Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návrh rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2014 Rozpočet MČ Brno-Kohoutovice je navrhován jako vyrovnaný s financováním rozpočtové třídy 8 v objemu příjmů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návrh rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2014 Rozpočet MČ Brno-Kohoutovice je navrhován jako vyrovnaný s financováním rozpočtové třídy 8 v objemu příjmů."— Transkript prezentace:

1 Návrh rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2014 Rozpočet MČ Brno-Kohoutovice je navrhován jako vyrovnaný s financováním rozpočtové třídy 8 v objemu příjmů a výdajů ve výši 58 676 tis. Kč. Zadluženost MČ Brno-Kohoutovice pro rok 2014 je ve výši 3 380 tis. Kč a tento dluh bude do 30.6.2014 v celém objemu uhrazen.

2 Struktura návrhu příjmů MČ Brno-Kohoutovice - vlastní příjmy (místní poplatky, správní poplatky, pronájmy, atd.) 4 590 tis. Kč - dotace SR na výkon státní správy 5 282 tis. Kč - dotace města Brna 29 221 tis. Kč - převod z vedlejší hospodářské činnosti 16 080 tis. Kč - převod nevyčerpaných prostředků z r. 2013 3 074 tis. Kč - tř. 8 –úhrada úroků z úvěru 427 tis. Kč Komentář Příjmy městské části jsou závislé na postoupených příjmech rozpočtu města Brna. Dotace ze státního rozpočtu jsou nižší, než skutečné náklady na výkon státní správy, kterou úřad má za povinnost zajišťovat. Vlastní příjmy jsou vzhledem k malým možnostem MČ klesající. Převod z VHČ tvoří zejména investiční činnost bytových domů a v tomto roce poslední splátka úvěrů regenerace sídliště. Převod nevyčerpaných prostředků je vázán na plánované opravy chodníků Pavlovská a hřiště Bellova, které se nestihly v roce 2013 a nedočerpanou část výdajů na rekonstrukci výtahů v bytových domech. Z třídy 8 je zapojena do příjmů částka 427 tis. na úhradu úroků z úvěru, které jsou během roku hrazeny z přijaté dotace SFRB a následné se do třídy 8 vrací.

3 Struktura postoupených příjmů z rozpočtu města Brna (v tis. Kč) Komentář Výše postoupených příjmů z rozpočtu města Brna do rozpočtů městských částí je na základě stanovených kritérií Zastupitelstvem města Brna. Jedná se o kritéria přerozdělování postoupených příjmů mezi městské části, nikoliv účelové dotace na jednotlivé oblasti.

4 Příjmy očištěné od investic v bytové správě, převody z roku 2013 a zapojení tř. 8 Komentář Pro lepší orientaci je v návrhu příjmů v grafu vypuštěna investiční činnost v bytové správě a převody prostředků z roku 2013. Investice v bytové správě musí probíhat v hlavním rozpočtu, přestože se jedná o bytový fond. Převod z roku 2013 je na akce, které jsou zároveň přesunuty i ve výdajích. Tento přehled je tedy více vypovídající v přehledu struktury příjmů na rok 2014

5 Porovnání hlavních zdrojů příjmů mezi rokem 2013 a 2014 Komentář Z grafu je zřejmé, že peníze ze státního rozpočtu, zejména na výkon státní správy jsou nižší. Lze říci, že stát platní obcím za provádění státní správy stále méně a rozpočty obcí musí tento deficit hradit ze svých příjmů. Proto jsou postoupené příjmy městské části z rozpočtu města Brna dlouhodobě stoupající (obdobná situace je i v předchozích letech). Snižování vlastních příjmů je mj. důsledkem i v dnešní době zanedbatelných příjmů z výherních hracích automatů.

6 Návrh výdajů rozpočtu v roce 2014 Pro lepší orientaci je struktura výdajů rozdělena do pěti oblastí: -provoz městské části: výdaje nutné, u kterých jakékoliv omezení vyvolá negativní omezení potřebných výdajů s následkem snížení kvality veřejné služby (lze označit jako mandatorní) -výdaje na opravy a údržbu veřejných prostranství a městského mobiliáře: opravy povrchů chodníků, nové odpadkové koše, lavičky, údržba veřejných dětských hřišť a sportovišť, - dotace: dotace na činnost sportovních a mládežnických organizace, dotace Knihovně JM, dotace na kulturní a zájmové akce v městské části, - bytová správa: jak bylo již uvedeno, investiční činnost vedlejší hospodářské činnosti musí být rozpočtována v hlavním rozpočtu. Jedná se o plánované rekonstrukce výtahů v domech,splátky úvěru a úroky z úvěru - ostatní výdaje: vedení kroniky, vydávání zpravodaje, veřejné kulturní akce, ples, vítání občánků

7 Struktura výdajů v hodnotách (v tis. Kč)

8 Struktura výdajů v procentech

9 Přehled základní výdajů městské části (v tis. Kč) Provoz městské části 37 771 údržba chodníků a vozovek5 109 údržba zeleně a ZÚ chodníků3 150 vyprazdňování košů721 provoz budov MŠ2 531 provoz budov ZŠ7 440 provoz budovy CVČ650 provoz budovy úřadu a knihovny1 557 náklady na samosprávu MČ2 868 náklady na zaměstnance ÚMČ12 076 výdaje úřadu ÚMČ1 669 Komentář Z uvedeného je patrné, že dotace města Brna a dotace ze státního rozpočtu – 35 mil. Kč, nestačí na výdaje pro základní provoz městské části: výkon státní správy, samosprávu, provoz školních a volnočasových zařízení, údržbu chodníků, zeleně a vozovek, odpadové hospodářství. Přirozeně lze některé výdaje omezit, ovšem zpravidla to bude mít za následek vyšší výdaje v dalších obdobích. Platí pravidlo, že zanedbaná údržba či omezení kvality vyvolá potřebu vyšších výdajů v budoucnu.

10 Veřená prostranství,hřiště, mobiliář 5 087 opravy a rekonstrukce chodníků1 600 opravy prostranství a kont.stání1 500 oprava údržba dětských hřišť543 opravy a údržba veř.sportovišť1 234 pořízení nových odp.košů110 opravy a údržba veř.mobiliáře100

11 dotace sportovním organizacím275 dotace volnočas.organizacím70 dotace klubům seniorů75 dotaci kulturním spolkům32 dotace knihovně JM14

12 Komentář Jak již bylo uvedeno, investiční činnost vedlejší hospodářské činnosti (bytové správy) se uskutečňuje v hlavním rozpočtu. Nákladem 130 mil. Kč byla v roce 2004 dokončena revitalizace obecních bytových domů. V dalším období byly vyměněny v domech okna a v této době byla zahájena rekonstrukce výtahů. V roce 2013 to byly výtahy v domech Richtrova 1-3-5, Vaňhalova 1- 11, které budou doplaceny v objemu 1 000 tis. Kč v r. 2014. V příštím roce je plánována rekonstrukce výtahů v dalších domech v objemu 10 000 tis. Kč. V roce 2014 dojde ke splacení úvěrů, které byly přijaty pro revitalizaci obecních domů v letech 2003 a 2004. v objemu 3 380 tis. Kč. Zdrojem těchto výdajů jsou příjmy z vedlejší hospodářské činnosti – bytové správy. Investice a úvěry bytového fondu (v tis. Kč) rekonstrukce výtahů11 000 úroky z úvěru429 splátka úvěru regenerace domů3 380

13 Ostatní výdaje (v tis. Kč) Ostatní výdaje 543 vydávání zpravodaje310 ples, vítání občánků, dary157 veřejné kulturní akce40 vedení obecní kroniky36

14 Nezahrnuté požadavky z návrhů odborů ÚMČ, přísp. organizací a samosprávy §PoložkaČástka v tis. Kč Věcná náplň 22195169150zpracování technických podkladů k opravám chodníků 22195171180oprava přístupového chodníku ke stacionáři při ul. Prokofjevova 22195171200havarijní opravy komunikací a obnova dopravního značení 221951713 000rekonstrukce hlavních chodníků v lokalitě U Velké ceny - Žebětínská 31115171120 MŠ Adélka - výměna podlah v objektu (původní požadavek 120 tis. Kč, započteno 50 tis. Kč určených na drobné opravy v objektech MŠ) 31115171250MŠ Libušina tř. 29 - oprava parapetů 31115331130požadavek na neinvestiční příspěvek MŠ Adélka 3111533180požadavek na neinvestiční příspěvek MŠ Bellova 3111533180požadavek na neinvestiční příspěvek MŠ Libušina tř. 311161214 000zateplení objektu MŠ Libušina tř. 15 3111635140částečně nekrytý požadavek MŠ Adélka na nákup varného kotle 311353311 348požadavek na neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Chalabalova 2 311353311 407požadavek na neinvestiční příspěvek ZŠ Pavlovská 16 311351711 600ZŠ Pavlovská - oprava sociálního zařízení 31135171300ZŠ Pavlovská - oprava podlahy v tělocvičně 31135171350ZŠ a MŠ Chalabalova - oprava podlahy a ostění v tělocvičně ZŠ 31136121800ZŠ a MŠ Chalabalova - pořízení řídicího systému topení v objektu ZŠ 31136351400ZŠ a MŠ Chalabalova - pořízení konvektomatu 3399 20požadavek Společenské a kulturní komise 34125171700opravy a údržba veřejných sportovišť 3419 65požadavek Komise tělovýchovy 3421513750pořízení nových herních prvků 3421 35požadavek Komise školství 37255169130ukládka uličních smetků a čištění komunikací 37455169221doplňkové práce v zeleni 37455169966revitalizace zeleně v okolí objektu JUVENTUS včetně nového mobiliáře 4379516910požadavek klubu seniorů 6171502180ostatní osobní náklady (dohody o provedení práce) 61715037100nákup nového vánočního osvětlení 6171517160ÚMČ snížení požadavku na spotřebu energií v objektu ÚMČ, Bašného 36 36396121130digitální měřič rychlosti 3113533150úprava zařízení na snížení basketbalových košů v tělocvičně ZŠ Chalalbalova 2 3313533130tabule na měření času a výsledků v tělocvičně ZŠ Chalabalova 2 331461213 000zateplení objektu Libušina tř. 27 Celkem 20 082

15 zpracoval: Ladislav Macek, člen RMČ s laskavou konzultací Ing. Jitky Králové, vedoucí OF ÚMČ 12/2013 Děkuji za pozornost Pozn: tato prezentace nebyla pořízena z veřejných prostředků, proto její stahování, kopírování či užití bez souhlasu autora není dovoleno


Stáhnout ppt "Návrh rozpočtu MČ Brno-Kohoutovice na rok 2014 Rozpočet MČ Brno-Kohoutovice je navrhován jako vyrovnaný s financováním rozpočtové třídy 8 v objemu příjmů."

Podobné prezentace


Reklamy Google