Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_SA4A_1 DUM 1. „ OBLASTI AKTIVIT PRO PRÁCI S CÍLOVOU SKUPINOU “

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_SA4A_1 DUM 1. „ OBLASTI AKTIVIT PRO PRÁCI S CÍLOVOU SKUPINOU “"— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_SA4A_1 DUM 1. „ OBLASTI AKTIVIT PRO PRÁCI S CÍLOVOU SKUPINOU “

2 Název školy:Střední škola sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborná škola, s.r.o. Adresa: Mírová 218/6, Dubí III Pozorka Název projektu KLÍČE K POZNÁVÁNÍ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0928 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo materiálu: VY_32_INOVACE_SA4A_1 TÉMA SADY: Sociální aktivity s dětmi a mládeží ze sociálně vyloučených lokalit NÁZEV: Oblasti aktivit pro práci s cílovou skupinou Vytvořeno: 1. 10. 2013 Autor: Mgr. Tomáš Vorochta Vyučovací předmět: Tvořivá dramatika / navazuje na předmět Dramatická výchova Ročník: IV. SOŠ Anotace: Didaktický učební materiál je určen pro žáky maturitních oborů SOŠ. Vychází z průřezového tématu ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Je zaměřen na získání dovedností potřebných k tvorbě volnočasových pro nízkoprahová zařízení pro děti a mládež s využitím ICT techniky. Žák se připravuje na realizaci sociálních aktivit s vybranou cílovou skupinou, materiál obsahuje základní informace pro tuto přípravu, úkoly pro žáka. Žák využívá při práci ICT, splněné úkoly zaznamenané v pracovním listu a prezentuje spolužákům pomocí interaktivní tabule; prezentace záznamů slouží jako podklad k diskuzi, zajímavé podněty z diskuze žák zaznamenává pomocí interaktivní tabule. Klíčová slova: styčné oblasti, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, standardy kvality sociálních služeb, sociální prevence, sociální vyloučení, Výsledky vzdělávání dle RVP: Navrhuje průpravné hry a cvičení pro děti a mládež. Spolupodílí se na tvorbě a na realizaci projektu týmového představení; naplánuje, připraví finální projekt a realizuje své vlastní představení určené k aktivní komunikaci s divákem/klientem; přijímá zodpovědnost za inscenaci jako výsledek procesu společné tvorby; ovládá základní divadelní propriety; dokáže se prezentovat v různých situacích ve skupině; prozkoumává témata z více úhlů pohledu a pojmenovává hlavní téma a konflikt. Typ interakce: Kombinované Druh výukového zdroje: Výukové materiály

3 PRACOVNÍ TEXT PRO ŽÁKA: ZÁKLADNÍ INFORMACE: Aktivity, které budete připravovat pro děti a mládež ze sociálně vyloučených lokalit budou realizovány ve spolupráci s Nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež (NZDM), popřípadě s organizacemi, které také splňují Standardy kvality sociálních služeb. SEZNAMTE SE S TÍMTO TEXTEM: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6. do 26. let ohroženým společensky nežádoucími jevy.

4 PRACOVNÍ TEXT PRO ŽÁKA: Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně. Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem a posláním služeb sociální prevence je tedy napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

5 PRACOVNÍ TEXT PRO ŽÁKA: Sociální služba obsahuje tyto základní činnosti (aktivity): a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity, pracovně výchovná práce s dětmi, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání), b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí), c) sociálně terapeutické činnosti (aktivity podporující sociální schopnosti a dovednosti, které povedou k začleňování do společnosti), d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování běžných záležitostí, nebo obnovení a upevňování kontaktů s rodinou a blízkými klienta).

6 Ú KOLY - ZADÁNÍ PRO ŽÁKA Úkoly - zadání pro žáka Na internetu nalezněte informace o sociálně vyloučených lokalitách-uveďte stručně pět znaků těchto lokalit; zaznamenejte do Pracovního listu. Pečlivě si přečtěte Pracovní text zaměřený na cíle a poslání nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a porovnejte je s očekávanými výsledky vzdělávání předmětu Tvořivá dramati ka a Dramatická výchova (pokud je nemáte k dispozici ve třídě, pak naleznete v ŠVP školy). Vašim úkolem je najít a zapsat styčné oblasti (témata), ve kterých se předmět Dramatická výchova protíná s posláním, cíli a s aktivitami NZDM a jejich klientů. Nalezené oblasti zapište stručně do Pracovního listu. Splněné úkoly zaznamenané v Pracovním listu následně prezentujte spolužákům pomocí interaktivní tabule. Při prezentaci se zaměřte i na odůvodnění vašeho výběru. Vaše prezentace záznamů slouží jako podklad k následné diskuzi, tu zorganizujte (při organizaci diskuze se řiďte pokyny vyučujícího). Zajímavé podněty z diskuze (někdy postačí i pouhé doplnění, či zvýraznění) zaznamenejte do Pracovního listu; pro záznam podnětů můžete využít pestré nabídky programů interaktivní tabule.

7 P RACOVNÍ LIST ŽÁKA Pracovní list žáka Doplňte: Znaky sociálně vyloučených lokalit: 1.………………….. 2. ……………………. 3. ………………….. 4. …………………….. 5. …………………………… Nalezené styčné oblasti (společná témata) mezi cíli a posláním nízkoprahových zařízení a našimi předměty: Získané podněty z diskuze o tomto tématu: ……………………………  ……………………………..

8 Zdroj: Pojmosloví nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. In: www.streetwork.cz [online]. 2008. vyd. Praha [cit. 2013-09- 02]. Dostupné z: http://www.streetwork.cz/images/download/Pojmoslovi_text.pdfhttp://www.streetwork.cz/images/download/Pojmoslovi_text.pdf


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_SA4A_1 DUM 1. „ OBLASTI AKTIVIT PRO PRÁCI S CÍLOVOU SKUPINOU “"

Podobné prezentace


Reklamy Google