Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava na programovací období 2014-2020 východiska a přístupy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava na programovací období 2014-2020 východiska a přístupy."— Transkript prezentace:

1 Příprava na programovací období 2014-2020 východiska a přístupy

2 Kohezní politika EU 2014-2020 1) Strategie EU 2020 (Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění) 2) Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky (pro MMR zpracoval v součinnosti s JMK GaREP) 3) Pátá kohezní zpráva (Sdělení EK Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance) 4) Rámcová pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky EU (zpracovatel MMR) 5) Priority Jihomoravského kraje z pohledu politik EU pro období 2014–2020 (zpracovatel ORR dle 2) a dle Programu rozvoje JMK 2010–13)

3 Strategie EU 2020 – hlavní cíle zvýšit podíl výdajů do výzkumu a vývoje 3 % HDP, (2,5-2,7%) nový ukazatel pro sledování inovací, (neznámý) zvýšit podíl obyvatel ve věku od 30 do 34 let, kteří mají VŠ vzdělání nejméně na 40 %, (30-35%) snížit podíl dětí, které předčasně ukončují školní docházku na 10 %, (5 %) snížit emise skleníkových plynů nejméně o 20 %, zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie v naší konečné spotřebě energie na 20 %, zvýšit energetickou účinnost o 20 %, zvýšit zaměstnanost ve věku 20 až 64 let na nejméně 75 % snížit o 25 % počet Evropanů, kteří žijí pod vnitrostátní hranicí chudoby- EU 20 mil. lidí (30 tis.)

4 Strategie EU 2020 – 3 priority Inteligentní růst – vyvíjet ekonomiku založenou na znalostech a inovacích (inovace, vzdělávání, digitální společnost) Udržitelný růst – podporovat konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiku méně náročnou na zdroje (klima, energie, mobilita, konkurenceschopnost) Růst podporující začlenění – podporovat ekonomiku s vysokou zaměstnaností, jež se bude vyznačovat hospodářskou, sociální a územní soudržností (zaměstnanost, dovednosti, boj proti chudobě)

5 Priority Jihomoravského kraje z pohledu politik EU pro období 2014–2020 Zařazené aktivity: Zlepšování stavu životního prostředí a krajiny a minimalizace negativních důsledků klimatických změn; Přeshraniční, mezinárodní a nadnárodní spolupráce; Dobudování páteřní dopravní infrastruktury (R 52, R 43, řešení přetíženého brněnského dopravního silničního a železničního uzlu); Rozvoj nemotorové dopravy v návaznosti na veřejnou dopravu a cestovní ruch; Zvýšení konkurenceschopnosti odvětví cestovního ruchu; Rozšíření vzdělávací nabídky středních škol směrem k celoživotnímu vzdělávání, což zvýší pružnost reagovat na potřeby trhu práce; Integrace cizinců; Rozvinutí špičkového výzkumu a vývoje (na vysokých školách, ve vědeckých centrech i v podnikatelské sféře) a transfer poznatků do praxe; Podpora vědy a výzkumu; Mezinárodní mobilitní programy pro studenty a mladé; Zlepšení podnikatelského prostředí pro malé a střední podniky; Opatření aktivní politiky zaměstnanosti; Podpora dalšího vzdělávání

6 Priority Jihomoravského kraje z pohledu politik EU pro období 2014–2020 Zařaditelné aktivity: Zvýšení konkurenceschopnosti odvětví cestovního ruchu; Rozvoj lázeňství Podpora rozvoje letiště Brno-Tuřany Podpora multifunkčního zemědělství

7 Priority Jihomoravského kraje z pohledu politik EU pro období 2014–2020 Nezařaditelné aktivity: Dobudování technické infrastruktury – zejména kanalizace a čistíren odpadních vod; Zásobování pitnou vodou, Doprovodná infrastruktura pro cestovní ruch, Rozvoj kultury a památkové péče, Územní rozvoj, Územně-plánovací dokumentace, Rozvinutí potenciálu venkova, Řešení krizových situací a zajištění bezpečnosti (IZS); Podpora řešení regenerace brownfiends, Rozvoj zdravotnictví; Rozvoj tělovýchovy a sportu; Podpora hospodaření v lesích; Dopravní infrastruktura (s výjimkou projektů strategických z hlediska EU, přeshraničních projektů a projektů řešících dopravu ve městech)

8 Další harmonogram 26.1. 2011 – projednání Pozice ČR ke kohezní politice ve vládě ČR 31.1.-1.2.2011 – Kohezní fórum v Bruselu – projednání pozice jednotlivých členských států ke kohezní politice –do konce června 2011 – formulace rozvojových priorit ČR a jejich projednání se všemi partnery červenec 2011 – projednání a schválení priorit ČR pro období 2014-2020 ve vládě ČR do konce června 2011 - EK předloží návrh příštího střednědobého finančního rámce EU a legislativní návrhy červenec – srpen 2011– Evropská komise zveřejní příští finanční perspektiva a první návrhy nařízení druhé pololetí 2011- příprava prvních návrhů nové struktury operačních programů pro období 2013+ druhé pololetí 2011 - příprava na vyjednávání nové legislativy (polské předsednictví) podzim 2011/ první pololetí 2012 - příprava Rozvojové a investiční smlouvy („Development and Investment contract“) druhé pololetí 2012 – zahájení projednávání operačních programů

9 Děkuji za pozornost Odbor regionálního rozvoje Krajský úřad Jihomoravského kraje Tel. 541651342 E-mail. orr@kr-jihomoravsky.cz


Stáhnout ppt "Příprava na programovací období 2014-2020 východiska a přístupy."

Podobné prezentace


Reklamy Google