Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stanoviska a vyjádření krajského úřadu po novele stavebního zákona zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stanoviska a vyjádření krajského úřadu po novele stavebního zákona zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění."— Transkript prezentace:

1 Stanoviska a vyjádření krajského úřadu po novele stavebního zákona zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění platném od 1.1.2013

2 14. března 2013 ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Dle § 47 odst. 2 uplatňuje KrÚ vyjádření – příslušné odbory KrÚ jako DO a KrÚ jako nadřízený orgán (požadavky na obsah územního plánu vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů) stanoviska – 1) krajský úřad jako „příslušný úřad“ (= z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) - dle §47 odst. 3 SZ- zda bude uplatňováno posuzování koncepce z hlediska vlivů na ŽP 2) příslušný orgán ochrany přírody stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny (kromě KrÚ nebo i zároveň s KrÚ podle možné příslušnosti správy CHKO a správy NP, a to nejpozději 7 dní před termínem pro ostatní DO). pracovní porada OÚPSŘ s vedoucími úřadů územního plánování Stanoviska a vyjádření krajského úřadu po novele SZ

3 14. března 2013 OÚPSŘ vydá v rámci jednoho dokumentu za krajský úřad v souladu s § 4 odst. 7 stavebního zákona k návrhu zadání stanovisko ve smyslu § 47 odst. 3 stavebního zákona (= zda bude uplatňováno posuzování koncepce z hlediska vlivů na ŽP) a dále ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního zákona uplatní vyjádření OÚPSŘ jako nadřízeného orgánu a vyjádření příslušných odborů KrÚ jako dotčených orgánů (s požadavky na obsah územního plánu vyplývajícími z právních předpisů a územně plánovacích podkladů). Za orgán ochrany přírody bude v tomto dokumentu uvedeno sdělení, že tento orgán již vydal samostatně dne …… stanovisko podle § 45i zákona, ve kterém vyloučil ( nevyloučil) významný vliv na EVL nebo PO soustavy Natura 2000, popř. že tak má učinit jiný příslušný orgán ochrany přírody (správa CHKO, správa NP). pracovní porada OÚPSŘ s vedoucími úřadů územního plánování Stanoviska a vyjádření krajského úřadu po novele SZ

4 14. března 2013 Pokud další příslušný orgán ochrany přírody (správa NP nebo CHKO) nedoručí své stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny v termínu dle § 47 odst. 2 (= nejpozději 7 dnů před uplynutím 30denní lhůty od obdržení návrhu zadání), bude v dokumentu vydaném OÚPSŘ uvedeno, že stanoviska (tj. stanovisko z hlediska zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny) budou příslušnými dotčenými orgány vydána samostatně. Doporučení: V zadání by měly být uvedeny dostatečné argumenty pro orgán SEA - důvody pro (ne)posuzování. Do návrhu zadání uvede pořizovatel svůj názor podpořený argumenty, zda bude asi třeba posuzovat nebo ne a proč – DO pak tento názor buď podpoří argumenty, nebo ho může vyvrátit. pracovní porada OÚPSŘ s vedoucími úřadů územního plánování Stanoviska a vyjádření krajského úřadu po novele SZ

5 14. března 2013 Upozornění: Dle § 47 odst. 2 stavebního zákona platí, že cit.: „K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží“. Zde nejsou ve výčtu uvedena stanoviska → k těm se tedy i po lhůtě „přihlíží“, tzn. bez příslušných stanovisek nelze pokračovat v pořizování ÚP. pracovní porada OÚPSŘ s vedoucími úřadů územního plánování Stanoviska a vyjádření krajského úřadu po novele SZ

6 14. března 2013 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU § 50 odst. 2 – společné jednání o návrhu ÚP (a vyhodnocení jeho vlivů na URÚ) OÚPSŘ vydá za krajský úřad v souladu s § 4 odst. 7 stavebního zákona k návrhu územního plánu koordinované stanovisko. Upozornění: Pořizovatel zároveň s oznámením společného jednání předá KrÚ (OÚPSŘ) návrh územního plánu spolu s vyhodnocením jeho vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává. § 50 odst. 5 – pokud se zpracovává vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území Po obdržení stanovisek, připomínek a výsledků konzultací vydá OŽP KrÚ JMK stanovisko k návrhu koncepce podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. pracovní porada OÚPSŘ s vedoucími úřadů územního plánování Stanoviska a vyjádření krajského úřadu po novele SZ

7 14. března 2013 Upozornění: § 50 odst. 2 (společné jednání)- Na rozdíl od předchozí právní úpravy není možné prodloužení lhůty pro uplatnění stanovisek. Orgán ochrany ZPF KrÚ projednává dle pokynů Ministerstva životního prostředí lokality s výměrou nad 10 ha s orgánem ochrany ZPF tohoto ministerstva. Vzhledem k této skutečnosti se doporučuje návrh předmětné územně plánovací dokumentace, který navrhuje lokalitu (případně několik lokalit spolu souvisejících a tvořících jeden celek) o výměře nad 10 ha, předložit orgánu ochrany ZPF KrÚ úřadu v dostatečném předstihu před společným jednáním (na CD). Bez projednání s MŽP není možné ze strany orgánu ochrany ZPF KrÚ souhlasné stanovisko uplatnit. § 50 odst. 5 (stanovisko k návrhu koncepce – SEA) - je možné prodloužení lhůty pro uplatnění stanoviska až o 30 dnů pracovní porada OÚPSŘ s vedoucími úřadů územního plánování Stanoviska a vyjádření krajského úřadu po novele SZ

8 14. března 2013 § 50 odst. 7 Po obdržení stanovisek, připomínek a výsledků konzultací vydá OÚPSŘ stanovisko k návrhu ÚP z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s PÚR a se ZÚR. Doporučení: Pokud se zpracovává vyhodnocení vlivů, zašle pořizovatel stanoviska, připomínky a výsledky konzultací jako přílohu k žádosti o stanovisko k návrhu koncepce dle § 50 odst. 5 adresované na OŽP, do žádosti o stanovisko dle § 50 odst. 7 adresované na OÚPSŘ pouze uvede, že tyto podklady připojil k žádosti na OŽP. Pokud se vyhodnocení vlivů nezpracovává, zašle pořizovatel podklady jako přílohu k žádosti o stanovisko dle § 50 odst. 7 adresované na OÚPSŘ. pracovní porada OÚPSŘ s vedoucími úřadů územního plánování Stanoviska a vyjádření krajského úřadu po novele SZ

9 14. března 2013 § 51 odst. 3 Dojde-li pořizovatel na základě výsledků projednání k závěru, že je potřebné pořídit nový návrh územního plánu, zpracuje ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh pokynů pro jeho zpracování. K návrhu pokynů si pořizovatel vyžádá stanovisko příslušného úřadu (OŽP KrÚ JMK) a stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny (dle příslušnosti OŽP KrÚ JMK, správa CHKO, správa NP). OŽP KrÚ JMK jako příslušný úřad ve stanovisku uvede, zda má být upravený návrh posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. pracovní porada OÚPSŘ s vedoucími úřadů územního plánování Stanoviska a vyjádření krajského úřadu po novele SZ

10 14. března 2013 ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU § 52 odst. 3 OÚPSŘ vydá za krajský úřad (za příslušné odbory KrÚ jako dotčené orgány a OÚPSŘ jako nadřízený orgán) koordinované stanovisko (pouze) k částem řešení, které byly od společného jednání (§ 50) změněny. Doporučení: Do oznámení o veřejném projednání by bylo vhodné stručně uvést, zda se něco změnilo, popř. co konkrétně. Identifikace částí, které byly změněny, by měla být v každém případě uvedena v odůvodnění ÚP, a to v rámci komplexního zdůvodnění přijatého řešení (§ 53 odst. 5 písm. e). pracovní porada OÚPSŘ s vedoucími úřadů územního plánování Stanoviska a vyjádření krajského úřadu po novele SZ

11 14. března 2013 § 53 odst. 1 Pořizovatel doručí dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu a vyzve je, aby k nim ve lhůtě 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska. Pokud dotčený orgán nebo krajský úřad jako nadřízený orgán neuplatní stanovisko v uvedené lhůtě, má se za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí. OÚPSŘ nebude vydávat koordinované stanovisko, V případě potřeby vydají jednotlivé odbory své stanovisko samostatně. pracovní porada OÚPSŘ s vedoucími úřadů územního plánování Stanoviska a vyjádření krajského úřadu po novele SZ

12 14. března 2013 REGULAČNÍ PLÁNY – posuzování vlivů na ŽP Stavební zákon předpokládá vydávání stanovisek podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny jen v případě, že regulační plán (RP) má nahradit územní rozhodnutí (ÚR) pro umístění záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí) a z hlediska posuzování vlivů na ŽP se tedy jedná o posouzení záměru (EIA). V případě, že RP nemá nahradit ÚR, tak by se stanoviska vydávat neměla a postačí jen forma vyjádření. RP buď upřesňuje řešení, které bylo obsahem ZÚR nebo územního plánu a které bylo v rámci těchto dokumentací v případě vlivů na životní prostředí posouzeno (SEA), anebo pokud RP na uvedenou dokumentaci nenavazuje, nemůže měnit charakter území, ani vymezovat nové zastavitelné plochy. Proto v částech nenahrazujících územní rozhodnutí není třeba řešit posuzování jeho vlivů na ŽP. pracovní porada OÚPSŘ s vedoucími úřadů územního plánování Stanoviska a vyjádření krajského úřadu po novele SZ


Stáhnout ppt "Stanoviska a vyjádření krajského úřadu po novele stavebního zákona zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění."

Podobné prezentace


Reklamy Google