Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

-Slune č ní soustava je pojmenována podle SLUNCE -Soustavu tvo ř í 8 planet, více ne ž 3 trpasli č í planety, p ř es 150 m ě síc ů a další menší t ě lesa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "-Slune č ní soustava je pojmenována podle SLUNCE -Soustavu tvo ř í 8 planet, více ne ž 3 trpasli č í planety, p ř es 150 m ě síc ů a další menší t ě lesa."— Transkript prezentace:

1

2 -Slune č ní soustava je pojmenována podle SLUNCE -Soustavu tvo ř í 8 planet, více ne ž 3 trpasli č í planety, p ř es 150 m ě síc ů a další menší t ě lesa jako planetky, komety, meteoroidy apod. -Planety obíhají po eliptických drahách kolem Slunce. -Slune č ní soustava je sou č ástí galaxie známé také pod názvem Mlé č ná dráha. Mlé č ná dráhaMlé č ná dráha -Planety jsou v po ř adí od Slunce – Merkur, Venuše, Zem ě, Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Merkur VenušeZem ěMarsJupiterSaturnUran NeptunMerkur VenušeZem ěMarsJupiterSaturnUran Neptun

3

4 - Merkur je nejbli ž ší planeta ke Slunci - z jeho povrchu je vid ě t Slunce tém ěř t ř ikrát tak velké, ne ž p ř i pohledu ze Zem ě. - Teploty na povrchu Merkuru dosahují a ž cca 430 stup ňů Celsia. - Není zde ž ivot ani dýchatelná atmosféra

5

6 - Venuše je velmi podobná zemi, velikostí, hmotností, slo ž ením, i vzdáleností od Slunce. - Venuše nemá ž ádné oceány. Je pokryta hustými mra č ny a bou ř emi. - Není zde ž ivot ani dýchatelná atmosféra

7

8 - Zem ě je naše domovská planeta - Zem ě je t ř etí planeta od Slunce a je jedinou planetou v naší slune č ní soustav ě, na které je ž ivot. - Ž ivot na zemi je mo ž ný díky vod ě, která pokrývá 70% a dýchatelné atmosfé ř e, která se skládá z kyslíku, vodíku, dusíku a vzácných plyn ů (jako je nap ř. hélium)

9

10 - Mars je planeta p ř ibli ž n ě polovi č ní velikosti Zem ě. - Pro jeho barvu se mu ř íká rudá planeta - V minulosti byla na Marsu voda a v ě dci p ř edpokládají, ž e tedy i ž ivot. - V sou č asnosti se p ř edpokládá, ž e ž ivot na Marsu je, ale pouze v té nejprimitivn ě jší form ě (nap ř.mikroby)

11

12 - Jupiter je nejv ě tší planeta v naší slune č ní soustav ě. - Je p ř ibli ž ne 12x v ě tší ne ž Zem ě - Jupiter se díky tomu, ž e je tvo ř en plyny svým slo ž ením podobá hv ě zd ě. - Má č ty ř i m ě síce velikosti planety a mnoho menších m ě síc ů - Vypadá proto jako miniaturní slune č ní soustava. - Není zde ž ivot ani dýchatelná atmosféra

13

14 - Saturn byl nejvíce vzdálenou planetou z p ě ti planet, známých od pradávna. - V roce 1610 ho pozoroval slavný italský astronom Galileo Galilei jako první pomocí dalekohledu. - Saturn je zajímavý svým rojem meteorit ů který dr ž í svojí gravitací a který vypadá jako prsten. - Není zde ž ivot ani dýchatelná atmosféra

15

16 - Uran byl první planeta nalezená s pomocí dalekohledu. - Je obklopený 11 prstenci. - Planeta Uran nemá ž ádný pevný povrch, je jedním z plynných obr ů (ostatní jsou Jupiter, Saturn a Neptun). - Není zde ž ivot ani dýchatelná atmosféra

17

18 - Neptun je první planeta nalezená pomocí matematické p ř edpov ě di, to znamená ž e a č koliv jí v ě dci nevid ě li, matematicky spo č ítali, ž e existuje. - P ř išli na to podle toho, ž e Uran neobíhá p ř esn ě tak, jak astronomové o č ekávali a navrhli mo ž nou pozici a objem jiné dosud neznámé planety, která by mohla zp ů sobit pozorované zm ě ny na Uranov ě ob ěž né dráze. - Není zde ž ivot ani dýchatelná atmosféra

19

20


Stáhnout ppt "-Slune č ní soustava je pojmenována podle SLUNCE -Soustavu tvo ř í 8 planet, více ne ž 3 trpasli č í planety, p ř es 150 m ě síc ů a další menší t ě lesa."

Podobné prezentace


Reklamy Google