Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Posilování vztahů měst a venkova – dosavadní přístupy, zkušenosti, aktuální a budoucí vývoj v EU a ČR Obsah: 1) Město a venkov v ČR a v Evropě 2) Příprava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Posilování vztahů měst a venkova – dosavadní přístupy, zkušenosti, aktuální a budoucí vývoj v EU a ČR Obsah: 1) Město a venkov v ČR a v Evropě 2) Příprava."— Transkript prezentace:

1 Posilování vztahů měst a venkova – dosavadní přístupy, zkušenosti, aktuální a budoucí vývoj v EU a ČR Obsah: 1) Město a venkov v ČR a v Evropě 2) Příprava programového období 2014 - 2020 3) Role MMR

2 Vztah města a venkova v ČR („co je venkov“) Definice venkovského regionu dle OECD a EUROSTAT -Převážně venkovské regiony Více než 50% obyvatel žije ve venkovských obcích (méně jak 150 obyv/km2) -Významně venkovské regiony -Ve venkovských obcích žije 15-50% obyvatel - Převážně městské regiony -Ve venkovských obcích žije méně než 15% obyvatel

3 Město a venkov v ČR a

4

5 - Vliv globalizace -Oslabování ekonomické funkce venkova -Pracovní příležitosti na venkově -Změna funkce venkova, jeho diverzifikace Trendy vývoje v ČR a v Evropě

6 - Důraz na rozvoj měst (nositelé konkurenceschopnosti) -Důležitá vazba mezi městy a jejich zázemím -Velké diference v rámci Evropy -Řešení funkčních celků Trendy vývoje v ČR a v Evropě

7 Příprava programu 2014 - 2014

8 Vymezení programů Programy pro Dohodu o partnerství EFRR+ESF+FS EZFRV ENRF Program rozvoje venkova OP Rybářství Cíl Investice pro růst a zaměstnanost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Výzkum,vývoj a vzdělávání OP Doprava OP Životní prostředí OP Zaměstnanost Integrovaný regionální operační program OP Praha - pól růstu ČR OP Technická pomoc Cíl EÚS OP ČR - Polsko OP Svobodný stát Sasko - ČR OP Svobodný stát Bavorsko - ČR OP Rakousko - ČR OP Slovensko - ČR OP Nadnárodní spolupráce OP Meziregionální spolupráce

9 Představuje zajištění územního rozměru politiky HSÚS specifickou diferenciací intervencí a nástrojů ESIF směrovanou do definovaných území, dekompozici cílů a výsledků na regionální a subregionální úroveň a zapojení regionálních aktérů do systému víceúrovňového řízení. Územní dimenze přispěje k: Plnění cílů evropské (EU 2020) a národní regionální politiky (SRR ČR) Promítnutí potřeb specifických území do programů ESIF Diferenciaci UD v programech ESIF Uplatnění integrovaných nástrojů v systému podpor z ESIF Územní dimenze jako nástroj zvýšení efektivity podpory rozvoje území

10 Snížit zásadní rozdíly v sociálně ekonomické úrovni regionů ČR; zlepšit podmínky pro trvale udržitelný a vyvážený rozvoj území ČR; účinným využitím územně podmíněným rozvojových faktorů zvýšit konkurenceschopnost regionů, měst a obcí; územním cílením intervencí zvýšit efektivnost využití veřejných zdrojů při naplňování cílů politik ESIF v ČR; zajistit účinné řízení regionálního a místního rozvoje na bázi principu partnerství a víceúrovňové správy. Cíle uplatnění územní dimenze

11 Přístupy k uplatnění územní dimenze v operačních programech Promítnutí územní dimenze do návrhů jednotlivých programů bude zajištěna na diferencované a bude se odehrávat nejen na úrovni regionů NUTS II a NUTS III, ale především na nižších územně správních jednotkách: Společné principy: ÚZEMNÍ TEMATICKÝ INTEGROVANÝ

12 Územní přístup – konstrukce územní dimenze Vychází z typologie území definované ve Strategii regionálního rozvoje ČR Typy území z hlediska úrovně socioekonomického rozvoje (2001-2011) – Metropolitní oblasti – Rozvojová území – Sídelní aglomerace – Regionální centra a jejich zázemí Stabilizovaná území Periferní území Státem podporované regiony – hospodářsky problémové – ostatní (sociálně znevýhodněné oblasti, současné a bývalé vojenské újezdy)

13 Územní přístup

14

15

16 Vazba programů na typy území

17 Tematický přístup Definováním osy, priority a opatření, ve kterých bude aplikován územní přístup – tj. realizace intervencí/akcí pouze ve vybraných typech území. Definováním osy, priority a opatření, ve kterých bude částečně aplikován územní přístup – tj. realizace intervencí se stanoveným procentním podílem pro vybrané typy území na celkovém územním zaměření. Stanovením příspěvku k integrovanému přístupu – určení nástrojů a mechanismů, které zajistí koordinaci mezi fondy ESI + stanovení podílu finančních prostředků OP/prioritní osy/ priority/opatření, jež budou prostřednictvím specifických výzev zaměřeny na projekty naplňující integrované strategie. Zastoupením regionálních aktérů mezi hlavní cílové skupiny nebo mezi příjemce podpory. Modifikací hodnotících kritérií – např. specifikací územní dimenze jako jednoho z hodnotících kritérií pro výběr konkrétních projektů.

18 Priority EU - vazby tematických okruhů s programovou podporou na územní dimenzi (správný projekt do správného území) Efektivní trh práce - orientace na regiony s vysokou nezaměstnaností, nové nástroje řízení APZ, celoživotní učení a zvyšování kvalifikace dle místních potřeb, regionální školství; do pólů růstu Funkční výzkumný a inovační systém - směřování do pólů růstu s dostatečnou kapacitou zdrojů, propojení poptávky podnikatelů s nabídkou VaV institucí; Konkurenceschopné podniky – podpora v hospodářsky problémových regionech; Mobilita dostupnost, sítě, energetika – dobudování páteřních komunikací s napojením regionálních sítí, využití moderních technologií, energetická bezpečnost. Efektivní správa a instituce – investiční priority veřejné správy dle potřeb regionů; Integrovaný rozvoj území – regionální konkurenceschopnost, územní soudržnost a environmentální udržitelnost; Boj s chudobou, inkluze, zdraví - regionální a místní dostupnost sociálních a zdravotních služeb, řešení vyloučených lokalit; Životní prostředí - řešení vybraných problémů ochrany přírody, snižování energetické náročnosti ekonomiky i budov.

19 Integrované územní investice (ITI) ITI budou realizovány v metropolitních oblastech – v Praze, Brně, Ostravě, Plzni a Hradecko- pardubické a ústecko-chomutovské aglomeraci. Jejich podporou bude zajištěno naplnění povinné minimální alokace na udržitelný rozvoj měst (5% podílu z EFRR). Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) Rozvoj sídelních aglomerací a regionálních center a jejich zázemí neboli ostatních rozvojových území (SRR ČR) a také státem podporovaných regionů (hospodářsky problémových regionů) bude řešen kromě standardních individuálních projektů také v rámci implementace IPRÚ. Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) CLLD bude realizován prostřednictvím Společné zemědělské politiky v územích periferních a stabilizovaných a v území s hustotou menší než 100 obyvatel na km/². ERDF umožní financování strategií MAS především v územích periferních (s přesahem do území stabilizovaných). ESF umožní financování strategií MAS především na území státem podporovaných regionů. Integrovaný přístup

20 Schéma využití integrovaných nástrojů

21 Urbánní dimenze (důraz EU na podporu měst) Urbánní dimenze představuje část množiny všech navržených intervencí směrovaných do městského – urbánního prostoru. Vymezení UD je orientováno na podporu rozvojových území (podle typologie SRR ČR). Municipality z těchto území budou připravovat a realizovat v širokém partnerství výsledkově orientované IPRx či individuální projekty s jasně definovanými synergiemi a s popsanými mechanismy plánování, realizace a hodnocení, jež budou následně organicky včleněny do intervenční logiky operačního/ch programu/ů.

22 Rozvoj venkova 6 priorit rozvoje venkova z pohledu Evropské unie ukazuje, že i zde je možné uplatnit územní dimenzi a vzájemné synergie programů ESIF: – Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech; významná vazba na intervence OPPIK a IROP. – Zvýšení konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti a zlepšení životaschopnosti zemědělských podniků. – Podpora organizace potravinového řetězce a řízení rizik v zemědělství. – Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví; významná vazba na územní dimenzi OPŽP. – Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví významná vazba na intervence a jejich územní dimenzi OPPIK. – Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech; významná vazba na územní dimenzi OPZ a IROP.

23 Role MMR – regionální rozvoj - Strategické řízení - Strategie regionálního rozvoje - Metodické řízení – metodiky programové podpory (jednotné metodické prostředí) - metodika tvorby strategií MAS - Podpora a účast na programech a aktivitách: - EUKN - ESPON - INTERREG IV C

24 Odbor rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Posilování vztahů měst a venkova – dosavadní přístupy, zkušenosti, aktuální a budoucí vývoj v EU a ČR Obsah: 1) Město a venkov v ČR a v Evropě 2) Příprava."

Podobné prezentace


Reklamy Google