Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návrh rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2014 Rozpočet MČ Brno-Kohoutovice je navrhován jako vyrovnaný s financováním rozpočtové třídy 8 v objemu příjmů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návrh rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2014 Rozpočet MČ Brno-Kohoutovice je navrhován jako vyrovnaný s financováním rozpočtové třídy 8 v objemu příjmů."— Transkript prezentace:

1 Návrh rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2014 Rozpočet MČ Brno-Kohoutovice je navrhován jako vyrovnaný s financováním rozpočtové třídy 8 v objemu příjmů a výdajů ve výši tis. Kč. Zadluženost MČ Brno-Kohoutovice pro rok 2014 je ve výši tis. Kč a tento dluh bude do v celém objemu uhrazen.

2 Struktura návrhu příjmů MČ Brno-Kohoutovice - vlastní příjmy (místní poplatky, správní poplatky, pronájmy, atd.) tis. Kč - dotace SR na výkon státní správy tis. Kč - dotace města Brna tis. Kč - převod z vedlejší hospodářské činnosti tis. Kč - převod nevyčerpaných prostředků z r tis. Kč - tř. 8 –úhrada úroků z úvěru 427 tis. Kč Komentář Příjmy městské části jsou závislé na postoupených příjmech rozpočtu města Brna. Dotace ze státního rozpočtu jsou nižší, než skutečné náklady na výkon státní správy, kterou úřad má za povinnost zajišťovat. Vlastní příjmy jsou vzhledem k malým možnostem MČ klesající. Převod z VHČ tvoří zejména investiční činnost bytových domů a v tomto roce poslední splátka úvěrů regenerace sídliště. Převod nevyčerpaných prostředků je vázán na plánované opravy chodníků Pavlovská a hřiště Bellova, které se nestihly v roce 2013 a nedočerpanou část výdajů na rekonstrukci výtahů v bytových domech. Z třídy 8 je zapojena do příjmů částka 427 tis. na úhradu úroků z úvěru, které jsou během roku hrazeny z přijaté dotace SFRB a následné se do třídy 8 vrací.

3 Struktura postoupených příjmů z rozpočtu města Brna (v tis. Kč) Komentář Výše postoupených příjmů z rozpočtu města Brna do rozpočtů městských částí je na základě stanovených kritérií Zastupitelstvem města Brna. Jedná se o kritéria přerozdělování postoupených příjmů mezi městské části, nikoliv účelové dotace na jednotlivé oblasti.

4 Příjmy očištěné od investic v bytové správě, převody z roku 2013 a zapojení tř. 8 Komentář Pro lepší orientaci je v návrhu příjmů v grafu vypuštěna investiční činnost v bytové správě a převody prostředků z roku Investice v bytové správě musí probíhat v hlavním rozpočtu, přestože se jedná o bytový fond. Převod z roku 2013 je na akce, které jsou zároveň přesunuty i ve výdajích. Tento přehled je tedy více vypovídající v přehledu struktury příjmů na rok 2014

5 Porovnání hlavních zdrojů příjmů mezi rokem 2013 a 2014 Komentář Z grafu je zřejmé, že peníze ze státního rozpočtu, zejména na výkon státní správy jsou nižší. Lze říci, že stát platní obcím za provádění státní správy stále méně a rozpočty obcí musí tento deficit hradit ze svých příjmů. Proto jsou postoupené příjmy městské části z rozpočtu města Brna dlouhodobě stoupající (obdobná situace je i v předchozích letech). Snižování vlastních příjmů je mj. důsledkem i v dnešní době zanedbatelných příjmů z výherních hracích automatů.

6 Návrh výdajů rozpočtu v roce 2014 Pro lepší orientaci je struktura výdajů rozdělena do pěti oblastí: -provoz městské části: výdaje nutné, u kterých jakékoliv omezení vyvolá negativní omezení potřebných výdajů s následkem snížení kvality veřejné služby (lze označit jako mandatorní) -výdaje na opravy a údržbu veřejných prostranství a městského mobiliáře: opravy povrchů chodníků, nové odpadkové koše, lavičky, údržba veřejných dětských hřišť a sportovišť, - dotace: dotace na činnost sportovních a mládežnických organizace, dotace Knihovně JM, dotace na kulturní a zájmové akce v městské části, - bytová správa: jak bylo již uvedeno, investiční činnost vedlejší hospodářské činnosti musí být rozpočtována v hlavním rozpočtu. Jedná se o plánované rekonstrukce výtahů v domech,splátky úvěru a úroky z úvěru - ostatní výdaje: vedení kroniky, vydávání zpravodaje, veřejné kulturní akce, ples, vítání občánků

7 Struktura výdajů v hodnotách (v tis. Kč)

8 Struktura výdajů v procentech

9 Přehled základní výdajů městské části (v tis. Kč) Provoz městské části údržba chodníků a vozovek5 109 údržba zeleně a ZÚ chodníků3 150 vyprazdňování košů721 provoz budov MŠ2 531 provoz budov ZŠ7 440 provoz budovy CVČ650 provoz budovy úřadu a knihovny1 557 náklady na samosprávu MČ2 868 náklady na zaměstnance ÚMČ výdaje úřadu ÚMČ1 669 Komentář Z uvedeného je patrné, že dotace města Brna a dotace ze státního rozpočtu – 35 mil. Kč, nestačí na výdaje pro základní provoz městské části: výkon státní správy, samosprávu, provoz školních a volnočasových zařízení, údržbu chodníků, zeleně a vozovek, odpadové hospodářství. Přirozeně lze některé výdaje omezit, ovšem zpravidla to bude mít za následek vyšší výdaje v dalších obdobích. Platí pravidlo, že zanedbaná údržba či omezení kvality vyvolá potřebu vyšších výdajů v budoucnu.

10 Veřená prostranství,hřiště, mobiliář opravy a rekonstrukce chodníků1 600 opravy prostranství a kont.stání1 500 oprava údržba dětských hřišť543 opravy a údržba veř.sportovišť1 234 pořízení nových odp.košů110 opravy a údržba veř.mobiliáře100

11 dotace sportovním organizacím275 dotace volnočas.organizacím70 dotace klubům seniorů75 dotaci kulturním spolkům32 dotace knihovně JM14

12 Komentář Jak již bylo uvedeno, investiční činnost vedlejší hospodářské činnosti (bytové správy) se uskutečňuje v hlavním rozpočtu. Nákladem 130 mil. Kč byla v roce 2004 dokončena revitalizace obecních bytových domů. V dalším období byly vyměněny v domech okna a v této době byla zahájena rekonstrukce výtahů. V roce 2013 to byly výtahy v domech Richtrova 1-3-5, Vaňhalova 1- 11, které budou doplaceny v objemu tis. Kč v r V příštím roce je plánována rekonstrukce výtahů v dalších domech v objemu tis. Kč. V roce 2014 dojde ke splacení úvěrů, které byly přijaty pro revitalizaci obecních domů v letech 2003 a v objemu tis. Kč. Zdrojem těchto výdajů jsou příjmy z vedlejší hospodářské činnosti – bytové správy. Investice a úvěry bytového fondu (v tis. Kč) rekonstrukce výtahů úroky z úvěru429 splátka úvěru regenerace domů3 380

13 Ostatní výdaje (v tis. Kč) Ostatní výdaje 543 vydávání zpravodaje310 ples, vítání občánků, dary157 veřejné kulturní akce40 vedení obecní kroniky36

14 Nezahrnuté požadavky z návrhů odborů ÚMČ, přísp. organizací a samosprávy §PoložkaČástka v tis. Kč Věcná náplň zpracování technických podkladů k opravám chodníků oprava přístupového chodníku ke stacionáři při ul. Prokofjevova havarijní opravy komunikací a obnova dopravního značení rekonstrukce hlavních chodníků v lokalitě U Velké ceny - Žebětínská MŠ Adélka - výměna podlah v objektu (původní požadavek 120 tis. Kč, započteno 50 tis. Kč určených na drobné opravy v objektech MŠ) MŠ Libušina tř oprava parapetů požadavek na neinvestiční příspěvek MŠ Adélka požadavek na neinvestiční příspěvek MŠ Bellova požadavek na neinvestiční příspěvek MŠ Libušina tř zateplení objektu MŠ Libušina tř částečně nekrytý požadavek MŠ Adélka na nákup varného kotle požadavek na neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Chalabalova požadavek na neinvestiční příspěvek ZŠ Pavlovská ZŠ Pavlovská - oprava sociálního zařízení ZŠ Pavlovská - oprava podlahy v tělocvičně ZŠ a MŠ Chalabalova - oprava podlahy a ostění v tělocvičně ZŠ ZŠ a MŠ Chalabalova - pořízení řídicího systému topení v objektu ZŠ ZŠ a MŠ Chalabalova - pořízení konvektomatu požadavek Společenské a kulturní komise opravy a údržba veřejných sportovišť požadavek Komise tělovýchovy pořízení nových herních prvků požadavek Komise školství ukládka uličních smetků a čištění komunikací doplňkové práce v zeleni revitalizace zeleně v okolí objektu JUVENTUS včetně nového mobiliáře požadavek klubu seniorů ostatní osobní náklady (dohody o provedení práce) nákup nového vánočního osvětlení ÚMČ snížení požadavku na spotřebu energií v objektu ÚMČ, Bašného digitální měřič rychlosti úprava zařízení na snížení basketbalových košů v tělocvičně ZŠ Chalalbalova tabule na měření času a výsledků v tělocvičně ZŠ Chalabalova zateplení objektu Libušina tř. 27 Celkem

15 zpracoval: Ladislav Macek, člen RMČ s laskavou konzultací Ing. Jitky Králové, vedoucí OF ÚMČ 12/2013 Děkuji za pozornost Pozn: tato prezentace nebyla pořízena z veřejných prostředků, proto její stahování, kopírování či užití bez souhlasu autora není dovoleno


Stáhnout ppt "Návrh rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2014 Rozpočet MČ Brno-Kohoutovice je navrhován jako vyrovnaný s financováním rozpočtové třídy 8 v objemu příjmů."

Podobné prezentace


Reklamy Google