Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kvalitní potraviny - kvalitní život CZ.1.07/1.1.00/14.0193.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kvalitní potraviny - kvalitní život CZ.1.07/1.1.00/14.0193."— Transkript prezentace:

1

2 Kvalitní potraviny - kvalitní život CZ.1.07/1.1.00/14.0193

3 Slide 2…atd Obsah 1. Sekundární komunitární právo EU 2. Obecné požadavky potravinového práva 3. Bezpečnost potravin 4. Bezpečnost krmiv 5. Sledovatelnost (traceabilita) 6. Evropský úřad pro bezpečnost potravin 7. Nařízení číslo 852/2004 o hygieně potravin 8. Nařízení číslo 853/2004 9. Nařízení číslo 854/2004 10. Zákony ČR 11. Monitorování potravin

4 Slide 1 Modul 1 Hygiena živočišných produktů LEGISLATIVA A KONTROLA POTRAVIN Po roce 1989 se česká potravinářská a veterinární legislativa postupně harmonizovala Sekundární komunitární právo EU

5 Slide 2…atd Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.178/2002  stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva  zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin  stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin  obsahuje základní ustanovení umožňující zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a zájmů spotřebitelů Nařízení se vztahuje na všechny fáze výroby, zpracování a distribuci potravin a krmiv.

6 Slide 2…atd Obecné požadavky potravinového práva  obecné cíle  ochrana zájmů spotřebitele  konzultace s veřejností  informování veřejnosti  požadavky na bezpečnost potravin

7 Slide 2…atd Bezpečnost potravin Odpovědnost za kvalitu a bezpečnost potravin mají provozovatelé potravinářských podniků. Potravina nesmí být uvedena na trh, není-li bezpečná Potravina se nepovažuje za bezpečnou, je-li považována za:  škodlivou zdraví  nevhodnou k lidské spotřebě

8 Slide 2…atd Bezpečnost krmiv Odpovědnost za kvalitu krmiva mají provozovatelé krmivářských podniků. Krmivo se nepovažuje za bezpečné, má-li se za to, že má škodlivý účinek na lidské zdraví nebo zdraví zvířat. Způsobuje, že potraviny získané z hospodářských zvířat nejsou bezpečné pro lidskou spotřebu

9 Slide 2…atd Sledovatelnost (traceabilita) Všeobecným požadavkem v rámci sledovatelnosti je, aby měl každý provozovatel potravinářského podniku zavedený systém, který umožňuje:  Dohledat a prokázat dodavatele všech surovin, které používá ve výrobě.  Dohledat a prokázat bezprostředního odběratele všech svých výrobků.

10 Slide 2…atd Sledovatelnost (traceabilita)  V rámci podniku ve všech fázích výroby (zpracování, distribuce) vysledovat, které suroviny jsou přidávány do konkrétního vyráběného výrobku a naopak z jakých surovin byl finální výrobek vyroben (na základě předložené receptury).

11 Evropský úřad pro bezpečnost potravin V členských státech EU pro ochranu zdraví obyvatel byl zřízen Evropský úřad pro bezpečnost potravin.  Úřad poskytuje vědecká doporučení a stanoviska a technickou podporu přípravě právních předpisů Společenství ve všech oblastech, které mají vliv na bezpečnost potravin a krmiv.

12 Evropský úřad pro bezpečnost potravin Velmi důležitou součástí Evropského úřadu pro bezpečnost potravin je  systém včasné výměny informací  řízení krizí mimořádných situací

13 Nařízení č. 852/2004 o hygieně potravin  Provozovatelé potravinářských podniků zajistí vysokou úroveň ochrany spotřebitele s ohledem na bezpečnost potravin.  Provozovatel zajistí, aby ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce potraviny pod jeho kontrolou splňovaly odpovídající hygienické požadavky.

14 Nařízení č. 852/2004 o hygieně potravin  Provozovatelé vytvoří a zavedou jeden nebo více stálých postupů založených na zásadách HACCP a postupují podle nich.

15 Nařízení č. 853/2004  Nařízením se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu určených k lidské spotřebě.  S ohledem na veřejné zdraví obsahují zásady týkající se odpovědnosti výrobců a příslušných orgánů, strukturní, provozní a hygienické požadavky na zařízení, požadavky na skladování a přepravu a požadavky na označování zdravotní nezávadnosti.

16 Nařízení č. 853/2004  Tyto zásady tvoří společný základ pro hygienickou výrobu potravin živočišného původu.

17 Nařízení č. 854/2004  Nařízením se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě.  Úřední kontroly produktů živočišného původu se vztahují na všechny aspekty, které jsou důležité pro ochranu veřejného zdraví a pro zdraví zvířat a dobré životní podmínky zvířat.

18 Nařízení č. 854/2004  Úřední kontroly zahrnují audity činností provozovatelů potravinářských podniků a inspekce, včetně prověrek kontrol, které provádějí sami provozovatelé potravinářských podniků.

19 Audit  systematické a nezávislé zkoumání toho, zda jsou činnosti a související výsledky v souladu s předem stanovenými požadavky a zda jsou tyto požadavky účinně prosazovány a zda jsou vhodné pro dosažení cílů.

20 Inspekce  Kontrola zařízení zvířat, potravin a jejich zpracování, potravinářských podniků, jejich systému řízení a výroby, včetně dokumentace, vyšetřování hotových výrobků a krmiv.  Cílem je ověřit, zda jsou ve všech případech splněny požadavky právních předpisů.

21 Zákony ČR Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči Veterinární péče podle tohoto zákona zahrnuje:  Péči o zdraví zvířat a jeho ochranu, zejména předcházení vzniku a šíření onemocnění přenosných přímo nebo nepřímo mezi zvířaty vnímavých druhů a jiných onemocnění zvířat a jejich zdolávání, ochranu zdraví lidí před nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka.

22 Zákony ČR Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči Veterinární péče podle tohoto zákona zahrnuje:  Péči o zdravotní nezávadnost živočišných produktů a krmiv a ochranu zdraví lidí před jeho poškozením nebo ohrožením živočišnými produkty.  Ochranu území ČR před zavlečením nákaz zvířat a nemocí přenosných ze zvířat na člověka a před dovozem zdravotně závadných živočišných produktů a krmiv ze zahraničí.

23 Zákony ČR Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči Veterinární péče podle tohoto zákona zahrnuje:  Ochranu životního prostředí před nepříznivými vlivy souvisejícími s chovem zvířat, výrobou a zpracováním živočišných produktů, jakož i ochranu zvířat a jejich produkce před riziky ze znečistěného životního prostředí.  Veterinární asanaci.

24 Zákony ČR Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči Veterinární péče podle tohoto zákona zahrnuje:  Dozor nad dodržováním povinností a požadavků stanovených k zajištění těchto úkolů tímto zákonem, zvláštními právními předpisy a předpisy Evropských společenství  státní veterinární dozor

25 Zákony ČR Zákon č.110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích Obsahová náplň zákona je následující:  Povinnosti provozovatelů potravinářského podniku  Ozařování potravin  Klasifikace jatečných zvířat

26 Zákony ČR Zákon č.110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích Obsahová náplň zákona je následující:  Balení potravin  Označování potravin  Uvádění do oběhu  Dozor  Sankce

27 Vyhláška č. 113/2005 Sb.  O způsobu označování potravin a tabákových výrobků Vyhláška č. 210/2004 Sb.  Stanoví podmínky a požadavky na provozní a osobní hygienu při výrobě potravin a jejich uvádění do oběhu s výjimkou prodeje, kromě potravin živočišného původu.

28  Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání  Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech  Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech

29 Monitorování potravin V České republice vykonávají státní dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích  Orgány ochrany veřejného zdraví  Orgány státní veterinární správy  Státní zemědělská a potravinářská inspekce  Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský  Česká obchodní inspekce

30 Orgány ochrany veřejného zdraví  Ministerstvo zdravotnictví  Krajské hygienické stanice  Ministerstvo obrany  Ministerstvo vnitra

31 Orgány ochrany veřejného zdraví Vykonávají státní dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem:  Pro poskytování stravovacích služeb.  Ke zjištění příčin poškození nebo ohrožení zdraví a zamezení šíření infekčních onemocnění nebo jiného poškození zdraví z potravin.

32 Orgány veterinární správy  Ministerstvo zemědělství  Krajské veterinární správy

33 Orgány veterinární správy Vykonávají státní dozor:  Nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem a zvláštními předpisy při výrobě, skladování, přepravě, dovozu a vývozu surovin a potravin živočišného původu

34 Orgány veterinární správy Vykonávají státní dozor:  Při prodeji surovin a potravin živočišného původu v tržnicích a na tržištích, při prodeji potravin živočišného původu v prodejnách a prodejních úsecích, kde dochází k úpravě masa, mléka, ryb, drůbeže, vajec nebo k prodeji zvěřiny a v prodejnách potravin, pokud jsou místy určení při příchodu surovin a potravin živočišného původu z členských států Evropské unie.

35 Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) Vykonávají státní dozor:  Při výrobě a uvádění potravin zpravidla rostlinného původu do oběhu, pokud tento dozor není prováděn orgány veterinární správy.

36 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) Vykonávají státní dozor:  Nad prováděním klasifikace těl jatečných zvířat.

37 Česká obchodní inspekce (ČOI) Kontroluje:  Dodržování podmínek stanovených k zabezpečení jakosti zboží nebo výrobků včetně zdravotní nezávadnosti, podmínek pro skladování a dopravu.  Používaní ověřených měřidel, pokud ověření podléhají, zda používaná technická měřidla odpovídají právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, popřípadě schválenému typu.

38 Česká obchodní inspekce (ČOI) Kontroluje:  Označení výrobků, zda vlastnosti výrobků uvedených na trh odpovídají stanoveným technickým požadavkům.  Zda nedochází ke klamání spotřebitele.  Zda výrobky uváděné na trh jsou bezpečné.

39 Děkujeme za pozornost MVDr.Michala Jobová MVDr. Hana Vrajová


Stáhnout ppt "Kvalitní potraviny - kvalitní život CZ.1.07/1.1.00/14.0193."

Podobné prezentace


Reklamy Google