Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Posuzování vlivu těžebních záměrů na životní prostředí po novele zákona č. 100/2001 Sb. v praxi Ing. Daniel Bubák, Ph.D. G E T s.r.o. PODZIMNÍ SETKÁNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Posuzování vlivu těžebních záměrů na životní prostředí po novele zákona č. 100/2001 Sb. v praxi Ing. Daniel Bubák, Ph.D. G E T s.r.o. PODZIMNÍ SETKÁNÍ."— Transkript prezentace:

1 Posuzování vlivu těžebních záměrů na životní prostředí po novele zákona č. 100/2001 Sb. v praxi Ing. Daniel Bubák, Ph.D. G E T s.r.o. PODZIMNÍ SETKÁNÍ TĚŽAŘŮTrutnov, 11 - 13. listopadu 2015

2 PODZIMNÍ SETKÁNÍ TĚŽAŘŮ | Těžební Unie Trutnov 11 - 13. 11. 2015 2 / 19 www.get.cz Autorizace pro zpracování dokumentace a posudku EIA – 5 osob GET s.r.o.

3 3 / 19 NOVELIZACE S ÚČINNOSTÍ OD 1.4.2015 PODZIMNÍ SETKÁNÍ TĚŽAŘŮ | Těžební Unie Trutnov 11 - 13. 11. 2015

4 OBSAH PREZENTACE  Zařazování záměrů §4 odst. 1 Příloha č. 1  Ověřování stanovisek EIA vydaných před novelou Čl. II bod 1 zákona č. 39/2015 Sb. Přechodná ustanovení Metodický výklad čl.II bodu 1 MŽP ze dne 29.5.2015  Zjišťovací řízení Požadavky na podklady pro zpracování oznámení záměru Způsob vydávání ZZŘ a možnosti odvolání Metodické sdělení MŽP ze dne 6.3.2015 pro držitele autorizace  Statistika záměrů GET s.r.o. 4 / 19 PODZIMNÍ SETKÁNÍ TĚŽAŘŮ | Těžební Unie Trutnov 11 - 13. 11. 2015

5 ZAŘAZOVÁNÍ ZÁMĚRŮ Před novelou Bod 2.3Těžba ostatních nerostných surovin – nový dobývací prostor; těžba ostatních nerostných surovin nad 1 000 000 tun/rok; těžba rašeliny na ploše 150 ha a více. 5 / 19 PODZIMNÍ SETKÁNÍ TĚŽAŘŮ | Těžební Unie Trutnov 11 - 13. 11. 2015 Kategorie I - záměry vždy podléhající posouzení Bod 2.3 - Příslušný úřad MŽP Po novele Bod 2.3 Těžba ostatních nerostných surovin v novém dobývacím prostoru. Těžba ostatních nerostných surovin na ploše nad 25 ha. Těžba rašeliny na ploše nad 150 ha. Důsledky Nový DP – VŽDY „VELKÁ EIA“ (bez ohledu na velikost a kapacitu) – nedochází ke změně Rozšíření DP (těžba < 25 ha) – změna záměru dle §4 odst. (1) písm. b) zjišťovací řízení – nedochází ke změně Rozšíření DP (těžba > 25 ha) – změna záměru dle §4 odst. (1) písm. a) „VELKÁ EIA“ – ZMĚNA Těžba ve stávajícím DP (těžba > 25 ha) – VŽDY „VELKÁ EIA“– ZMĚNA Nové ÚR nad 25 ha – VŽDY „VELKÁ EIA“ – ZMĚNA Rozšíření ÚR + > 25 ha – VŽDY „VELKÁ EIA“ – ZMĚNA

6 ZAŘAZOVÁNÍ ZÁMĚRŮ Před novelou Bod 2.5Těžba nerostných surovin 10 000 až 1 000 000 tun/rok; těžba rašeliny na ploše do 150 ha. 6 / 19 PODZIMNÍ SETKÁNÍ TĚŽAŘŮ | Těžební Unie Trutnov 11 - 13. 11. 2015 Kategorie II - záměry vyžadující zjišťovací řízení Bod 2.5 - Příslušný úřad Krajský úřad Po novele Bod 2.5 Těžba ostatních nerostných surovin na ploše od 5 do 25 ha; těžba rašeliny na ploše do 150 ha (záměry neuvedené v kategorii I). Důsledky Těžba ve stávajícím DP (těžba < 25 ha) – podléhá zjišťovacímu řízení Nové ÚR < 25 ha – podléhá zjišťovacímu řízení Rozšíření ÚR + < 25 ha – podléhá zjišťovacímu řízení

7 ZAŘAZOVÁNÍ ZÁMĚRŮ Před novelou Bod 2.5Těžba nerostných surovin 10 000 až 1 000 000 tun/rok; těžba rašeliny na ploše do 150 ha. 7 / 19 PODZIMNÍ SETKÁNÍ TĚŽAŘŮ | Těžební Unie Trutnov 11 - 13. 11. 2015 Podlimitní záměr Příslušný úřad Krajský úřad Po novele Bod 2.5 Těžba ostatních nerostných surovin na ploše od 5 do 25 ha; těžba rašeliny na ploše do 150 ha (záměry neuvedené v kategorii I). Důsledky Těžba ve stávajícím DP (těžba < 5 ha) – podlimitní záměr Nové ÚR < 5 ha – podlimitní záměr

8 ZAŘAZOVÁNÍ ZÁMĚRŮ 8 / 19 PODZIMNÍ SETKÁNÍ TĚŽAŘŮ | Těžební Unie Trutnov 11 - 13. 11. 2015 Příklad 2 Nový DP pro těžba výhradního ložiska jílu / kaolinu Kapacita těžby 10 000 t/rok Doba těžby 10 let Plocha 4 ha Bez úpravy ► povinné posouzení (VELKÁ EIA) Příklad 1 Kamenolom na nevýhradním ložisku stavebního kamene Kapacita těžby 200 000 t/rok Doba těžby 15 let Plocha 4,99 ha Trhací práce Úprava drcením a tříděním ► podlimitní záměr

9 ZAŘAZOVÁNÍ ZÁMĚRŮ Před novelou Bod 10.1 Zařízení ke skladování, úpravě nebo využívání nebezpečných odpadů; zařízení k fyzikálně-chemické úpravě, energetickému využívání nebo odstraňování ostatních odp. 9 / 19 PODZIMNÍ SETKÁNÍ TĚŽAŘŮ | Těžební Unie Trutnov 11 - 13. 11. 2015 Kategorie II – Odpady Po novele Bod 10.1 Zařízení k odstraňování nebo průmyslovému využívání odpadů (záměry neuvedené v kategorii I). Metodický výklad bodu 10.1 a 10.2 kategorie I a II MŽP č.j. 44448/ENV/15 ze dne 9.7.2015 1) jedná se o činnost využívání odpadů alespoň jedním způsobem uvedeným v příloze č. 3 k zákonu č. 185/2001 Sb., pokud je v zařízení k využívání odpadů zpracováváno více než 2 500 tun odpadů kategorie ostatní za rok (R1 – R13); 2) odpad je do zařízení k využívání odpadů přebírán za úplatu; 3) jedná se o zařízení, které může být provozováno pouze se souhlasem k provozování zařízení a s jeho provozním řádem dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. Průmyslové využívání odpadů ? Zákon o odpadech nezná! Důsledek Sanace a rekultivace lomů a pískoven s využitím zavážení inertními odpady nově spadá pod bod 10.1. – provádí se zjišťovací řízení !

10 OVĚŘOVÁNÍ STANOVISEK EIA Čl. II zákona č. 39/2015 Sb - Přechodná ustanovení Týká se všech stanovisek vydaných do 30.3.2015 ! 10 / 19 PODZIMNÍ SETKÁNÍ TĚŽAŘŮ | Těžební Unie Trutnov 11 - 13. 11. 2015 Jak prakticky provést ? Vydání závazného stanoviska je možné: A) na základě oznámení o zahájení řízení zaslaného tomuto úřadu správním úřadem příslušným k vedení navazujícího řízení B) na základě žádosti oznamovatele ještě před zahájením navazujícího řízení 2. Příslušný úřad v závazném stanovisku podle věty první zároveň stanoví, které z podmínek uvedených ve stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí jsou správní úřady příslušné k vedení navazujících řízení povinny zahrnout do svých rozhodnutí. Metodický výklad MŽP 1. U stanovisek k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vydá příslušný úřad...... souhlasné závazné stanovisko poté, co ověří, že jejich obsah je v souladu s požadavky právních předpisů, které zapracovávají směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU.

11 OVĚŘOVÁNÍ STANOVISEK EIA Metodický výklad č. II bodu 1 zákona č. 29/2015 Sb. MŽP ze dne 29.5.2015, č.j. 39416/ENV/15 http://portal.cenia.cz/eiasea/dokumenty/eia_pokyny 11 / 19 PODZIMNÍ SETKÁNÍ TĚŽAŘŮ | Těžební Unie Trutnov 11 - 13. 11. 2015 Důsledky 1. Těžební záměry často etapovité ! Žádá se pouze jednou (bez ohledu na aktuální etapu přípravy či realizace záměru) Ověřené stanovisko je využitelné pro všechny další etapy a navazující řízení. 2. Kdy žádat? Spojit s žádostí o ověření souladu podle §9a odst. 4 a 5 (coherence stamp)? Zákon umožňuje. Metodický pokyn nedoporučuje. V praxi nereálné - Oznamovatel potřebuje vědět, zda je stanovisko využitelné dříve než zahájí přípravné práce na projektové dokumentaci ► Žádat co nejdřív a samostatně! Lhůty pro vyřízení: MŽP měsíce MŽP OVSS týdny Krajské úřadytýdny

12 OVĚŘOVÁNÍ STANOVISEK EIA 12 / 19 PODZIMNÍ SETKÁNÍ TĚŽAŘŮ | Těžební Unie Trutnov 11 - 13. 11. 2015 Důsledky 3. Co se vlastně ověřuje ? Soulad obsahu stanoviska s požadavky právních předpisů, které zpracovávají směrnici EIA ► soulad se zákonem č. 100/2001 Sb. (s přílohou č. 6, která stanoví obsah stanoviska) Obsah stanoviska EIA lze považovat za souladný s uvedenými požadavky i tehdy, byly-li informace, hodnocení, závěry, podmínky a další údaje požadované přílohou č. 6 k zákonu č. 100/2001 Sb. obsaženy alespoň v dokumentaci EIA nebo posudku EIA (nejsou-li obsaženy přímo ve stanovisku EIA). 5. Co tedy přiložit k žádosti ? Informaci zda a kde jsou v posudku či dokumentaci uvedeny informace neobsažené ve stanovisku – dobrovolně ANO, nelze vynutit, nepředložení není vada podání Dokumentaci pro navazující řízení – NE V ideálním případě – nepřikládat NIC 4. Co se neověřuje ? - řešení záměru navržené v dokumentaci pro navazující řízení - rozdíly tohoto řešení oproti řešení záměru posouzenému v procesu EIA - jakým způsobem a zda jsou v dané fázi plněny relevantní podmínky stanoviska EIA

13 OVĚŘOVÁNÍ STANOVISEK EIA 13 / 19 PODZIMNÍ SETKÁNÍ TĚŽAŘŮ | Těžební Unie Trutnov 11 - 13. 11. 2015 Důsledky 6. Jak je to s podmínkami ? 1. Příslušný úřad stanoví, které z nich jsou nadále relevantní: - z hlediska požadavků aktuálně platných právních předpisů - z hlediska závazné formy vydávaného závazného stanoviska k ověření souladu Problém „starých“ stanovisek EIA – podmínky nejednoznačně formulované, reálně nesplnitelné oznamovatelem bez „vůle“ jiných subjektů, duplicitní i protichůdné ► Budou všechny zezávazněny? 2. Příslušný úřad nepřevezme podmínky vyjmenovávající obecně platné povinnosti (získat odnětí ze ZPF, získat souhlas s umístěním zdroje znečišťování, zásahem do krajinného rázu apod.) PODMÍNKY NELZE ZMĚNIT ! DOPORUČENÍ: Do textu žádosti navrhnout příslušnému úřadu nepřevzetí některých podmínek (Nelze ale vztahovat ke konkrétní fázi přípravy záměru) 7. Pozor na platnost stanoviska ! Ověřit lze pouze platné stanovisko (doba platnosti 2 roky nebo 5 let) Ověření stanoviska není zároveň prodloužení platnosti. – Provádí se nezávisle postupem dle § 9a odst. 3

14 ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ Nemění se - rozsah a obsah oznámení (§ 6, Příloha č. 3) Nemění se - cíle a kriteria pro zjišťovací řízení (§ 7 odst. 1 - 3, Příloha č. 2) ZMĚNA - lhůta trvání a způsob vydávání závěru zjišťovacího řízení (§ 7 odst. 4 – 6) ZMĚNA - možnosti opravných prostředků (§7 odst. 9 – 10) 14 / 19 PODZIMNÍ SETKÁNÍ TĚŽAŘŮ | Těžební Unie Trutnov 11 - 13. 11. 2015 Lhůta trvání zjišťovacího řízení 45 dnů Lhůta na vyjádření 20 dnů (k vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nemusí přihlížet) ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ POZITIVNÍ - záměr nepodléhá posouzení - forma rozhodnutí dle správního řádu - odůvodnění - doručení veřejnou vyhláškou (15 dnů) - lhůta pro odvolání (15 dnů od doručení) - celkem 30 - 40 dnů pro nabytí právní moci - odvolání může podat dotčená veřejnost - možnost žaloby dotčené veřejnosti - záměr podléhá posouzení - forma písemného odůvodněného závěru - není opravný prostředek NEGATIVNÍ

15 Důsledek novely Negativní závěr zjišťovacího řízení nebude obsahovat žádné další podmínky ! (V rámci zpracování POPD bude proveden dodatečný HG průzkum.) V průběhu zjišťovacího řízení nelze záměr modifikovat ! (V rámci zpracování POPD bude vynechána plocha s biotopem a změněn způsob úpravy) Pouze se rozhodne, zda záměr, tak jak je specifikován v části B Oznámení, nebude dále posuzován. ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ Metodické sdělení MŽP OPVIP pro držitele autorizace ze dne 6.3.2015, č.j. 18130/ENV/15 http://portal.cenia.cz/eiasea/dokumenty/eia_pokyny 15 / 19 PODZIMNÍ SETKÁNÍ TĚŽAŘŮ | Těžební Unie Trutnov 11 - 13. 11. 2015 Metodologie procesu EIA Zjišťovací řízení zahrnuje kroky procesu EIA: 1. SCREENING (zjištění, zda je nutno záměr posoudit v celém rozsahu) 2. SCOPING (určení rozsahu posouzení) 3. MODIFIKACE ZÁMĚRU + PŘIDÁNÍ PODMÍNEK

16 ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ Požadavky na zpracování oznámení záměru (dle Metodického sdělení): 1. Preciznější vyhodnocení jednotlivých vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví včetně důkladného odůvodnění závěrů, kterých bylo dosaženo. 2. Je nutno záměr konkretizovat tak, aby se znalost a popis záměru přibližovala ke stávajícím dokumentům pro navazující řízení (např. dokumentaci pro územní rozhodnutí, dokumentaci pro stanovení dobývacího prostoru, popř. povolení hornické činnosti apod.). 3. Je nutno detailně popsat ty parametry záměru, které mají přímý vztah k problematice životního prostředí (tj. klást důraz na uvedení environmentálně významných parametrů záměrů). 4. Je třeba, aby základní opatření, která se doposud uváděla spíše do kapitoly D.IV, resp. do podmínek negativního závěru zjišťovacího řízení, byla již součástí vlastního záměru (např. v kapitole B.I.6). Tato opatření je tedy nutné nově chápat jako opatření, které jsou součástí záměru a s jejichž splněním se automaticky počítá, přičemž příslušný úřad bude své závěry přijímat na základě předpokladu, že tato opatření budou při přípravě, realizaci, provozu, popř. i odstraňování záměru beze zbytku splněna, aniž by bylo nutné je v závěru zjišťovacího řízení výslovně uvádět ve formě podmínek (např. opatření proti prašnosti, provedení protihlukových opatření, transfer chráněných rostlin před zahájením těžby apod.). 16 / 19 PODZIMNÍ SETKÁNÍ TĚŽAŘŮ | Těžební Unie Trutnov 11 - 13. 11. 2015

17 ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ Z předchozího vyplývá: 1. Náročnější požadavky na kvalitu zpracování oznámení záměru ► vyšší cena, delší doba zpracování, potřeba dalších odborných studií 2. Náročnější požadavky na zpracování technického řešení záměru ► zpracování kvalitní TĚŽEBNÍ STUDIE 3. Nutnost komunikace se všemi dotčenými úřady, se zástupci samosprávy a s příslušným úřadem před zahájením zjišťovacího řízení i v jeho průběhu ► institut PŘEDBĚŽNÉHO PROJEDNÁNÍ ZÁMĚRU (§15 – povinnost) 17 / 19 PODZIMNÍ SETKÁNÍ TĚŽAŘŮ | Těžební Unie Trutnov 11 - 13. 11. 2015

18 STATISTIKA ZÁMĚRŮ GET s.r.o. Oznámení záměru 7 x zjišťovací řízení zahájeno po 1.4.2015 2 x negativní + nabytí právní moci (bez žaloby) 1 x negativní + běží lhůta pro nabytí právní moci 2 x probíhá zjišťovací řízení 2 x pozitivní (1 x již podaná dokumentace) 18 / 19 PODZIMNÍ SETKÁNÍ TĚŽAŘŮ | Těžební Unie Trutnov 11 - 13. 11. 2015 Dokumentace 4 x proces EIA zahájen před 1.4.2015 1 x vrácení k dopracování 1 x ukončeno na žádost oznamovatele 1 x souhlasné stanovisko (10 měsíců po VP) 1 x čeká se na stanovisko (5 měsíců po VP) Ověření stanoviska vydaného před 1.4.2015 7 x podána žádost 4 x vydáno závazné stanovisko (1 x MŽP, 2 x MŽP OVSS, 1 x KÚ) 3 x dosud nevydáno (2 x MŽP, 1 x MŽP OVSS)

19 19 / 19 Společnost G E T s.r.o. poskytuje komplexní služby v oblasti geologie, báňské projekce, měřictví, životního prostředí, územního plánování a podnikového poradenství již od roku 1993. Je držitelem certifikátů, potvrzujících shodu systému řízení jakosti a environmentálního systému řízení firmy s požadavky souvisejících mezinárodních norem ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004, v následujících oblastech. * * * Posuzování vlivů na životní prostředí Projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem Projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací v oborech zkoumání geologické stavby, geochemie, hydrogeologie, geologie ložisková, inženýrská, environmentální a sanační Testování, měření a analýzy environmentálních charakteristik a vlastností hornin Geodetické a zeměměřické práce Autorizované měření hluku Děkuji za pozornost JARNÍ SETKÁNÍ TĚŽAŘŮ | Těžební Unie Kurdějov, 1 - 3. 4. 2015


Stáhnout ppt "Posuzování vlivu těžebních záměrů na životní prostředí po novele zákona č. 100/2001 Sb. v praxi Ing. Daniel Bubák, Ph.D. G E T s.r.o. PODZIMNÍ SETKÁNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google