Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Zavedení systematické podpory procesu plánování sociálních služeb a péče sociálně potřebným na Středním Vsetínsku, Velkokarlovicku a Hornolidečsku“ Operační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Zavedení systematické podpory procesu plánování sociálních služeb a péče sociálně potřebným na Středním Vsetínsku, Velkokarlovicku a Hornolidečsku“ Operační."— Transkript prezentace:

1 „Zavedení systematické podpory procesu plánování sociálních služeb a péče sociálně potřebným na Středním Vsetínsku, Velkokarlovicku a Hornolidečsku“ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 97 – Podpora vzdělávání a procesů v sociálních službách 4.3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb 4.3 Sociální integrace a rovné příležitosti

2 „Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a Státního rozpočtu ČR“

3 Cíle projektu Zvýšení sociální integrace s důrazem na rovné příležitosti Podpora zvýšení zaměstnanosti Podpora prevence sociálně patologických jevů Předcházení sociálnímu vyloučení Zmírnění sociálního znevýhodnění specifických skupin obyvatel Prohlubování spolupráce mezi zadavateli, uživateli a poskytovateli sociálních služeb, rozvoj a tvorba partnerství To vše prostřednictvím Aplikace procesu komunitního plánování péče v oblasti obce s rozšířenou působností Vsetín

4 Klíčové aktivity projektu 1)Dotvoření struktury pracovních skupin a jejich pravidelné setkávání 2)Realizace vzdělávacího cyklu pro účastníky procesu komunitního plánování 3)Zpracování podkladu pro vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a péče Vsetínska 4)Vytvoření střednědobého plánu péče a katalogu jejich poskytovatelů na Vsetínsku 5)Vytvoření interaktivního informačního systému sociálních služeb a péče 6)Realizace seminářů a konference k síťování sociálních služeb v rámci jednotlivých mikroregionů

5 Dotvoření struktury pracovních skupin a jejich pravidelné setkávání Rozšíření činnosti stávajících PS a manažerského týmu na oblast ORP Vsetín – pravidelné setkávání jednou za měsíc –PS Osoby se zdravotním postižením –PS Senioři –PS Ohrožené skupiny –PS Rodina –PS Etnické menšiny ORP Vsetín – 3 mikroregiony –Hornolidečsko –Valašsko – Horní Vsacko –Střední Vsetínsko Nová PS – „Tým pro dohodu“ – setkání 2x za projekt –Starostové obcí ORP Vsetín –Významní představitelé regionu –Tvorba podoby sociální politiky na území ORP Vsetín pro nadcházející období

6 Realizace vzdělávacího cyklu pro účastníky procesu komunitního plánování Zjištění vzdělávacích potřeb v rámci jednotlivých PS a vytvoření nabídky vzdělávání pro členy PS Cílová skupina – poskytovatelé sociálních služeb a zároveň členové pracovních skupin Odborné vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách –3x za projekt pro každou PS (dvoudenní kurzy) Vzdělávání v oblasti manažerských dovedností –Vedoucí pracovníci –2x za projekt (dvoudenní kurz) Vše zdarma!

7 Zpracování podkladu pro vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a péče Vsetínska Zpracování analýz a zapracování výstupů do návrhu komunitního plánu –Analýza uživatelů a poskytovatelů Dotazníková šetření realizovaná uživateli Ankety s uživateli Řízené rozhovory s uživateli Hodnocení kvality uživateli –Analýza poskytovatelů – základ pro stavbu regionálního IS –SWOT analýzy –Management péče individuálních potřeb klientů – zpracování map péče Zapracování výsledků z krajského systému evaluace služeb – benchmarkingu.

8 Vytvoření střednědobého plánu péče, katalogu jejich poskytovatelů na Vsetínsku a vytvoření interaktivního informačního systému sociálních služeb a péče Střednědobý komunitní plán péče (KPP) –Tvorba návrhu KPP –Připomínkovací proces a veřejné projednávání KPP –Schválení KPP v „Týmu pro dohodu“ pro oblast ORP Vsetín Tvorba katalogu poskytovatelů péče v ORP Vsetín RIS – Regionální informační systém komunitního plánování péče na Vsetínsku –Informace o dostupné nabídce sociálních služeb –Nabídkový a poptávkový systém –Vyhodnocovací modul pro zpracování dat o poskytovatelích péče a poskytovaných službách –Propojení na IS Zlínského kraje

9 Realizace seminářů a konference k síťování sociálních služeb v rámci jednotlivých mikroregionů Diskuze nad ideální sítí poskytovaných sociálních služeb a péče mezi zástupci mikroregionů 3 semináře během projektu (Hornolidečsko, Střední Vsetínsko a Valašsko – Horní Vsacko) 1 závěrečná konference – prezentace nabyté praxe zejména pro ostatní města ve Zlínském kraji v rámci přenosu dobré praxe

10 Harmonogram projektu KA01 Dotvoření struktury pracovních skupin a jejich pravidelné setkávání07/2013 - 06/2015 KA02 Realizace vzdělávacího cyklu pro účastníky procesu komunitního plánování09/2013 - 10/2014 KA03 Zpracování podkladu pro vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a péče Vsetínska09/2013 - 12/2014 KA04 Vytvoření střednědobého plánu péče a katalogu jejich poskytovatelů na Vsetínsku01/2014 - 10/2014 KA05 Vytvoření interaktivního informačního systému sociálních služeb a péče01/2015 - 05/2015 KA06 Realizace seminářů a konference k síťování sociálních služeb v rámci jednotlivých mikroregionů03/2015 - 06/2015

11 Rozpočet a monitorovací indikátory Rozpočet projektu: Kč 2.454.400 Kč (100%ní financování) Monitorovací indikátory: Monitorovací indikátor Výchozí hodnota Plánovaná hodnota Komentář k MI 1 Počet podpořených osob - celkem035 Hodnota představuje počet individuálních fyzických osob, které budou členy PS KP a zároveň se budou účastnit plánovaného akreditovaného vzdělávání. Dle pokynů je tedy nutné tuto hondnotu ponížit na 35 osob. Do hodnoty MI možno započítat i členy RT, splňují-li výše uvedené podmínky. Průměrný počet řadových členů jedné pracovní skupiny je 6 osob + 1 manažer. V celkovém počtu 5 PS činí tedy hodnota indikátoru 35 fyzických osob. 2 Počet podpořených organizací - celkem01 Dle pravidel a definic partnerství je projekt realizován pouze žadatelem. 3 Počet úspěšných absolventů kurzů - celkem0106 Vycházíme -li z předpokladu, že každý člen pracovní skupiny se bude účastnit 3 vzdělávacích bloků (tedy minimálně těch, které se týkají výhradně jeho pracovní skupiny) a připočteme 20 účastníků vzdělávání manažerských dovedností dostáváme 125 účastníků vzdělávání. Po odečtení neúspěšných účastníků (nesplní docházku, nesloží závěrečné testy, nebudou se účastnit) ve výši 15% všech účastníků, činí hodnota indikátoru 106 osob - úspěšných absolventů, kteří obdrží osvědčení o absolvování. 4 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů03 Střednědobý plán, Katalog poskytovatelů, RIS

12 Kontakty Ing. Petr Kozel Koordinátor procesu KPP pro oblast ORP Vsetín (MěÚ Vsetín, 8. patro, kancelář č.: 803) T: 571 491 551 E: petr.kozel@mestovsetin.czpetr.kozel@mestovsetin.cz Město Vsetín Svárov 1080, 755 01 Vsetín


Stáhnout ppt "„Zavedení systematické podpory procesu plánování sociálních služeb a péče sociálně potřebným na Středním Vsetínsku, Velkokarlovicku a Hornolidečsku“ Operační."

Podobné prezentace


Reklamy Google