Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejná podpora. Co je to veřejná podpora? Právní základ Článek 107 Smlouvy o ES – zákaz poskytování zakázané veřejné podpory Podpory poskytované v jakékoli.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejná podpora. Co je to veřejná podpora? Právní základ Článek 107 Smlouvy o ES – zákaz poskytování zakázané veřejné podpory Podpory poskytované v jakékoli."— Transkript prezentace:

1 Veřejná podpora

2 Co je to veřejná podpora? Právní základ Článek 107 Smlouvy o ES – zákaz poskytování zakázané veřejné podpory Podpory poskytované v jakékoli formě státy nebo ze státních prostředků, které narušují nebo hrozí narušením soutěže tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné se společným trhem, nestanoví-li tato smlouva jinak. Se společným trhem jsou slučitelné: Podpory sociální povahy poskytované individuálním spotřebitelům za podmínky, že se poskytují bez diskriminace založené na původu výrobků, Podpory určené k náhradě škod způsobených přírodními pohromami nebo jinými mimořádnými událostmi, Podpory poskytované hospodářství určitých oblastí Spolkové republiky Německo postižených rozdělením Německa, pokud jsou potřebné k vyrovnání hospodářských nevýhod způsobených tímto rozdělením. 2

3 3 Co je to veřejná podpora? Za slučitelné se spolčeným trhem mohou být považovány: Podpory, které mají napomoci hospodářskému rozvoji oblastí s mimořádně nízkou životní úrovní nebo s vysokou nezaměstnaností, Podpory, které mají napomoci uskutečnění některého významného projektu společného evropského zájmu anebo napravit vážnou poruchu v hospodářství některého členského státu, Podpory, které mají usnadnit rozvoj určitých hospodářských aktivit nebo oblastí, pokud nemění podmínky obchodu v takové míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem, Podpory, které mají napomoci kultuře a zachování kulturního dědictví, jestliže neovlivní podmínky obchodu a soutěže ve Společenství v míře odporující společnému zájmu, Jiné druhy podpor, které mohou být vymezeny rozhodnutím Rady přijatým kvalifikovanou většinou na návrh Komise

4 Co je to veřejná podpora? Jinými slovy: Veřejná podpora je pomoc: Poskytnutá v jakékoli formě členským státem nebo z veřejných prostředků, která Narušuje hospodářskou soutěž nebo hrozí jejím narušením tím, že Zvýhodňuje určitý podnik nebo odvětví Zakázaná je veřejná podpora, která má komunitární dimenzi, tj. alespoň potenciální vliv na obchod mezi členskými státy 4

5 Pomoc poskytnutá z veřejných prostředků Pomoc musí být poskytnuta z veřejných prostředků Z rozpočtů obcí, krajů, měst Dalšími veřejnoprávními a soukromoprávními institucemi zřícenými státem, pověřenými určitou činností (hospodařícími s veřejnými prostředky) Veřejnými podniky, pokud je rozhodnutí o poskytnutí pomoci přičitatelné státu Pomoc může být poskytnuta v jakékoliv podobě, např. jako Přímý převod kapitálu (dotace) Zvýšení základního jmění Poskytnutí záruk Poskytnutí daňových zvýhodnění (posečkání, sleva na dani..) Úvěry poskytnuté za zvýhodněnou úrokovou míru Zrychlené odpisy 5

6 Ekonomická zvýhodnění Pomoc musí vést k ekonomickému zvýhodnění, které by podnik (příjemce podpory) nezískal v běžných obchodních vztazích Poskytnutí finančních prostředků nebo prominutí povinností, které by podnik za normálních podmínek musel nést Zvýhodnění poskytnuté zdarma, nebo za nepřiměřené nízké protiplnění Podnik pronajme pozemek ve vlastnictví státu za cenu nižší než tržní Podnik prodá státu nemovitost za cenu vyšší než tržní Podnik získá zdarma prioritní přístup k infrastruktuře Podnik získá od státu rizikový kapitál za výhodnějších podmínek než by získala na trhu 6

7 Ekonomické zvýhodnění Problematické okruhy Market economy investor principle Kompenzace poskytované veřejným podnikům Obecné zásady Stejné podmínky pro soukromý a veřejný sektor – stát jako investor by měl poskytoval kapitál v zásadě za stejných podmínek jako soukromý investor, s poskytnutým kapitálem nesmí udělit podnikům zvýhodnění, které by nedostali od soukromého investora (prodej minoritního podílu v OKD) Stát jako věřitel může s dlužníkem mírnější režim splácení dluhu, pokud by na stejné podmínky přistoupil i soukromý věřitel, aby dosáhl splacení dluhu 7

8 Ekonomické zvýhodnění Kompenzace poskytované veřejným podnikům - Financování služeb veřejného zájmu Univerzální služba (telekomunikace, poštovní služby) – kompenzace ztrát z poskytování služeb pro veřejnost za dostupnou cenu Linková autobusová doprava Kompenzace je dovolená, pokud splňuje tyto podmínky zajišťující transparentnost (Altmark) Veřejná služba je jasně definovaná Stát pověřil společnost výkonem této služby Systém financování nastaven dopředu (stanovena objektivní a transparentní kritéria) Přiměřená kompenzace (pouze do výše nákladů a přiměřeného zisku) Pokud podnik není vybrán na základě výběrového řízení, výše kompenzace určena na základě analýzy nákladů, které by vznikly při plnění těchto povinností typickému dobře provozovanému podniku dostatečně zaopatřenému prostředky, aby byl schopen plnit požadavky veřejné služby 8

9 Selektiva Dopad na rovnováhu mezi podniky a jejich soutěžiteli Podpora udělena určitým podnikům, nebo odvětvím Geografická (regionální podpora) Sektorová Pro specifickou kategorii podniků (SME, nadnárodní společnosti), nebo aktivitu Diskrece při udělování (pomoc přidělována na základě volného uvážení) Nejde o obecná opatření aplikovatelná na bez rozdílu na veškeré podniky ve všech odvětvích členského státu Daň z příjmu, včetně progresivního zdanění 9

10 Dopad na soutěž a trh mezi členskými státy Stačí byť jen potenciální vliv na soutěž a obchod mezi členskými státy Podmínka splněna, pokud příjemce podpory vykonává ekonomickou aktivitu (i neziskové organizace) a působí na trhu, na kterém probíhá obchod mezi členskými státy Podnik je v soutěži se soutěžiteli z jiných členských států, i když sám své výrobky nebo služby nevyváží a to i v případech, kdy v daném sektoru není nadprodukce 10

11 Výjimky ze zákazu veřejné podpory Právní základ čl. 87 (2,3) Smlouvy o ES Podpora, která nenarušuje soutěž a obchod mezi členskými státy (malý význam, převažující kladný efekt opatření) Složitý systém výkladových a aplikačních pravidel pro zákaz veřejné podpory, závisející na Druhu odvětví Velikosti firmy Regionální umístění podpory Účelu podpory, Typu podpory, apod. Různá forma (nařízení, pravidla, doporučení, sdělení, rozhodnutí…) 11

12 Výjimky ze zákazu veřejné podpory Základní oblasti výjimek Regionální podpora Podpora investic a tvorba pracovních míst Mapa regionální podpory 2007-2013 (maximální míra veřejné podpory – diskontované procento z investičních nákladů) Podmínka zachování investice/vytvořených pracovních míst po stanovenou dobu, obecně 5 let 12

13 Výjimky ze zákazu veřejné podpory 13 Regionální mapa intenzity veřejné podpory pro ČR - platnost od 1.1.2007 do 31.12.2013 Malé podniky mohou obdržet maximální míru veřejné podpory zvýšenou o 20%, střední podniky o 10%. Název regionu soudržnosti NUTS II (sdružené kraje) Intenzita veřejné podpory (v % z nákladů) Moravskoslezsko40 Střední Čechy40 Severozápad40 Střední Morava40 Severovýchod40 Jihovýchod40 Jihozápad30 (36% do 1.1.2011)

14 Výjimky ze zákazu veřejné podpory Další horizontální pravidla Podpora SME Podpora R, D&I Podpora na ochranu životního prostředí (obnovitelné zdroje energie, přizpůsobení provozu přísným EU pravidlům, obnova znečištěných oblastí…) Podpora rizikového kapitálu Podpora pro poskytovatele služeb obecného hospodářského zájmu Podpora na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích (záchrana – krátkodobé opatření, restrukturalizace – dlouhodobý program) Podpora na státní politiku zaměstnanosti (tvorba pracovních míst, hendikepovaní pracovníci…) Podpora na vzdělávání (rekvalifikace, vzdělávání zaměstnanců) 14

15 Výjimky ze zákazu veřejné podpory Sektorová pravidla – zvláštní režim poskytování veřejné podpory pro některé citlivé sektory Zemědělství, lesnictví, rybolov Doprava Televizní a rozhlasové vysílání, uhelný průmysl, elektrárenství, poštovní služby, loďařský průmysl… 15

16 Výjimky ze zákazu veřejné podpory Výjimky formulovány v tzv. Obecném nařízení o blokových výjimkách pro určité kategorie podpory Forma nařízení – bezprostředně závazný a přímo aplikovatelný právní předpis, netřeba transponovat do národního práva Pokud opatření splňuje podmínky blokové výjimky, může být implementováno, není třeba notifikovat Evropské komisi 16

17 Výjimky ze zákazu veřejné podpory (1) Povolené kategorie podpor Investiční podpora a podpora zaměstnanosti určená malým a středním podnikům Podpora malým podnikům nově vytvořeným ženami- podnikatelkami Podpora pro poradenské služby ve prospěch malých a středních podniků Podpora malých a středních podniků určená na účast na veletrzích Podpora v podobě rizikového kapitálu Podpora na výzkum a vývoj Podpora na studie technické proveditelnosti Podpora pro malé a střední podniky na náklady práv k průmyslovému vlastnictví Podpora na výzkum a vývoj v odvětví zemědělství a rybolovu Podpora pro mladé inovativní podniky 17

18 Výjimky ze zákazu veřejné podpory (2) Povolené kategorie podpor Podpora na poradenské služby a podpůrné služby v oblasti inovací Podpora na výpůjčku vysoce kvalifikovaných pracovníků Podpora na vzdělávání Podpora na nábor znevýhodněných pracovníků v podobě subvencování mzdových nákladů Podpora pro zaměstnávání zdravotně postižených pracovníků v podobě subvencování mzdových nákladů Podpora na úhradů dodatečných nákladů na zaměstnávání zdravotně postižených pracovníků Regionální investiční podpora a podpora zaměstnanosti Podpora pro nově vzniklé malé podniky v podporovaných regionech Investiční podpora, která podnikům umožní řídit se přísnějšími normami, než jsou normy Společenství, nebo zvyšovat úroveň ochrany životního prostředí v případě, že norma Společenství neexistuje 18

19 Výjimky ze zákazu veřejné podpory (3) Povolené kategorie podpor Podpora na pořízení dopravních prostředků, které odpovídají přísnějším normám, než jsou normy Společenství týkající se ochrany životního prostředí Podpora na včasné přizpůsobení se malých a středních podniků budoucím normám Společenství Podpora na ochranu životního prostředí pro investice do opatření na úsporu energie Podpora na ochranu životního prostředí pro investice do vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny Podpora na ochranu životního prostředí pro investice na využívání obnovitelných zdrojů energie Podpora na ekologické studie Podpora na ochranu životního prostředí v podobě snížení daní 19

20 Notifikace veřejné podpory Ex ante notifikace – členské státy oznámí záměr udělit veřejnou podporu Evropské komisi před její implementací (notifikační formuláře publikované Komisí) Komise rozhoduje, zda opatření je veřejnou podporou a zda je zakázané, tj. neslučitelné se společným trhem a zda spadá pod některou z výjimek Opatření spadající pod blokové výjimky není třeba ex ante notifikovat! Zakázaná podpora udělená bez schválení Komise = nezákonná podpora Komise nařídí členskému státu, aby podpora byla vrácena 20

21 Notifikace veřejné podpory Opatření spadající pod některou z blokových výjimek Povinnost členského státu oznámit Komisi do 20 dnů od poskytnutí podpory (neplatí pro de minimis) Ostatní opatření je třeba notifikovat ex ante Nařízení ES č. 794/2004 (procesní postup Komise) Notifikace – prostřednictvím ÚOHS (standardizované formuláře) Žádost o dodatečné informace – pokud notifikace není úplná (obvykle 20 dnů) Předběžné vyšetřování – dva měsíce na přezkum notifikace (od okamžiku podání úplné notifikace, tj. po doplnění informací vyžádaných Komisí) Pozitivní rozhodnutí – nejedná se o veřejnou podporu / podpora je slučitelná – implementace opatření Negativní rozhodnutí – otevření formálního vyšetřování 21

22 Notifikace veřejné podpory Otevření formálního vyšetřování Komise publikuje popis veřejné podpory v Official Journalu (OJ) a na svých webových stránkách (/http://ec.europa.eu/comm/competition/elojade/stateaid) a vyzve členské státy a třetí osoby, které mají zájem na řízení, k vyjádření/http://ec.europa.eu/comm/competition/elojade/stateaid Komise přijme rozhodnutí Pozitivní (podpora může být implementována) Negativní (zákaz podpory) Pozitivní s podmínkami (podpora může být implementována za v rozhodnutí stanovených podmínek). Maximální doba formálního řízení – 18 měsíců Žaloba k ESD (Soud první instance) – členský stát nebo osoba, která prokáže právní zájem (soutěžitel, adresát podpory – přísný test) 22

23 Notifikace veřejné podpory 23 T = úplná notifikace Nejedná se o podporu Podpora slučitelná Pochybnosti o slučitelnosti – rozhodnutí zahájit formální vyšetřování Nejedná se o podporu Podpora slučitelná 1 Podpora nemůže být uskutečněna 1 - Pozitivní rozhodnutí může být podmíněno splněním závazků Formální vyšetřování (úprava opatření) T + 18 m Lze prodloužit se souhlasem čl. státu Předběžné šetření T + 2 m

24 Stížnost na nezákonnou veřejnou podporu Protiprávní podpora = zakázaná veřejná podpora udělená členským státem bez schválení Komisí Podnět může podat kdokoli (neformální) Komise může vyzvat stát k dočasnému pozastavení/navrácení podpory do vydání rozhodnutí Rozhodnutí Pozitivní – nejde o podporu / slučitelná podpora – podpora může být implementována Negativní – pochybnosti o slučitelnosti – formální vyšetřování – negativní rozhodnutí – navrácení podpory podle vnitrostátního práva Stejná pravidla pro zneužití existující podpory 24

25 Navrácení veřejné podpory Komise rozhodne o vrácení veřejné podpory Příjemce je povinen vrátit veřejnou podporu včetně úroků stanovených komisí Poskytovatel vyzve příjemce k navrácení podpory Příjemce nevrátí podporu ve stanovené lhůtě, poskytovatel podá proti příjemci žalobu k soudu Promlčení 10 let od udělení podpory Šetření podpory poskytnuté na restrukturalizace polského ocelářského průmyslu před vstupem Výjimka pro polský ocelářský průmysl – národní restrukturalizační plán – pomoc 8 podnikům, 1997- 2003, cap 3,4 miliard euro Formální vyšetřování /rozhodnutí o povinnosti vrátit podporu 25

26 Komise vs. ÚOHS Před vstupem ČR do EU – ÚOHS na základě Dohody o přidružení Po vstupu hlavní iniciativa Komise ÚOHS – podpůrná role – koordinační, poradenské, konzultační a monitorovací funkce Poskytuje konzultace poskytovatelům před notifikací, Poskytuje součinnost Komisi, Vede registr veřejných podpor, Dohlíží na plnění rozhodnutí vydaných před vstupem, ukládá pokuty… Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory 26

27 Interim Procedure 27 Smlouva o přistoupení ČR k EU Nové členské státy oznámily Komisi opatření, která měla být zahrnuta pod existující veřejnou podporu (odpovědnost státu zda nahlásil) Interim procedure - přezkum nahlášených opatření Komisí (zda splňují podmínky podle přístupové smlouvy – still applicable) Seznam existující veřejné podpory: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/a nnex4_3.pdf http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/a nnex4_3.pdf Zemědělství a doprava – zvláštní pravidla

28 Modernizace regulace veřejné podpory State Aid Action Plan Lépe cílená veřejná podpora a menší počet podpor, důraz na ekonomickou analýzu, účinnější řízení, lepší vynucování, zvýšená transparentnost a předvídatelnost, sdílená odpovědnost mezi členskými státy a Komisí 28


Stáhnout ppt "Veřejná podpora. Co je to veřejná podpora? Právní základ Článek 107 Smlouvy o ES – zákaz poskytování zakázané veřejné podpory Podpory poskytované v jakékoli."

Podobné prezentace


Reklamy Google