Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290"— Transkript prezentace:

1 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz Hospodářská soutěž, elektronické komunikace a svět rozhlasového a televizního vysílání Mgr. Radek Pokorný 8. výroční konference ČAKK Czech Broadband Communications CACC 2007 „Electronic Communications & Media after 2006 Review “

2 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz 2 Přehled řešených otázek 1.Hlavní zásady a význam soutěžních pravidel 2.Ochrana hospodářské soutěže v oblasti elektronických komunikací v České republice – kdo je oprávněn rozhodovat? 3.Ochrana hospodářské soutěže v sektoru vysílání v České republice – platí soutěžní pravidla i v tomto sektoru?

3 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz 3 Hlavní zásady a význam soutěžních pravidel  v České republice obsaženy v zákoně č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („ZOHS“)  nad dodržováním soutěžních pravidel dle ZOHS dohlíží Úřad pro ochranu hospodářské soutěže („ÚOHS“)  ÚOHS má pravomoc aplikovat i články 81 a 82 Smlouvy o založení Evropských společenství v případech, kdy by jednání soutěžitelů mohlo mít vliv na obchod mezi členskými státy ve smyslu těchto článků Smlouvy o založení ES  k zajištění dodržování pravidel hospodářské soutěže může ÚOHS ukládat pokuty a/nebo opatření k nápravě

4 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz 4 Cíl a úloha soutěžních pravidel  cílem je ochrana hospodářské soutěže na trzích před jejím vyloučením, omezením, jiným narušením nebo ohrožením ke kterému může dojít prostřednictvím :  dohod narušujících soutěž  zneužitím dominantního postavení  spojením soutěžitelů  správná aplikace pravidel hospodářské soutěže by měla mít svoji nezastupitelnou úlohu i v odvětvích a na trzích, na kterých probíhá liberalizace (včetně telekomunikací a rozhlasového a televizního vysílání) a měla by přispívat k dosažení a udržení konkurenčního prostředí na těchto trzích

5 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz 5 Ochrana hospodářské soutěže v oblasti elektronických komunikací v České republice - pravomoc  v oblasti elektronických komunikací byl dozorem nad tvorbou a zachováním soutěžního prostředí pověřen jak ÚOHS, tak Český telekomunikační úřad („ČTÚ“)  rozdělení pravomocí kodifikováno v § 1 odst. 9 ZOHS a § 11 odst. 2 ZOHS doplněných novelou související s přijetím zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích („ZoEK“)  těmito ustanoveními měla být odstraněna nejasnost ve vymezení kompetencí v oblasti telekomunikací mezi ČTÚ a ÚOHS, která byla opakovaně namítána ze strany soutěžitelů ( viz např. Rozsudek Nejvyššího správního soudu 7 As 50/2006-262 z 31. ledna 2007 v kterém NSS dospěl k závěru, že dle předcházející právní úpravy nebyla pravomoc ÚOHS v oblasti soutěžního práva nijak omezena ve prospěch ČTÚ )

6 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz 6 Úprava v ZOHS  ZOHS nebylo možné aplikovat a pravomoc ÚOHS tedy nebyla dána v případech, kdy jednání soutěžitele naplňující znaky deliktu dle ZOHS je zároveň porušením povinnosti uložené ZoEK (např. povinností stanovených ČTÚ subjektu s významnou tržní silou) (viz § 1 odst. 9 ZOHS, který vylučuje aplikování celého ZOHS)  Zneužíváním dominantního postavení dle ZOHS nebylo jednání naplňující znaky zneužívání dominantního postavení odmítnutím přístupu k sítím pokud šlo o vykonávání komunikačních činností (ustanovení § 11 odst. 2 ZOHS vylučuje pouze aplikaci § 11 písm. f) ZOHS)  ustanovení § 1 odst. 9 ZOHS a § 11 odst. 2 se částečně překrývala

7 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz 7 Možné praktické situace rozdělení pravomocí Jednání porušující ZOHS uskutečněné soutěžitelem v oblasti el. komunikací Je porušením povinnosti uloženým ZoEK nebo rozhodnutím na základě ZoEK ZOHS se nevztahuje Rozhodoval ČTÚ Není porušením povinnosti uloženým ZoEK nebo rozhodnutím na základě ZoEK ZOHS se aplikuje Rozhodoval ÚOHS

8 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz 8 Jednání naplňující znaky zneužívání dominantního postavení soutěžitelem v oblasti el. komunikací Jednání je současně porušením povinnosti dle ZoEK ZOHS se nevztahuje Rozhodoval ČTÚ Není porušením povinnosti uloženým ZoEK Je jednáním, které je vykonáváním komunikační činnosti Zneužití spočívá v odmítnutí přístupu Rozhodoval ČTÚ Jde o jiné zneužití Rozhodoval ÚOHS

9 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz 9 Úprava v ZoEK  dle § 111 ZoEK mají ČTÚ a ÚOHS postupovat ve vzájemné součinnosti a poskytovat si vzájemně informace  ČTÚ rovněž na žádost ÚOHS určí zda jednání soutěžitele je porušením povinnosti stanoveným ZoEK nebo rozhodnutím vydaným na jeho základě, tj. zda se bude aplikovat vynětí z aplikace ZOHS dle § 1 odst. 9 ZOHS  ÚOHS je oprávněn vydávat stanovisko k analýze relevantních trhů prováděných ČTÚ a k rozhodnutím ČTÚ týkajících se stanovení podniku s významnou tržní silou a uložení sankcí za porušení tohoto rozhodnutí

10 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz 10 Závěr k dosavadnímu stavu  stávající úprava nepřiměřeně omezovala aplikaci soutěžních pravidel v oblasti elektronických komunikací  není důvod, aby z aplikace ZOHS bylo vyňato některé jednání soutěžitelů působících v oblasti elektronických komunikací  ustanovení bylo v rozporu s právním řádem EU  své výhrady sdělila v březnu 2007 i Evropská komise když formálně vyzvala Českou republiku, aby změnila ustanovení ZOHS a uvedla ho do souladu s právním řádem EU, a to do 2 měsíců  ČTÚ by měl zajišťovat regulaci ex-ante zatímco ÚOHS by měl být oprávněn souběžně aplikovat soutěžní pravidla, včetně článků 81 a 82 Smlouvy ES, což současná úprava neumožňuje

11 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz 11 Novela ZOHS  v reakci na kritiku Evropské komise připravena novela ZOHS – sněmovní tisk 118  novela schválena Parlamentem a vyhlášena ve Sbírce zákonů částka 31 ze dne 4. dubna 2007 jako zákon č. 71/2007 Sb. s účinností od 1. května 2007  novela ruší problematická ustanovení § 1 odst. 9 ZOHS a § 11 odst. 2 ZOHS  výsledkem návrat k úpravě před novelizací provedenou ZoEK, tj. ÚOHS je oprávněn aplikovat soutěžní pravidla dle ZOHS na všechna jednání soutěžitelů v oblasti elektronických komunikací  případné opětovné spory o kompetenci dostatečně řešeny judikaturou NSS

12 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz 12 Aplikace soutěžních pravidel v oblasti vysílání  ZOHS ani zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů („ZRTV“) výslovné omezení týkající se aplikace soutěžních pravidel, případně rozdělení pravomocí, neobsahují  všechna soutěžní pravidla by tak měla být obecně aplikovatelná a na jejich dodržování by měl dohlížet ÚOHS  v oblasti rozhlasového a televizního vysílání (obdobně i v oblasti elektronických komunikací) však přichází v úvahu aplikace § 1 odst. 3 ZOHS, která omezuje aplikaci ZOHS na jednání soutěžitelů poskytující služby obecného hospodářského významu

13 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz 13 Aplikace soutěžních pravidel v oblasti vysílání  dle § 1 odst. 3 ZOHS se „na soutěžitele, kteří na základě zvláštního zákona nebo na základě rozhodnutí vydaného podle zvláštního zákona poskytují služby obecného hospodářského významu, se ZOHS vztahuje, jen pokud jeho uplatnění neznemožní poskytování těchto služeb.“  toto ustanovení reflektuje ustanovení článku 86 Smlouvy ES  je třeba ho interpretovat striktně v souladu s judikaturou Evropského soudního dvora, tj. že:  omezení soutěže musí být pro poskytování těchto služeb nezbytné  omezení musí být přiměřené  na nesouvisející aktivity se omezení nevztahuje

14 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz 14 Aplikace soutěžních pravidel v oblasti vysílání  vzhledem k aplikovatelnosti soutěžních pravidel i na oblast vysílání, které by měly být dostatečně k zajištění fungování efektivní soutěže je poněkud nesystémové nové ustanovení § 17 odst. 4 ZoRTV  cílem tohoto ustanovení má být zabránění tzv. křížení vlastnictví a potenciálních výhod v hospodářské soutěži z toho vyplývajících – je však nutné když platí obecná pravidla na ochranu hospodářské soutěže?

15 advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290 e-mail: office@p-w.cz, http://www.p-w.cz 15 Závěr 1.Dotazy 2.Diskuse


Stáhnout ppt "Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Karolíny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 229 287-9, fax: +420 224 229 290"

Podobné prezentace


Reklamy Google