Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

K ONTROLA SPOJOVÁNÍ PODNIKŮ PREZENTACE E PR -2 2016 11.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "K ONTROLA SPOJOVÁNÍ PODNIKŮ PREZENTACE E PR -2 2016 11."— Transkript prezentace:

1 K ONTROLA SPOJOVÁNÍ PODNIKŮ PREZENTACE E PR -2 2016 11

2 P ROČ JSOU KONCENTRACE PODNIKŮ PŘEZKOUMÁVÁNY NA EVROPSKÉ ÚROVNI ? nebezpečí posílení dominantního postavení jedné nebo několika málo společností vedou ke ztížení podmínek vstupu nových soutěžitelů na trh a jejich prosazení ochrana konečného spotřebitele („občana EU“) právními prostředky před omezením soutěže 22

3 SPOJOVÁNÍ PODNIKU – VÝVOJ PRÁVNÍ ÚPRAVY V ES/ EU ustanovení o kontrole spojování není v SES (SFEU) mezery vyplňovala zpočátku judikatura Případ Continental Can rozsudek z roku 1973 – akvizice může představovat zneužití dominantního postavení Případ BAT/Philip Morris rozsudek z roku 1987 - akvizice by mohla být postižena jako jednání představující protisoutěžní dohodu podle čl. 85 (nyní čl. 101)  Veřejná podpora

4 SPOJOVÁNÍ PODNIKU – VÝVOJ PRÁVNÍ ÚPRAVY V ES/ EU První nařízení Rady EU o kontrole spojování podniků (Nař. č. 4064/89/EHS ze dne 21. 12. 1989 ) Tzv. nařízení o fuzích Zakládalo se na "systému jednoho správního místa", který dal Komisi výlučnou kontrolu nad všemi významnými přeshraničními spojeními rostoucí úroveň koncentrace podniků v rámci národních ekonomik zvyšovala složitost ekonomické analýzy prováděné Komisí Koncem 90. let se stalo nezbytné zavedení jisté flexibility v systému kontroly spojování

5 K TERÁ SPOJENÍ E VROPSKÁ KOMISE PŘEZKOUMÁVÁ ? Druhé nařízení Rady EU č. 139/2004/ES – o kontrole spojování podniků ze dne 20.1. 2004 Nahradilo předchozí nařízení z roku 1989 vstoupilo v platnost v důsledku rozšíření Evropské unie podporuje zapojení národních orgánů pro hospodářskou soutěž zjednodušuje oznámení a vyšetřovací řízení rozšiřuje rozsah kontroly duopoly nebo oligopoly (rozsudky v případech „ Genco “ a „ Lonrho “ ) – tzv. "kolektivní dominance“ Komplexní úprava, na kterou navazují další právní akty Evropské komise 55

6 S POJOVÁNÍ ( KONCENTRACE ) PODNIKŮ Pojem spojování podniků – čl. 3/1 nařízení – tam, kde trvalá změna kontroly je výsledkem a) spojení dvou či více dosud nezávislých podniků nebo jejich částí b) nabytí přímé nebo nepřímé kontroly nad celkem nebo částí jednoho nebo více podniků osobou, která již kontroluje alespoň jeden podnik, a to koupí podílových hodnot, smlouvou nebo jiným způsobem 66

7 S POJOVÁNÍ PODNIKŮ - FORMY Formy spojování podniku Fúze – sloučení dvou n. více nezávislých podniků Akvizice - převzetí kontroly nad podnikem Joint venture - Vytvoření společného podniku 77

8 F ÚZE horizontální fúze – spojují-li se dříve samostatní konkurenti na témže trhu vertikální fúze - výrobce-velkoodběratel-maloobchodník, omezují hospodářskou soutěž tím, že soutěžitelé mohou získat lepší přístup k zásobovacím nebo odbytovým cestám mohou zvýšit bariéry přístupu na trh budoucím konkurentům konglomerátní fúze - zahrnují podnikatele z různých trhů (banku z trhu kapitálu a hutního výrobce z trhu oceli)- > výhody účastníkům- vyrovnání vnitřních ztrát z jedné oblasti podnikání zisky z oblasti jiné zvýšení bariér vstupu pro nově příchozí konkurenty 88

9 A KVIZICE Akvizice - převzetí kontroly nad podnikem Převzetím majoritního obchodního podílu Převzteím kvalifikované menšiny Nabytí vlastnických (užívacích) práv Jiné smluvní nabytí vlivu na jednání (rozhodování) podniku 99

10 A KVIZICE Získání kontroly investičními fondy obvykle investiční společnost získá nepřímou kontrolu - investiční společnost drží nepřímo práva v společnostech patřících do portfólia důsledek: obrat všech firem v portfoliu je brán jako celek, i v případě, že je v držení různých fondů patřících do téže investiční společnosti  10

11 J OINT VENTURE V právu EU nejsou blíže definovány, jejich obsah je vytvořen praxí a soudní judikaturou získání přímé nebo nepřímé kontroly nad celkem nebo částmi jednoho či více podniků, jedním /více / podniky, na základě koupě cenných papírů nebo majetku, smlouvy či jinak  11

12 J OINT VENTURE Koncentrační - vytvoření společného podniku zakládá změnu struktury trhu na trvalém základě podnik plní funkce samostatného podniku Kooperační – cílem dohody o vytvoření joint venture pouze koordinace či jiný vliv na zakladatele, tedy joint venture v zásadě neplní funkce samostatného podniku Do roku 2004 podléhaly pouze koncentrační joint ventures kontrole Komisí  12

13 P RAVOMOCI K OMISE EU - PROVÁDĚNÍ KONTROLY SPOJENÍ zabývá se spojeními s „evropskou dimenzí“ – kritéria počet států v nichž podniky dosahují obrat - výše celokomunitárního obratu Pokud obrat dosahován pouze ve 2 státech EU celosvětový obrat vyšší než 5 mld. EUR celkový obrat v EU vyšší než 250 mil. EUR Pokud obrat dosahován ve 3 státech EU celosvětový obrat vyšší než 2,5 mld. EUR v každém z nich agregovaný obrat u spojujících podniků min. 25 mil EUR  13

14 D OVOLENOST SPOJOVÁNÍ PODNIKŮ Komise EU je při přezkumu povinna vzít v úvahu : potřebu zachování a rozvoje účinné hospodářské soutěže na společném trhu, mimo jiné vzhledem ke struktuře všech dotčených trhů a skutečné nebo možné soutěži ze strany podniků majících své sídlo uvnitř nebo mimo Společenství; Situaci na relevantním trhu, zahrnující mj. tržní postavení dotčených podniků jejich hospodářskou a finanční sílu, Stávající alternativy pro dodavatele a uživatele, přístup k dodávkám nebo na trh, právní nebo jiné překážky vstupu na trh technický a hospodářský vývoj nebrání to hospodářské soutěži.  14

15 P ROCESNÍ PRAVIDLA KONTROLY SPOJOVÁNÍ spojení s EU dimenzí musí být notifikována Komisi před jejich uskutečněním a poté co byla uzavřena smlouva oznámen veřejného návrhu na převzetí nebo nabytí kontrolního podílu  15

16 P ROCESNÍ PRAVIDLA KONTROLY SPOJOVÁNÍ – FÁZE I První fáze řízení začíná notifikací Umožňuje podnikům, aby Komisi dokumentovaly, jak navrhované spojení ovlivní soutěž na trhu Během 25 dní po notifikaci GŘ COMP stanoví, zda spojení dosahuje prahové hodnoty stabilizované rozhodovací praxí rozhodne, zda navrhované spojení "vyvolává vážné pochybnosti o jeho slučitelnosti se společným trhem;„ tj. může být protisoutěžní Pokud navrhované spojení nevyvolává vážné pochybnosti, Komise jej musí schválit  16

17 P ROCESNÍ PRAVIDLA KONTROLY SPOJOVÁNÍ – FÁZE II musí být uzavřena do 90 dnů Komise zahájí řízení (vyšetřování) vydáním formálního písemného rozhodnutí stranám, popisujícího "vážné pochybnosti" Komise. Do cca 6 týdnů DG COMP může uzavřít vyšetřování s Prohlášením o námitkách, jež popisuje všechny obavy Komise z navrhovaného spojení rozhodnutí o koncentraci následující po druhé fázi řízení musí příjmout kolegium Komise. Všechna rozhodnutí o spojoveních - ať už po prvním nebo druhém stadiu - podléhají soudnímu přezkumu ESD  17

18 P ROCESNÍ PRAVIDLA KONTROLY SPOJOVÁNÍ Výsledek vyšetřování 1. rozhodnutí o povolení spojení (většina případů) 2. Stanovení závazků pro fúzující podniky, podmiňujících povolení spojení 3. zákaz spojení (pokud jsou jeho důsledky neslučitelné se zachováním soutěže na trhu) v případech 2 a 3 možno požádat o soudní přezkum - postoupením s žalobou k Tribunálu  18

19 Z ÁVAZKY UKLÁDANÉ FÚZUJÍCÍM PODNIKŮM Závazky k zrušení vazeb na konkurenty odprodej menšinových podílů nebo, výjimečně, vzdání se práva související s menšinovými podíly ukončení distribuce nebo jiných smluvních ujednání závazky k umožnění přístupu poskytnutí rovného přístupu k infrastruktuře, sítím, technologiím nebo k základní produkčním vstupům Pro snížení překážek vstupu Poskytnutí letištní slotů; programy k uvolňování plynu Aby se zvýšila pravděpodobnost vstupu nových soutěžitelů na daný trh

20 P ROCESNÍ PRAVIDLA KONTROLY SPOJOVÁNÍ Kontrola plnění uložených závazků Závazky, jež musí naplnit samotné podniky Kontrolu poskytuje fungování trhu Zákaz spojení Komise zakázala jen několik fúzí, v posledních letech však přitvrdila postoj Například Komise zakázala fúzi Ryanair a Aer Lingus uložila závazky k povolení akvizice Sanyo firmou Panasonic

21 S ANKCE A. Ukládá Komise členským státům uložení sankcí a) při neoznámení spojení b) při vědomém poskytnutí neúplných nebo nepravých údajů B. ukládá komise podnikům Při nerealizaci závazků, jimiž Komise podmínila souhlas se spojením Druhy pokuta - podobné jako dle nařízení č. 1/2003 Penále Strukturální opatření („Remedy“)  21

22 S ANKCE V PRŮBĚHU ŘÍZENÍ Jakmile obdrží notifikaci, má Komise několik pravomocí k ukládání pokut nebo penále Komise: k zahájení řízení, aby provedly šetření a ukládat pokuty nebo sankce.EC first determines by decision pokuty až do výše 1 % celkového obratu dotyčných podniků, pokud tyto např. úmyslně nebo z nedbalosti: nesprávné nebo zavádějící informace pokuty až do výše 10 % celkového obratu dotyčných podniků, pokud tyto neoznámí spojení před jeho implementací; nedodrží podmínky rozhodnutí Komise spojené s povolením sloučení; Realizuje spojení napříč rozhodnutí o jeho zákazu.  Veřejná podpora

23 S ANKCE V PRŮBĚHU ŘÍZENÍ periodická penále: Komise může uložit penále nepřesahující 5 % průměrného denního obratu podniku, pro každý pracovní den zpoždění, počítáno od data stanoveného Komisí v jejím rozhodnutí požadující informace, nařízení prohlídek  Veřejná podpora

24 P RAXE Od roku 1990 (vstup nařízení v platnost) více než 1800 kontrol notifikovaných spojení stoupá 131 oznámení v roce 1996 249 v roce 2004 většina žádostí skončila udělením povolení úplné zákazy méně než 1 % žádostí Spojení Aérospatiale-Alenia a de Havilland, 1991 spojení Boeing a McDonnell Douglas, povoleno 1997 za podmínky, že Boeing splní určité závazky  24

25 P ŘEZKOUMÁNÍ S OUDNÍM DVOREM Soudy EU (ESD nebo Tribunál) mají neomezenou pravomoc ve smyslu článku 172 SFEU přezkoumat rozhodnutí, kterými Komise stanovila pokutu nebo penále soud má právo Zrušit Snížit zvýšit uložené pokuty nebo penále  25

26 K ONEC PREZENTACE


Stáhnout ppt "K ONTROLA SPOJOVÁNÍ PODNIKŮ PREZENTACE E PR -2 2016 11."

Podobné prezentace


Reklamy Google