Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracoval: TOMÁŠ ZBOŘIL SENZOMOTORICKÉ UČENÍ. U č ení je celo ž ivotní proces, který se neustále vyvíjí a zdokonaluje. Vyzna č uje se komplexností a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracoval: TOMÁŠ ZBOŘIL SENZOMOTORICKÉ UČENÍ. U č ení je celo ž ivotní proces, který se neustále vyvíjí a zdokonaluje. Vyzna č uje se komplexností a."— Transkript prezentace:

1 Vypracoval: TOMÁŠ ZBOŘIL SENZOMOTORICKÉ UČENÍ

2 U č ení je celo ž ivotní proces, který se neustále vyvíjí a zdokonaluje. Vyzna č uje se komplexností a mnohotvárností obsahových forem.

3 DRUHY U Č ENÍ : 1. SENZOMOTORICKÉ 2. INTELEKTOVÉ 3. SOCIÁLNÍ

4 SENZOMOTORICKÉ UČENÍ : Ozna č ováno č asto jako jen motorické, p ř ípadn ě pohybové Je u č ení se pohybovým návyk ů m Uskute čň uje se jako cvi č ení U č lov ě ka je to nap ř íklad jízda na kole, jízda na lyžích, hra na hudební nástroj a r ů zné druhy sportovních, manipula č ních a pracovních č inností.

5 SENZOMOTORICKÉ UČENÍ : Imita č ní u č ení (cvi č podle m ě !). Pat ř í k nejrozší ř en ě jším druh ů m, které se p ř i nácviku dovedností využívají p ř edevším u za č áte č ník ů a u cvi č ení, která vyžadují p ř esnost. Své opodstatn ě ní má i u složitých cvi č ení náro č ných na abstraktní myšlení. D ů ležité je správné p ř edvedení ukázky, nebo ť p ř edstava pohybu se vytvá ř í výhradn ě p ř es zrakový analyzátor. Fixace dovedností se uskute čň uje mnohonásobným opakováním.

6 SENZOMOTORICKÉ UČENÍ Instruk č ní cvi č ení (cvi č podle slovního návodu!). P ř edstava pohybu se vytvá ř í dle slovních pokyn ů – instrukcí. Jedinec p ř ed prvními pokusy musí sd ě lený obsah instrukce analyzovat a zpracovat. Pro takovou č innost by m ě l jedinec znát nezbytné poznatky o nacvi č ované dovednosti, znát používané termíny. Toto cvi č ení se aplikuje p ř edevším p ř i nácviku obtížn ě jších pohybových struktur u d ě tí s již č áste č n ě rozvinutým abstraktním u č ením (od 10-11 let a výše).

7 SENZOMOTORICKÉ UČENÍ Zp ě tnovazební myšlení (u č se ze svých chyb!). Informace o provedené dovednosti se u č ící doví až po jejím absolvování (pokus a omyl). Nositel zp ě tné informace je v ě tšinou u č itel (trenér) nebo vlastní výsledek č innosti (shozená la ť ka, dosažený č as...). Zp ě tná informace je intrizitivní, vnit ř ní-proprioceptivní (zrak, sluch, "pocity pohybu") a extrinzitivní, vn ě jší- exteroceptivní (informace poskytnutá navíc nad informace z vlastního pohybu). (Schmidt, 1991). Velmi vhodným zp ě tnovazebním prost ř edkem je nap ř. video.

8 SENZOMOTORICKÉ UČENÍ Problémové u č ení (hledej sám ř ešení úkolu!). Problémové u č ení pat ř í k náro č ným druh ů m u č ení. Vyžaduje od žák ů samostatnost a tvo ř ivost. Každému praktickému pokusu p ř edchází myšlenková analýza vzniklé problémové situace, završená formulováním hypotézy - p ř edpokladu jejího možného ř ešení. Ta je následn ě v praktické č innosti ov ěř ována a podle povahy pr ů b ě žného (nebo i finálního) výsledku je bu ď p ř ijata nebo zamítnuta. P ř i ř ešení nastolených problém ů postupuje jedinec bu ď zcela samostatn ě, nebo za pomoci rad u č itele.

9 SENZOMOTORICKÉ UČENÍ Ideomotorické u č ení (u č se pohybu i ve svých p ř edstavách!). Teoretická podstata u č ení spo č ívá v efektu, že kinestetické bu ň ky v centrálním nervovém systému mohou být drážd ě ny nejen perifern ě (aktivním pohybem), ale i centráln ě (p ř edstavou pohybu). Centrální podrážd ě ní m ů že být evokováno slovem, pojmem (vysloveným u č itelem), nebo si je m ů že vybavit žák sám tím, že si promýšlí a p ř edstavuje nacvi č ovaný pohyb (pohybovou dovednost). Ideomotorické u č ení je náro č né na abstraktní myšlení a p ř im ěř enou koncentraci. Cvi č ení v p ř edstavách nem ů že praktické cvi č ení pln ě nahradit, ale m ů že být jejím vhodným dopl ň kem.

10 FÁZE SENZOMOTORICKÉHO UČENÍ Fáze kognitivní: seznámení s dovedností, popsání k č emu slouží, analýza jednotlivých č ástí, vymezení základního postupu p ř i osvojování. Fáze fixa č ní: praktické vykonávání pohyb ů, minimalizace chyb v jednotlivých pokusech. Fáze zdokonalování: zvyšování rychlosti a p ř esnosti pohyb ů, minimální až nulová frekvence chyb, odolnost v ůč i p ů sobení negativních vliv ů. Fáze tvo ř ivosti:samostatné zdokonalování dovednosti, kreativita

11 GENERALIZACE : Pedagogické procesy : -seznámení s úkolem, tvorba p ř edstavy, první pokusy Psychologické procesy : -tvorba p ř edstav,vnímání (percepce), motivace Fyziologické procesy : -aferentní syntéza, iridiace vzruch ů, pokusy o ř ízení (koordinaci pohyb ů ) Výsledky u č ení a znaky pohybu : - nekoordinovaný pohyb, souhyby, nep ř esnost, nestabilita provedení Úrove ň : nízká

12 DIFERENCIACE : Pedagogické procesy :-d ů raz na uzlové body provedení, odstra ň ování chyb, instrukce, slad ě nost, standardní podmínky Psychologické procesy : -zp ř esn ě ní p ř edstavy, percep č ní u č ení, zpev ň ování vzorc ů v pam ě ti, anticipace Fyziologické procesy : -formování komplexního analyzátoru, zpev ň ování komplexu podmín ě ných reflex ů Výsledky u č ení a znaky pohybu : -zvládnutí pohybu jako celku, plynulost,p ř esnost,vyšší stabilita Úrove ň : -st ř ední

13 AUTOMATIZACE : Pedagogické procesy : -prom ě nlivé podmínky, opakování se zatížením, zdokonalování celkové struktury, p ř esnost, slad ě nost Psychologické procesy : -automatické vybavování vzorc ů, snížení v ě domé kontroly Fyziologické procesy : -stabilizace struktury, ř ízení-p ř enos do subkortikální úrovn ě, souhra s vegetativn ě inervovanými systémy Výsledky u č ení a znaky pohybu : -dokonalé provedení v p ř esnosti, stabilit ě a efektivnosti, zvyšování výkonnosti. Úrove ň : -vysoká

14 KREATIVITA : Pedagogické procesy :-praktická aplikace ve složitých prom ě nlivých podmínkách, odolnost v ůč i vliv ů m Psychologické procesy :-uplatn ě ní nau č ených program ů,tv ů r č í hledání nových programových variant Fyziologické procesy :-maximální ú č innost v ř ízení a regulaci složitých kombinací, nejužší propojení s vegetativn ě inervovanými systémy Výsledky u č ení a znaky pohybu :-ú č inné uplatn ě ní nejr ů zn ě jších program ů Úrove ň : -mistrovská

15 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Vypracoval: TOMÁŠ ZBOŘIL SENZOMOTORICKÉ UČENÍ. U č ení je celo ž ivotní proces, který se neustále vyvíjí a zdokonaluje. Vyzna č uje se komplexností a."

Podobné prezentace


Reklamy Google