Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST. ENVIRONMENTÁLNÍ SOCIÁLNÍ PODNIK Karel Gregor 14.6.2016, Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST. ENVIRONMENTÁLNÍ SOCIÁLNÍ PODNIK Karel Gregor 14.6.2016, Praha."— Transkript prezentace:

1 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST. ENVIRONMENTÁLNÍ SOCIÁLNÍ PODNIK Karel Gregor 14.6.2016, Praha

2 VÝZVA PRO MAS PODPORU STRATEGIÍ KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2 Otevření výzvy Otevření výzvy : 29. 4. 2016 Ukončení výzvy Ukončení výzvy : 31.12. 2021 Prioritní osa Prioritní osa: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou Investiční priorita Investiční priorita: 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Specifický cíl Specifický cíl: 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech Alokace Alokace : 1,8 miliard Kč. (včetně spolufinancování)

3 PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ Min. výše podpory Min. výše podpory : 400 000 Kč Max. výše podpory Max. výše podpory : 6 mil. Kč (de minimis) Míra podpory Míra podpory : 15 % hradí příjemce Max. délka projektu Max. délka projektu : 24 měsíců Křížové financování Křížové financování : Maximální podíl nákladů na křížové financování na celkových přímých způsobilých nákladech projektu může činit max. 20 % V případě sociálního podnikání lze v rámci křížového financování uplatnit pouze výdaje na stavební úpravy, které jsou rekonstrukcí nebo modernizací, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 000 Kč, a jsou prováděny za účelem usnadnění přístupu a pohybu osobám se zdravotním postižením nebo úpravy pracovních prostor pro osoby se zdravotním postižením. Nemovitost nemusí být ve vlastnictví žadatele. 3

4 PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ Forma financování Forma financování : ex-ante/ex-post Oprávnění žadatelé Oprávnění žadatelé : OSVČ obchodní korporace upravené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích Cílové skupiny Cílové skupiny : pro integrační sociální podniky jsou cílové skupiny stejné jako u výzvy na sociální podnikání 03_16_67. U Environmentálního sociálního podniku jsou cílové skupiny rozšířeny, viz. snímek cílové skupiny. 4

5 CO TO JE ENVIRONMENTÁLNÍ ? Environment – Životní prostředí "vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména: ovzduší, voda, horniny, půda, organismy. ekosystémy a energie", 5

6 SPOLEČENSKY PROSPĚŠNÝ CÍL ENVIRONMENTÁLNÍ SOCIÁLNÍ PODNIK Podnik existuje za účelem naplnění společensky prospěšného cíle, kterým je řešení konkrétního environmentálního problému a zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce. 6

7 PRINCIPY ENVIRONMENTÁLNÍHO SOCIÁLNÍHO PODNIKU 7 SOCIÁLNÍPRINCIP SOCIÁLNÍ PRINCIP EKONOMICKÝPRINCIP EKONOMICKÝ PRINCIP ENVIRONMENTÁLNÍPRINCIP ENVIRONMENTÁLNÍ PRINCIP LOKÁLNÍMÍSTNÍPRINCIP LOKÁLNÍ (MÍSTNÍ) PRINCIP

8 SOCIÁLNÍ PRINCIP 8 Min. 30 % zaměstnanců podniku pochází ze znevýhodněných skupin a tyto informace jsou veřejně dostupné. Zaměstnancům z CS je poskytována podpora zohledňující jejich specifické potřeby. Zaměstnanci ze znevýhodněných skupin jsou vzděláváni dle individuálních možností. Zaměstnanci a/nebo členové jsou zapojeni do rozhodování a směřování podniku. Zaměstnanci a/nebo členové jsou pravidelně a systematicky informování o chodu podniku.

9 EKONOMICKÝ PRINCIP Více než 50% případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo naplňování jeho deklarovaných veřejně prospěšných cílů. Manažerské řízení je nezávislé na externím zřizovateli či vlastníkovi. Tržby z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech tvoří alespoň 30% z celkových výnosů podniku. 9

10 ENVIRONMETÁLNÍ PRINCIP Podnik vykonává podnikatelskou činnost, která přispívá k řešení konkrétního environmentálního problému. Podnik má formulované zásady environmentálně šetrného podnikání (včetně úřadování). Tyto zásady naplňuje v praxi v celém výrobním procesu a/nebo v celém procesu poskytované služby 10

11 LOKÁLNÍ PRINCIP Uspokojování potřeb na základě místní poptávky. Využívání místních zdrojů : (využívá místní suroviny/ materiály/služby) - nakupuje od místních dodavatelů. Podnik komunikuje a spolupracuje s lokálními aktéry na území MAS. 11

12 POVINNOSTI NAPLŇOVÁNÍ ROZPOZNÁVACÍCH ZNAKŮ Environmentální sociální podnik musí splňovat sadu rozpoznávacích znaků pro environmentální sociální podniky dané výzvou pro MAS na SCLLD číslo 03_16_047 (příloha č. 7) Rozpoznávací znaky jsou pro příjemce závazné v plném rozsahu. Všechny principy environmentálního sociálního podnikání žadatel uvede v zakládacích dokumentech nejpozději k datu ukončení realizace projektu: Obchodní společnosti zveřejní tuto informaci ve veřejném rejstříku (www.justice.cz).www.justice.cz OSVČ zveřejní např. formou prohlášení na webu organizace nebo jiném veřejně dostupném místě. 12

13 AKTIVITY I.Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin a pro zaměstnance mimo cílovou skupinu nezbytných pro fungování podniku v souladu principy sociálního podnikání. II.Vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku. III.Marketing sociálního podniku (např. kampaně na podporu prodeje, reklama). IV.Provozování sociálního podnikání (tzn. působení podniku na trhu včetně naplňování principů sociálního podnikání v praxi). V.Environmentální audity a strategie. VI.Zajištění péče o dítě a další závislé osoby znevýhodněných pracovníků, zajištění dopravy znevýhodněných pracovníků apod. 13

14 CÍLOVÉ SKUPINY Podporované cílové skupiny Environmentální sociální podnik: Neaktivní osoby. Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců. Osoby se zdravotním postižením. Osoby pečující o malé děti. Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let. Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě. Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené. Osoby pečující o jiné závislé osoby. Azylanti do 12 měsíců od získání azylu. Osoby v nebo po výkonu trestu. Osoby opouštějící institucionální zařízení. 14

15 ROZDÍLY ENVIRONMENTÁLNÍ SP / INTEGRAČNÍ SP Společensky prospěšný cíl Společensky prospěšný cíl: Environmentální SP řeší konkrétní environmentální problém. Integrační SP řeší zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce. Environmentální princip Environmentální princip : Environmentální SP vykonává podnikatelskou činnost, která přispívá k řešení konkrétního environmentálního problému. Integrační SP má formulované zásady environmentálně šetrného podnikání (včetně úřadování). 15

16 HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI INTEGRAČNÍM SP A ENVIRONMENTÁLNÍM SP : SHRNUTÍ Rozdílné cílové skupiny Společensky prospěšný cíl Environmentální princip 16

17 DĚKUJI ZA POZORNOST MGR. KAREL GREGOR EMAIL: KAREL.GREGOR@MPSV.CZ MGR. GABRIELA MELKOVÁ EMAIL: GABRIELA.MELKOVÁ@MPSV.CZ


Stáhnout ppt "SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST. ENVIRONMENTÁLNÍ SOCIÁLNÍ PODNIK Karel Gregor 14.6.2016, Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google