Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo vnitra ČR a Úřad vlády ČR Odborná konference „ N ebezpečného pronásledování z pohledu trestního práva – nástroje řešení “ Praha, 23. listopadu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo vnitra ČR a Úřad vlády ČR Odborná konference „ N ebezpečného pronásledování z pohledu trestního práva – nástroje řešení “ Praha, 23. listopadu."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo vnitra ČR a Úřad vlády ČR Odborná konference „ N ebezpečného pronásledování z pohledu trestního práva – nástroje řešení “ Praha, 23. listopadu 2011 JUDr. Tomáš Durdík, soudce, Městský soud v Praze

2 28.9.20162 Nebezpečné pronásledování § 354 TZ zcela nová skutková podstata – do právního řádu zavedena až trestním zákoníkem s účinností od 01.01.2010 zcela nová skutková podstata – do právního řádu zavedena až trestním zákoníkem s účinností od 01.01.2010 dopadá na různé formy nevyžádaného, neoprávněného, obtěžujícího pronásledovaní (tzv. stalking) – např. fyzický kontakt, sledování, postávání v blízkosti bydliště/pracoviště apod., nevyžádané telefonáty, zasílání nevyžádaných SMS zpráv, e-mailů, dopisů, balíčků, zneužití osobních dat za účelem získání kontaktu apod. dopadá na různé formy nevyžádaného, neoprávněného, obtěžujícího pronásledovaní (tzv. stalking) – např. fyzický kontakt, sledování, postávání v blízkosti bydliště/pracoviště apod., nevyžádané telefonáty, zasílání nevyžádaných SMS zpráv, e-mailů, dopisů, balíčků, zneužití osobních dat za účelem získání kontaktu apod. pronásledování v různých vztazích - partnerských (včetně ex- partnerů), rodinných, osobních, sousedských, pracovních, profesních, umanutí ctitelé pronásledování v různých vztazích - partnerských (včetně ex- partnerů), rodinných, osobních, sousedských, pracovních, profesních, umanutí ctitelé

3 28.9.20163 Nebezpečné pronásledování § 354 TZ Nebezpečné pronásledování § 354 TZ (1) Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že a) vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým (jde o mírnější formu výhrůžek než u nebezpečného vyhrožování dle § 353 odst. 1 TZ), b) vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje, c) vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak kontaktuje, d) omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života (= omezování v rovině zájmových, kulturních, sportovních, rodinných, profesních aktivit poškozeného), nebo e) zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu, a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti. a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti. (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři roky bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři roky bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 a) vůči dítěti nebo těhotné ženě, a) vůči dítěti nebo těhotné ženě, b) se zbraní nebo b) se zbraní nebo c) nejméně se dvěma osobami. c) nejméně se dvěma osobami.

4 28.9.20164 Nebezpečné pronásledování § 354 TZ obligatorní znak dlouhodobosti (k tomu též Stanovisko odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR ze dne 02.03.2010, č.j. MV-22662-2/OBP-2010) obligatorní znak dlouhodobosti (k tomu též Stanovisko odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR ze dne 02.03.2010, č.j. MV-22662-2/OBP-2010) minimální hranici mezi projevy nevyžádaného obtěžování a trestným činem nebezpečného pronásledování lze stanovit kombinací počtu útoků (nauka hovoří o 8 až 10 útocích) a týdnů, po které pronásledování trvá (cca 4 až 6 týdnů) minimální hranici mezi projevy nevyžádaného obtěžování a trestným činem nebezpečného pronásledování lze stanovit kombinací počtu útoků (nauka hovoří o 8 až 10 útocích) a týdnů, po které pronásledování trvá (cca 4 až 6 týdnů) v případech nebezpečného pronásledování přitom platí obecné pravidlo, že čím nebezpečnější je chování pachatele, tím kratší doba splňuje podmínku dlouhodobosti v případech nebezpečného pronásledování přitom platí obecné pravidlo, že čím nebezpečnější je chování pachatele, tím kratší doba splňuje podmínku dlouhodobosti dle prof. JUDr. H. Válkové musí jít alespoň o několik vynucených kontaktů či pokusů o ně, které musí zároveň u pronásledované osoby vyvolat důvodnou obavu o její život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jí blízkých dle prof. JUDr. H. Válkové musí jít alespoň o několik vynucených kontaktů či pokusů o ně, které musí zároveň u pronásledované osoby vyvolat důvodnou obavu o její život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jí blízkých opakováním se rozumí více než deset pokusů o kontakt a trvajícím období pak minimálně doba čtyř týdnů opakováním se rozumí více než deset pokusů o kontakt a trvajícím období pak minimálně doba čtyř týdnů trvá-li pronásledování po ještě delší dobu, je třeba jej považovat za potenciálně vysoce nebezpečné trvá-li pronásledování po ještě delší dobu, je třeba jej považovat za potenciálně vysoce nebezpečné

5 28.9.20165 Nebezpečné pronásledování § 354 TZ vždy je třeba akcentovat odolnost konkrétní osoby poškozeného, tedy moment, kdy je jednání pachatele způsobilé vzbudit v poškozeném důvodnou obavu vždy je třeba akcentovat odolnost konkrétní osoby poškozeného, tedy moment, kdy je jednání pachatele způsobilé vzbudit v poškozeném důvodnou obavu samotný fakt, že jednání pachatele trvá delší dobu, přitom nemůže docílit toho, aby jej bylo možno automaticky označit za trestný čin – v každém jednotlivém případě tedy bude záležet na konkrétních projevech chování pachatele a jejich dopadu na psychický stav poškozeného samotný fakt, že jednání pachatele trvá delší dobu, přitom nemůže docílit toho, aby jej bylo možno automaticky označit za trestný čin – v každém jednotlivém případě tedy bude záležet na konkrétních projevech chování pachatele a jejich dopadu na psychický stav poškozeného ojedinělé či krátkodobé projevy chování, byť jinak nežádoucího, nenaplňují obligatorní znak dlouhodobosti, a proto je nelze kriminalizovat podle § 354 TZ (nejde o jednorázové, nahodilé excesy v chování pachatele) ojedinělé či krátkodobé projevy chování, byť jinak nežádoucího, nenaplňují obligatorní znak dlouhodobosti, a proto je nelze kriminalizovat podle § 354 TZ (nejde o jednorázové, nahodilé excesy v chování pachatele) čím větší bude frekvence a různorodost jednotlivých forem pronásledování, tím kratší může být časové období, jež bude odpovídat definici dlouhodobého pronásledování čím větší bude frekvence a různorodost jednotlivých forem pronásledování, tím kratší může být časové období, jež bude odpovídat definici dlouhodobého pronásledování

6 28.9.20166 Nebezpečné pronásledování § 354 TZ obdobný princip jako u domácího násilí – jednotlivé dílčí útoky (projevy chování pachatele) nemusí samy o osobě naplňovat zákonné znaky skutkové podstaty trestného činu, popř. lze vzhledem k jejich společenské škodlivosti a principu subsidiarity trestní represe dovodit odpovědnost pachatele podle jiných právních předpisů, zejména norem správního práva (přestupek proti občanskému soužití podle § 49 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích) X zhoubnost, společenská škodlivost a zvýšená nebezpečnost chování pronásledovatele je však dána v kontextu všech těchto dílčích útoků, tj. s ohledem na délku trvání tohoto nežádoucího chování pachatele a jeho podobu obdobný princip jako u domácího násilí – jednotlivé dílčí útoky (projevy chování pachatele) nemusí samy o osobě naplňovat zákonné znaky skutkové podstaty trestného činu, popř. lze vzhledem k jejich společenské škodlivosti a principu subsidiarity trestní represe dovodit odpovědnost pachatele podle jiných právních předpisů, zejména norem správního práva (přestupek proti občanskému soužití podle § 49 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích) X zhoubnost, společenská škodlivost a zvýšená nebezpečnost chování pronásledovatele je však dána v kontextu všech těchto dílčích útoků, tj. s ohledem na délku trvání tohoto nežádoucího chování pachatele a jeho podobu

7 28.9.20167 Nebezpečné pronásledování § 354 TZ k naplnění znaků trestného činu nebezpečné pronásledování podle § 354 TZ není třeba, aby ze strany pachatele došlo k přímému užití násilí za účelem vynuceného kontaktu s poškozeným k naplnění znaků trestného činu nebezpečné pronásledování podle § 354 TZ není třeba, aby ze strany pachatele došlo k přímému užití násilí za účelem vynuceného kontaktu s poškozeným z hlediska trestnosti nemusí v důsledku jednání pachatele u poškozeného vůbec nastal pocit důvodné obavy – postačí, je-li (vzhledem k okolnostem případu, povaze výhrůžek, povahovým vlastnostem pachatele i poškozeného) vznik této důvodné obavy reálný z hlediska trestnosti nemusí v důsledku jednání pachatele u poškozeného vůbec nastal pocit důvodné obavy – postačí, je-li (vzhledem k okolnostem případu, povaze výhrůžek, povahovým vlastnostem pachatele i poškozeného) vznik této důvodné obavy reálný souhlas poškozeného dle § 163 TŘ jako podmínka zahájení a dalšího vedení trestního stíhání, je-li pachatelem osoba, vůči které má poškozený jako svědek právo odepřít výpověď podle § 100 odst. 2 TŘ souhlas poškozeného dle § 163 TŘ jako podmínka zahájení a dalšího vedení trestního stíhání, je-li pachatelem osoba, vůči které má poškozený jako svědek právo odepřít výpověď podle § 100 odst. 2 TŘ možný souběh s dalšími trestnými činy (zejména nebezpečné vyhrožování podle § 353 TZ, omezování osobní svobody podle § 171 TZ, porušování domovní svobody podle § 178 TZ, poškození cizí věci podle § 228 TZ, výtržnictví podle § 358 TZ, týrání zvířat podle § 302 TZ, pomluvy podle § 184 TZ aj.) možný souběh s dalšími trestnými činy (zejména nebezpečné vyhrožování podle § 353 TZ, omezování osobní svobody podle § 171 TZ, porušování domovní svobody podle § 178 TZ, poškození cizí věci podle § 228 TZ, výtržnictví podle § 358 TZ, týrání zvířat podle § 302 TZ, pomluvy podle § 184 TZ aj.)

8 28.9.20168 Nebezpečné pronásledování § 354 TZ pachatele pokračujícího trestného činu nebezpečné pronásledování lze postihnout nejen za útoky spáchané za účinnosti nového trestního zákoníku (tj. po 01.01.2010), nýbrž i za ty dílčí útoky, jež byly spáchány ještě před účinností trestního zákoníku, tj. do 31.12.2009, jestliže naplňovaly zákonné znaky některé skutkové podstaty trestného činu uvedeného ve zvláštní části trestního zákona, který byl normou účinnou v době jejich spáchání (k tomu blíže rozhodnutí NS ČR R 7/1994-I, usnesení sp. zn. 4 Tdo 1438/2007 a rozsudek sp. zn. 11 Tdo 272/2007 ) pachatele pokračujícího trestného činu nebezpečné pronásledování lze postihnout nejen za útoky spáchané za účinnosti nového trestního zákoníku (tj. po 01.01.2010), nýbrž i za ty dílčí útoky, jež byly spáchány ještě před účinností trestního zákoníku, tj. do 31.12.2009, jestliže naplňovaly zákonné znaky některé skutkové podstaty trestného činu uvedeného ve zvláštní části trestního zákona, který byl normou účinnou v době jejich spáchání (k tomu blíže rozhodnutí NS ČR R 7/1994-I, usnesení sp. zn. 4 Tdo 1438/2007 a rozsudek sp. zn. 11 Tdo 272/2007 ) nejčastěji se bude jednat o písemné projevy soustavného, nevyžádaného a obtěžujícího pronásledování obsahující vážnou výhrůžku újmou na zdraví, které by do 31.12.2009 naplňovaly zákonné znaky skutkové podstaty trestného činu násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci podle § 197a tr. zákona nejčastěji se bude jednat o písemné projevy soustavného, nevyžádaného a obtěžujícího pronásledování obsahující vážnou výhrůžku újmou na zdraví, které by do 31.12.2009 naplňovaly zákonné znaky skutkové podstaty trestného činu násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci podle § 197a tr. zákona

9 28.9.20169 Nebezpečné pronásledování § 354 TZ význam znaleckého zkoumání : význam znaleckého zkoumání : při zjišťování dopadu chování pachatele na psychický, popř. i fyzický stav pronásledované osoby (např. posttraumatická stresová porucha) při zjišťování dopadu chování pachatele na psychický, popř. i fyzický stav pronásledované osoby (např. posttraumatická stresová porucha) při odhadu dalšího možného vývoje chování pachatele z hlediska možné recidivy či eskalace jeho nevhodného chování při odhadu dalšího možného vývoje chování pachatele z hlediska možné recidivy či eskalace jeho nevhodného chování při zjištění motivace chování pachatele při zjištění motivace chování pachatele zejména u pronásledování, které je motivováno pomstou vůči ex- partnerovi, dále u pronásledování osobou trpící určitou formou psychózy a u pronásledování se sexuálním podtextem zejména u pronásledování, které je motivováno pomstou vůči ex- partnerovi, dále u pronásledování osobou trpící určitou formou psychózy a u pronásledování se sexuálním podtextem znalec by se měl zaměřit nejen na stanovení prognózy dalšího vývoje chování pachatele, ale i na návrh možných ochranných mechanismů ve vztahu k poškozenému i celé společnosti znalec by se měl zaměřit nejen na stanovení prognózy dalšího vývoje chování pachatele, ale i na návrh možných ochranných mechanismů ve vztahu k poškozenému i celé společnosti

10 28.9.201610 Nebezpečné pronásledování § 354 TZ možnosti ochrany pronásledované osoby : možnosti ochrany pronásledované osoby : 1) předběžná opatření dle § 76 odst. 1 písm. f) OSŘ (obecně) či dle § 76b OSŘ (v případech domácího násilí) 2) žaloba na ochranu osobnosti dle § 13 OZ (dochází-li k neoprávněnému zásahu do práva na ochranu osobnosti a je-li tento zásah způsobilý porušit nebo ohrozit všeobecné osobnostní právo fyzické osoby); žaloba na ochranu osobnosti člověka – viz 82 a § 86 (zakazující zásah do soukromí jiného bez zákonného důvodu) nového občanského zákoníku, jehož návrh byl dne 09.11.2011 schválen ve 3. čtení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR

11 28.9.201611 Nebezpečné pronásledování § 354 TZ 3) omezení osobní svobody pronásledovatele – v rámci trestního řízení (zadržení, vazba – omezení dle § 68 odst. 2 TŘ !!!, výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody, popř. výkon ochranného léčení v ústavní formě, uložení vhodného přiměřeného omezení a povinnosti dle § 48 odst. 4 TZ u alternativních trestů) 4) neformální opatření (bezpečnostní plán, zadokumentování jednání pronásledovatele, pomoc právního zástupce v podobě důrazného dopisu reagujícího na nežádoucí chování pronásledovatele, informovanost okolí, včetně zaměstnavatele o situaci pronásledované osoby) 5) návrhy de lege ferenda (např. předběžná opatření v trestním řízení)

12 28.9.201612 Nebezpečné pronásledování § 354 TZ věcný záměr zákona (nového trestního řádu) předložený MSp ČR byl schválen vládou již dne 20.07.2008 věcný záměr zákona (nového trestního řádu) předložený MSp ČR byl schválen vládou již dne 20.07.2008 MSp ČR bylo uloženo předložení návrhu zákona (paragrafovaného znění) do 31.12.2009 (nebylo splněno) MSp ČR bylo uloženo předložení návrhu zákona (paragrafovaného znění) do 31.12.2009 (nebylo splněno) obsah : mimo jiné zavedení institutu předběžných opatření do trestního řízení obsah : mimo jiné zavedení institutu předběžných opatření do trestního řízení shodný institut vtělen i do návrhu zákona o obětech trestných činů (návrh MSp zpracovaný v polovině roku 2011, obsahuje novelizaci TŘ, zejména zavedení institutu předběžných opatření do trestního řízení) shodný institut vtělen i do návrhu zákona o obětech trestných činů (návrh MSp zpracovaný v polovině roku 2011, obsahuje novelizaci TŘ, zejména zavedení institutu předběžných opatření do trestního řízení)

13 28.9.201613 Nebezpečné pronásledování § 354 TZ Podmínky pro aplikaci předběžných opatření : Podmínky pro aplikaci předběžných opatření : dostatečně odůvodněné podezření ze spáchání úmyslného trestného činu dostatečně odůvodněné podezření ze spáchání úmyslného trestného činu potřeba ochrany poškozeného nebo společnosti z důvodu možného opakování nebo pokračování v trestné činnosti potřeba ochrany poškozeného nebo společnosti z důvodu možného opakování nebo pokračování v trestné činnosti návaznost na obdobné instituty v zákoně o Policii ČR a v občanském soudním řádu návaznost na obdobné instituty v zákoně o Policii ČR a v občanském soudním řádu předběžné opatření lze uložit pouze obviněnému předběžné opatření lze uložit pouze obviněnému

14 28.9.201614 Nebezpečné pronásledování § 354 TZ Formy předběžných opatření : Formy předběžných opatření : zákaz styku s poškozeným nebo jeho vyhledávání (kontakt bude možné povolit jen z důležitých důvodů za dohledu OČTŘ či pracovníka PMS) zákaz styku s poškozeným nebo jeho vyhledávání (kontakt bude možné povolit jen z důležitých důvodů za dohledu OČTŘ či pracovníka PMS) zákaz styku s konkrétně vymezenými osobami a jejich vyhledávání zákaz styku s konkrétně vymezenými osobami a jejich vyhledávání zákaz návštěv konkrétně vymezených míst, akcí, zařízení nebo jiných prostředí zákaz návštěv konkrétně vymezených míst, akcí, zařízení nebo jiných prostředí příkaz zdržovat se v místě svého pobytu příkaz zdržovat se v místě svého pobytu příkaz nezdržovat se na určitém místě příkaz nezdržovat se na určitém místě zákaz vycestovat za hranice ČR zákaz vycestovat za hranice ČR aj. aj.

15 28.9.201615 Nebezpečné pronásledování § 354 TZ předběžná opatření by měl nařizovat : předběžná opatření by měl nařizovat : A/ v přípravném řízení státní zástupce nebo s jeho předchozím souhlasem policejní orgán B/ v řízení před soudem soud možnost uložení více druhů předběžných opatření současně možnost uložení více druhů předběžných opatření současně předběžná opatření lze v průběhu jejich výkonu měnit předběžná opatření lze v průběhu jejich výkonu měnit proti rozhodnutí bude přípustná stížnost bez odkladného účinku (obdoba vazebního řízení) proti rozhodnutí bude přípustná stížnost bez odkladného účinku (obdoba vazebního řízení)

16 28.9.201616 Nebezpečné pronásledování § 354 TZ při neplnění uloženého předběžného opatření by bylo možno rozhodnout : při neplnění uloženého předběžného opatření by bylo možno rozhodnout : A/ o uložení jiného předběžného opatření A/ o uložení jiného předběžného opatření B/ o vzetí obviněného do vazby B/ o vzetí obviněného do vazby C/ o nařízení zadržení nebo zatčení obviněného C/ o nařízení zadržení nebo zatčení obviněného D/ o uložení obviněnému pořádkovou pokutu D/ o uložení obviněnému pořádkovou pokutu právo obviněného žádat o zrušení nebo změnu předběžného opatření právo obviněného žádat o zrušení nebo změnu předběžného opatření

17 28.9.201617 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ministerstvo vnitra ČR a Úřad vlády ČR Odborná konference „ N ebezpečného pronásledování z pohledu trestního práva – nástroje řešení “ Praha, 23. listopadu."

Podobné prezentace


Reklamy Google