Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vnitřní trh EU – právní úprava – 2. část Prezentace 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vnitřní trh EU – právní úprava – 2. část Prezentace 2015."— Transkript prezentace:

1 Vnitřní trh EU – právní úprava – 2. část Prezentace 2015

2 Svoboda usazování Dle čl. 43 SFEU „V rámci níže uvedených ustanovení budou omezení svobody usazování pro příslušníky jednoho členského státu na území státu druhého zakázána. Stejně tak budou zakázána omezení při zřizování zastoupení, poboček nebo dceřiných společností příslušníky jednoho členského státu na území státu druhého.“

3 Právo na usazení Definice provozovny – obsažena v judikatuře umožňuje účast na hospodářském životě jiného členského státu než státu původu na stálé a kontinuální bázi fyzické osoby primární právo usazování zřizování zastoupení, poboček nebo dceřiných společností

4 Právo na usazení Společnosti sekundární právo usazování pro společnosti, které jsou založeny podle práva některého členského státu SFEU neumožňovalo, aby společnost, založená v jednom členském státě přemístila své sídlo a zachovala si právní subjektivitu v jiném členském státě

5 Právo na usazení Zakázaná diskriminace – právo na usazování obecný zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti má stejné důsledky jako zákaz diskriminace migrujících pracovníků zakázáno je určování sídla společnosti podle kritériích znevýhodňujících společnosti, které mají své sídlo v jiných členských státech

6 Svoboda usazování (čl. 43 SFEU) Materiální znak: provozování soustavné samostatně výdělečné činnosti Formální znak: sídlo (primární usazení právnické osoby) místo podnikání (fyzická osoba) organizační složka (sekundární usazení)

7 Rovné zacházení se společnostmi Čl. 48 SFEU „Se společnostmi založenými podle práva některého členského státu, jež mají své sídlo, svou ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti ve Společenství, se pro účely této kapitoly zachází stejně jako s fyzickými osobami, které jsou příslušníky členských států. Společnostmi se rozumějí společnosti založené podle občanského nebo obchodního práva včetně družstev, stejně tak i jiné právnické osoby veřejného nebo soukromého práva s výjimkou neziskových organizací."

8 Výjimky ze zákazu překážek svobody usazování Článek 45 SFEU Ustanovení této kapitoly se v členských státech nevztahují na činnosti, které jsou v příslušném členském státě spjaty, i když jen příležitostně, s výkonem veřejné moci. Článek 46 SFEU Ustanovení této kapitoly a opatření přijatá na jejich základě nevylučují užití těch ustanovení právních a správních předpisů, které stanoví zvláštní režim pro cizí příslušníky z důvodu veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a ochrany zdraví.

9 Uznávání odborné kvalifikace Právní základ - SFEU (čl. 47 SFEU ) 1. přechodné směrnice - uznávání na základě stanovené doby odborné praxe dnes směrnice EP a Rady EU 1999/42/EC ze dne 7. července 1999, kterou se zakládá mechanismus pro uznávání kvalifikací v oblasti profesních aktivit) 2. sektorové směrnice - uznávání pro jednotlivá povolání na základě harmonizovaných studijních požadavků (lékař, zubní lékař, zdravotní sestra, porodní asistentka, veterinář, architekt) – tzv. regulované profese 3. obecné směrnice - porovnávání odborné kvalifikace uchazeče s odbornou kvalifikací vyžadovanou podle práva hostitelského státu (směrnice 89/48/EEC, směrnice 92/51/EEC )

10 Uznávání odborné kvalifikace a judikatura (judikát ESD C-340/89 Vlassopoulou) „ v případech kdy státní příslušník jiného členského státu žádá o přístup k určité profesi v cílovém členském státě, musí tento stát vzít v úvahu jeho doklady o kvalifikaci, které ho opravňují k výkonu stejné profese v členském státě původu, a porovnat znalosti … s odbornou kvalifikací potřebnou podle národních pravidel Pokud se znalosti a dovednosti kryjí …. jen částečně, může cílový členský stát po této osobě požadovat jejich prokázání……“

11 Směrnice 2005/36/ES Nahrazuje směrnice obecného systému i oborové směrnice. Základní pravidlo – občan EU, který získal pro výkon určité činnosti odbornou kvalifikaci v jednom členském státě, může tuto činnost vykonávat i v ostatních členských zemích. Příslušné orgány daného členského státu posoudí a uznají (neuznají) – ověří (neověří) jeho kvalifikaci. Procedura uznávání kvalifikace zůstává nadále u svobody usazování a volného pohybu pracovníků. Směrnice implementována zákonem 189/2008 Sb. o uznávání odborné kvalifikace.

12 3. Volný pohyb služeb rozsah a pravidla

13 Definice služeb v právu EU Pojem (podle definice SFEU) služby – aktivity (průmyslové nebo obchodní povahy, řemeslníků či svobodných povolání), které jsou obvykle prováděny za úplatu přeshraniční prvek poskytovatelem a příjemcem služby musí být osoby usídlené v různých členských státech, jeden z nich se přemísťuje přes hranice s cílem získat (poskytnout) služby nebo služby jsou poskytované přes hranice aniž by se příjemce nebo poskytovatel služeb přemístil

14 TŘI REŽIMY POSKYTOVÁNÍ PŘESHRANIČNÍCH SLUŽEB : 1.Případy svobody poskytovat služby přes hranice -např. právník nebo poradce, který se etabloval v jednom členském státě cestuje ke klientovi, který je rezidentem v jiném členském státě, s cílem poskytovat služby tam. 2.Případy svobody přijímat služby za hranicemi – uznávána od judikátu Luisi a Carbone z toku 1984 – spotřebitel cestuje do jiného členského státu pro příjem služby (např. služby poskytované hotely, nemocnicemi nebo servisní garáží pro turisty

15 TŘI REŽIMY POSKYTOVÁNÍ PŘESHRANIČNÍCH SLUŽEB : 3.Případ svobody překračování samotných služeb – upravena od přijetí judikátu Sacchi v roce 1974 – je to služba sama, která přechází přes hranice do jiného členského státu. (nikoliv poskytovatel nebo příjemce služby). Původně to ovlivnilo zejména přeshraniční vysílání rozhlasových a televizních programů. Nicméně stále vice nabývají na významu služby interneu, call center apod.

16 Dočasnost poskytování přeshraničních služeb volný pohyb služeb se liší od svobody usazování poskytovatel si nezřizuje sídlo za účelem poskytování služeb PODMÍNKOU JE: dočasná povaha co se týče trvání poskytované služby pravidelnosti poskytované služby (opakování nebo kontinuita) ALE : může být spojena s i určitou infrastrukturou (např. kanceláří) ESD - Smlouva samotná nenabízí pravidla k abstraktnímu určení doby trvání nebo frekvence, při jejímž překročení již poskytování služeb není v rozsahu připuštěném Smlouvou

17 Přípustné a nepřípustné omezení volného pohybu služeb přes hranice Článek 56 SFEU omezení volného pohybu služeb uvnitř EU je zakázáno s přípustnými výjimkami, stejnými jako v případě volného pohybu osob výkon veřejné správy ochrana veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a veřejného zdraví usnadněno vzájemným uznáváním diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci judikatura vykládá volný pohyb služeb a volného pohybu zboží souběžně Zejména v případě služby poskytované přes hranice bez přemístění příjemce nebo poskytovatele.

18 Přípustné a nepřípustné omezení volného pohybu služeb přes hranice Výslovnou výjimkou ze svobody pohybu služeb jsou činnosti, které jsou vykonávány (poskytovány) v členském státě, ať už trvale či dočasně, a souvisejí s výkonem veřejné moci /veřejné služby / (článek 62 SFEU ve spojení s články 51 SFEU) Např. vydávání stavebního povolení autorizovaným architektem, zjišťování pozůstalosti notářem z pověření soudu

19 Přípustné a nepřípustné omezení volného pohybu služeb přes hranice Smlouva rovněž připouští výslovnou diskriminaci se zohledněním státní příslušnosti poskytovatele, pokud jde o ostatní služby, jestliže lze tuto ospravedlnit nařízením zvláštního režimu poskytování služeb těmito osobami důvody ochrany veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a ochrany zdraví. (článek 62 SFEU ve spojení s čl. 52 SFEU)

20 Směrnice o službách v EU - 2006 Povinnost transpozice do národního práva do konce roku 2009 Horizontální charakter rámcová směrnice velký rozsah služeb pokrytých směrnicí (obchod a maloprodej, stavebnictví, řemesla, poradenské služby, právní a daňové poradenství, realitní agenti, strojírenství, turismus, zábavní služby

21 Směrnice o službách v EU - 2006 Hlavní pilíře: Zjednodušení administrativy ( jediná kontaktní místa, procedury využívající elektronických prostředků) Usazení poskytovatele služby může být požadováno jen naléhavými důvody obecného zájmu a proporcionálnmií tomuto zájmu Zajištění svobody poskytovat služby administrativní spoluprácí mezi ČS navzájem (mezi úřady států)

22 Směrnice o službách (2006) Podniká pan Helbig v Německu legálně? Ano IMI

23 2006 - směrnice EU o službách- rozsah použití Prvotní výjimky: finanční služby, telekomunikace, doprava. Následně sjednané další výjimky:  zdravotní služby (včetně úhrady zdravotnických služeb)  některé sociální služby  audiovizuální služby  dočasné pracovní agentury  soukromé bezpečnostní služby,  služby poskytované notáři  sázkové služby

24 Směrnice EU o službách 2006 - zjednodušení administrativy Obecná povinnost přezkoumat a zjednodušit postupy a formality Jediná kontaktní místa (JKM) - článek 6 – poskytovatelé služeb musí mít možnost získat všechny relevantní informace a dokončit veškeré procedury a formality vztahující se k přístupu a výkonu služeb s využitím JKM Procedury s využití elektronických prostředků (čl. 8) – ČS jsou povinny umožnit dokončení všech formalit a procedur za použití elektronických prostředků, zahrnujíce v to poskytovetele služeb z jiných ČS

25 Směrnice EU o službách 2006 - zjednodušení administrativy Úprava administrativní spolupráce mezi členskými státy komunikace přímo mezi úřady jednotlivých členských států prostřednictvím elektronického systému výměny informací pro vnitřní trh (tzv. IMI systém) Snižuje potřebu kontaktovat a administrativně zatěžovat jednotlivé podnikatele Nařízení Rady EU a EP č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu

26 4. Volný pohyb kapitálu rozsah a pravidla

27 Pohyb kapitálu a plateb v primárním právu Současná úprava volného pohybu kapitálu a plateb primárním právu: články 56 - 60 SFEU (hlava III, kapitola 4) Smlouvou o Evropské unii nahrazeny původní články 67 - 73 (články 73b - 73g s účinností od 1. ledna 1994) Amsterodamská smlouva 1997 – přečíslování článků a formální zrušení přechodných ustanovení Niceská smlouva - beze změny Lisabonská smlouva - přečíslování článků

28 Kapitál a platby úprava účinná od 1. ledna 1994 zákaz omezení pohybu kapitálu a plateb se vztahuje i na pohyb uskutečňovaný mezi mezi členskými státy a třetími zeměmi nejsou zakázána pouze omezení diskriminující, ale v zásadě jsou zakázána všechna omezení přípustná omezení a ochranná opatření upravena čl. 57 - 60 SFEU

29 Volný pohyb kapitálu v sekundárním právu přijímány směrnice k provádění ustanovení SE(H))S Směrnice Rady (88/361/EHS) ze dne 24, června 1988, kterou se provádí článek 67 Smlouvy přijata po rozhodnutí o vytvoření „vnitřního trhu" Jednotným evropských aktem (1986) datum implementace 1. července 1990 liberalizovala pohyb kapitálu mezi osobami usídlenými v členských státech stále platná, význam pro interpretaci pojmů přímý účinek - čl. 1

30 Požadavky na omezující opatření v judikatuře opatření přijatá členskými státy omezující volný pohyb kapitálu a plateb mohou být v souladu se SFEU pouze, jsou-li jasná a dostatečně určitá pouhé odvolání se na obecné důvody veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti nejsou bez bližšího určení postačující nedostatečná informovanost adresátů norem je v rozporu s principem právní jistoty z přijatého opatření musí být zřejmé, za jakých konkrétních podmínek je pohyb kapitálu a plateb omezen (judikáty C-54/99 Église de Scientologie a C-423/98 Albore )

31 Následky zavedení hospodářské a měnové unie Zrušení ochranných opatření V období od 1. ledna 1999 do začátku třetí etapy evropské měnové unie Články týkající se ochranných opatření na odvrácení krizových situací ve vývoji platební bilance (články 59 a 60 SFEU ) již nemohou být použity státy, které přijaly jednotnou měnu mohou být nadále použity státy, které nepatří do eurozóny

32 Následky zavedení hospodářské a měnové unie Platby Harmonizace nákladů vnitrostátních a zahraničních plateb Nařízení 2560/2001 ze dne 19.12.2001 vyrovnalo náklady na vnitrostátní a zahraniční platby uvnitř eurozóny.

33 Nový právní rámec provádění plateb Komise navrhla v prosinci 2005 směrnici, která zruší existující právní bariéry vytvořením jednotného platebního prostoru (SEPA) v rámci eurozóny od roku 2010. nová směrnice Rady EU 2007/64/ES o platebních službách na vnitřním trhu od1.11.2009 začleněna do práva všech členských zemí EU

34 Jednotný platební prostor Jednotný platební prostor (SEPA) SEPA zahrnuje platební styk v eurech v rámci jednotného evropského prostoru, na základě jednotných technických standardů, obchodní praxe, společné infrastruktury a harmonizované legislativy. SEPA uživatelům poskytuje stejně rychlé, bezpečné a jednoduché bezhotovostní platby v eurech jako v tuzemsku. Národní schémata budou postupně zcela nahrazena jednotným SEPA schématem, které umožní výrazně snížit náklady na platební styk pro poskytovatele platebních služeb. Hlavní cíle jednotné postupy při zpracování, jednotné lhůty pro zpracování transferů a inkas, jednotné platební instrumenty v rámci jednotného prostoru, jednotné XML formáty platebních příkazů (formát je závazný při zpracování transakce na úrovni banka-banka, na úrovni banka-klient je pouze doporučený)

35 Konec prezentace


Stáhnout ppt "Vnitřní trh EU – právní úprava – 2. část Prezentace 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google