Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Alternativní tresty a recidiva Alternatives to prison and reoffending Jan Tomášek Institut pro kriminologii a sociální prevenci 13. listopadu 2015 kriminologie.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Alternativní tresty a recidiva Alternatives to prison and reoffending Jan Tomášek Institut pro kriminologii a sociální prevenci 13. listopadu 2015 kriminologie.cz."— Transkript prezentace:

1 Alternativní tresty a recidiva Alternatives to prison and reoffending Jan Tomášek Institut pro kriminologii a sociální prevenci 13. listopadu 2015 kriminologie.cz

2 Struktura příspěvku Recidiva jako měřítko účinnosti trestů Výzkumy recidivy v ČR (ve spojení s efektivitou trestů a jiných opatření) Základní poznatky z výzkumu v rámci projektu Obdobné studie v zahraničí (komparace) Ponaučení (?) pro sankční politiku kriminologie.cz

3 Recidiva jako měřítko účinnosti trestů Sankční politika sleduje více cílů současně, jedním ze základních je působit na pachatele tak, aby v trestné činnosti dále nepokračovali… Zásadní otázka pro kriminologii – jak efektivní v tomto smyslu jednotlivé tresty či jiná opatření jsou? Jako tradiční ukazatel (měřítko) využívána RECIDIVA Řada metodologických komplikací… kriminologie.cz

4 Proč je recidiva „problematický“ ukazatel…? Potíže s jednoznačnou definicí (různá pojetí) Potíže se zdrojem informací, z něhož na recidivu usuzujeme (latentní kriminalita) Potíže s nastavením vhodného intervalu sledování (po jak dlouhé době můžeme o někom spolehlivě prohlásit, že v kriminální kariéře nepokračuje?) Potíže s časovým posunem v příslušných databázích (spáchání / stíhání / odsouzení) Příliš „hrubé“ měřítko – jsou i jiné, neméně důležité ukazatele případného „úspěchu“… kriminologie.cz

5 Proč je recidiva (navzdory všemu uvedenému) důležitý ukazatel…? Racionální kriminální politika se bez údajů tohoto typu neobejde (hrozba trestního populismu apod.) Důležitá zpětná vazba pro jednotlivé instituce celého systému (soudy, st. zastupitelství, vězeňství, probační službu) Žádný „lepší“ údaj kriminologie nemá… kriminologie.cz

6 Dosavadní výzkumy recidivy v ČR Využívání Rejstříku trestů – možnost sledovat kriminální kariéru prostřednictvím uložených trestů + základní demografické údaje (pohlaví, věk) Spolupráce IKSP a RT velmi dobrá – anonymní vzorky, dodržování zákona o ochraně osobních údajů Při posouzení recidivy se vychází z údajů o dalším odsouzení (běžné i v zahraničních výzkumech) kriminologie.cz

7 Studie využívající RT na téma alternativních trestů a opatření Podmíněné propuštění s dohledem (N=624) – 40 % recidivovalo během zkušební doby Mediace (N=311) – recidiva 25 %! Probační programy (N=326 mlad.) – recidiva 52 % (publikace z těchto výzkumů jsou volně dostupné na www.kriminologie.cz)www.kriminologie.cz kriminologie.cz

8 Výzkum v rámci řešeného projektu Nejrozsáhlejší studie tohoto typu v našich podmínkách – vzorek 4.233 osob Dvě základní kritéria výběru: 1.zápis o uložené sankci či opatření do RT v období tří předem stanovených měsíců (1.4.-30.6.2012) 2.typ sankce - trest domácího vězení, trest obecně prospěšných prací a podmíněný trest odnětí svobody s dohledem kriminologie.cz

9 Kontrolní skupina a sledování recidivy Zájem o účinnost alternativních trestů v porovnání s trestem odnětí svobody – vytvoření kontrolní skupiny Osoby dříve odsouzené k TOS - jeho výkon v období uvedených tří měsíců roku 2012 skončil (jeho vykonáním nebo podmíněným propuštěním - s uloženým dohledem či bez něj) Recidiva (tedy údaj o případném dalším odsouzení) sledována v červenci 2014 – tedy cca dva roky od uložení sankce (či od propuštění z VTOS u kontrolní skupiny) kriminologie.cz

10 Základní údaje o vzorku 90,6 % muži 92,5 % česká národnost (5,1 % slovenská) Průměrný věk (v roce 2012) činil 33 let (ve vzorku osoby od 15 do 78 let), nejvíce odsouzených ve věku 22-39 let (59,4 %) Odsouzená trestná činnost – převažovala majetková kriminalita, zejména pak krádeže (32,6%); častěji také maření úředního rozhodnutí (14,5 %) a zanedbání povinné výživy (14,1 %) Závažnější činy výjimečné – 3,9 % ublížení na zdraví, 0,9 % loupeže kriminologie.cz

11 Struktura vzorku podle uloženého trestu Druh trestuPočet osobV % Obecně prospěšné práce Podmíněné odsouzení s dohledem 2232 1067 52,7 25,2 Trest domácího vězení1263,0 Trest odnětí svobody ----------------------------------------------- (u TOS) z toho: 808 -------------- 19,1 -------------- - vykonán499 - podmíněné propuštění234 - podmíněné propuštění s dohledem75 Celkem4233100,0 kriminologie.cz

12 Předchozí trestná činnost Pro 88 % vzorku nebyla uložená sankce prvním trestem! V průměru (v této skupině) téměř 5 přechozích záznamů (4,87); třetina odsouzena více než pětkrát a třetina již měla zkušenost s trestem odnětí svobody „Rekordman“ – 39 předchozích záznamů v RT Více než třetina celého vzorku (35,8 %) měla v RT záznam o přeměně výkonu alternativního trestu na trest nepodmíněný (39 % z nich opakovaně) kriminologie.cz

13 Struktura vzorku podle přechozích odsouzení kriminologie.cz Počet (předchozích) záznamů v RTv % 012,0 116,3 215,9 311,3 48,7 57,2 6 7 8 9 10 11-15 16-20 více než 20 5,6 5,1 4,3 3,1 2,0 6,0 1,5 1,0 Celkem100,0

14 Věk prvního odsouzení Důležitý ukazatel – z výzkumů je známo, že raný věk první trestné činnosti predikuje delší kriminální kariéru i celkově vyšší počet skutků Součást většiny predikčních nástrojů Průměrný věk prvního odsouzení v našem vzorku činil 23,5; více než polovina (58 %) se prvního skutku dopustila do 22. roku věku Statisticky významný rozdíl mezi muži (průměrný věk 23,1 let) a ženami (26,8 let) kriminologie.cz

15 Vztah mezi věkem prvního odsouzení a celkovým počtem záznamů v RT kriminologie.cz

16 Recidiva v roce 2014 Kritériem záznam o dalším odsouzení (v červenci 2014, tedy cca dva roky od předchozí sankce) Zjištěn u 2 038 osob, tedy 48,1 % našeho vzorku! Časté případy, kdy nových záznamů bylo více - čtvrtina vzorku měla více než jedno odsouzení „Rekordman“ – 14 nových záznamů (u třech osob 11 nových záznamů) Celkem na vzorek připadlo 4065 nových odsouzení U dvou třetin recidivistů (65,9 %) nový záznam již v prvním roce kriminologie.cz

17 Recidiva z pohledu počtu nových záznamů kriminologie.cz Počet nových záznamůOsobv % 0219351,8 1101323,9 250712,0 32796,6 41232,9 5581,4 6 7 8 9 10 více než 10 35 9 3 0 4 0,8 0,2 0,1 0,0 0,1 Celkem 4233100,0

18 Recidiva podle typu uložené sankce kriminologie.cz

19 Recidiva u trestu odnětí svobody – dle způsobu jeho „ukončení“ (N=808) kriminologie.cz

20 Faktory související s recidivou Pohlaví - muži recidivovali signifikantně častěji než ženy (48,8 % vs. 41,5 %) Věk – potvrdilo se, že jde o relativně spolehlivý prediktor recidivy S přibývajícím věkem podíl recidivistů klesal Zatímco mezi mladistvými pachateli mělo záznam o novém odsouzení 62,1 %, po třicátém roce věku již méně než 50 % (v kategoriích nad 50 let byla recidiva zhruba třetinová) kriminologie.cz

21 Recidiva a věk kriminologie.cz

22 Recidiva a věk: průměrný počet nových záznamů kriminologie.cz

23 Recidiva a věk prvního odsouzení kriminologie.cz

24 Recidiva a první odsouzení (průměrný počet nových záznamů) kriminologie.cz

25 Recidiva a předchozí trestná činnost Kriminální minulost odsouzených se z hlediska pravděpodobnosti recidivy jevila jako zásadní faktor Odsouzení, kteří měli zkušenost s TČ již dříve, recidivovali v 51,4 % případů, prvopachatelé pouze ve 24,1 % Rozdíl také v průměrném počtu nových záznamů (1,03 vs. 0,44) kriminologie.cz

26 Podíl recidivujících osob podle počtu předchozích odsouzení kriminologie.cz

27 Další významné souvislosti… Zkušenost s trestem odnětí svobody (56,3 % vs. 48,4 %) Dřívější přeměna alternativního trestu na nepodmíněný trest odnětí svobody (59,2 % vs. 47,8 %) Typ trestné činnosti (z roku 2012) - nejvyšší podíl recidivistů u majetkové kriminality (krádeže – 59,3 %), méně u trestných činů proti životu a zdraví (ublížení na zdraví – 31,7%). kriminologie.cz

28 Typ recidivy a předchozí trestná činnost – odsouzení s dalším záznamem (v %) kriminologie.cz Trestný čin Nestejnorodá recidiva Stejnorodá recidiva Speciální recidiva Krádež Zanedbání povinné výživy Maření výkonu úředního rozhodnutí Loupež Ublížení na zdraví 30,3 30,7 47,6 81,3 81,1 8,9 0,4 3,5 0,0 9,4 60,8 68,9 48,9 18,8 9,4 Průměr na celý vzorek44,18,647,4

29 Vybrané zahraniční studie ZeměMíra recidivyKritéria výzkumu Skotsko42 % Další odsouzení v období dvou let od uložení předchozího trestu v letech 2007-2008 (všechny typy sankcí) Irsko40 % Nový trest odnětí svobody v průběhu dvou let pro propuštěné z vězení (v letech 2001-2004) Severní Irsko43 % Další odsouzení v průběhu dvou let pro propuštěné z vězení a odsouzené k obecně prospěšným pracím (v roce 2005) Anglie a Wales53 % Další odsouzení v průběhu dvou let pro propuštěné z vězení a pro pachatele pod dohledem probačního úředníka (v roce 2008) Norsko54 % Spáchání dalšího trestného činu v letech 2003-2006 u osob propuštěných z vězení v roce 2003 Nový Zéland62 %Další odsouzení v průběhu dvou let pro propuštěné z vězení v letech 2008-2009 kriminologie.cz

30 Co z toho všeho může (mělo by) zajímat odpovědné činitele sankční politiky…? TRESTY (jejich druhy a přísnost) by neměly být ústředním tématem diskuzí o tom, jak omezovat kriminalitu (předcházet recidivě) Zásadní roli hrají jiné faktory – přijmout paradigma DESISTANCE…? Výzkumy kriminální kariéry – desistance jako průsečík faktorů souvisejících s věkem (zráním), významnými životními událostmi („body obratu“) a vlastním sebepojetím jedince Účinná intervence – pouze ta, která dokáže příslušné procesy a změny nastartovat nebo urychlit (tresty jim někdy naopak brání…) kriminologie.cz

31 Děkuji Vám za pozornost! kriminologie.cz


Stáhnout ppt "Alternativní tresty a recidiva Alternatives to prison and reoffending Jan Tomášek Institut pro kriminologii a sociální prevenci 13. listopadu 2015 kriminologie.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google