Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

V NITŘNÍ TRH EU – PRÁVNÍ ÚPRAVA – 2. ČÁST Prezentace 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "V NITŘNÍ TRH EU – PRÁVNÍ ÚPRAVA – 2. ČÁST Prezentace 2015."— Transkript prezentace:

1 V NITŘNÍ TRH EU – PRÁVNÍ ÚPRAVA – 2. ČÁST Prezentace 2015

2 VOLNÝ POHYB OSOB A SVOBODA USAZOVÁNÍ Dle čl. 43 SFEU „ V rámci níže uvedených ustanovení budou omezení svobody usazování pro příslušníky jednoho členského státu na území státu druhého zakázána. Stejně tak budou zakázána omezení při zřizování zastoupení, poboček nebo dceřiných společností příslušníky jednoho členského státu na území státu druhého.“

3 S VOBODA USAZOVÁNÍ ( ČL. 43 SFEU) právo usazování = podnikání volný pohyb fyzických i právnických osob zákaz diskriminace zákaz omezení také při zřizování zastoupení, poboček, dceřiných společností zahrnuje také přístup k samostatně výdělečným činnostem, jejich výkon zřizování a provozování podniků

4 S VOBODA USAZOVÁNÍ ( ČL. 43 SFEU) Materiální znak: provozování soustavné samostatně výdělečné činnosti Formální znak: sídlo (primární usazení právnické osoby) místo podnikání (fyzická osoba) organizační složka (sekundární usazení)

5 S VOBODA USAZOVÁNÍ ( ČL. 43 SFEU) většinou se jedná o pobočku, organizační složku společnosti se sídlem v jiném členském státě je-li založena dceřiná společnost, je to usazení (podnikání) = působí „doma“

6 P RÁVO NA USAZENÍ Definice provozovny – obsažena v judikatuře umožňuje účast na hospodářském životě jiného členského státu než státu původu na stálé a kontinuální bázi fyzické osoby primární právo usazování zřizování zastoupení, poboček nebo dceřiných společností

7 P RÁVO NA USAZENÍ Společnosti sekundární právo usazování pro společnosti, které jsou založeny podle práva některého členského státu SFEU neumožňovalo, aby společnost, založená v jednom členském státě přemístila své sídlo a zachovala si právní subjektivitu v jiném členském státě

8 P RÁVO NA USAZENÍ Zakázaná diskriminace – právo na usazování obecný zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti má stejné důsledky jako zákaz diskriminace migrujících pracovníků zakázáno je určování sídla společnosti podle kritériích znevýhodňujících společnosti, které mají své sídlo v jiných členských státech

9 VÝJIMKY ZE ZÁKAZU PŘEKÁŽEK SVOBODY USAZOVÁNÍ Článek 45 SFEU Ustanovení této kapitoly se v členských státech nevztahují na činnosti, které jsou v příslušném členském státě spjaty, i když jen příležitostně, s výkonem veřejné moci. Článek 46 SFEU Ustanovení této kapitoly a opatření přijatá na jejich základě nevylučují užití těch ustanovení právních a správních předpisů, které stanoví zvláštní režim pro cizí příslušníky z důvodu veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a ochrany zdraví.

10 U ZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE Právní základ - SFEU (čl. 47 SFEU ) 1. přechodné směrnice - uznávání na základě stanovené doby odborné praxe dnes směrnice EP a Rady EU 1999/42/EC ze dne 7. července 1999, kterou se zakládá mechanismus pro uznávání kvalifikací v oblasti profesních aktivit) 2. sektorové směrnice - uznávání pro jednotlivá povolání na základě harmonizovaných studijních požadavků (lékař, zubní lékař, zdravotní sestra, porodní asistentka, veterinář, architekt) – tzv. regulované profese 3. obecné směrnice - porovnávání odborné kvalifikace uchazeče s odbornou kvalifikací vyžadovanou podle práva hostitelského státu ( směrnice 89/48/EEC, směrnice 92/51/EEC )

11 U ZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE A JUDIKATURA ( JUDIKÁT ESD C-340/89 V LASSOPOULOU ) „ v případech kdy státní příslušník jiného členského státu žádá o přístup k určité profesi v cílovém členském státě, musí tento stát vzít v úvahu jeho doklady o kvalifikaci, které ho opravňují k výkonu stejné profese v členském státě původu, a porovnat znalosti … s odbornou kvalifikací potřebnou podle národních pravidel Pokud se znalosti a dovednosti kryjí …. jen částečně, může cílový členský stát po této osobě požadovat jejich prokázání……“

12 S MĚRNICE 2005/36/ES Nahrazuje směrnice obecného systému i oborové směrnice. Základní pravidlo – občan EU, který získal pro výkon určité činnosti odbornou kvalifikaci v jednom členském státě, může tuto činnost vykonávat i v ostatních členských zemích. Příslušné orgány daného členského státu posoudí a uznají (neuznají) – ověří (neověří) jeho kvalifikaci. Procedura uznávání kvalifikace zůstává nadále u svobody usazování a volného pohybu pracovníků. Směrnice implementována zákonem 189/2008 Sb. o uznávání odborné kvalifikace.

13 3. V OLNÝ POHYB SLUŽEB rozsah a pravidla

14 D EFINICE SLUŽEB V PRÁVU EU Pojem ( podle definice SFEU) služby – aktivity (průmyslové nebo obchodní povahy, řemeslníků či svobodných povolání), které jsou obvykle prováděny za úplatu přeshraniční prvek poskytovatelem a příjemcem služby musí být osoby usídlené v různých členských státech, jeden z nich se přemísťuje přes hranice s cílem získat (poskytnout) služby nebo služby jsou poskytované přes hranice aniž by se příjemce nebo poskytovatel služeb přemístil

15 D OČASNOST POSKYTOVÁNÍ PŘESHRANIČNÍCH SLUŽEB volný pohyb služeb se liší od svobody usazování poskytovatel si nezřizuje sídlo za účelem poskytování služeb PODMÍNKOU JE: dočasná povaha co se týče trvání poskytované služby pravidelnosti poskytované služby (opakování nebo kontinuita) ALE : může být spojena s i určitou infrastrukturou (např. kanceláří) ESD - Smlouva samotná nenabízí pravidla k abstraktnímu určení doby trvání nebo frekvence, při jejímž překročení již poskytování služeb není v rozsahu připuštěném Smlouvou

16 P ŘÍPUSTNÉ A NEPŘÍPUSTNÉ OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU SLUŽEB PŘES HRANICE Článek 56 SFEU omezení volného pohybu služeb uvnitř EU je zakázáno s přípustnými výjimkami, stejnými jako v případě volného pohybu osob výkon veřejné správy ochrana veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a veřejného zdraví usnadněno vzájemným uznáváním diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci judikatura vykládá volný pohyb služeb a volného pohybu zboží souběžně Zejména v případě služby poskytované přes hranice bez přemístění příjemce nebo poskytovatele.

17 P ŘÍPUSTNÉ A NEPŘÍPUSTNÉ OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU SLUŽEB PŘES HRANICE Výslovnou výjimkou ze svobody pohybu služeb jsou činnosti, které jsou vykonávány (poskytovány) v členském státě, ať už trvale či dočasně, a souvisejí s výkonem veřejné moci /veřejné služby / (článek 62 SFEU ve spojení s články 51 SFEU) Např. vydávání stavebního povolení autorizovaným architektem, zjišťování pozůstalosti notářem z pověření soudu

18 P ŘÍPUSTNÉ A NEPŘÍPUSTNÉ OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU SLUŽEB PŘES HRANICE Smlouva rovněž připouští omezení přeshraničních služeb jestliže lze ospravedlnit nařízením zvláštního režimu poskytování služeb cizími osobami důvody ochrany veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti zdraví (článek 62 SFEU ve spojení s čl. 52 SFEU)

19 S MĚRNICE 2006/123 O SLUŽBÁCH NA VNITŘNÍM TRHU Pro podmínky výkonu služeb platí právo místa (státu) poskytování služby odstranění určitých bariér snadnější uznávání dokladů (kvalifikace ad.) jednotná kontaktní místa (vyřizování) protekcionismus zůstává vysílání pracovníků: zaměstnavatel vyšle vlastní pracovníky na vlastní účet na základě smlouvy s příjemcem (zedníci)

20 S MĚRNICE 2006/123 O SLUŽBÁCH NA VNITŘNÍM TRHU mírná vylepšení: povolení k výkonu: zjednodušené předkládání dokumentů jednotná kontaktní místa žádost nevyřízena ve lhůtě: „tichý souhlas“ informace o poskytovateli služby příjemcům ČR: implementace zákonem (prosinec 2009)

21 S MĚRNICE 2006/123 O SLUŽBÁCH NA VNITŘNÍM TRHU zákaz těchto požadavků na poskytovatele ze zahraničí: povinnost být usazen (požadováno jen z naléhavých důvodů obecného zájmu) povinnost mít povolení, registraci, povinné členství v komoře apod. bránění ve zřízení infrastruktury dozor nad poskytovateli: ano

22 S MĚRNICE O SLUŽBÁCH (2006) Podniká pan Helbig v Německu legálně? Ano IMI

23 4. VOLNÝ POHYB KAPITÁLU rozsah a pravidla

24 V OLNÝ POHYB KAPITÁLU V PRIMÁRNÍM PRÁVU úprava účinná od 1. ledna 1994 zákaz omezení pohybu kapitálu a plateb se vztahuje i na pohyb uskutečňovaný mezi mezi členskými státy a třetími zeměmi nejsou zakázána pouze omezení diskriminující, ale v zásadě jsou zakázána všechna omezení přípustná omezení a ochranná opatření upravena čl. 57 - 60 SFEU Omezení z důvodu ochrany Veřejného pořádku Veřejné bezpečnosti

25 V OLNÝ POHYB KAPITÁLU V SEKUNDÁRNÍM PRÁVU přijímány směrnice k provádění ustanovení SE(H))S Směrnice Rady (88/361/EHS ) ze dne 24, června 1988, kterou se provádí článek 67 Smlouvy přijata po rozhodnutí o vytvoření „vnitřního trhu" Jednotným evropských aktem (1986) datum implementace 1. července 1990 liberalizovala pohyb kapitálu mezi osobami usídlenými v členských státech stále platná, význam pro interpretaci pojmů přímý účinek - čl. 1

26 LIBERALIZACE POHYBU KAPITÁLU MEZI ČLENSKÝMI ZEMĚMI Zrušení omezení platí pro omezení při zakládání a vykonávání obchodních činností souvisejících s pohybem kapitálu v jiném členském státě omezení pro zahraniční společnosti v získávání významné nebo většinové kapitálové účasti v tuzemských firmách¨ zákaz daňové diskriminace a poplatků za mezinárodní kapitálové transakce, devizovou regulaci, která se projevuje limitací objemu transakcí na kapitálovém účtu, nebo dokonce zákazem provádění některých transakcí omezení pro zahraniční obchodníky s cennými papíry při nabývání finančních podílů v domácích bankách

27 LIBERALIZACE POHYBU KAPITÁLU VE VZTAHU K NEČLENSKÝM ZEMÍM Volný pohyb kapitálu z nebo do třetích zemí zahrnuje přímé investice, investice do nemovitostí, rozvoj ekonomických aktivit, poskytování finančních služeb, přijetí cenných papírů k obchodování na kapitálových trzích

28 N ÁSLEDKY ZAVEDENÍ HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNIE Zrušení ochranných opatření V období od 1. ledna 1999 do začátku třetí etapy evropské měnové unie Články týkající se ochranných opatření na odvrácení krizových situací ve vývoji platební bilance (články 59 a 60 SFEU ) již nemohou být použity státy, které přijaly jednotnou měnu mohou být nadále použity státy, které nepatří do eurozóny

29 K ONEC PREZENTACE


Stáhnout ppt "V NITŘNÍ TRH EU – PRÁVNÍ ÚPRAVA – 2. ČÁST Prezentace 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google