Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní setkání středních škol k připravovanému individuálnímu projektu z OP VK Finanční příprava projektu 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní setkání středních škol k připravovanému individuálnímu projektu z OP VK Finanční příprava projektu 1."— Transkript prezentace:

1 Pracovní setkání středních škol k připravovanému individuálnímu projektu z OP VK Finanční příprava projektu 1

2 2 OBSAH: 1.Forma financování 2.Rozpočet projektu, způsobilost výdajů, kapitoly rozpočtu 3.Kap. 3 Zařízení a vybavení, kap. 6 Stavební úpravy 4.Křížové financování 5.Nepřímé náklady 3

3 1. Forma financování podpora formou nevratné finanční pomoci (dotace); první zálohová platba ve výši 10 % schváleného rozpočtu způsobilých výdajů projektu druhá ex ante platba ve výši 20 % schváleného rozpočtu způsobilých výdajů projektu (po třech měsících realizace) podm. předložení a schválení finančního plánu na následující 4 měsíce (nejpozději do konce 3. měsíce od zahájení realizace projektu) vyúčtování min. 60% celkové poskytnuté dotace do konce první poloviny realizace projektu výše finanční podpory  100 % způsobilých výdajů projektu (85 % ze zdrojů ESF a 15 % ze státního rozpočtu ČR) 3

4 2. Rozpočet projektu, způsobilost výdajů, limity kapitol ROZPOČET PROJEKTU podrobně zpracovaný rozpočet je nedílnou součástí projektové žádosti je třeba, aby vycházel z reálných hodnot a byl přesný, komplexní, přiměřený a přiřaditelný ke konkrétním aktivitám, přípravě a sestavování rozpočtu je nutné věnovat dostatečnou pozornost !!! (  nelze navyšovat, omezenost změn rozpočtu) musí obsahovat pouze způsobilé výdaje 4

5 2. Rozpočet projektu, způsobilost výdajů, kapitoly rozpočtu ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ mohou být financovány pouze způsobilé výdaje vzniklé nejdříve dnem akceptace Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OP VK podrobný výčet způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu včetně jednotlivých kritérií způsobilosti je uveden v Příručce pro žadatele o finanční podporu z OP VK, verze 9 http://www.msmt.cz/file/25102http://www.msmt.cz/file/25102 5

6 2. Rozpočet projektu, způsobilost výdajů, kapitoly rozpočtu KAPITOLY ROZPOČTU  rozpočet se člení na dílčí položky, které jsou řazeny do jednotlivých kapitol: 1.Osobní náklady 2.Služební cesty zahraniční 3.Zařízení 5.Nákup služeb 6.Stavební úpravy 7.Přímá podpora 8.Náklady vyplývající přímo ze smlouvy 10.Nepřímé náklady 6

7 2. Rozpočet projektu, způsobilost výdajů, kapitoly rozpočtu KAPITOLY ROZPOČTU  limity kapitol Pro některé kapitoly je stanoven limit podílu výdajů na celkových způsobilých výdajích, jedná se o následující kapitoly a limity:  Podíl kapitoly 3 Zařízení nesmí překročit 40 % celkových způsobilých výdajů projektu;  Podíl kapitoly č. 5 Nákup služeb nesmí překročit 49 % CZV projektu;  Podíl kapitoly č. 7 Přímá podpora nesmí překročit 20 % CZV projektu. Ostatní kapitoly nemají žádný limit stanovený. 7

8 2. Rozpočet projektu, způsobilost výdajů, kapitoly rozpočtu OSOBNÍ NÁKLADY: osobní výdaje musí být přiměřené, tj. nesmí přesahovat výši v místě realizace, čase a oboru obvyklou  viz Metodický dopis č. 4.4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK platný od 28. 1. 2013, účinný od 30. 1. 2013. http://www.msmt.cz/file/27095 max. 1,0 úvazku u jednoho zaměstnavatele, výjimka u pedagogických pracovníků  navýšení na 1,5 úv. (v rámci projektu max. 1,0 úv.) 8

9 3. Kapitola 3 rozpočtu Zařízení a vybavení (max. 40 % CZV)  Metodický dopis č. 23 Obvyklé ceny zařízení a vybavení platný od 26. 6. 2012 http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/metodicky-dopis-c-23-obvykle-ceny-zarizeni-a- vybaveni Nehmotný majetek do 60 000 Kč za kus -software, know-how, licence atd. Dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 000 Kč za kus) -software, know-how, licence v PC nad 60 tis. Kč/ks, -jedná se o investiční majetek, který není součástí křížového financování 9

10 3. Kapitola 3 rozpočtu - Zařízení a vybavení (max. 40 % CZV) Drobný hmotný majetek do 40 000 Kč za kus -výukový a spotřební materiál, nákup PC sestav, notebooků, tiskáren, multifunkčních zařízení, mobilů, dataprojektorů a dalšího vybavení a zařízení výhradně k realizaci projektu, -nábytek nelze zahrnout, patří vždy do KF bez ohledu na PC !!! Použitý drobný hmotný majetek Nájem zařízení, operativní leasing Daňové odpisy Výdaje na opravy a údržbu Křížové financování 10

11 3. Kapitola 6 rozpočtu - Stavební úpravy  úpravy prováděné za účelem usnadnění přístupu a pohybu osob se zdravotním postižením nebo úpravy výukových, tréninkových či pracovních prostor používaných k realizaci aktivit s cílovou skupinou lze provádět pouze na majetku příjemce či partnerů, nikoliv majetku v pronájmu Drobné stavební úpravy -výdaje nesmí přesáhnout částku za všechny dokončené stavební úpravy v jednom zdaňovacím období v úhrnu 40 000 Kč za každou jednotlivou účetní položku majetku Stavební úpravy v rámci KF 11

12 4. Křížové financování (max. 40 % CZV)  k úhradě některých výdajů v projektech financovaných z ESF, které jsou obvykle způsobilé pouze pro investiční projekty financované z Evropského fondu pro regionální rozvoj a to za podmínky, že jsou tyto výdaje nezbytné pro dosažení cílů projektu a mají přímou vazbu na realizované aktivity výzvou stanoven limit max. do výše 40% CZV projektu v KF lze uplatnit pouze majetek, který se daňově neodepisuje !!! člení se na: investiční část (nábytek a vybavení nad 40 000 Kč) neinvestiční část (nábytek a vestavěné skříně do 40 000 Kč) součástí jsou také stavební úpravy, pokud převýšily u jednoho majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 000 Kč 12

13 4. Křížové financování Investiční část KF: nákup zařízení, nábytku, vybavení s PC nad 40 000 Kč (pozor na interaktivní tabuli). Neinvestiční část KF: nákup nábytku v PC do 40 000 Kč, vestavěných skříní do 40 tis. Kč. !Nábytek vždy součástí KF! (stoly, lavice, pracovní desky, židle, křesla, pohovky, postele atd.)  přesný výčet, co lze/nelze považovat za nábytek v rámci KF, je uvedeno v PPP, verze 7 13

14 5. Nepřímé náklady = náklady, které nejsou či nemohou být jednoznačně spojené s konkrétní aktivitou projektu předpokladem je využití ve prospěch projektu; neprokazují se účetními doklady, nejsou předmětem kontroly ze strany poskytovatele  činí 10 % z celkových způsobilých přímých nákladů projektu, bez křížového financování přesný výčet jednotlivých položek, které patří do nepřímých nákladů uveden v Příručce pro příjemce, verze 7 ( kap. 5.3.3) 14

15 Zdroje informací Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK, verze 9 Příručka pro příjemce o finanční podporu z OP VK, verze 7 Metodický dopis č. 4.4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Metodický dopis č. 23 Obvyklé ceny zařízení a vybavení http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013 Osobní konzultace k projektovým záměrům (po předchozí domluvě) 15

16 Ing. Lenka Zachovalová odbor regionálního rozvoje - oddělení evropských dotací Referent globálních grantů Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno telefon: 541 651 410 e-mail: zachovalova.lenka@kr-jihomoravsky.czzachovalova.lenka@kr-jihomoravsky.cz web: http://opvk.kr-jihomoravsky.czhttp://opvk.kr-jihomoravsky.cz 16 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Pracovní setkání středních škol k připravovanému individuálnímu projektu z OP VK Finanční příprava projektu 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google