Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výchova čtenáře jako součást komunikační výchovy na základní škole Doc. PhDr. Vlasta Řeřichová, CSc. Mgr. Jana Sladová, Ph.D. Pedagogická fakulta UP Olomouc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výchova čtenáře jako součást komunikační výchovy na základní škole Doc. PhDr. Vlasta Řeřichová, CSc. Mgr. Jana Sladová, Ph.D. Pedagogická fakulta UP Olomouc."— Transkript prezentace:

1 Výchova čtenáře jako součást komunikační výchovy na základní škole Doc. PhDr. Vlasta Řeřichová, CSc. Mgr. Jana Sladová, Ph.D. Pedagogická fakulta UP Olomouc vlasta.rerichova@upol.cz jana.sladova@upol.cz

2

3 „V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah.“ (RVP ZV, 2005, s. 20)

4 I. Zas mě to táhne o kus dál... Cíle: rozvoj kompetence komunikativní, kompetence k učení, kompetence občanské, rozvoj čtení zážitkového, čtení věcného, čtení studijního a čtení kritického, individuální prožívání slovesného uměleckého díla, představení cestopisu jako specifického žánru literatury faktu, v němž se v různé míře uplatňují prvky literatury umělecké,

5 rozpoznávání základních znaků individuálního stylu autora, rozvoj kritického myšlení, rozvíjení zájmu o minulost i současnost vlastního národa i jiných kulturních společenství, vytváření schopnosti využívat rozmanité zdroje informací, porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí, globálním ekologickým a enviromentálním problémům lidstva.

6 Výstupem projektu Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV na základních školách a víceletých gymnáziích proto budou mimo jiné pracovní listy s názvy Kdo jsem, Stopami času, Za hranicemi slov, Ve světě objevů a vynálezů, Příběhy slavných, Čtu, čteš, čteme, My a oni, oni a my, Svět je báječné místo k narození, Zas mě to táhne o kus dál… a Humor není smáti se, ale lépe věděti, které budou reflektovat uvedené aspekty komunikační výchovy.

7

8

9

10

11 Jaký byl podle vás základní záměr autorů knihy? Jaké jazykové prostředky a prvky vizuálně obrazného vyjádření autoři použili? Všimněte si originálního spojování slova a obrazu a také užití barvy tisku. Jak Z. Mahler komentuje působení reklamy a reklamní vysílání v americké televizi? Vysvětlete, proč byla kniha, která vznikla v roce 1964, uvedena na knižní trh až v roce 2008. Napište vypravování o svých zážitcích z cestování. Doplňte ho vlastními ilustracemi nebo fotografiemi.

12 II. Čtu, čteš, čteme Cíle: rozvoj kompetence komunikativní, kompetence občanské, kompetence k učení, rozvoj dovednosti využívat jako informační zdroje různorodé texty, rozvoj čtení praktického, čtení věcného a čtení kritického,

13 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE (zkráceno) PARALEN@ 500 tablety Paracetamolum 1. CO JE PŘÍPRAVEK PARALEN@ 500 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK PARALEN@ 500 UŽIVAT 3. JAK SE PŘÍPRAVEK PARALEN@ 500 UŽÍVÁ 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 5. JAK PŘÍPRAVEK PARALEN@ 500 UCHOVÁVAT 6. DALŠÍ INFORMACE

14 1) Při jakých zdravotních problémech je vhodné podávání tablet PARALEN@ 500 ? 2) Kolik tablet přípravku PARALEN@ 500 může maximálně dostat v průběhu jednoho dne 14letý mladistvý? 3) Máš teplotu a doma v lékárničce najdeš balení tablet PARALEN@ 500, na kterém je uvedena doba použitelnosti 16. 10. 2010. Můžeš si tabletu vzít? 4) V jaké formě je možné podávat Paralen dětem do 3 let?

15 III. Svět je báječné místo k narození… Cíle: rozvoj kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů, kompetence sociální a personální, kompetence občanské individuální prožívání slovesného uměleckého díla, rozvoj čtení prožitkového a čtení věcného, rozvoj kritického myšlení, chápání komunikačního záměru mluvčího,

16 prohlubování schopnosti využívat rozmanité zdroje informací, rozvoj porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí, rozvoj chápání globálních ekologických a enviromentálních problémů lidstva včetně problémů konzumní společnosti.

17 Malý princ Antoine de Saint-Exupéry Ve svém pohádkovém příběhu Malý princ se autor zamýšlí nad základními otázkami lidské existence. Které z jeho myšlenek považujete za nejdůležitější? Souhlasíte s autorovým tvrzení, že „řeč je pramenem nedorozumění“? Uveďte konkrétní příklady ze současného života. Vysvětlete autorovu myšlenku, že „správně vidíme jen srdcem“. Myslíte si, že i dnes platí Exupéryho věta „Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal“? Diskutujte o svém názoru s ostatními.

18 Co je podle vás skutečné přátelství? (pro řešení úkolu využijte metodu brainstormingu, vytvořte myšlenkovou mapu.) Příběh o malém princi vyšel nedávno také jako komiks. Porovnejte obě verze a do následující tabulky zapište, co považujete za pozitiva, případně za negativa komiksové verze. Diskutujte o svém hodnocení s ostatními. Porovnejte své hodnocení s názorem uveřejněným v Mladé frontě Dnes 3. června 2009. Rozhodněte, zda se jedná o recenzi, nebo o reklamní text. Své tvrzení zdůvodněte.

19

20 Ekologická pedagogika Alžběta Peutelschmiedová V autorčině fejetonu najdete několik typických znaků tohoto žánru. Vyhledejte je a zapište pomocí metody pětilístku. Pro připomenutí charakteristických rysů fejetonu můžete využít informací z internetu nebo některé z literárněteoretických příruček, např. Labyrintu literatury D. Karpatského (Praha: Albatros, 2008). Jakému aktuálnímu tématu se tento fejeton věnuje ?

21 Prověřte si (nebo doplňte) své znalosti z literární historie a dopište chybějící údaje do následujícího přehledu: Fejetony K. Čapka vyšly v knize/knihách…….. Fejetony R. Křesťana vyšly v knize/knihách…. Fejetony J. Skácela vyšly v knize/knihách…… Prohlédněte si některé z českých deníků nebo časopisů a uveďte názvy těch, ve kterých jste našli fejetony. Poznamenejte si jména jejich autorů.

22 Napište fejeton - jeho tématem můžou být aktuální problémy společenské, kulturní, politické a další. Vyberte společně nejlepší práce a publikujte je ve školním časopise, v denním tisku, nebo je zašlete do některé z literárních soutěží. Jejich přehled najdete na internetu.


Stáhnout ppt "Výchova čtenáře jako součást komunikační výchovy na základní škole Doc. PhDr. Vlasta Řeřichová, CSc. Mgr. Jana Sladová, Ph.D. Pedagogická fakulta UP Olomouc."

Podobné prezentace


Reklamy Google