Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) 6. dubna 2016 Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd.finan.nepř.nákladů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) 6. dubna 2016 Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd.finan.nepř.nákladů"— Transkript prezentace:

1 Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) 6. dubna 2016 Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd.finan.nepř.nákladů (michaela.stribrna@kraj-lbc.cz)michaela.stribrna@kraj-lbc.cz

2 Účetní závěrky a výsledky hospodaření za rok 2015  účetní závěrky za rok 2015 příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti včetně výsledků hospodaření za rok 2015 a jejich příděly do peněžních fondů budou projednány v radě kraje 19. 4. (původní datum 5.4.)  finanční dokumenty na rok 2016 (tabulky 1 – 6) budou projednány v radě kraje dne 3. 5.

3 Výsledky hospodaření za rok 2015 -k 1. 1. 2015 – 61 příspěvkových organizací OŠMTS zisk – 59 PO ve výši : 13.180.064,85 Kč ztráta – 2 PO ve výši: 123.842,77 Kč -ztráta v hlavní činnosti ve výši 1.440.317,31 Kč (10 PO) -ztráta v doplňkové činnosti 0 Kč -rok 2014výše ztráty 0 Kč rok 20136 PO 1 074 187,47 Kč rok 20125 PO 861 864,95 Kč

4 Výsledky hospodaření za rok 2015 Příděly do fondů:  do fondu rezervního: 11.643.484,97 Kč do fondu odměn: 1.500.791,59 Kč převod na nerozdělený zisk 35.788,29 Kč Peněžní fondy - účetní stav k 31.12.2015 (před přídělem zlepšeného HV) Rezervní fond: 56.595.053,56 Kč Fond investic: 68.862.566,49 Kč Fond odměn: 11.269.490,76 Kč

5 Konečný rozpočet OŠMTS za rok 2015 Příspěvek od zřizovatele  celkem kap. 913 – příspěvkové organizace 257.263.563,78 Kč v tom: na provoz – 227.302.611,31 Kč na odpisy – 29.960.952,47 Kč  vratka zřizovateli za rok 2015 celkem 1.529.304,62 Kč z toho vratka - odpisů: 374.478,53 Kč - provoz. příspěvku: 927.420,69 Kč - účel. dotací: 227.405,40 Kč

6 Čerpání kapitálových výdajů 2015  kap. 920 14 – kapitálové výdaje odboru investic 20.817.980,45 Kč – G a SOŠ Jilemnice – staveb. úpravy objektu Tkalcovská 1.952.321 Kč – SŠSS a D Liberec – pořízení kotelny – Letná 1.587.189,28 Kč – PPP Jablonec n/N – úpravy prostor 696.304,47 Kč – DD Jablonec n/N – stav. úpravy byt. jednotky  kap. 920 04 – kapitálové výdaje OŠMTS 15.200.000 Kč – splátka – akce „výměna otvorových výplní“ (realizace u vybraných PO) 3.300.000 Kč – VOŠ sklářská a SŠ Nový Bor – reko půdních prostor 14.000.000 Kč – SUPŠ Železný Brod – výměna otvor. výplní 1.160.000 Kč – G a SOŠ pedag. Liberec – oprava podlahy TV 900.000 Kč – ZŠ Kamenná, Jablonec n/N – obnova technologií kotelny

7 ZPRÁVY O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015  Termíny konání (předběžně): 18. 5., 1. 6., 9. 6. a 16. 6. 2016 18. 5. – ZŠ a MŠ, DD, DM a CVLK 1. 6. – gymnázia, OA, průmyslové školy, zdravot. školy 9. 6. – ISŠ, ostatní střední školy a střední odborné školy 16. 6. – SUPŠ, PPP, DDM  Pokyny k vyplnění zprávy budou rozeslány do 13. 4. 2016  Časový harmonogram projednávání: na konci dubna 2016

8 INFORMACE KAPITOLA 912 04 Účelové investiční a neinvestiční příspěvky PO -novela zákona č. 250/2000 Sb. – úprava finančních toků mezi zřizovatelem a jeho PO -poskytování účelových invest./neinvest. příspěvků -dříve poskytovány prostřednictvím kapitoly 913 – přísp. organizace, 917 – transfery a 920 - kapitálové výdaje -čerpání finančních prostředků např. na: -stipendia -diagnost. nástroje pro poradenská zařízení -opravy/rekonstrukce svěřeného majetku -ušetřený provoz. příspěvek r. 2015 -poskytnuté účelové příspěvky budou podléhat kontrole hospodaření

9 INFORMACE KAPITOLA 912 04 Účelové investiční a neinvestiční příspěvky PO  3 skupiny příspěvků dle finančních limitů a pravidla pro jejich poskytnutí po schválení zřizovatelem:  účelu příspěvku, výše příspěvku a termínu čerpání 1.Finanční limit do výše 40 000 Kč (týká se i stipendií) -PO vyplní a zašle žádost (formulář) -finanční prostředky budou zaslány na účet PO do 30 dní od rozhodnutí zřizovatele v plné výši -skutečná výše využitého příspěvku bude vypořádána v rámci finančního vypořádání příspěvků na konci kalendářního roku

10 INFORMACE KAPITOLA 912 04 Účelové investiční a neinvestiční příspěvky PO 2. Finanční limit od 40 tis. do 200 tis. Kč -PO vyplní a zašle žádost (formulář) -finanční prostředky budou zaslány na účet PO: - po ukončení realizace akce ve výši skutečně vynaložených nákladů -na základě žádosti, kterou zašle PO zřizovateli do 14 dní od ukončení realizace akce (formulář) -skutečná výše využitého příspěvku bude vypořádána v rámci finančního vypořádání příspěvků na konci kalendářního roku -PO vyplní a zašle závěrečné vyúčtování akce (formulář)

11 INFORMACE KAPITOLA 912 04 Účelové investiční a neinvestiční příspěvky PO 3. Finanční limit nad 200 000 Kč  např. opravy/rekonstrukce svěřeného majetku (výměna otvor. výplní, oprava fasády apod.)  PO vyplní a zašle žádost (formulář)  finanční prostředky budou zaslány na účet PO:  formou zálohy – a to nejprve ve výši 50 %  další zálohová/závěrečná platba na základě žádosti PO  skutečná výše využitého příspěvku bude vypořádána v rámci finančního vypořádání příspěvků na konci kal. roku  PO vyplní a zašle závěrečné/průběžné vyúčtování akce (formulář)  tyto finanční prostředky lze čerpat i v následujícím roce

12 INFORMACE Registr smluv – zveřejňování smluv od 1. 7. 2016 nabude účinnosti již platný zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) dána povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy s hodnotou plnění nad 50 000 Kč bez DPH uveřejnění = vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy na portál veřejné správy do „registru smluv“ zveřejňování se týká nejen kraje, ale i jím zřízených příspěvkových organizací

13 Děkuji za pozornost Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd. financování nepřímých nákladů


Stáhnout ppt "Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) 6. dubna 2016 Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd.finan.nepř.nákladů"

Podobné prezentace


Reklamy Google