Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBEC KLY 19.Května 2015. Přítomní zastupitelé: Iveta Fišerová Martin Kurc Ing. Pavel Michalíček Hana Slámová Petr Rynda Pavla Joachimsthálová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBEC KLY 19.Května 2015. Přítomní zastupitelé: Iveta Fišerová Martin Kurc Ing. Pavel Michalíček Hana Slámová Petr Rynda Pavla Joachimsthálová."— Transkript prezentace:

1 JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBEC KLY 19.Května 2015

2 Přítomní zastupitelé: Iveta Fišerová Martin Kurc Ing. Pavel Michalíček Hana Slámová Petr Rynda Pavla Joachimsthálová Jiří Král zapisovatel: Hana Kudláčková ověřovatelé zápisu: Petr Rynda, Jiří Král JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 19 KVĚTNA 2015 2

3 Program: 1.Schválení programu 2.Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 3.Darovací smlouva – Ing. Gajdošík převádí Obci Kly bezplatně kanalizační stoku. 4.Smlouva služebnosti mezi Obcí Kly a RWE GasNet, s.r.o. 5.Záměr pronájmu pozemků ve vlastnictví obce 6.Rozpočtový výhled obce 2016 – 2018 7.Záměr přijetí daru pozemek parc. č: 267/1 o výměře 367 m2 trvalý travní porost 8.Navýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva 9.Žádost o finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč – Martin Malý Tour de Kly 10.Záměr prodeje pozemků ve vlastnictví obce. 11.Vytvoření fondu obnovy vodohospodářské infrastruktury 12.Jednání se společností Vodárny Kladno – Mělník, a.s. ve věci Smlouvy o vkladu a provozování vodárenské infrastruktury ze dne 22. 12. 2011 13.Žádost Luboše a Hany Kunclových ke sdělení dalšího postupu (kanalizační přípojka) 14.Rozpočtové opatření č. 2. 2015 – doplnění programu 15.Revize studie protipovodňových opatření – doplnění programu 16.Diskuse JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 19. KVĚTNA 2015 3 Návrh usnesení: zastupitelstvo Obce Kly schvaluje upravený program jednání zastupitelstva: pro: 6 proti: Martin Kurc zdržel se: 0 Usnesení bylo schváleno

4 Kontrola usnesení zastupitelstva ze dne 31.3.2015 Usnesení č.2.Zastupitelstvo obce Kly neschvaluje záměr prodeje části pozemku o velikosti 20m2, přesná část pozemku viz příloha č. 1, za prodejní cenu ve výši 350Kč za metr2. Náklady spojené s oddělením pozemku, na vyhotovení geometrického plánu a vklad na katastr nemovitostí ponese kupující. Usnesení č. 3. Zastupitelstvo obce Kly souhlasí s podáním žádosti k bezúplatnému převodu pozemků p.č. 460/17, 460/19, 458/38, 462/37 v k.ú. Kly, které jsou zastaveny místní komunikací z vlastnictví SPÚ do vlastnictví obce Kly – žádost byla podána. Usnesení č. 4. Zastupitelstvo obce Kly, schvaluje záměr pronájmu nemovitosti bytu o velikosti 1+1 na adrese Kly č.p. 234 – záměr byl zveřejněn, přihlásil se pouze jediný zájemce, který splnil všechny podmínky výběrového řízení a se kterým bude uzavřena nájemní smlouva do konce roku 2015. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 19. KVĚTNA.2015 4

5 JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 19. KVĚTNA 2015 5 Usnesení č. 5. Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce k 31. 12. 2014 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to s výhradami k nedostatkům zjištěných při přezkoumání hospodaření. K odstranění nedostatků a k tomu, aby se podobné nedostatky již v budoucnu neopakovaly, přijímá zastupitelstvo tato opatření: Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce zajistit dodatečné provedení dokladové inventury k 31. 12. 2014, zajistit dodání podkladů pro provedení dokladové inventury k 31. 12. 2015 v dostatečném časovém předstihu. Kontrola účinnosti přijatých opatření bude provedena: 30. 4. 2015. Závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku nebo svazku obcí škodu: Uvedenými nedostatky nevznikla obci žádná škoda, proto nebyly přijaty závěry vůči žádným osobám. – dokladová inventura za rok 2014 bude doložena do 31. 5. 2015 Usnesení č.6.OZ Kly schvaluje účetní závěrku 2014, rozdělení hospodářského výsledku MŠ Kly: Výši hospodářského výsledku z hlavní činnosti 0- Kč a 4090,- z doplňkové činnosti jeho rozdělení do fondu rezervního ve výši 4090. Usnesení č. 7. OZ Kly schvaluje účetní závěrku 2014, odpisový plán na rok 2015, rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Kly : Výši hospodářského výsledku 0 Kč z hlavní činnosti 0,-Kč z hospodářské činnosti.

6 JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 19. KVĚTNA 2015 6 Usnesení č. 8.OZ Kly v souladu s § 84, odst.2 písm. g) zákona č.128/2000Sb., deleguje p. Ivetu Fišerovou jako zástupce obce Kly k zastupování na všech mimořádných a řádných hromadách společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. IČO 4635691 se sídlem v Kladně, U vodojemu 3085, které se budou konat v roce 2015. Zástupce je oprávněn činit veškeré právní úkony, k nimž je oprávněna obec jako akcionář Vodárny Kladno-Mělník a.s, zejména účastnit se na jednání valné hromady, hlasovat na ni v souladu se schváleným hlasovacím řádem valné hromady, požadovat a dostat na ni vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy k projednávaným bodům programu. Usnesení č. 9. Zastupitelstvo obce Kly neschvaluje uzavření plánovací smlouvy za účelem vybudování komunice na poz.p.č. 470 v k.ú. Záboří u Kel. Usnesení č. 10. Zastupitelstvo obce Kly schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene spočívající v právu prodloužit vodovodní řad a vybudovat

7 JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 19.května 2015 7 vodovodní přípojku na poz. p.č. 470 v k.ú. Záboří u Kel a to pouze za předpokladu, že komunikace na poz. 470 bude uvedena do původního stavu. Současně je žadatel povinen nejdříve předložit dokumentaci. Usnesení č.11.Zastupitelstvo obce Kly schvaluje využití části pozemku p.č. 879/1 v k.ú. Kly k vysetí krmiva pro lesní zvěř mysliveckému sdružení Kly- Tuhaň Usnesení č. 12.Zastupitelstvo obce Kly schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce vytápění v ZŠ J. A. Komenského Kly“ z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů projektu a pověřuje starostku k zastupování obce ve věci podání žádosti – žádost byla podána Usnesení č.13.Zastupitelstvo obce Kly schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Nákup nové a modernizace stávající zásahové hasičské techniky, zásahové výzbroje a výstroje a komunikační techniky“ z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů projektu a pověřuje starostku k zastupování obce ve věci podání žádosti. – žádost byla podána

8 JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 19. května 2015 8 Usnesení č. 14. Zastupitelstvo obce Kly schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt: „Zabezpečení objektů ZŠ J. A. Komenského Kly a MŠ Kly“ z dotačního programu „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení v roce 2015 (č. j.: MSMT- 2157/2015-1) - žádosti byly podány Usnesení č.15. Zastupitelstvo obce Kly schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „ Restaurování pomníku Jana Husa a přilehlých staveb ve Klích – Krauzovně “ z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů projektu a pověřuje starostku k zastupování obce ve věci podání žádosti. – žádost byla podána Usnesení č.16. Zastupitelstvo obce Kly schvaluje rozpočtové opatření č.1/2015 – v souladu s rozpočtovým opatřením byl upraven rozpočet Usnesení č.17. Zastupitelstvo obce Kly povoluje provozování vodních sportů v uvedených časech s omezením do konce roku 2015.

9 Smlouva o zřízení věcného břemene  Na poz. p.č. 469/1, 469/2, v k.ú. Kly ve vlastnictví Obce Kly. Obec Kly zřizuje ve prospěch RWE GasNet, s.r.o. věcné břemeno pozemkové služebnosti spočívající v právu zřídit a provozovat na služebném pozemku plynárenské zařízení.  Jedná se o 10 plynových přípojek. Úhrada za zřízení věcného břemene celkem za 5000,- Kč/ 500Kč za jednu přípojku.  Smlouva budoucí uzavřena 15.11.2012 mezi společnostmi Rydingns Consultants a RWE GasNet, s.r.o. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 469/1 a 469/2 v k.ú. Kly. mezi Obcí Kly a spol. RWE GasNet, s.r.o. A to pouze za předpokladu úhrady za zřízení věcného břemene ve výši 500,- Kč za jednu přípojku. Celkem 5.000,- Kč. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se: 0 Usnesení bylo schváleno JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 19. KVĚTNA 2015 9

10 10 Smlouva o zřízení věcného břemene

11 Záměr pachtu pozemků ve vlastnictví obce  Pole – orná půda: 3.000,-Kč/ha/rok  Seznam pozemků a výběrová kritéria jsou součástí přílohy záměru.  Záměr o pachtu obecních pozemků včetně seznamu těchto pozemků a pravidel pro vyhodnocení nabídek bude zveřejněn na úřední desce obce Kly po dobu 15 dní, aby se k němu mohli občané vyjádřit a předložit své nabídky. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje záměr pachtu pozemků ve vlastnictví obce dle přiloženého návrhu. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se: 0 Usnesení bylo schváleno JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 19. května 2015 11

12 Záměr pronájmu pozemků ve vlastnictví obce  Zahrady za cenu: 4.000,- Kč/ha/rok  Louky: 1.000,- Kč/ha/rok  Neplodná půda, předzahrádky a plochy pod 100 m2: 1,- Kč  Seznam pozemků a výběrová kritéria jsou součástí přílohy záměru.  Záměr pronájmu obecních pozemků včetně seznamu těchto pozemků a pravidel pro vyhodnocení nabídek bude zveřejněn na úřední desce obce Kly po dobu 15 dní, aby se k němu mohli občané vyjádřit a předložit své nabídky. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje záměr pronájmu pozemků ve vlastnictví obce dle přiloženého návrhu. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se: 0 Usnesení bylo schváleno

13 Rozpočtový výhled obce 2016 - 2018 JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 19. KVĚTNA 2015 13

14 Rozpočtový výhled obce na roky 2016 - 2018  Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje navržený rozpočtový výhled na roky 2016 – 2018, tak jak byl předložen. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se: 0 Usnesení bylo schváleno JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 19. KVĚTNA 2015 14

15 Darování pozemku p.č. 267/1 v k.ú. Záboří u Kel  Dar pozemku parc. č. 267/1 v k.ú. Záboří u Kel o výměře 367m2 ve vlastnictví Jaromíra Fořta 1/6, Václava Fořta 1/6, Jany Šimečkové 1/6, Ivy Goldšmídové 1/6 a Evy Procházkové 1/3. Všichni majitelé s darem souhlasí. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 19. KVĚTNA 2015 15 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje záměr přijetí daru pozemku p.č. 267/1 v k.ú. Záboří u Kel Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se:0 Usnesení bylo schváleno

16 Novela nařízení vlády č.37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev ze dne 16. března 2015 Novela umožňuje navýšit odměny za výkon funkce neuvolněným členů zastupitelstva o 3,5% a to s účinností od 1. 4. 2015 Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly navrhuje ponechat výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva v původní výši dle usnesení zastupitelstva obce ze dne 25. 11. 2014 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení bylo schváleno JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 19. května 2015 16

17 Žádost o finanční příspěvek  Žádost p. Martina Malého  Spolufinancování akce „Tour de Kly“, který se uskuteční 16. 5.2015  Výše požadovaného příspěvku: 5. 000,- Kč Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje příspěvek ve výši 5000,- Kč na spolufinancování akce „Tour de Kly“. Po skončení akce bude předloženo vyúčtování příspěvku. Pro : 6 Proti: Martin Kurc Zdržel se: 0 Usnesení bylo schváleno JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 19. KVĚTNA 2015 17

18 Záměr prodeje pozemků ve vlastnictví obce  Jedná se o pozemky parc. č. 197/29, 197/30, 197/32, 197/42, 197/46, 197/47, 197/48 JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 20. LEDNA 2015 18

19 Záměr prodeje pozemků ve vlastnictví obce  Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 197/29, 197/30, 197/32, 197/42, 197/46, 197/47, 197/48 a to za nejvyšší nabídnutou cenu. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se: 0 Usnesení bylo schváleno JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 19. KVĚTNA 2015 19

20 Vytvoření fondu obnovy vodohospodářské infrastruktury  Podle § 8 zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích je vlastník vodovodu nebo kanalizace povinen mimo jiné vytvářet rezervu finančních prostředků na jejich obnovu a dokládat jejich použití pro tyto účely.  Zastupitelstvo obce navrhuje vytvoření fondu obnovy vodohospodářské infrastruktury ve výši 2. 000. 000,- Kč.  Finanční prostředky budou alokovány na účtu obce č. 40184-460008329/0800 a čerpány výhradně na obnovu vodohospodářské infrastruktury.  Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje vytvoření fondu obnovy vodohospodářské infrastruktury ve výši 2. 000. 000,- Kč. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se: 0 JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 19. KVĚTNA 2015 20

21 Jednání se společností Vodárny Kladno- Mělník a.s. ve věci narovnání právních vztahů.  Obec uzavřela 22. 12. 2011 se společností Vodárny Kladno-Mělník a.s. a společností Středočeské vodárny smlouvu o vkladu, nájmu a provozování vodárenské infrastruktury.  Tato smlouva obsahuje několik neurčitých a nesrozumitelných ujednání ohledně vložení vodárenské infrastruktury dnes v majetku obce do majetku VKM, dále ohledně provozování vodárenské infrastruktury a výše nájmu.  Cílem jednání je narovnání těchto právních vztahů tak, aby byly určité a srozumitelné.  Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly ukládá starostce, aby prostřednictvím právní zástupkyně zahájila jednání se společností Vodárny Kladno – Mělník, a.s. o obsahu uzavřené smlouvy o vkladu, nájmu a provozování vodárenské infrastruktury ze dne 22.12. 2011 a vyslovuje souhlas s obsahem připraveného dopisu adresovaného této společnosti. Pro : 7 Proti: 0 Zdržel/i se: 0 JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 19. KVĚTNA 2015 21

22 Žádost Luboše a Hany Kunclových ke sdělení dalšího postupu obce – kanalizační přípojka Zastupitelstvo obce Kly rozhoduje, že do doby dořešení neurčitých právních vztahů se spol. Vodárny – Kladno Mělník a.s. budou na kanalizačních přípojkách a šachtách prováděny pouze nezbytné havarijní opravy tam, kde je objekt určen k trvalému bydlení. Obec se zavazuje informovat občany o doporučeném postupu v případě poruchy na kanalizační přípojce. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 19. KVĚTNA 2015 22

23 Rozpočtové opatření č. 2/2015 JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 20. LEDNA 2015 23

24 Rozpočtové opatření č. 2/2015  Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015, tak jak bylo předloženo. Pro: 7 Proti: 0 Zdržel/i se:0 Usnesení bylo schváleno JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 19. KVĚTNA 2015 24

25 Revize studie protipovodňových opatření  Obec Kly má zpracovanou studii protipovodňových opatření od společnosti SWECO HYDROPROJEKT z října 2007  S ohledem na stáří studie a provedené místní šetření je potřeba provést revizi studie a zohlednit aktuální stav.  Předpokládaná cena revize studie (projekt včetně zaměření) činí 400 000,- Kč. Časový harmonogram 3,5 – 4 měsíce. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kly schvaluje provedení revize studie protipovodňových opatření. Pro: Hana Slámová, Pavel Michalíček Proti: Martin Kurc, Jiří Král, Pavla Joachimsthálová Zdrželi se: Iveta Fišerová, Petr Rynda Usnesení nebylo schváleno Vzhledem k rozsáhlejší diskusi k tomuto tématu, kdy se všichni zastupitelé vyjadřovali v diskusi jednotlivě, doporučujeme si poslechnout zvukový záznam. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 19. KVĚTNA 2015 25

26 Diskuse - informace  Informace o plánovaných opravách obecních komunikací. Priority: Obecní cesta pč. 899/1 od hlavní k čp. 46 Tržiště Záboří Kozí rokle Probíhá výběrové řízení na dodavatele, s opravami plánujeme začít nejpozději v červenci. Na opravu dalších komunikací budou zpracované projekty, pokud bude možné čerpat dotace, budeme čerpat z dotací JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 19. KVĚTNA 2015 26

27 Diskuse - informace  Kontejnéry na bioodpad jsou umístěné na tržišti a sběrném dvoře již nepřetržitě. Obec bohužel nedostala dotaci na pořízení kompostérů občanům. Žádost budeme v průběhu roku podávat ještě jednou, pokud občané uvažují pořídit si kompostér letos, doporučujeme tak učinit z vlastních prostředků.  Sběrný dvůr je nově otevřený i ve středu od 16:00 do 20:00 hod.  Dotaz: K prodeji obecních pozemků: jaká je nejnižší cena a má smysl pozemky prodávat?  Odpověď: Obec se musí chovat s péčí řádného hospodáře a postupovat v souladu se Zákonem o obcích. To znamená, že nejnižší prodejní cena nemůže být nižší, než cena podle znaleckého posudku (v místě a čase obvyklá). Obec rozhodně nebude prodávat pozemky pod hranicí této ceny a pokud nabídnutá cena nebude v souladu s naším očekáváním, je možné záměr zrušit. Důvodem prodeje pozemků je ten, že obec je nevyužije pro stavbu objektů tzv:. „občanské vybavenosti“ - důvodem je velká vzdálenost od centra obce a současně budeme potřebovat dostatek finančních prostředků na připravované investiční akce – např. ČOV, kanalizace, chodníky. I pokud budou tyto akce financované částečně z dotací je potřeba mít dostatečnou finanční rezervu na spoluúčast obce na těchto investicích. Současně si chceme vytvořit finanční rezervu pro případný nákup pozemků v blízkosti centra obce vhodných pro stavbu objektů občanské vybavenosti – jako jsou např. mateřská škola, nebo dům seniorů. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 19. KVĚTNA 2015 27

28 Diskuse  Dotaz: Jak se řeší parkování u kostela.  Odpověď: situaci řešíme a rádi bychom dořešili vyhláškou a vymezením míst pro parkování, pracujeme na tom, dejte nám ještě čas.  Dotaz: Jak je to se zpomalením dopravy v obci?  Odpověď: Dnes máme rozpracovaných několik variant, jak dopravu v obci zpomalit. Zatím je porovnáváme z hlediska časové a finanční náročnosti. Budeme Vás informovat.  Jak je to s demolicí ruiny naproti bytovkám čp. 17? Již jednou jsme vyzvali vlastníka k odstranění, výsledek ale neodpovídá našim představám, vlastníka vyzveme k odstranění podruhé. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 19. KVĚTNA 2015 28

29 Diskuse  Dotaz: Zábradlí a propadlina u výjezdu od školy?  Odpověď M. Kurc: do týdne bude napraveno.  Dotaz: kaluž u bytovek v Záboří  Odpověď: děkujeme, vyřešíme  Co znamená neschválení revize studie protipovodňových opatření?  Odpověď: neznamená to nic, neznamená to, že to příště nebudeme mít v programu znovu.  Dotaz: u bytovek je vedení, nevím, do jaké míry je využito, je možné prověřit možnost jeho odstranění?  Odpověď: ano, prověříme JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 19. KVĚTNA 2015 29

30 Diskuse  Dotaz: všude se sekalo a do Lomu se nedošlo, ke školce, je to příšerný. Budky – elektřina., nepořádek je tam pořád.  Odpověď M. Kurc: budky řešíme, zrevidovali jsme, které jsou v majetku ČEZu, ty by měl opravit ČEZ pravděpodobně na své náklady, řešíme.  Odpověď M. Kurc: k sekání trávy: Je to chyba, předělali jsme plán sekání. Mám to nově na starosti, příště už to bude rychlejší a půjde to lépe.  Dotaz: „jak máte tu advokátku, máte s ní nějakou smlouvu?, četli jste si o ní něco?“  Odpověď I. Fišerová: ano  Dotaz: můžete tu smlouvu zveřejnit?  Odpověď I. Fišerová: můžeme ji zveřejnit JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 19. KVĚTNA 2015 30

31 Diskuse  Dotaz: infokanálem nepřišla pozvánka na zastupitelstvo, ani nebylo hlášeno rozlasem.  Odpověď I. Fišerová: to je chyba od příště budeme hlásit rozhlasem i posílat SMS zprávu.  M. Kurc: téměř každý obyvatel má mobilní telefon a je škoda se nezaregistrovat k odběru SMS zpráv.  Příspěvek: k tomu povodňovému opatření. Celosvětový trend je ten, že vody ubývá. Jde přece o to vyjádřit se k tomu, jestli navržený způsob je vhodný, nebo ne a k tomu žádné podklady nepotřebujete.  V Lomu na hřišti je binec.  Odpověď: koše jsme pořídili nové na všechna veřejná prostranství a rozmístíme je. K herním prvkům na hřištích: rádi bychom je obnovili z dotací. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLY 19. KVĚTNA 2015 31


Stáhnout ppt "JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBEC KLY 19.Května 2015. Přítomní zastupitelé: Iveta Fišerová Martin Kurc Ing. Pavel Michalíček Hana Slámová Petr Rynda Pavla Joachimsthálová."

Podobné prezentace


Reklamy Google