Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 – 2013) Seminář pro žadatele Výzva č. 51 – Mezinárodní spolupráce Praha - Brno 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 – 2013) Seminář pro žadatele Výzva č. 51 – Mezinárodní spolupráce Praha - Brno 2009."— Transkript prezentace:

1 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 – 2013) Seminář pro žadatele Výzva č. 51 – Mezinárodní spolupráce Praha - Brno 2009

2 Program semináře pro žadatele 9:00 – 9:05 Úvodní informace. 9:05 – 9:35 Obecná část I. Příprava projektové žádosti II. Předložení projektové žádosti III. Hodnocení a výběr žádostí IV. Formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti V. Nejčastější chyby VI. Finanční řízení a monitoring projektu VII. Křížové financování VIII. Nepřímé náklady 9:35 – 10:35 Specifika výzvy 10:35 – 11:35 Vyplňování žádosti v Benefit7 Základní informace o aplikaci Benefit7. Vyplňování žádosti fin. podpory. Odkaz na Desatero (D6). 11:35 – 11:55 Dotazy

3 Obecná část I. Příprava projektové žádostiPříprava projektové žádosti II. Předložení projektové žádostiPředložení projektové žádosti III. Hodnocení a výběr žádostíHodnocení a výběr žádostí IV. Formální hodnocení a hodnocení přijatelnostiFormální hodnocení a hodnocení přijatelnosti V. Nejčastější chybyNejčastější chyby VI. Finanční řízení a monitoring projektuFinanční řízení a monitoring projektu VII. Křížové financováníKřížové financování VIII. Nepřímé nákladyNepřímé náklady IX. Obecná pravidla pro projekty OP LZZObecná pravidla pro projekty OP LZZ

4 I. Příprava projektové žádosti Základní příručky, strategické dokumenty – Operační program, Prováděcí dokument, „Desatero“ Výzva – kontrola způsobilosti realizace projektu v OP LZZ Kontaktní osoba – uvedená ve výzvě, ESF Fórum - Možnost konzultací přes portál ESF Fóra https://forum.esfcr.cz/ Vyplnění žádosti o finanční podporu v Benefit7 Semináře pro žadatele

5 II. Předložení projektové žádosti Žádost o finanční podporu z OP LZZ je žadatelem vypracována on- line v aplikaci Benefit7 (elektronická žádost) na www.eu-zadost.cz nebo www.eu-zadost.eu. Žádost o finanční podporu se předkládá v tištěné podobě v počtu výtisků stanoveném výzvou (minimálně 1 originál) Povinné přílohy k žádosti jsou stanoveny ve výzvě. Podepsaná žádost musí být sešita a přelepena páskou v levém horním rohu (na přední i zadní straně) nebo jiným obdobným způsobem. Podrobné informace pro vyplnění žádosti o finanční podporu z OP LZZ naleznete v Průvodci vyplněním projektové žádosti OP LZZ (D6), která je součástí desatera OP LZZ.

6 III. Hodnocení a výběr žádostí Formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti – do 30 dnů od uzávěrky příjmu žádosti. Věcné hodnocení – do 60 dní od registrace žádosti v IS Monit7+. GP do 15 mil. Kčmin. 2 externí hodnotitele nebo hodnotící komise (min. 5 členů) GP nad 15 min. Kčhodnotící komise (min. 5 členů) Kritéria pro věcné hodnocení: - obecných kritérií – max. 100 bodů - specifických kritérií – max. 15 bodů - kritérium „Synergie“ (IPRM) – bonifikace 10% z celkového počtu získaných bodů z obecných kritérií (tj. 6,5 až 10 bodů). Žádost může být doporučena k financování pouze tehdy, získá-li ve věcném hodnocení za obecná kritéria min. 65 bodů! Výběrové komise – projednává projekty doporučené k financování v rámci věcného hodnocení. Komise přiděluje finanční prostředky až do vyčerpání alokovaných prostředků pro danou výzvu.

7 IV. Formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti od 15.10.2009 Formální kritéria: Opravitelné jsou 2 chyby ve formálních kritériích. Pokud žadatel udělá v žádosti o finanční podporu 3 a více chyb, které jsou hodnocené ve formálních kritériích, je jeho žádost z dalšího hodnocení vyřazena. Kritéria přijatelnosti Kritéria přijatelnosti jsou neopravitelná. Pokud žadatel udělá v žádosti o finanční podporu chybu v náležitostech, které jsou hodnocené v kritériích přijatelnosti, je jeho žádost z dalšího hodnocení vyřazena. Nově součástí žádosti checklist pro kontrolu ze strany žadatele. V případě, že žádost splňuje všechna kritéria pro formální hodnocení a kritéria přijatelnosti postupuje do věcného hodnocení.

8 V. Nejčastější chyby v projektech Rozpočet –Nadhodnocené výdaje –Nesoulad klíčových aktivit – rozpočtu – harmonogramu –Chybně vyplněné údaje Partnerství –Skryté dodavatelské vztahy –Nesprávné zapojení partnera Cílová skupina –Nejasné vymezení cílové skupiny –Nedostatečně popsaná práce s cílovou skupinou –Nejasné dopady projektu na cílovou skupinu Monitorovací indikátory (ukazatele) –Nesoulad mezi deklarovanými výsledky – hodnotami ukazatelů –Nejasný způsob naplňování ukazatelů Celková úroveň zpracování projektu

9 VI. Finanční řízení a monitorování projektu Průběžné zálohové financování projektů 2 zálohy (po podpisu smlouvy a se zprávou o zahájení realizace) Bankovní účet - pro potřeby realizace projektu je možné využívat bankovní účet organizace příjemce podpory, tzn., že příjemce podpory nemusí pro účely realizace projektu zřizovat samostatný bankovní účet. Příjmy projektu – očekávané/neočekávané

10 Monitorování projektu 1.Zpráva o zahájení realizace projektu do 2 měsíců od zahájení realizace projektu 2.Průběžná monitorovací zpráva každých 6 měsíců 3.Závěrečná monitorovací zpráva nejpozději do 2 měsíců od ukončení realizace

11 VII. Křížové financování Smyslem křížového financování je umožnit v projektech financovaných z ESF úhradu některých výdajů, které jsou obvykle způsobilými výdaji v rámci pravidel Evropského fondu pro regionální rozvoj. Maximální objem prostředků na křížové financování - 9% na výzvu Garantovaný maximální podíl způsobilých výdajů projektu 3% Maximální podíl způsobilých výdajů jednoho projektu v rámci křížového financování 40%, není-li ve výzvě nižší procento Výdaje spadající do křížového financování: výdaje na nákup zařízení nad 40 tisíc Kč za položku, stavební úpravy nad 40 tisíc Kč za položku, nákup nábytku bez ohledu na pořizovací cenu – D5 Metodika způsobilých výdajů

12 VIII. Nepřímé náklady Definice nepřímých nákladů – náklady, které nejsou nebo nemohou být jednoznačně spojeny s konkrétní aktivitou projektu. Tyto náklady zahrnují zejména náklady spojené s administrací projektu. Kromě nákladů na administraci sem mohou být zařazeny také náklady, které souvisí s prací s cílovou skupinou, nicméně jsou vykonávány v rámci běžných činností organizace příjemce pomoci nebo partnera a nelze je proto jednoznačně přiřadit k aktivitám projektu, pouze určitý jejich podíl patří do projektu. Přesný výčet položek spadajících do nepřímých nákladů naleznete v příručce D5 – Metodika způsobilých výdajů, kap. 2.7.2. Nepřímé náklady se nedokladují U nepřímých nákladů se vždy má za to, že tyto náklady vznikly a jsou způsobilé ve výši odvozené z podílu nepřímých nákladů na přímých nákladech stanoveného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

13 Nepřímé náklady Náklady zahrnované mezi nepřímé nemohou být vykazovány v rámci přímých nákladů projektu. Podíl nepřímých nákladů je vždy počítán z přímých nákladů projektu bez položek spadajících do kapitoly křížového financování. Stanovené procento bude uvedeno v Rozhodnutí o poskytnutí dotace a bude proto závazné po celou dobu realizace projektu. Objem přímých nákladů bez křížového financování % nepřímých nákladů ≤ 4 mil.Kč18 % > 4 mil. Kč ≤ 6 mil.Kč16 % > 6 mil. Kč ≤ 10 mil.Kč14 % > 10 mil. Kč ≤ 15 mil. Kč12 % > 15 mil. Kč10 %

14 Obecná pravidla pro projekty OP LZZ Veškeré výdaje projektů financovaných z OP LZZ musí být: Efektivní Hospodárné Účelné Partnerství –podílí se na zpracování žádosti i aktivitách projektu –nesmí být skrytý dodavatel (zboží, služeb běžně dostupných na trhu) Horizontální témata –rovné příležitosti, udržitelný rozvoj –projekt musí být v souladu s horizontálními tématy Archivace dokumentů –veškeré dokumenty k projektu po dobu 10 let od ukončení projektu –platí pro příjemce i partnery projektu Audit – vždy u grantových projektů nad 3 mil. Kč z veřejných zdrojů

15 Děkuji Vám za pozornost! Další informace: www.esfcr.cz Dotazy: https://forum.esfcr.cz/


Stáhnout ppt "Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 – 2013) Seminář pro žadatele Výzva č. 51 – Mezinárodní spolupráce Praha - Brno 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google