Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IPN projekt MŠMT „Metodika“ Jitka Moravcová RVVI 20.12.2012 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IPN projekt MŠMT „Metodika“ Jitka Moravcová RVVI 20.12.2012 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky."— Transkript prezentace:

1 IPN projekt MŠMT „Metodika“ Jitka Moravcová RVVI 20.12.2012 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 1

2 Strategické dokumenty VaVaI a IPN projekt MŠMT „Metodika“ Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací, usnesení vlády č. 287, 26. března 2008 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 2 3.2. Institucionální podpora Rozdělování poskytovatelům podle výsledků za posledních 5 let Na úrovni rozpočtových kapitol jednoduché kritérium Na úrovni poskytovatelů musí vycházet z hodnocení kvality mezinárodně uznávanou a používanou metodikou Pro VO zabývající se plně nebo převážně výzkumem je to RAE

3 Strategické dokumenty VaVaI a IPN projekt MŠMT „Metodika“ Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2015, usnesení vlády č. 729, 8. června 2009 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 3 Cíl 3: Zvýšit efektivitu sytému veřejné podpory Cíl 4: Využívat výsledky VaV v inovacích a zlepšit spolupráci veřejného a soukromého sektoru ve VaVaI. Cíl 5: Zlepšit zapojení ČR do mezinárodní spolupráce VaVaI Cíl 9: Důsledně hodnotit systém VaVaI – zavést systém kontinuálního hodnocení VaVaI v ČR na všech úrovních, který bude zajišťovat dostatečnou efektivitu prostředků investovaných do VaVaI

4 Strategické dokumenty VaVaI a IPN projekt MŠMT „Metodika“ Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2015, usnesení vlády č. 729, 8. června 2009 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 4 Opatření A 9-2: dopracovat metodu hodnocení výsledků vaV a zavést periodické, systematické a objektivní hodnocení systému podpory VaVaI v ČR na všech úrovních je nezbytné přejít od doposud převažujícího administrativního hodnocení k hodnocení výsledků a dopadů podpory dosažení excelence českého VaV, využitelnost výsledků VaV v praktických aplikacích a růst konkurenceschopnosti, kvality života a rozvoj společnosti Opatření A 9-3: systém VaVaI na národní úrovni zhodnotit se zapojením renomované zahraniční organizace (Ipn MŠMT Mezinárodní audit)

5 Strategické dokumenty VaVaI a IPN projekt MŠMT „Metodika“ Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti na období 2012-2020, usnesení vlády č. 713, 27. září 2011 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 5 Systémovým problémem financování VaV z veřejných prostředků je nevyhovující systém hodnocení výzkumných organizací a s tím spojené institucionální financování hodnocení výzkumných organizací s cílem přispívat ke zvyšování jejich efektivity, hodnocení výzkumných programů a kontrola kvality při jejich realizaci, je nezbytné přejít od doposud převažujícího administrativního hodnocení k hodnocení výsledků a dopadů podpory dosažení excelence českého VaV, využitelnost výsledků VaV v praktických aplikacích a růst konkurenceschopnosti, kvality života a rozvoj společnosti

6 Strategické dokumenty VaVaI a IPN projekt MŠMT „Metodika“ Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti na období 2012-2020, usnesení vlády č. 713, 27. září 2011 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 6 Součástí SMK je Projekt 39 Prostředí pro excelentní VaV, který je v gesci MŠMT a spolugesci GA ČR a TA ČR s počátkem řešení 2011 nový systém hodnocení VO postavený na dobré praxi ze zahraničí s dopady na institucionální financování zkvalitnění systému hodnocení projektů a programů veřejné podpory VaV zesílení tematické prioritizace VaV s důrazem na posílení kritické masy a koncentraci výzkumného úsilí a na propojení špičkového výzkumu s aplikacemi zvyšování odborné kvalifikace pro manažerské řízení výzkumných organizací dlouhodobá podpora špičkových infrastruktur VaVaI hodnocení výzkumných organizací s cílem přispívat ke zvyšování jejich efektivity,

7 Strategické dokumenty VaVaI a IPN projekt MŠMT „Metodika“ Národní inovační strategie, usnesení vlády č. 77, 26. ledna 2011 (MŠMT + MPO) Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 7 Prioritní osa „Excelentní výzkum“ obsahuje opatření Efektivní využívání veřejných prostředků na VaV zajistit dlouhodobý koncepční rozvoj VO, pro které musí být vytvořeny jasné a stabilní podmínky pro rozdělování institucionální podpory výzkumu na základě hodnocení podporujícího excelenci hodnocení všech programů účelové podpory musí být založeno na základě hodnocení skutečných přínosů a zejména dopadů podpořeného VaV ustanovit systém hodnocení velkých výzkumných infrastruktur

8 Strategické dokumenty VaVaI a IPN projekt MŠMT „Metodika“ Dlouhodobé principy hodnocení výsledků VO přijaté RVVI, 2011 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 8 Pojem tzv. „malého“ a „velkého“ hodnocení Princip 1) Předpokládá se vznik „velkého“ hodnocení, které na základě výstupů IPN oborově specifických metodik může být do jisté míry obdobou britského systému RAE/REF. Princip 2) Hodnocení bude technicky zajišťovat jediná, k tomu určená instituce. Její právní postavení bude zajišťovat nezávislost, absenci konfliktů zájmů, profesionalitu, materiální a personální zázemí. Vláda bude vykonávat nad institucí průběžnou kontrolu a dohled přes RVVI. Princip 3) Na hodnocení musí být v rozpočtu pro VaV explicitně vyčleněny prostředky jako x% celkového objemu institucionálních prostředků. Princip 4) Výsledky a informace předkládané VO pro hodnocení budou podrobeny transparentní a kompletní verifikaci hodnotící institucí.

9 Strategické dokumenty VaVaI a IPN projekt MŠMT „Metodika“ Dlouhodobé principy hodnocení výsledků VO přijaté RVVI, 2011 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 9 Pojem tzv. „velkého“ hodnocení Princip 5) Principy velkého hodnocení budou vycházet především z výsledků IPN. Hodnocení bude realizováno jednou za několikaleté období, např. 5–6 let. Hlavní účely velkého hodnocení budou dva: opora pro alokaci institucionálních prostředků a informace o výkonnosti VO a oborů. Princip 6) V každém oboru budou hodnoceny VO, které se budou ucházet o institucionální prostředky, tedy bez ohledu na jejich poskytovatele. Princip 7) Hodnocení formou peer-review budou realizovat panely s min. 50% zastoupením zahraničních odborníků. Princip 9) Velké hodnocení bude mít tři dimenze: (i) vědecké výsledky, (ii) společenský dopad, (iii) výzkumné prostředí. ransparentní a kompletní

10 Strategické dokumenty VaVaI a IPN projekt MŠMT „Metodika“ Výsledky mezinárodního auditu, IPN MŠMT Audit Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 10 Metodika hodnocení by měla být nahrazena systémem výkonnostních smluv obsahujících retrospektivní i prospektivní složku. Tento systém by měl být podporován kombinací objektivních indikátorů a posuzování nestrannými zahraničními kolegy. Hodnotící postupy by tedy měly být od základu reformovány, pozornost by se měla přenést kromě výstupů i na důsledky a dopady. Hodnocení by mělo přispívat také k plánování a vývoji politik a programů. Institucionální financování může/nemusí být navázáno na výsledky hodnocení.

11 Implementace strategických dokumentů, závěrů mezinárodního audit VaVaI v ČR a Dlouhodobých principů hodnocení RVVI Nový IPN projekt, 1.2.2012 - 31.1.2014 Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (Metodika) Informační podpora, 21 621 tis. Kč, Systém hodnocení, 37 220 tis. Kč, Systém institucionálního financování, 19 579 tis. Kč, Pilotní ověření, 10 170 tis. Kč, Institucionální podpora, 6 510 tis. Kč, Harmonogram pro přechodné období a návrhy legislativních změn, 5 192 tis. Kč, Koordinace reformních návrhů a vytváření konsensuálních podmínek pro jejich přijetí, 4 561 tis. Kč, Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 11

12 Implementace strategických dokumentů, závěrů mezinárodního audit VaVaI v ČR a Dlouhodobých principů hodnocení RVVI Rozpočet podle položek Veřejná zakázka na OMH a financování35 000 tis. Kč Veřejná zakázka na nadstavbový software17 590 tis. Kč Osobní náklady47 964 tis. Kč z toho Odborní garanti 2 573 tis. Kč Experti20 888 tis. Kč Oponenti 1 680 tis. Kč Panelisté 8 400 tis. Kč Projekt celkem111 000 tis. Kč Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 12

13 Implementace strategických dokumentů, závěrů mezinárodního audit VaVaI v ČR a Dlouhodobých principů hodnocení RVVI Složení dozorčí rady Rada pro výzkum, vývoj a inovace RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. Akademie věd České republiky prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc. Asociace výzkumných organizací Ing. Josef Kašpar Česká konference rektorů prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. Grantová agentura České republiky prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc. Ministerstvo průmyslu a obchodu Ing. Martin Štícha Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Jana Říhová Rada veřejných výzkumných instituci aplikovaného výzkumu prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D, MBA Rada vysokých škol doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. Technologická agentura České republiky prof. Ing. Petr Zuna, CSc., doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 13

14 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 14  není žádné ideální nekonfliktní řešení  metodicky velmi složité  nyní samostatný vědní obor  metodika není 100 % přenositelná ze země do země  hledání konsensu  otevřené jednání všech zúčastněných stran  vysvětlování, diskuse, ochota jednat  dlouhodobý proces, přechodné období Jak se hodnotí v EU

15 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 15  Zajištění informací pro posílení efektivity řízení a strategického rozhodování.  Pravidelné vyhodnocování vědecké výkonnosti a fungování institucí, které realizují výzkum a nárokují si veřejnou institucionální podporu.  Srovnání kvality všech HJ vůči světové úrovni a standardům (dnes není k dispozici)  Informace o využívání a potřebnosti velkých a nákladných výzkumných infrastruktur (dnes není k dispozici)  Srovnání hodnocených jednotek (HJ) v oborech v ČR (dnes není k dispozici) Proč potřebuje ČR hodnocení?

16 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 16  Kvalitní - Kvalitativní - Kvantitativní informace a zpětná vazba (dnes není k dispozici) pro:  vědce, týmy, katedry (motivace, personální politika)  součásti VŠ a ústavů AV (strategie, dtto)  poskytovatele (dohled, strategické řízení)  RVVI a vládu (strategické usměrňování, stanovení priorit)  podnikatelské subjekty (hledání partnerů)  zájemce o studium (hledání kvality)  veřejnost – daňové poplatníky (nakládání s veřejnými prostředky)  zahraniční subjekty (hledání partnerů) Proč potřebuje ČR hodnocení?

17 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 17 Metoda  mezinárodní informované oborové peer-review  nadresortní koordinace a dohled  pouze 1x za ~5 let  cca 5-8 panelů a cca 25-30 oborových subpanelů  hodnocené jednotky (HJ) přihlášené ke zhodnocení v oboru. HJ typicky v.v.i. nebo součásti VŠ (fakulty)  hodnocení organizující instituce Základní pojetí hodnocení

18 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 18 Hodnocení ve 3 dimenzích Nejvýznamnější výsledky výzkumu připadající na vědeckého pracovníka/tým 1. dimenze Výkonnostní profil: hlavní výsledek hodnocení Institucionální předpoklady rozvoje HJ 2. dimenze Kvalitativní zpětná vazba: především pro management VO, případně poskytovatele Nejvýznamnější ekonomické a společenské dopady výzkumu 3. dimenze Kvalitativní posouzení: pro všechny

19 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 19 Průběh hodnocení Zveřejnění výsledků hodnocení Stanovení struktur hodnocení: (sub)panely, HJ Přihláška HJ do hodnocení: předložení sebehodnotící zprávy Zpracování bibliometrické zprávy Posouzení v (sub)panelu a případná návštěva HJ Připomínky ke konceptu hodnotící zprávy Syntéza výsledků na úrovni oborů, poskytovatelů, velkých infrastruktur

20 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 20 Institucionální financování Dvoupilířové financování  Rozpočet podle předpisu by měl reflektovat výsledky hodnocení VO podle OMH a panelového posouzení, sady dalších SMART (Specifické, Měřitelné, Dosažitelné, Časově vymezené) indikátorů definovaných v souladu se zásadami OECD a dobrou zahraniční praxí, indikátory budou definovány tak, aby podporovaly cíle NP VaVaI v ČR, efektivitu systému VaVaI, uplatnitelnost výsledků v praxi, dopady VaVaI ve společnosti, zvyšování konkurenceschopnosti českého VaVaI, excelenci, zlepšení manažerského řízení VO, mít různou váhu podle typu VO, v závislosti na jejich úlohách a posláních v českém systému VaVaI.

21 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 21 Institucionální financování Dvě základní složky  Rozpočet podle předpisu  Indikátory: objemové a cílové  Příklad: indikátor externí podpory účelová podpora z Grantové agentury, účelová podpora z Technologické agentury či resortních agentur (např. NAZV), mezinárodní účelová podpora (např. z Evropských rámcových programů), smluvní výzkum.

22 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 22 Institucionální financování Dvě základní složky  Výkonnostní kontrakty definují cíle, kvalitativní a kvantitativní, kterých má VO v daném období dosáhnout (sebe-hodnotící zprávy), dosažení cílů se bude pravidelně monitorovat, jednou ročně či v delších odstupech, podle povahy cíle, není-li cílů dosaženo, musejí nastoupit následky, pojistky proti nekompetentnosti, nepotismu a korupci (zveřejnění výše inst. podpory, výročních zpráv, procesní pravidla dojednávání) postupné zavádění, proces učení. Rozpočet podle předpisu lze zavést poměrně rychle, výkonnostní kontrakty v následném kroku.

23 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 23 Harmonogram plnění veřejné zakázky Měsíc od začátku prací na zakázce --->123456789101112 WP1 Určení struktur hodnocení WP2 Oborové metodiky hodnocení WP3 Procesní pravidla hodnocení WP4 Zásady hodnocení programů WP5 Vymezení pojmu „institucionální financování“ WP6 SWOT analýza inst. základny VaV WP7 Návrh modelů pro FF a PBC WP8 Modelové ověřování dopadů nového systému WP9 Příprava a realizace malého pilotní hodnocení Monitorovací zprávy I Předložení průběžných a závěrečné zprávy I Workshopy s interními oponenty I Veřejné konference I Procesy tří veřejných konzultací WP1-3WP4-8WP9

24 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 24 Smluvní výzkum, data 2011 tis. Kč tis. Kč/přepočtený pracovník

25 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 25 Dotace ze 7. RP, data 2011 tis. Kč tis. Kč/přepočtený pracovník

26 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 26 Prodej licencí, data za rok 2011 tis. Kč


Stáhnout ppt "IPN projekt MŠMT „Metodika“ Jitka Moravcová RVVI 20.12.2012 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google