Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Recovery, the Individual & Community: St Mungo’s Recovery College as a Case Study Leila Persaud Zotavení, jedinec a komunita: Případová studie – Škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Recovery, the Individual & Community: St Mungo’s Recovery College as a Case Study Leila Persaud Zotavení, jedinec a komunita: Případová studie – Škola."— Transkript prezentace:

1 Recovery, the Individual & Community: St Mungo’s Recovery College as a Case Study Leila Persaud Zotavení, jedinec a komunita: Případová studie – Škola zotavení St Mungo

2 Some Definitions The Individual’s Need for Community The Situation for Individuals on their Recovery Journey St Mungo’s The Development of the Recovery College How the Recovery College Works Ways in which the Recovery College Embeds A Sense of Community Některé pojmy Potřeba jedince být součást komunity Situace jedinců na cestě k zotavení St Mungo Rozvoj školy zotavení Jak funguje škola zotavení Cesty zavedení komunity ve škole zotavení

3 Why Recovery College Works from a Community Perspective How Students Describe the Sense of Community Supporting Individuals to Develop Community Engagement Skills Creating a Sense of Community in an Organisation Benefits for the Organisation Proč škola zotavení funguje na komunitním principu Jak studenti popisují komunitu Podpora jedinců rozvíjet komunitní angažovanost Budování komunity v organizaci Výhody pro organizaci

4 The Recovery Model ●Patient as expert ●Professional as facilitator ●Structure as flat/level ●A necessary belief in the potential of the individual for full and complete recovery Model zotavení ●Pacient je v roli experta ●Odborník je facilitátor ●Horizontální struktura ●Nezbytná důvěra ve schopnosti jedince dosáhnout plného zotavení

5 Definition of Recovery …a move towards a state of wellbeing Definice zotavení...krok k dosažení pocitu (duševní) pohody

6 Self (já)

7 Self (já) Family (rodina)

8 Self (já) Family (rodina) Relatives (příbuzní)

9 Self (já) Family (rodina) Relatives (příbuzní) Friends (kamarádi)

10 Neighbours & Associates (sousedé a spolupracovníci)

11 Self (já) Family (rodina) Relatives (příbuzní) Friends (kamarádi) Neighbours & Associates Acquaintances (sousedé a spolupracovníci) (známí)

12 Self (já) Family (rodina) Relatives (příbuzní) Friends (kamarádi) Neighbours & Associates Acquaintances Person X (sousedé a spolupracovníci) (známí) (osoba X)

13 Self (já) Family (rodina) Relatives (příbuzní) Friends (kamarádi) Neighbours & Associates Person X (sousedé a spolupracovníci) (osoba X)

14 Self (já) Family (rodina) Relatives (příbuzní) Friends (kamarádi) Neighbours & Associates Acquaintances Person X (osoba X)

15 Self (já) Family (rodina) Relatives (příbuzní) Person X (osoba X)

16 Self (já) Family (rodina) Neighbours & Associates Acquaintances Person X (osoba X)

17 Self (já) Family Relatives Friends Neighbours & Associates Acquaintances Person X (osoba X)

18 The need for a sense of community is of extreme importance The absence of a sense of community is highly significant Potřeba patřít do komunity je velmi důležitá Nepřítomnost komunity je zásadní

19 Principles of the Recovery College’s Operation Inclusive Relaxed Flat Structure Responsive Principy fungování školy zotavení Inkluzivní Relaxační Horizontální struktura Vnímavý

20 Inclusive The college is open to all (Škola je otevřená všem) There are no entrance requirements for courses (Neexistují přijímací podmínky do kurzů) There are no assessments (Nehodotí se) Classes are free (Kurzy jsou bezplatné) People can come from any area (Ucházejí se lidé z libovolného oboru) People can attend classes if they are still dependent on drugs or alcohol (Lidé se můžou zůčastnit kurzů i když jsou ještě závislí na drogách a na alkoholu)

21 Recovery College Constitution We are all people first; let’s celebrate our differences and focus on our strengths No one likes to be hurt or humiliated so let’s respect each other In discussion and debate, we can challenge the opinion but not the person We will learn together and share together Let’s leave our worries at the door, be friendly, positive and welcoming To celebrate our differences and feel safe we will not be discriminatory and will avoid racist, sexist, homophobic or ageist comments We will not be under the influence of drugs or alcohol We will LEARN together, GROW together and INSPIRE each other

22 Relaxed We strive to make classes enjoyable There’s a lot of warmth and laughter People can come into a session at any time People can enrol at any time People can sign up for courses at any time There is generally “no pressure” Uvolněná ●Snažíme se vytvořit příjemnou atmosféru ●Vřelost a hodně smíchu ●Lidé se můžou kdykoliv přidat v průběhu sezení ●Lidé se můžou kdykoliv přihlásit do kurzu ●Neexistuje žádný tlák

23 Flat Structure Classes are co-designed and co-delivered as far as possible Students are actively involved in the running of the College Students are crucial to central discussions about the College’s future. Horizontální struktura ●Kurzy jsou dle možnosti spolu-vytvořené a spolu- vedené ●Studenti se aktivně angažuji do provozu školy ●Studenti hrají klíčovou roli v diskuzích o budoucnosti školy

24 Responsive Based on the student’s choice Daily text reminders Bursary for accredited training There is a responsive pedagogy The curriculum is based on student requests Responsive to tutors’ needs Our outcomes are defined by what students tell us are their successes Pozorně naslouchající a vnímavá ●Založená na volbu studenta ●Denní písemné připomenutí ●Stipendium pro akreditované tréninky ●Vnímavá pedagogika ●Vnímavost vůči potřebám lektorů ●Výsledky jsou určené podle úspěchů, které si studenti sami definují

25 “The sense of community is one of the most important things…you come here and bump into other people doing different courses” Matt Burstein, College Administrator “Komunita je jedna z nejdůležitějších věcí… Přijdeš tady a potkáš jiné lidi, kteří dělají různé kurzy” Matt Burstein, správce školy

26 “a social healing environment where people bump into people” Frederick Heymann, Student ”sociálně léčivý prostor, kde se lidé potkají s lidmi” Frederick Heymann, student

27 “The Recovery College has a family atmosphere” Cecilia Yankson, Student “Škola zotavení má rodinnou amtosféru” Cecilia Yankson, studentka

28 “It’s a peoples’ college” Sean Lee, Visitor “Je to škola, která patří lidem” Sean Lee, návštěvníce

29 “I feel that the Recovery College has increased my chances of making REAL friends and having a happy and useful life” Anonymous student “Mám pocit, že mi škola zotavení zvýšila šance najít SKUTEČNÉ kamarády a mít šťástný a užitečný život” Anonymní student/ka

30 “Engagement with the Recovery College valuably tackles the risk of isolation, both by directly giving people something to do and also by creating in them the feeling that they are part of a community of achievers” TST Worker at St Mungo’s “Účast ve škole minimalizuje rizika izolace tím, že dává lidem možnost něco dělat a dává jim také pocit, že patří do komunity úspěšných lidí” TST pracovník v St Mungo

31 Supporting Individuals to Develop Community Engagement Skills I have made a friend or friends I feel more confident in social interactions I have re-established contact with old friends or family Podpora jedinců rozvíjet komunitní angažovanost ●Našel/la jsem si kamaráda anebo kamarády ●Cítím se více sebevědomý/á v sociálních interakcích ●navázal/a jsem znova kontakt se starými kamarády anebo s rodinou

32 Creating a Sense of Community in an Organisation Having genuine opportunities for involvement in the running of the organisation in all its aspects. Creating opportunities where people may have the chance to socialise Foster a sense of equivalence of value in terms of input of all parties involved Budování komunity v organizaci ●Reálné příležitosti zapojení se do provozu organizace ve všech aspektech ●Vytváření příležitosti pro společenský život ●Podpora rovnocenného hodnocení všech zůčastněných

33 Creating a Sense of Community in an Organisation ●Genuinely listening to the ideas offered and actively seeking to realise them as far as is possible ●The establishment of a flat ethos so that no one feels less important. ●Acceptance Budování komunity v organizaci ●Pečlivě poslouchat názory a aktivně se je snažit pochopit ●Nastolení horizontálního duchu, aby se nikdo necítil méně důležitý ●Přijetí

34 Benefits for the Organisation Výhody pro organizaci A sense of wellbeing continues and is longer lasting in the people with whom it is working. Pocit (duševní) pohody pokračuje a trvá déle. The organisation better meets the needs of people it is seeking to serve Organizace lépe reaguje na potřeby lidí, kterým se snaží pomáhat The organisation evolves in positive and fulfilling way leading to its longevity as it can demonstrate that it is continuing to meet a need. Rozvoj organizace je pozitivní a její dlouhověkost svědčí o neustálém naplňování potřeb

35 Benefits for the Organisation Výhody pro organizaci The expertise pool available is significantly increased as more people are able to contribute their ideas and skills Expertní kruh organizace je významně rozšířen, jelikož víc a víc lidí je schopno přispět svými nápady a dovednostmi The organisation’s outcomes are real outcomes as they are defined by the people who know at base what a real outcome is. This ultimately makes the organisation more successful as people will continue to remain in recovery. Výsledky organizace jsou reálnými výsledky, protože jsou definovány lidmi, kteří důkladně znají co znamená reálný výsledek. V konečném důsledku je organizace tím úspěšnější, čím déle lidé zůstanou zotavení.


Stáhnout ppt "Recovery, the Individual & Community: St Mungo’s Recovery College as a Case Study Leila Persaud Zotavení, jedinec a komunita: Případová studie – Škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google