Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Ekonomie I Otevřená ekonomika

2 Cílem přednášky spočívá ve zkoumání aspektů otevřenosti ekonomiky, úkolem je odpovědět na otázku, na základě čeho dochází k mezinárodnímu obchodu a proč se národní ekonomiky specializují na určité výroby – jaký je vztah mezi zahraničním obchodem a efektivností hospodářství. Budou rovněž vysvětleny příčiny mezinárodního pohybu kapitálu (finančních aktiv) a vymezena platební bilance, která podává informace o mezinárodním pohybu zboží, služeb, důchodů a kapitálu.

3 Obsah úvod – vymezení cílů otevřenost ekonomiky mezinárodní obchod a efektivnost hospodářství (teorie absolutních a komparativních výhod) dynamizace komparativních výhod mezinárodní pohyb kapitálu platební bilance státu závěr – shrnutí, úkoly k samostudiu

4 Otevřenost ekonomiky zapojení do mezinárodních ekonomických vztahů (pohyb produkce, služeb VF, kapitálu jako finančních aktiv přes hranice národních ekonomik) reálný 4-sektorový model ekonomiky: AD = C + I + G + NX míra otevřenosti ekonomiky: EXPORT/HDP ; IMPORT/HDP; (EXPORT + IMPORT)/HDP nízká a vysoká míra otevřenosti ekonomik ve světě 4

5 Mezinárodní obchod a efektivnost hospodářství příčiny vzniku mezinárodního obchodu: a.odlišné přírodní a klimatické podmínky b.rozdílné preference a vkus spotřebitelů c.konflikt mezi výrobou a spotřebou d.realizace absolutní výhody e.úspory z rozsahu mezinárodní dělba práce: rozvíjí se výrobní i spotřební možnosti národních ekonomiky teorie absolutních výhod (A. Smith) teorie komparativních výhod (D. Ricardo) → přínosy z mezinárodního obchodu (efekt specializace) 5

6 Princip absolutních výhod A. Smith (1723 – 1790) Ukazatelstatek xstatek y Země A53 Země B46 6 Model: 2 země (země A, země B) vyrábí pouze 2 statky stejné kvality, každá soustředí polovinu veškerých zdrojů na výrobu statku x a druhou polovinu zdrojů na výrobu statku y, předpokládejme konstantní výnosy z rozsahu. Otázka – Jak lze zvýšit efektivnost ekonomik zemí A a B? Nebo-li jak zvýšit celkový produkt a spotřebu v zemích A a B?

7 Princip absolutních výhod mezinárodní dělba práce a přínosy z mezinárodního obchodu 7 Ukazatelstatek xstatek y Země A100 Země B012 Země A soustředí veškeré zdroje na výrobu statku x a země B soustředí veškeré zdroje na výrobu statku y. HDP obou zemí je vyšší a vyšší jsou i spotřební možnosti obou ekonomik (hovoří se o přínosech z mezinárodního obchodu – „gains of trade“).

8 Princip komparativních výhod D. Ricardo (1772 – 1823) Ukazatelstatek xstatek y Země A106 Země B23 Země C23 Země D23 8 Model: 4 země (země A, B, C a D) vyrábí pouze 2 statky stejné kvality, každá soustředí polovinu veškerých zdrojů na výrobu statku x a druhou polovinu zdrojů na výrobu statku y, předpokládejme konstantní výnosy z rozsahu. Jak je zřejmé, země A má absolutní výhodu ve výrobě obou statků – proběhne mezinárodní specializace podle principu absolutních výhod? Otázka – Jak lze zvýšit efektivnost ekonomik A, B, C a D? Jak zvýšit HDP a spotřebu ve všech zemích?

9 Princip komparativních výhod mezinárodní dělba práce a přínosy z mezinárodního obchodu Ukazatelstatek xstatek y Země A200 Země B06 Země C06 Země D06 9 Země A soustředí veškeré zdroje na výrobu statku x a země B, C a D soustředí veškeré zdroje na výrobu statku y. HDP všech zemí je vyšší a vyšší jsou i spotřební možnosti všech ekonomik.

10 Mezinárodní pohyb kapitálu kapitál – zde pohyb kapitálu jako finančních aktiv finanční toky: platby za obchodovatelné zboží, za služby VF, transfery, pohyb krátkodobého a dlouhodobého kapitálu hlavní veličiny ovlivňující pohyb finančních aktiv: očekávaná výnosnost finančních aktiv, likvidita, rizikovost 10

11 Platební bilance státu platební bilance státu (PB) zachycuje veškeré ekonomické transakce subjektů domácí ekonomiky se zahraničím za určité období PB České republiky: http://www.cnb.cz; Menu Statistika, Platební bilance http://www.cnb.cz vyrovnaná PB = vnější rovnováha ekonomiky struktura platební bilance ČR (dle metodiky MMF) – horizontální (jednotlivé účty) a vertikální (debetní a kreditní položky a změna devizových rezerv) (technologická platební bilance – bilance vývozu a dovozu technologických služeb) 11

12 Horizontální a vertikální struktura PB horizontální: v rámci metodiky MMF 5 částí: (1) běžný účet, (2) kapitálový účet, (3) finanční účet, (4) saldo chyb a opomenutí, kurzové rozdíly, (5) změna devizových rezerv vertikální: kreditní a debetní položky, pravidlo podvojnosti při zápisu kreditní zápis (+): export zboží, příliv důchodů a transferů, import kapitálu (zvýšení závazků, snížení pohledávek) debetní zápis (-): import zboží, odliv důchodů a transferů, export kapitálu (snížení závazků, zvýšení pohledávek) zvýšení devizových rezerv: znaménko (-) snížení devizových rezerv: znaménko (+) 12

13 13 Příčiny a formy vnější nerovnováhy nerovnováha běžného účtu PB, ukazatel: podíl salda běžného účtu PB na HDP – příčiny vzniku nerovnováhy běžného účtu PB: vývoj domácího a zahraničního HDP, vývoj celkové cenové hladiny v domácí ekonomice a v zahraničí, vývoj měnových kurzů, vnější obchodní a měnová politika, změna preferencí spotřebitelů… nerovnováha PB – předpoklad: PB se skládá z běžného a kapitálového účtu, možnost kompenzace sald – příčiny vzniku nerovnováhy PB: faktory ovlivňující vývoj NX a mezinárodního pohybu kapitálu

14 14 NX > 0: růst zahraničních aktiv či pokles zahraničních závazků (pokles zahraniční zadluženosti) NX < 0: pokles zahraničních aktiv či růst zahraničních závazků (růst zahraniční zadluženosti) speciální pojetí vnější ekonomické rovnováhy: deficit NX je kompenzován přílivem FDI nevyrovnaná PB (dlouhodobě nevyrovnané saldo běžného účtu PB a dlouhodobě nevyrovnané saldo kapitálového účtu PB): změna devizových rezerv, ovlivňování makroekonomických veličin (HDP a celkové cenové hladiny) Důsledky vnější nerovnováhy

15 Literatura Základní: SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D. Ekonomie. 18 vyd. Praha: NS Svoboda, 2007. 848s. ISBN 978 80 205 0590-3. HYNKOVÁ, V. Makroekonomie I – pro bakalářské studium, III. díl. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2010. 75 s. ISBN 978-80-7231-734-9. Doporučená: MANKIW, G. N. Principles of Macroeconomics. 4 ed. South-Western: Thomson, 2007. 583 s. ISBN 978-0-324-23695-8. SCHILLER, B. R. Makroekonomie dnes. Brno: Computer Press, 2004. 412 s. ISBN 80- 251-0169-X.

16 Internetové odkazy Česká národní banka. Platební bilance. Dostupné na www: http://www.cnb.cz.http://www.cnb.cz

17 Úkoly pro samostatnou práci Cvičení na téma „Otevřená ekonomika“: 1.Nechť se ekonomika skládá pouze z dvou spotřebitelů: Adama a Evy. Adam a Eva každý den pracují, Eva dokáže za den ulovit 4 ryby nebo nasbírat 16 hrnků lesních plodů, Adam dokáže za den ulovit 6 ryb nebo nasbírat 12 hrnků lesních plodů. Předpokládejme konstantní výnosy obou spotřebitelů. Pokud budou oba spotřebitelé vynakládat polovinu dne na lovení ryb a druhou polovinu dne na sběr lesních plodů, jakého celkového výstupu dosáhnou? Jak proběhne specializace Evy a Adama na jednotlivé činnosti, pokud by chtěli dosáhnout vyššího výstupu? Jakého maximálního výstupu mohou oba spotřebitelé dosáhnout? 2.Pojednejte o tom, jak se projeví rostoucí náklady při zvyšování objemu produkce v přínosech z mezinárodního obchodu, pokud se státy rozhodnou pro uplatnění principu komparativních výhod. 3.Vyhledejte na internetu, co znamenají zkratky GATT a WTO. Zapište si poznámky.


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google