Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Studie dopravního řešení Žižkovy ulice od křižovatky s ulicemi SNP a Osvoboditelů k mostu Veslařů v Lounech.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Studie dopravního řešení Žižkovy ulice od křižovatky s ulicemi SNP a Osvoboditelů k mostu Veslařů v Lounech."— Transkript prezentace:

1 Studie dopravního řešení Žižkovy ulice od křižovatky s ulicemi SNP a Osvoboditelů k mostu Veslařů v Lounech

2  Řešení sleduje: - optimalizaci využití prostoru v souvislosti se změnami, které v posledních letech nastaly v komunikační síti města Loun - zlepšení podmínek pro dopravu v klidu, pěší a hromadnou dopravu - propojení cyklistických stezek „Široká“ a Pod šancemi - dopravní zklidnění ulic SNP a Osvoboditelů v prostoru vstupu na Suzdalské náměstí  Zhodnocení současného stavu:  Automobilov á doprava - Nevyhovující uspořádání křižovatky: - velká plocha s odděleným pohybem jednotlivých směrů vede ke zhoršení - velká plocha s odděleným pohybem jednotlivých směrů vede ke zhoršení koncentrace řidiče a přehlednosti křižovatky koncentrace řidiče a přehlednosti křižovatky - přímá trasa někdejšího průtahu SNP – Osvoboditelů svádí k překračování - přímá trasa někdejšího průtahu SNP – Osvoboditelů svádí k překračování nejvyšší dovolené rychlosti nejvyšší dovolené rychlosti - Nevyhovující prostorové uspořádání parkoviště nad barokním špitálem  Cyklist é : - chybí propojení cyklostezek „Široká“, Pod šancemi a připravovaných cyklistických pruhů na mostě Veslařů cyklistických pruhů na mostě Veslařů  Chodci: - délka přechodu před Žateckou branou - absence přechodu přes třídu Osvoboditelů na vjezdu do Suzdalského náměstí Studie dopravního řešení Žižkovy ulice v Lounech  Zdůvodnění nezbytnosti stavby Výstavbou obchvatu Loun se trasy I/7 a I/28 přesunuly mimo intravilán města Loun a funkce ulic SNP, Osvoboditelů a Žižkova se zásadně změnila z průtahů městem na obslužné komunikace. Prioritou ve využití prostoru se tak stala doprava v klidu (parkování, vzhledem k blízkosti historického centra), bezpečnost pěších a cyklistů.

3 Technické řešení vycházelo z požadavků zadání, možností řešeného prostoru a technických podmínek pro jednotlivé druhy dopravy (motorová, cyklistická, pěší). Bylo zpracováno v několika pracovních variantách, z nichž byla na pracovních jednáních se zástupci města a policie vytvořena jedna výsledná. Technické řešení vycházelo z požadavků zadání, možností řešeného prostoru a technických podmínek pro jednotlivé druhy dopravy (motorová, cyklistická, pěší). Bylo zpracováno v několika pracovních variantách, z nichž byla na pracovních jednáních se zástupci města a policie vytvořena jedna výsledná. Všechny varianty vycházely ze základní myšlenky: změna dnešní dvojkřižovatky Žižkova – Žatecká/Žižkova – SNP – Osvoboditelů na jednu okružní křižovatku a využití maxima takto uvolněných ploch pro zřízení nových parkovišť. Všechny varianty vycházely ze základní myšlenky: změna dnešní dvojkřižovatky Žižkova – Žatecká/Žižkova – SNP – Osvoboditelů na jednu okružní křižovatku a využití maxima takto uvolněných ploch pro zřízení nových parkovišť. Technické řešení  Motorová doprava – silnice a parkoviště  Třídy SNP a Osvoboditelů budou k okružní křižovatce přivedeny ve stopách dnešních křižovatkových větví. Na třídě SNP zůstává ve své stávající poloze přechod pro pěší u východního vjezdu do ulice Kosmonautů, na třídě Osvoboditelů se navrhuje zřídit nový přechod u domu č. p. 2063/2064, pro zvýšení bezpečnosti dělený ostrůvkem o šířce 2,5 m.  Žižkova ulice vstoupí do křižovatky ve stávající stopě.  Žatecká ulice bude od stejnojmenné brány převedena na novou trasu. Nejprve se obloukem stočí přímo k jihu, těsně před křižovatkou pak k jihozápadu.  Pátým vjezdem šířky 2 x 3,10 m se na okružní křižovatku napojuje „jižní parkoviště“, umístěné na ploše současného přímého spojení ulic Osvoboditelů a SNP. Parkoviště poskytne celkem 62 kolmých parkovacích míst.  Další parkovací plocha je navržena východně od přeložené trasy Žatecké ulice („východní parkoviště“). Vjezd bude z přeložené ulice Osvoboditelů.  Žižkova ulice pokračuje v zásadě ve stávající stopě směrem k mostu Veslařů. Těsně před vjezdem do okružní křižovatky se navrhuje zřízení autobusové zastávky ve směru k autobusovému nádraží.  V dnešní ose je navržen přechod pro pěší mezí Žateckou branou a „Širokou“. Jako jediný v řešené oblasti má nadstandardní šířku 6 m (ostatní přechody 3 m) a v ose komunikace ho člení dělící ostrůvek šířky 1,5 m. Díky úpravě šířky Žižkovy ulice a napojení parkoviště má délku pouze 9 m (včetně ostrůvku) proti dnešním 20 m.  Za přechodem pro chodce je umístěna zastávka autobusů pro směr Dobroměřice/Kotelna. Studie dopravního řešení Žižkovy ulice v Lounech

4  Žižkova ulice je vedena dále k mostu Veslařů tak, aby zůstal zachován stávající východní okraj chodníku mezi ní a hradbami. Chodník se zužuje, mezi ním a vozovkou se navrhuje zřízení 13 podélných parkovacích stání. Mezi vozovkou a parkovištěm nad barokním špitálem se ruší současný prakticky nepoužívaný chodník a nahrazuje se dělícím pásem šířky 0,5 m (zvýšený obrubník).  Samotné „západní parkoviště“ se rozšiřuje směrem k současné silnici, což umožňuje zřídit na něm dvě řady kolmých parkovacích stání. Provoz na parkovišti je usměrněn výlučně ve směru Petra Obrovce – Žižkova (jih).  Před křižovatkou Žižkova – Pobřežní – Pod šancemi bude Žižkovu ulici křížit pěší a cyklistický přechod. Vlastní křižovatka je mírně prostorově upravena. Parkoviště u barokního špitálu je nově zorganizováno tak, aby se optimálně využila jeho plocha.  Východní část Pobřežní ulice se navrhuje k úpravě ve smyslu přehledného definování parkovacích stání a vlastní vozovky. Studie dopravního řešení Žižkovy ulice v Lounech  Cyklistická doprava  Cyklistické dopravě zůstává vyčleněn pruh na pěší části třídy Kosmonautů („Široká“), zakončený u parkoviště nad barokním špitálem. Pro spojení této stezky s ulicí Pod šancemi a cyklistickými pruhy na mostě Veslařů se navrhuje využít nejvýchodnější část pozemku bývalého dětského domova, odtud vést cyklisty společně s dopravní obsluhou spodní části náměstí Petra Obrovce, podél chodníku za barokním špitálem a východní částí Pobřežní ulice k výše zmíněnému přechodu pro cyklisty přes Žižkovu ulici.  Pěší doprava  Kromě výše uvedených přechodů pro pěší se navrhují dále zřídit přechody: - přes vjezd třídy Osvoboditelů do okružní křižovatky a „jižní parkoviště“ pro spojení tohoto parkoviště s prostorem Žatecké brány - přes ulici Petra Obrovce nad barokním špitálem za napojením „západního parkoviště“ - přes Pobřežní ulici ve směru na most Veslařů - přes nájezd na most Veslařů  Všechny tyto přechody se navrhují v šířce 3,0 m.  Přechod přes Žateckou ulici před Žateckou branou zajistí osazení dopravních značek „obytná zóna“ a „konec obytné zóny“ u napojení východního parkoviště do Žatecké.  Všechny stávající chodníky jsou zachovány, výjimku tvoří jen dnes prakticky nevyužívaný chodník mezi „západním parkovištěm“ a Žižkovou ulicí. Šířka všech chodníků je minimálně 1,50 m, rozšířeny jsou zejména v prostoru mezi Žateckou branou a „Širokou“. Ve většině případů jsou chodci naváděni na trasy, oddělené od hlavních komunikací pro motorovou dopravu buď zelení, nebo alespoň parkovacími pruhy či plochami.

5 Studie dopravního řešení Žižkovy ulice v Lounech Seznam pozemků dotčených stavbou Na základě předpokládaného rozsahu stavby byly pomocí katastrální mapy vyhledány dotčené parcely a pomocí běžně přístupné databáze katastrálního úřadu stanoveni jejich majitelé, respektive majetkoví správci. Rozhodující většina pozemků, potřebných pro stavbu, je ve vlastnictví města Louny. Na základě předpokládaného rozsahu stavby byly pomocí katastrální mapy vyhledány dotčené parcely a pomocí běžně přístupné databáze katastrálního úřadu stanoveni jejich majitelé, respektive majetkoví správci. Rozhodující většina pozemků, potřebných pro stavbu, je ve vlastnictví města Louny. Dopady realizace stavby  Po uskutečnění projektových záměrů dojde k: - zklidnění dopravy na ose SNP – Osvoboditelů vzhledem ke zpomalení průjezdu přes Suzdalské náměstí pomocí okružní křižovatky okružní křižovatky - zvýšení plynulosti vjezdu ze Žižkovy i Žatecké ulice do křižovatky - významnému růstu bezpečnosti přechodu před Žateckou branou bezpečnost na nejfrekventovanější pěší trase ve městě - vytvoření dvou velkých ploch na obou předpolích tohoto přechodu, které budou zároveň sloužit i pro přístup k zastávkám autobusů autobusů - přemístění autobusových zastávek ve směru jízdy vždy za přechodem v souladu s požadavkem příslušné normy, - vzniku bezpečného přechodu přes třídu Osvoboditelů od východní části ulice Přemyslovců - přímému spojení cyklostezek „Široká“, Pod šancemi a cyklistických pruhů na mostě Veslařů vedenému mimo hlavní městské komunikace městské komunikace - zvýšení počtu parkovacích stání ze stávajících cca 86 na 205 + 2 autobusová. V oblasti tak přibude 119 míst pro osobní automobily, z nich 15 pro osoby se sníženou pohyblivostí, která zde dnes nejsou zajištěna vůbec. Pevně budou automobily, z nich 15 pro osoby se sníženou pohyblivostí, která zde dnes nejsou zajištěna vůbec. Pevně budou definována zmíněná dvě stání pro autobusy definována zmíněná dvě stání pro autobusy - jen k minimálnímu úbytku zelených ploch. Půjde vesměs o plochy, využitelné jen pro travní porost. Velké plochy se vzrostlými dřevinami zůstanou nedotčeny. vzrostlými dřevinami zůstanou nedotčeny.

6 Studie dopravního řešení Žižkovy ulice v Lounech Možná etapizace stavby  Stavbu lze rozdělit na dvě etapy, které bude možné realizovat v časovém odstupu:  1. etapa: okružní křižovatka SNP – Osvoboditelů – Žižkova – Žatecká, jižní parkoviště, přeložka Žatecké, východní parkoviště, úprava Žižkovy ulice mezi okružní křižovatkou a přechodem pro pěší Žatecká brána – Široká včetně autobusové zastávky směr autobusové nádraží, provisorní napojení severní části Žižkovy ulice a západního parkoviště.  2. etapa: úprava severní části Žižkovy ulice, západního parkoviště, křižovatek Žižkova – Petra Obrovce a Žižkova – Pobřežní, ulice Pobřežní.  V předstihu před celou akcí lze uskutečnit výstavbu cyklistické stezky v úseku „Široká“ – Pobřežní (např. zároveň s cyklistickými pruhy na mostě Veslařů). Časové pořadí realisace každé z etap (nebude-li stavba provedena v celku, což se jeví jako optimální) je v zásadě libovolné, pokud by se uskutečnila dříve 2. etapa, provisorní napojení Žižkovy ulice by leželo jižně od přechodu pro chodce Žatecká brána – Široká. Orientační stanovení investičních nákladů Orientační stanovení investičních nákladů bylo provedeno na základě znalostí nákladů obdobných staveb, provedených v posledních letech na celém území ČR. Zpracovatelé jsou si vědomi značné přibližnosti investičních nákladů, které se budou nutně upřesňovat při dalších stupních dokumentace. Předpokládají však, že i při započtení reserv na další náklady (např. plynoucí z konfliktu se zbytky bývalé zástavby Žateckého předměstí) by neměly významně překročit 40 mil. Kč. Orientační stanovení investičních nákladů bylo provedeno na základě znalostí nákladů obdobných staveb, provedených v posledních letech na celém území ČR. Zpracovatelé jsou si vědomi značné přibližnosti investičních nákladů, které se budou nutně upřesňovat při dalších stupních dokumentace. Předpokládají však, že i při započtení reserv na další náklady (např. plynoucí z konfliktu se zbytky bývalé zástavby Žateckého předměstí) by neměly významně překročit 40 mil. Kč.

7 Studie dopravního řešení Žižkovy ulice v Lounech Fotodokumentace - současný stav

8 Studie dopravního řešení Žižkovy ulice v Lounech Pravé předmostí mostu Veslařů, Pobřežní ulice, barokní špitál. Průtah Osvoboditelů – SNP Křižovatka Osvoboditelů – SNP – Žižkova Zaústění třídy Osvoboditelů do Suzdalského náměstí

9 Studie dopravního řešení Žižkovy ulice v Lounech Prostranství před Žateckou branouNapojení parkoviště nad barokním špitálem na Žižkovu ulici Místo budoucího přechodu pro pěší přes třídu Osvoboditelů Přechod před Žateckou branou: nebezpečná délka, nevyhovující umístění autobusových zastávek

10 Studie dopravního řešení Žižkovy ulice v Lounech Výkresová část - situace nového řešení

11 Studie dopravního řešení Žižkovy ulice v Lounech

12 Vizualizace

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Zpracovatel studie: Středisko rozvoje dopravy Ústí nad Labem


Stáhnout ppt "Studie dopravního řešení Žižkovy ulice od křižovatky s ulicemi SNP a Osvoboditelů k mostu Veslařů v Lounech."

Podobné prezentace


Reklamy Google