Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kohezní politika v ČR Kohezní politika v ČR JUDr. Olga Letáčková ředitelka úseku řízení kohezní politiky Poslanecká sněmovna PČR 24. dubna 2014, Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kohezní politika v ČR Kohezní politika v ČR JUDr. Olga Letáčková ředitelka úseku řízení kohezní politiky Poslanecká sněmovna PČR 24. dubna 2014, Praha."— Transkript prezentace:

1 Kohezní politika v ČR Kohezní politika v ČR JUDr. Olga Letáčková ředitelka úseku řízení kohezní politiky Poslanecká sněmovna PČR 24. dubna 2014, Praha

2 Program přednášky 1.Programové období 2007 - 2013 2.Národní rámec přípravy programového období 2014 - 2020 3.Nové prvky v programovém období 4.Dohoda o partnerství 5.Příprava programů 6.Jednotné metodické prostředí

3 Závěrečná fáze – ukončování Vyřešené horizontální problémy Systém zesíleného řízení rizik Do konce roku 2014 – nutnost naplnění podmínek pravidla n+2 (pro alokaci 2012) a do konce roku 2015 proplacení způsobilých výdajů příjemcům Analýza čerpání evropských fondů a krizové plány – 5. března 2014 schválena vládou ČR Programové období 2007 - 2013

4 Čistý příjemce – zásadní význam pro politiku rozvoje státu Vysoký podíl na veřejném investování – podíl cca 1/10 na výdajích státního rozpočtu Přínos EU fondů k růstu HDP. Přímé a nepřímé přínosy pro čisté plátce do evropského rozpočtu. 2004–2006 Alokace: 2,630 mld. EUR (EU příspěvek) - 72,272 mld. CZK 2007–2013 Alokace: 26,540 mld. EUR (EU příspěvek) - 729,319 mld. CZK 2014–2020 Alokace: 21,630 mld. EUR (EU příspěvek) - 594,392 mld. CZK Význam fondů EU v ČR

5 Dohoda o partnerství – cíle a priority pro efektivní využívání ESI fondů v období 2014-2020. Naplňování Strategie Evropa 2020. Nařízení o společných ustanoveních stanoví obsah Dohody + šablona Evropské komise. Dohoda podléhá SEA hodnocení – časově náročný proces. Návrh vypracován za účasti partnerů (zahájení prací v r. 2010) – v souladu s Kodexem chování pro partnerskou spolupráci. Dohoda o partnerství schválena dne 9. 4. 2014 vládou ČR a dne 17. 4. 2014 odeslána EK  splněn termín 22. 4. 2014 stanovený evropskou legislativou Národní rámec přípravy období 2014 - 2020

6 Identifikace reálných potřeb ČR Důraz na posílení strategického plánování a zvýšení efektivity systému řízení. Analýza zkušeností z implementace v období 2007-2013. Únor 2013 – schválena „Koncepce jednotného metodického prostředí“ jako základní rámec pro tvorbu pravidel. Stanovení jednotných pravidel pro všechny subjekty zapojené do implementace ESI fondů v ČR. Principy přípravy 2014 - 2020

7 Nové prvky v programovém období 2014–2020  klíčová východiska Šablony EK pro přípravu Dohody o partnerství a programů – udávají požadovanou strukturu a obsah dokumentů 11 tematických cílů stanovených EK, od nichž se ČR nesmí odchýlit Tematická koncentrace – procentní podíly alokací na tematické cíle Stanovení výkonnostní rezervy – v případě neplnění předem stanovených cílů/milníků nemusí být část prostředků členskému státu vyplacena Plnění předběžných podmínek Územní dimenze, integrované přístupy, finanční nástroje Nové prvky v programovém období

8 Tematické cíle a fondy

9 Podmínkou budoucího čerpání prostředků z EU fondů  jejich nenaplnění do roku 2016 může mít za následek i zastavení čerpání prostředků z EU fondů Nástroj EK pro zefektivnění čerpání Rizikové předběžné podmínky: −přijetí Služebního zákona −řízení ve věci EIA Akční plán řízení a koordinace předběžných podmínek – zpracován MMR, schválen usnesením vlády 809/2013 Předběžnépodmínky Předběžné podmínky

10 Cesta k Dohodě o partnerství

11 Neformální dialog k Dohodě o partnerství – Evropská komise únor 2013 – zahájení červenec 2013 – návrh Dohody o partnerství zaslán k vyjádření EK říjen 2013 – zaslána reakce EK prosinec 2013 – dosud poslední jednání s EK v rámci neformálního dialogu únor 2014 – souhrnné stanovisko ČR k připomínkám zasláno EK březen 2014 – neformální jednání s EK k Dohodě o partnerství již po hodnocení SEA duben 2014 – Dohoda o partnerství schválena vládou a zaslána EK

12 Příprava programů Struktura – šablona EK Příprava – vytvořeny pracovní týmy, zapojení partnerů Listopad 2013 – aktualizované verze programů předloženy EK Leden 2014 – Informace o přípravě Dohody o partnerství předložena vládě. Leden 2014 - neformální dialog k programům s Evropskou komisí Květen/červen - předložení programů ke schválení vládě – EK musí být zaslány do 3 měsíců od předložení Dohody o partnerství  červenec 2014

13

14 Faktory efektivního systému implementace a administrace

15 Projektový cyklus

16 Jednotné metodické prostředí Zjednodušení administrativních postupů a zkrácení administrativních lhůt Jednotná, standardizovaná a srozumitelná pravidla. Zavedení jednotné terminologie napříč celým systémem implementace. Snadnější orientace žadatele / příjemce v systému přidělování podpory. Zlepšení komunikace mezi žadatelem / příjemcem a poskytovatelem podpory. Elektronizace, napojení na základní registry apod.

17 Příprava metodického prostředí Schválené metodické dokumenty UV č. 401 z 29. 5. 2013 MP pro přípravu programových dokumentů UV č. 597 z 9. 8. 2013 Evaluace Zásady tvorby a používání indikátorů Způsobilost výdajů a jejich vykazování Řízení rizik UV č. 873 z 20. 11. 2013 Řízení výzev, výběr a hodnocení projektů UV č. 44 z 15. 1. 2014 Monitorování ESI fondů a procesů v MS2014+ (1. část) Zadávání veřejných zakázek Publicita a informovanost Příprava řídicí dokumentace UV č. 166 z 12. 3. 2014 Revize programů Předložení v 1. polovině roku 2014 Rozvoj lidských zdrojů Využití integrovaných přístupů Monitorování ESI fondů a procesů v MS2014+ (2. část) Projekty vytvářející příjmy Oblast finančních nástrojů Oblast veřejné podpory Finanční toky, kontrola a audit

18 Děkuji za pozornost olga.letackova@mmr.cz www.mmr.cz www.strukturalni-fondy.cz


Stáhnout ppt "Kohezní politika v ČR Kohezní politika v ČR JUDr. Olga Letáčková ředitelka úseku řízení kohezní politiky Poslanecká sněmovna PČR 24. dubna 2014, Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google