ nese odpovědnost objektivní, tj. nezáleží na zavinění a zkoumá se: – Existence škody – Rozsah škody – Příčinná souvislost s činností MŠ

9 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Odpovědnost MŠ § 2924 NOZ – Lze se zprostit odpovědnosti, prokáže-li MŠ, že vynaložila veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo, tzn. i náležitý dohled. § 2921 NOZ – Společně a nerozdílně se škůdcem nahradí škodu i ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled – prokazuje poškozený.

10 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Odpovědnost MŠ Dojde-li ke škodě u dítěte: – Má dítě deliktní odpovědnost? Pokud ano, podílí se nebo hradí škodu zcela Pokud ne, hradí škodu MŠ nebo nikdo – Vyhodnocuje se vždy spolu s náležitým dohledem MŠ (ve smyslu zabezpečení provozní činnosti) – Zanedbala MŠ náležitý dohled? Pokud ano, podílí se nebo hradí škodu zcela Pokud ne, hradí škodu dítě nebo nikdo – Vyhodnocuje se vždy spolu s existencí deliktní odpovědnosti dítěte

11 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Odpovědnost dítěte vůči MŠ Dojde-li ke škodě MŠ způsobenou dítětem, aplikuje se stejné schéma: – Má dítě deliktní odpovědnost? Pokud ano, podílí se nebo hradí škodu zcela Pokud ne, hradí škodu MŠ nebo nikdo – Vyhodnocuje se vždy spolu s náležitým dohledem MŠ (ve smyslu principu prevence) – Zanedbala MŠ náležitý dohled? Pokud ano, podílí se nebo hradí škodu zcela Pokud ne, hradí škodu dítě nebo nikdo – Vyhodnocuje se vždy spolu s existencí deliktní odpovědnosti dítěte

12 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Postih MŠ vůči zaměstnanci Uhradí-li náhradu škody v rámci primární odpovědnosti MŠ poškozenému, přičemž se zjistí, že za způsobenou škodu může zaměstnanec, může MŠ uplatnit vůči zaměstnanci postih (regres). – Aplikuje se § 250, 257 zákoníku práce Musí se jednat o zaviněné porušení povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním Prokazuje MŠ Při podílu na škodě ze strany MŠ se zaměstnanci povinnost úhrady škody poměrně sníží Byla-li škoda způsobena zaměstnancem úmyslně, v opilosti, nebo po zneužití jiných návykových látek – hradí se v plné výši Při nedbalostní škodě zaměstnanec hradí nejvýše 4,5 násobek průměrného měsíčního výdělku

13 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Postih MŠ vůči 3. osobě Uhradí-li náhradu škody v rámci primární odpovědnosti MŠ poškozenému, přičemž se zjistí, že za způsobenou škodu může 3. osoba (např. dodavatel služby), může MŠ uplatnit vůči 3. osobě postih (regres). – Aplikuje se § 2917 NOZ (Kdo je povinen k náhradě škody způsobené jinou osobou, má proti ní postih.) 3. osoba může porušit smluvní povinnost (převzetí odpovědnosti nad dětmi v rámci smlouvy o dodávce služby škole) MŠ prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s činností 3. osoby, za níž tato nese odpovědnost

14 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Odpovědnost ZŠ, ZUŠ a ŠZ Upravuje § 391 odst. 2 zákoníku práce ZŠ, ZUŠ a ŠZ nesou odpovědnost absolutně objektivní, tj. nezáleží na zavinění, nelze se zprostit odpovědnosti a zkoumá se: – Existence škody – Rozsah škody – Příčinná souvislost s činností ZŠ, ZUŠ nebo ŠZ jejich žáků

15 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Odpovědnost ZŠ, ZUŠ a ŠZ § 2918 NOZ – Vznikne-li škoda nebo zvětšila-li se také následkem okolností, které se přičítají poškozenému, povinnost škůdce nahradit škodu se poměrně sníží. Podílejí-li se však okolnosti, které jdou k tíži jedné či druhé strany, na škodě jen zanedbatelným způsobem, škoda se nedělí. Způsobí-li škodu výlučně žák na svém majetku či zdraví, nese škodu sám.

16 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Odpovědnost ZŠ, ZUŠ a ŠZ Dojde-li ke škodě u žáka: – Nezkoumá se deliktní odpovědnost žáka, ani náležitý dohled ŠaŠZ.

17 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Odpovědnost žáka vůči ZŠ, ZUŠ a ŠZ Dojde-li ke škodě ŠaŠZ způsobenou žákem, aplikuje se stejné schéma jako u MŠ: – Má žák deliktní odpovědnost? Pokud ano, podílí se nebo hradí škodu zcela Pokud ne, hradí škodu ŠaŠZ nebo nikdo – Vyhodnocuje se vždy spolu s náležitým dohledem ŠaŠZ (ve smyslu principu prevence) – Zanedbala ŠaŠZ náležitý dohled? Pokud ano, podílí se nebo hradí škodu zcela Pokud ne, hradí škodu žák nebo nikdo – Vyhodnocuje se vždy spolu s existencí deliktní odpovědnosti žáka

18 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Postih ZŠ, ZUŠ a ŠZ Postih (regres) se aplikuje stejně jako u MŠ

19 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Odpovědnost SŠ, JŠ, K, VOŠ a ŠZ Upravuje § 391 odst. 3 zákoníku práce SŠ, JŠ, K, VOŠ a ŠZ nesou odpovědnost objektivní, která žákům či studentům vznikla porušením právních povinností nebo úrazem při teoretickém a praktickém vyučování ve škole nebo v přímé souvislosti s ním. Zkoumá se: – Existence škody – Rozsah škody – Příčinná souvislost s činností ZŠ, ZUŠ nebo ŠZ jejich žáků – Zda došlo k úrazu nebo porušení právní povinnosti ŠaŠZ

20 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Odpovědnost SŠ, JŠ, K, VOŠ a ŠZ § 2924 NOZ – Lze se zprostit odpovědnosti, prokáže-li ŠaŠZ, že vynaložila veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat, aby ke škodě nedošlo, tzn. i náležitý dohled. § 2921 NOZ – Společně a nerozdílně se škůdcem nahradí škodu i ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled – prokazuje poškozený.

21 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Odpovědnost SŠ, JŠ, K, VOŠ a ŠZ Dojde-li ke škodě u žáka úrazem, resp. ŠaŠZ porušila právní povinnost: – Má žák deliktní odpovědnost? Pokud ano, podílí se SŠ, JŠ, K, VOŠ a ŠZ nebo hradí škodu zcela Pokud ne, hradí škodu ŠaŠZ nebo nikdo – Vyhodnocuje se vždy spolu s náležitým dohledem ŠaŠZ (ve smyslu zabezpečení provozní činnosti) – Zanedbala ŠaŠZ náležitý dohled? Pokud ano, podílí se nebo hradí škodu zcela Pokud ne, hradí škodu žák nebo nikdo – Vyhodnocuje se vždy spolu s existencí deliktní odpovědnosti žáka

22 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Odpovědnost žáka vůči SŠ, JŠ, K, VOŠ a ŠZ Dojde-li ke škodě ŠaŠZ způsobenou žákem, aplikuje se stejné schéma jako u MŠ, ale podle § 391 odst. 1 zákoníku práce: – Má žák deliktní odpovědnost? Pokud ano, podílí se nebo hradí škodu zcela Pokud ne, hradí škodu ŠaŠZ nebo nikdo – Vyhodnocuje se vždy spolu s náležitým dohledem ŠaŠZ (ve smyslu principu prevence) – Zanedbala ŠaŠZ náležitý dohled? Pokud ano, podílí se nebo hradí škodu zcela Pokud ne, hradí škodu žák nebo nikdo – Vyhodnocuje se vždy spolu s existencí deliktní odpovědnosti žáka

23 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Postih SŠ, JŠ, K, VOŠ a ŠZ Postih (regres) se aplikuje stejně jako u MŠ

24 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Odpovědnost poskytovatele praxe Aplikuje se stejně jako u SŠ


Stáhnout ppt "Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Datum: Zpracoval(a): Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Odpovědnost za škodu ve."

Podobné prezentace


Reklamy Google