Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie sociálního začleňování na období let 2012 – 2020 Příspěvek ke konferenci "Sociálně vyloučené lokality - vznik, rizika, možnosti řešení"

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie sociálního začleňování na období let 2012 – 2020 Příspěvek ke konferenci "Sociálně vyloučené lokality - vznik, rizika, možnosti řešení""— Transkript prezentace:

1 Strategie sociálního začleňování na období let 2012 – 2020 Příspěvek ke konferenci "Sociálně vyloučené lokality - vznik, rizika, možnosti řešení"

2 Evropský kontext Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začleňování (Strategie Evropa 2020) - zaměřena na 5 základních oblastí, které se týkají zaměstnanosti, inovací, vzdělávání, sociálního začleňování a změny klimatu a energetiky; - naplňování cílů prostřednictvím 7 stěžejních iniciativ.

3 Růst podporující začlenění Prostřednictvím 2 stěžejních iniciativ: Program pro nové dovednosti a pracovní místa: - nové dovednosti a modernizace pracovních trhů; Evropská platforma pro boj proti chudobě: - podpora hospodářské, sociální a územní soudržnosti; - dodržování základních práv osob, které žijí v chudobě a sociálním vyloučení, důstojný život, aktivní účast na dění ve společnosti; - integrace do místní komunity, získání odborné kvalifikace a zaměstnání. + regionální rozvoj.

4 Evropská platforma pro boj proti chudobě (EPAP) Výchozí situace: již před hospodářskou krizí 80 milionů lidí ohrožených chudobou, včetně 19 milionů dětí; 8 % pracujících s příjmy pod hranicí chudoby. Cíl EU v oblasti boje s chudobou a sociálním vyloučením: Do roku 2020 snížit počet chudých a sociálně vyloučených lidí alespoň o 20 milionů. Princip subsidiarity: odpovědnost států, EU koordinační role.

5 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020: Národní program reforem České republiky 2011 Národní cíl v oblasti boje s chudobou a sociálním vyloučením do roku 2020: „Udržení hranice počtu osob ohrožených chudobou, materiální deprivací nebo žijících v domácnostech bez zaměstnané osoby do roku 2020 na úrovni roku 2008.“ Česká republika současně vyvine úsilí vedoucí ke snížení počtu osob ohrožených chudobou, materiální deprivací nebo žijících v domácnostech bez zaměstnané osoby o 30 000 osob.

6 Naplňování národního cíle Sociální začleňování prostřednictvím trhu práce – soulad s politikou zaměstnanosti; dostupnost, kvalita a udržitelnost základních zdrojů a služeb (včetně důstojného příjmu, bydlení a vzdělání).  Možnost osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených participovat na otevřeném trhu zboží a služeb;  snižování sociálního napětí a předcházení jeho negativním sociálním a ekonomickým důsledkům;  snižování výdajů na řešení sociálních důsledků vyloučení;

7 Naplňování národního cíle Ovlivněno schopností České republiky zotavit se z krize, vývojem ekonomiky, situací na trhu práce a demografickým vývojem. Vysoké riziko koncentrace chudoby u nezaměstnaných, v neúplných rodinách a vícečetných rodinách; regiony, lokality. Naplňování cíle ČR měří souhrnný indikátor: míra ohrožení chudobou; míra materiální deprivace; podíl osob v domácnostech bez zaměstnané osoby. 2008: 15,3 % z celkové populace (1 566 tis. osob; EU-27 23,6 %); 2009: 14 % (1 448 tis. osob; EU-27 23,1 %); 2010: 14,4 % (1 495 tis. osob; 23,4 %) – předkrizová data; 2011: data budou k dispozici ze šetření EU-SILC 2011-2012. V důsledku ekonomické krize lze očekávat méně příznivý vývoj.

8 Strategie sociálního začleňování na období let 2012 - 2020 Účel Strategie: - hlavní dokument pro oblast sociálního začleňování až do roku 2020; - přispění k naplnění cíle v oblasti boje s chudobou a sociálním vyloučením; - stanovení priorit pro oblast sociálního začleňování; - priority pro čerpání z veřejných rozpočtů ČR a využívání Strukturálních fondů EU v programovacím období 2014+; - podklad pro tvorbu operačních programů pro plánovací období EU 2014+.

9 Strategie sociálního začleňování Subjekty podílející se na tvorbě Strategie: Resortní pracovní tým Komise pro sociální začleňování a další experti Struktura Strategie popis a analýza současného stavu (shrnutí dle SWOT; vazby a vymezení na další relevantní materiály, definice); vize, priority, cíle, opatření; vytvoření indikátorů a monitorovacího mechanismu (spolupráce s VÚPSV).

10 Strategie sociálního začleňování: prioritní oblasti 1) Inkluzívní trh práce: Zvyšování uplatnitelnosti osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením na trhu práce a podpora jejich pracovní integrace, včetně podpory sociálního podnikání; 2) Přístup ke kvalitním sociálním službám: rozvoj sociálních služeb a služeb pro rodiny a děti za účelem sociálního začleňování a prevence sociálního vyloučení osob; 3) Zvyšování účinnosti systému sociální ochrany, včetně systému péče o ohrožené děti a podpora aktivního stárnutí a sdílené a neformální péče; 4) Mainstreaming sociálního začleňování, kooperace a evidence based přístup (data, analýzy, predikce, participace); 5) Regionální disparity (regiony, lokality).

11 Děkuji Vám za pozornost. JUDr. Štefan Čulík Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 stefan.culik@mpsv.cz www.mpsv.cz


Stáhnout ppt "Strategie sociálního začleňování na období let 2012 – 2020 Příspěvek ke konferenci "Sociálně vyloučené lokality - vznik, rizika, možnosti řešení""

Podobné prezentace


Reklamy Google