Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Hospodaření s majetkem státu Nakládání s nepotřebným majetkem státu, řešení škod

2 Úvod Vyřazování majetku z užívání Rušení majetku Zvláštnosti rušení některých druhů majetku Vytěžování z rušeného majetku Zásady objasňování škod Náhrada škod Závěr Nakládání s nepotřebným majetkem státu, řešení škod

3 Úvod Při plnění služebních úkolů dochází vlivem užívání majetku k jeho stárnutí, které způsobuje ztrátu jeho původních vlastností a majetek se stává pro potřeby rezortu ozbrojených sil nepotřebným.

4 Nakládání s nepotřebným majetkem státu, řešení škod Úvod Na procesu stárnutí materiálu se podílí celá řada faktorů, které jej můžou značně urychlit. Mezi nejzásadnější faktory, které zásadně urychlují proces stárnutí materiálu patří nevhodné skladování a neodborné zacházení.

5 Nepotřebným majetkem se rozumí zejména majetek, který přesahuje potřeby rezortu Ministerstva obrany, anebo majetek, na jehož ponechání ve vlastnictví státu přestal být veřejný zájem, včetně věcí, které pro ztrátu, popřípadě zastarání svých technických a funkčních vlastností nebo pro nepřiměřené náklady při provozu nemohou sloužit svému účelu. Vyřazování majetku z užívání

6 Definování základních pojmů střednědobý plán vyřazování majetku roční plán vyřazování majetku informační podpora vyřazování majetku Vyřazování majetku z užívání

7 Organizace nakládání s nepotřebným majetkem Nakládání s nepotřebným majetkem v rezortu plánuje ředitel Agentury formou střednědobého a ročního plánu nakládání s nepotřebným majetkem. Střednědobý a roční plán nakládání s nepotřebným majetkem se zpracovává na základě střednědobého a ročního plánu vyřazování majetku z užívání. Vyřazování majetku z užívání

8 Ke zpracování střednědobého a ročního plánu nakládání s nepotřebným majetkem předkládají majetkoví hospodáři řediteli Agentury plány vyřazování nejpozději do 31. května příslušného roku, ve kterém plánování probíhá. Nepotřebný majetek se skladuje do rozhodnutí o naložení s ním ve skladech odděleně od ostatního majetku zřetelně označen nápisem NEPOTŘEBNÝ MAJETEK. Vyřazování majetku z užívání

9 Rušení majetku je proces, při kterém dochází k vyřazení majetku z účetní evidence a jeho následné likvidaci včetně případné fyzické likvidace. Podmínkou pro rušení majetku, je předchozí rozhodnutí vedoucího zaměstnance, o trvalé nepotřebnosti tohoto majetku. Rušení majetku

10 Zásady rušení majetku Organizační celky ruší majetek, který nemůže sloužit svému účelu pro ztrátu technických a funkčních vlastností v důsledku úplného fyzického opotřebení nebo poškození a nelze jej vzhledem k jeho stavu jinde potřebovat, využít ani odprodat nebo by byl jeho odprodej nerentabilní v souladu s RMO č. 48/2013. Rušení majetku

11 Návrh na zrušení majetku zpracovává v subsystému informačního systému logistiky – likvidace a vyřazování majetku příslušný majetkový orgán organizačního celku, u kterého se majetek vede v evidenci. Předkládá se ke schválení příslušnému vedoucímu zaměstnanci, který je oprávněn rozhodnout o jeho nepotřebnosti. Majetkový orgán, jehož prostřednictvím se návrh na zrušení postupuje, je povinen se k němu vyjádřit. Rušení majetku

12 K návrhu na zrušení majetku se přikládají zápisy o prohlídce majetku, o technickém stavu a fotodokumentace, ze které je zřejmý stav majetku. Fotodokumentace se zakládá u organizační celku, který vede majetek v účetnictví. Návrh na zrušení majetku posuzuje komise, která musí být zveřejněna ve vnitřním rozkaze velitele organizačního celku. Komise zpracovává zápis o prohlídce majetku navrženého ke zrušení v subsystému likvidace a vyřazování majetku. Rušení majetku

13 Objasnit pro konkrétní majetkové uskupení (MU 1.0 až 6.2). Jaký majetek se nedá u nákladového střediska rušit MU 2.2 - Zbraně a zbraňové systémy včetně náhradních dílů; MU 2.3 - Vojenská přepravní a podpůrná technika (včetně náhradních dílů); Zvláštnosti rušení některých druhů majetku

14 MU 2.5 - Zdravotnický a veterinární materiál (včetně náhradních dílů); MU 5.0 - Munice všeho druhu. Zvláštnosti rušení některých druhů majetku

15 Cílem vytěžování je využití provozuschopných dílů a skupin demontovaných z nepotřebného majetku. Souhlas s vytěžováním musí vydat písemně majetkový hospodář na základě předložené žádosti vedoucího organizačního celku. Vytěžený materiál musí být plně použitelný nebo vhodný pro renovaci, přičemž náklady na renovaci musí být nižší, než činí nákupní cena nového dílu nebo části z celku. Vytěžování z rušeného majetku

16 Nemá-li vytěžený materiál přiděleno katalogové číslo majetku, vyžádá si jej osoba odpovědná za vytěžování majetku (majetkový orgán) podle zásad pro jeho přidělování. Vytěžené náhradní díly a příslušenství se přednostně používají k opravám a doplňování výzbroje, jiné techniky apod. Vytěžování z rušeného majetku

17 Zásady nakládání s druhotnými surovinami a odpady Druhotné suroviny vznikají jako vedlejší důsledek při činnosti organizačního celku (např. při výrobě, likvidaci majetku, opravárenské činnosti apod.). Za druhotnou surovinu se rovněž považuje majetek, který pozbyl charakteru odpadu z důvodu jeho prodejnosti. Vytěžování z rušeného majetku

18 Vytěžené druhotné suroviny se evidují pod katalogovým číslem majetku s udáním měrných jednotek a považují se za nepotřebný majetek. Se vzniklým odpadem je vedoucí organizačního celku povinen naložit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Majetkový orgán organizačního celku je povinen ověřit, zda pro odpad existuje trh nebo poptávka. Existuje-li, nakládá s ním jako s druhotnou surovinou. Vytěžování z rušeného majetku

19 Škodou se rozumí majetková újma objektivně vyjádřitelná v penězích, která má za následek snížení majetku poškozeného. Škodou je také nemajetková újma jako důsledek plnění odškodnění za poškození zdraví. Zásady objasňování škod

20 Škody v působnosti Ministerstva obrany se rozlišují na škody: na nemovitých věcech, včetně jejich součástí a příslušenství; na movitých věcech (materiálu); na penězích. Zásady objasňování škod

21 Odpovědnost za škodu vzniká při současném naplnění následujících zákonných podmínek: protiprávní jednání na straně vojáka (zaměstnance); vznik škody; příčinná souvislost mezi protiprávním jednáním vojáka (zaměstnance) a vzniklou škodou; zavinění (úmyslné, nedbalostní). Zásady objasňování škod

22 Objasnit studentům následující pojmy: protiprávním jednáním; škodní událostí; příčinnou souvislostí; zaviněním; zavinění úmyslné; zavinění z nedbalosti. Zásady objasňování škod

23 Velitelé, náčelníci, ředitelé a jiní vedoucí zaměstnanci jsou povinni: zajišťovat svým podřízeným takové podmínky, aby mohli řádně plnit své služební nebo pracovní úkoly bez ohrožení zdraví a majetku; kontrolovat, zda podřízení plní své úkoly tak, aby nedocházelo ke škodám; Zásady objasňování škod

24 Velitelé, náčelníci, ředitelé a jiní vedoucí zaměstnanci jsou povinni: vyhledávat, posuzovat a hodnotit rizika možného ohrožení bezpečnosti a zdraví podřízených, informovat je o nich a činit opatření k jejich ochraně; nepřipustit, aby podřízení vykonávali práce (činnosti), jejichž výkon by neodpovídal jejich odborným znalostem, schopnostem a zdravotní způsobilosti; Zásady objasňování škod

25 seznamovat podřízené s právními předpisy, vnitřními předpisy a s odbornými směrnicemi a nařízeními, které vydali odborné orgány a nadřízení k zajištění bezpečnosti práce a kontrolovat jejich dodržování; k zajištění bezpečnosti a bezporuchovosti vojenské techniky a technických zařízení zajišťovat jejich údržbu; Zásady objasňování škod

26 činit opatření k předcházení škodám, vzniklé škody včas a řádně objasňovat a evidovat ve stanovené evidenci, zjišťovat jejich příčiny a včas uplatňovat právo na náhradu škody vůči tomu, kdo za škodu odpovídá. Zásady objasňování škod

27 Evidence dohod: evidence dohod se vede v evidenčním archu; inventurní soupis se v jednom výtisku uloží trvale ke každé dohodě za materiál. V dohodách za peněžní prostředky a ceniny se pořídí odkaz na účetní doklady, kterými se účtuje o těchto hodnotách; dohoda se skartuje nejdříve za 10 let po dni jejího zániku. Zásady objasňování škod

28 Náhrada škod Škodu objasňuje a o způsobu vypořádání a náhradě škody, rozhoduje objasňující funkcionář, kterým je, pokud tento rozkaz dále nestanoví jinak, vedoucí nákladového střediska, u kterého se majetek, na němž škoda vznikla, vede v účetnictví (účetní evidenci). Objasňující funkcionář také odpovídá za správnost, úplnost a zákonnost objasňování škody a přijatého řešení (dohoda nebo návrh na soudní vymáhání náhrady škody).

29 Náhrada škod Na modelovém příkladu nákladového střediska objasnit studentům postup při řešení škody na majetku státu (včetně dokumentace,…). Příklad: Ztráta jízdního kola z účetního celku 226001 (rota logistiky), doba používání 2 roky, stanovená životnost 5 let, aktuální cena cca 12 000,- Kč a původní cena cca 16 000,- Kč.

30 RMO č. 47/2013. Předcházení škodám a řešení škod na majetku státu v působnosti Ministerstva obrany. Praha: MO, 2013. RMO č. 48/2014. Hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti Ministerstva obrany. Praha: MO, 2013. NV MO č.51/2013. Postupy při hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti Ministerstva obrany. Praha: MO, 2013. Literatura

31 pplk. Ing. Tomáš BINAR, Ph.D. Katedra logistiky Skupina Kancelář č. 185, K 65 Tel.: +420 973 44 36 78 E-mail: tomas.binar@unob.cz DĚKUJI ZA POZORNOST V PŘÍPADĚ DOTAZŮ MNE MŮŽETE KONTAKTOVAT NA

32 Úkoly pro samostatnou práci: Prostudovat RMO č. 47/2013, RMO č. 48/2013 a NV MO č.51/2013. Na modelovém příkladu provést řešení rušení majetku u nákladového střediska, kdy cena za MJ je cca 5000,- Kč. Na modelovém příkladu řešit škodu na majetku státu, dle zadání přednášejícího stanovit výše škody. Úkoly pro samostudiu Téma 13

33 Dle zadání zpracujte Zápis o prohlídce materiál. Dle zadání zpracujte Zápis o technickém stavu. Při rušení majetku byl vytěžený majetek -popište způsob hospodaření s daným majetkem (náhradní díly). Úkoly pro samostudiu Téma 13

34 Při rušení majetku, vznikly druhotné suroviny- popište způsob hospodaření s nimi. U nákladového střediska vznikla škoda na majetku státu důsledkem dopravní nehody. Dle přiloženého zadání zpracujte škodu u útvaru. Úkoly pro samostudiu Téma 13


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google