Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK Věcné řízení Ing. Michal Dlabola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK Věcné řízení Ing. Michal Dlabola."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK Věcné řízení Ing. Michal Dlabola

2 Struktura projektové žádosti 1/2 I.Souhrnné informace o projektu II.Žadatel projektu III.Partner projektu IV.Popis projektu V.Území dopadu a realizace VI.Klíčové aktivity VII.Harmonogram klíčových aktivit VIII. Realizační tým IX.Rozpočet projektu 2

3 Struktura projektové žádosti 2/2 X. Horizontální témata XI. Kategorizace pomoci XII. Monitorovací indikátory XIII. Výběrová řízení XIV. Publicita XV. Synergické projekty XVI. Další projekty v současné době realizované žadatelem/partnerem XVII. Čestné prohlášení XVIII. Přílohy projektu 3

4 Důležité body jednotlivých částí PŽ I. Souhrnné informace o projektu -Maximální doba trvání projektu: 11 měsíců (dle Výzvy) -Předpokládané datum ukončení projektu: nejzazší datum je 31.7.2015 (dle Výzvy) II. Žadatel projektu III. Partner projektu -Oprávněnost partnera dle Příručky pro žadatele -Partneři se společně podílejí na přípravě a realizaci projektu ve fázi zpracování projektové žádosti, ve fázi jeho realizace i ve fázi ukončení projektu. -Role partnerů musí být opodstatněná a nezastupitelná (nesmí být skrytým dodavatelem). -Příjemce realizuje hlavní, podstatnou část aktivit. 4

5 Důležité body jednotlivých částí PŽ Partner s finančním příspěvkem – Vyplnit Přílohu č. 3 a 4 Výzvy Partner bez finančního příspěvku – Vyplnit přílohu č. 4 Výzvy V projektové žádosti se partnerství může/musí promítnout i v částech: – IV. Popis projektu – Vnitřní postupy řízení – VI. Klíčové aktivity (popis) – VIII. Realizační tým (partner s finančním příspěvkem) – XIII. Výběrová řízení – XVI. Další projekty v současné době realizované žadatelem/partnerem 5

6 Důležité body jednotlivých částí PŽ IV. Popis projektu -Popis cílové skupiny musí odpovídat Výzvě -Pole Popis realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z ESF = udržitelnost (na Výzvu se povinná udržitelnost nevztahuje) V. Území dopadu a realizace -Musí odpovídat Výzvě (v závislosti na zvolené aktivitě A1- A13, B) VI. Klíčové aktivity -Konkrétně popsán popis realizace a výstupy jednotlivých KA -Provázanost nákladů spojených s realizací KA s rozpočtem projektu 6

7 Důležité body jednotlivých částí PŽ VII. Harmonogram klíčových aktivit -Časově logicky seřazené fáze realizace (klíčové aktivity) projektu VIII. Realizační tým -Provázanost s rozpočtem projektu a klíčovými aktivitami IX. Rozpočet projektu X. Horizontální témata -Vliv projektu může být neutrální nebo pozitivní, nikdy negativní XI. Kategorizace pomoci 7

8 Důležité body jednotlivých částí PŽ XII. Monitorovací indikátory -Reálně nastavit hodnoty jednotlivých MI vzhledem k délce trvání projektu, velikosti rozpočtu, … (splnění nejpozději k datu ukončení realizace projektu, nedodržení je sankcionováno) -Provázanost hodnot MI s výstupy klíčových aktivit (+ využití komentáře k bližší specifikaci) -Způsob započítávání je uveden v Metodice monitorovacích indikátorů (+ je uveden výčet produktů, které nikdy nejsou MI) Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem – žáků Počet podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání Počet podpořených osob – poskytovatelé služeb Počet nově vytvořených/inovovaných produktů (včetně ŽP a ICT) Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ŽP Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT -U projektů v realizaci se dále vykazují tzv. anexové indikátory (rozdělení podle pohlaví, dosaženého vzdělání, …) – Příloha č. 2 Výzvy 8

9 Důležité body jednotlivých částí PŽ XIII. Výběrová řízení -Provázanost s klíčovými aktivitami a rozpočtem -Výběrová řízení není nutné realizovat v souladu s projektovou žádostí -Zadavatelem zakázky může být příjemce dotace, nebo jeho partner s finančním příspěvkem, pokud je touto činností pověřen ve Smlouvě o partnerství. Příjemce dotace je však odpovědný za to, že v rámci realizace projektu nedojde k porušení pravidel -Uvádí se všechna předpokládaná VŘ – realizovaná jak podle Příručky pro příjemce (nad 200.000 Kč bez DPH), tak i podle zákona č. 137/2006 Sb. XIV. Publicita -Poskytnutí podpory z prostředků ESF (prostřednictvím OP VK) musí být dostatečně zviditelněno a propagováno (směrem k široké a odborné veřejnosti). 9

10 Důležité body jednotlivých částí PŽ -Každý dokument a materiál vztahující se k projektu (včetně elektronických dokumentů) musí být označen logolinkem. Kvalitní zobrazení, viditelné umístnění -Podrobná pravidla v Příručce pro příjemce a v Manuálu vizuální identity -Publicita spadá do nepřímých nákladů (předměty publicity, náklady pracovníka pro publicitu, …). -Do povinné publicity nespadají aktivity zaměřené na cílovou skupinu (oslovování a pozvánky, konference pro cílovou skupinu, …). -Volba propagačních nástrojů v žádosti v Benefit7+ - zvolit s ohledem na potřeby, velikost a rozpočet projektu. XV. Synergické projekty 10

11 Důležité body jednotlivých částí PŽ XVI. Další projekty v současné době realizované žadatelem/partnerem XVII. Čestné prohlášení -podepsat statutárním zástupcem XVIII. Přílohy projektu -Vypsat všechny povinné i nepovinné přílohy, které jsou součástí projektové žádosti -Přílohy v listinné podobě tvoří samostatný dokument, jehož součástí je i seznam příloh 11

12 Autorská práva k produktům -Příjemce dotace je povinen bezplatně všechny nově vytvořené produkty nebo jejich kopie předat do vlastnictví poskytovatele (MŠMT), a to nejpozději se závěrečnou monitorovací zprávou (licenční smlouvou) -Poskytovatel je oprávněn předané produkty využívat a zpřístupňovat třetím osobám – v časově, územně a množstevně neomezeném rozsahu. -Požadavky na produkty: nesmí být plagiátem/kompilátem, musí odpovídat popisu v projektové žádosti, musí vzniknout během realizace projektu 12

13 Změny během realizace projektu Skutečnosti uvedené v projektové žádosti jsou závazné (žádost je součástí smlouvy mezi MŠMT a příjemcem dotace) -Výjimky: výběrová řízení Nepodstatné změny: -Neovlivní dosažení cílů projektu a monitorovacích indikátorů -Oznamují se v monitorovací zprávě se zdůvodněním, proč a odkdy ke změně došlo Podstatné změny: -Mění charakter a obsah projektu oproti schválené žádosti -Doplňují právní akt o poskytnutí podpory (dodatek) -Podléhají schválení Příručka pro příjemce v. 8, kap. 3.1 (Změny projektu) 13

14 Nejčastější chyby v žádosti Žádost nebyla finalizována Žádost nebyla odevzdaná v termínu Klíčové aktivity neodpovídají aktivitám stanoveným ve výzvě (např. řízení projektu) Partner není právnickou osobou Partner je skrytým dodavatelem Cílové skupiny nejsou v souladu s výzvou Území dopadu neodpovídá výzvě Překročena max. doba trvání projektu Požadované fin. prostředky nejsou ve stanoveném limitu Překročeny limity kapitol Chybí povinná příloha 14

15 Materiály a zdroje informací Příručka pro žadatele OP VK, verze 10, platná od 1. ledna 2014, URL: http://www.op-vk.cz/cs/zadatel/dokumenty- pro-zadatele/prirucka-pro-zadatele-op-vk/prirucka-pro- zadatele-op-vk-verze-10-platna-od-1-1-2014.htmlhttp://www.op-vk.cz/cs/zadatel/dokumenty- pro-zadatele/prirucka-pro-zadatele-op-vk/prirucka-pro- zadatele-op-vk-verze-10-platna-od-1-1-2014.html Prováděcí dokument OP VK (aktuální verze), URL: http://www.op-vk.cz/cs/zadatel/zakladni- dokumenty/provadeci-dokument-k-op-vzdelavani-pro- konkurenceschopnost/ http://www.op-vk.cz/cs/zadatel/zakladni- dokumenty/provadeci-dokument-k-op-vzdelavani-pro- konkurenceschopnost/ Metodika monitorovacích indikátorů OP VK, verze 3, 22. srpna 2011, URL: http://www.op- vk.cz/cs/prijemce/dokumenty-pro-prijemce/metodika- monitorovacich-indikatoru.htmlhttp://www.op- vk.cz/cs/prijemce/dokumenty-pro-prijemce/metodika- monitorovacich-indikatoru.html 15

16 Materiály a zdroje informací Příručka „Jak vyplnit webovou žádost OP VK“, URL: http://www.op-vk.cz/cs/zadatel/benefit7-webova-zadost/jak- vyplnit-webovou-zadost.html. http://www.op-vk.cz/cs/zadatel/benefit7-webova-zadost/jak- vyplnit-webovou-zadost.html Metodický dopis č. 4.4 „Doporučení pro stanovení mezd/platů v projektech OP VK“ platný od 28. ledna. 2013, URL: http://www.op-vk.cz/cs/prijemce/dokumenty-pro- prijemce/metodicke-dopisy-op-vk/metodicky-dopis-c-4- doporuceni-pro-stanoveni-rozmezi-mezd-platu-v-projektech-op- vk.html http://www.op-vk.cz/cs/prijemce/dokumenty-pro- prijemce/metodicke-dopisy-op-vk/metodicky-dopis-c-4- doporuceni-pro-stanoveni-rozmezi-mezd-platu-v-projektech-op- vk.html Metodický dopis č. 23 „Obvyklé ceny zařízení a vybavení“, platný od 26. června 2012, URL: http://www.op- vk.cz/cs/prijemce/dokumenty-pro-prijemce/metodicke-dopisy-op- vk/metodicky-dopis-c-23-obvykle-ceny-zarizeni-a-vybaveni.htmlhttp://www.op- vk.cz/cs/prijemce/dokumenty-pro-prijemce/metodicke-dopisy-op- vk/metodicky-dopis-c-23-obvykle-ceny-zarizeni-a-vybaveni.html 16

17 Děkuji za pozornost Kontakt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Odbor 46 – CERA Ing. Michal Dlabola, michal.dlabola@msmt.czmichal.dlabola@msmt.cz 17


Stáhnout ppt "Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK Věcné řízení Ing. Michal Dlabola."

Podobné prezentace


Reklamy Google