Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE OP Česká republika – Bavorsko OP Česká republika – Rakousko Jihočeský kraj – Krajský úřad 29. června 2009 Tento seminář je spolufinancován.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEMINÁŘ PRO ŽADATELE OP Česká republika – Bavorsko OP Česká republika – Rakousko Jihočeský kraj – Krajský úřad 29. června 2009 Tento seminář je spolufinancován."— Transkript prezentace:

1 SEMINÁŘ PRO ŽADATELE OP Česká republika – Bavorsko OP Česká republika – Rakousko Jihočeský kraj – Krajský úřad 29. června 2009 Tento seminář je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj

2 Cíl 3 Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

3 Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Česká republika - Rakousko

4 Územní vymezení programů OP ČR – RakouskoOP ČR – Bavorsko

5 Obecné informace Dotační území OP ČR – Rakousko: Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Vysočina Objem prostředků pro českou stranu: 69,12 mil. EUR Dotační sazba – maximálně 85% z ERDF, maximálně 5% ze státního rozpočtu Dotační území OP ČR – Bavorsko: Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj Objem prostředků pro českou stranu: 55,04 mil. EUR Dotační sazba – maximálně 85% z ERDF, maximálně 5% ze státního rozpočtu

6 Cíle programů Primárně měkké neinvestiční projekty Cíle:  Zvyšování ekonomické atraktivity území, vytvá ř ení podmínek pro transfer know-how a podpora cestovní ruchu  Vytvoření základních předpokladů trvale udržitelného rozvoje příhraničních oblastí  Zajištění trvale udržitelného rozvoje příhraničních oblastí  Zlepšování dostupnosti p ř íhrani č ního regionu a zvyšování kvality životního prost ř edí

7 Prioritní osy a oblasti podpory Liší se OP ČR – BY a OP ČR – AT OP ČR – Bavorsko

8 Prioritní osy a oblasti podpory OP ČR – Rakousko Prioritní osa 1 – socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how Prioritní osa 2 – regionální dostupnost a udržitelný rozvoj Oblasti podpory OP 1 – Infrastruktura a služby spojené s podnikáním a inovacemi OP 2 – Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného č asu OP 3 – Rozvoj lidských zdroj ů, trh práce, vzd ě lávání a kvalifikace OP 4 – Prevence zdravotních a sociálních rizik, sociální integrace Oblasti podpory OP 1 – Doprava a regionální dostupnost OP 2 – Životní prostředí a prevence rizik OP 3 – Udržitelné sítě a struktury institucionální spolupráce Prioritní osa 3 - Technická pomoc

9 Obecné informace Maximální výše projektu: není stanovena Minimální výše celkových nákladů projektu v OP ČR - Bavorsko: 25 000 € (21 250 € z ERDF). Minimální výše podpory z ERDF v OP ČR – Rakousko musí být větší než 20 000 € Pokud celkové náklady nižší, předkládají se projekty v rámci Fondu malých projektů (ČR – Rakousko)/ Dispozičního fondu (ČR - Bavorsko)

10 Fond malých projektů Administrován euroregionem Silva Nortica (www.silvanortica.com) Velikost projektu – od 2.000 do 20.000 EUR příspěvku z ERDF (85 %), celkově od 2.353 EUR do 40.000 EUR Nemusí být aplikován princip vedoucího partnera projektu Dva typy podporovaných projektů: Malé infrastrukturní projekty Neinvestiční projekty typu „People to people“ Příjem žádostí pro projednání na nejbližším RMV - 23.10.2009 do 14:00 Nejbližší RMV pro projekty s partnerem z Horního Rakouska – 26.11.2009 Nejbližší RMV pro projekty s partnerem z Dolního Rakouska – 27.11.2009

11 Dispoziční fond Administrován RRA Šumava o.p.s. (www.rras.cz) za spolupráce s Euroregionem Šumava (www.euregio.cz) Dotace z ERDF (max. 85%) od 1.000 do 21.250 EUR, celkové výdaje projektu max. 25.000 EUR Přípustné i investiční projekty menšího charakteru Nemusí být aplikován princip vedoucího partnera projektu Příjem žádostí pro projednání na nejbližším ŘV - 30.9.2009 do 14:00 Nejbližší Řídící výbor pro schvalování žádostí 15.10.2009

12 Obecné informace Princip vedoucího partnera Minimálně 2 partneři (1 z ČR, 1 z Bavorska/ Rakouska) Počet partnerů neomezen. V OP ČR – AT mohou žádat o prostředky ERDF a SR všichni čeští partneři projektu. V OP ČR – BY může žádat o dotaci pouze jeden český partner Rozpočet v EUR, vyplácení fin. prostředků také v EUR Dvojjazyčná žádost a Partnerská dohoda Výdaje na přípravu projektu způsobilé od 1.1.2007 Nutný přeshraniční dopad projektů!

13 Obecné informace Vhodní žadatelé v ČR: subjekty neziskového či veřejnoprávního charakteru Obec, kraj, svazek obcí Organizační složka kraje, obce, města, státu Příspěvkové organizace Hospodářské komory Veřejná výzkumná instituce O.p.s., Obč. sdružení Registrované církve Nadace Státní podnik Školská právnická osoba Veřejná a státní VŠ Soukromá VŠ Zájmová sdružení právnických osob S.r.o. či a.s. s veřejnými prostředky ČT, ČRo SŽDC

14 Obecné informace 4 kritéria pro hodnocení projektů Společná příprava Společná realizace Společné financování Společný personál Projekt musí splnit minimálně 2 ze 4 kritérií Odlišné hodnocení v OP ČR – AT a OP ČR - BY

15 Hodnocení kritérií spolupráce v OP ČR - Rakousko Společná příprava 5 bodů Partneři z obou států se účastní přípravy projektu stejnoměrně. Proces přípravy projektu vykazuje aktivní zapojení partnerů v celém procesu přípravy projektu - od počátku projektové ideje po předložení projektové žádosti. 3 body Partneři z obou států se účastní procesu přípravy projektu pouze příležitostně. Jeden z partnerů je výrazně aktivnější v procesu než partner z druhé strany. Je zajištěn tok informací o přípravě projektu z jedné strany na druhou stranu hranice. 0 bodů Projekt není společně připravován.

16 Společná realizace 5 bodů Během procesu realizace projektu jsou oba partneři společně zapojeni. Projekt má vytvořen společný plán aktivit, zahrnující detailní časový harmonogram a je společně propagován. Společné aktivity jsou propojeny jakz časového hlediska tak i obsahově. 3 body Projekt je převážně realizován partnerem z jedné strany hranice. Oba partneři jsou během procesu realizace pouze příležitostně nebo aktivity realizované jedním z partnerů jsou pouze doplňkové. Společné aktivity jsou propojeny jak časově tak i obsahově. 0 bodů Projekt není společně realizován.

17 Společný personál 5 bodů Společný personál z obou stran projektu je zahrnut do všech aktivit v projektu (např. projektoví manažeři delegovaní oběma partnery tvoří společný tým a mají mezi sebou stanoveny pravidla pro spolupráci – jmenován jeden vedoucí, pravidla komunikace a pravidla setkávání) Tento tým realizuje celý projekt společně (stejné místo). 3 body Společný personál má vytvořen rámec pro pravidla spolupráce – jmenován týmový vedoucí, pravidla komunikace a pravidla pro setkávání jsou jasně definovány. Tento tým realizuje téměř všechny aktivity projektu společně (sedí na obou stranách). O bodů Projekt nemá společný personál.

18 Společné financování 5 bodů Partneři z obou států mají v projektu finanční podíl na rozpočtu projektu. Podíl partnerů na každé straně představuje minimálně 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu. 3 body Partneři z obou států mají v projektu finanční podíl na rozpočtu projektu. Podíl partnerů na každé straně představuje 5 % až 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu. 0 bodů Podíl partnerů na každé straně je pod 5 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

19 Hodnocení kritérií spolupráce v OP ČR - Bavorsko není hodnoceno bodově Společná příprava Společná příprava existuje tehdy, pokud byl projekt vypracován společně bavorským a českým partnerem. U společné přípravy lze využít externích služeb. Společná příprava se vyznačuje například: –společnými jednáními k iniciaci, plánování a přípravě projektu –společným vyplněním projektové žádosti –předložením všemi partnery podepsané partnerské dohody

20 Společná realizace Společná realizace existuje tehdy, pokud je v rámci realizace projektu realizována společně bavorským a českým partnerem minimálně jedna významná aktivita přispívající k dosažení cílů projektu a / nebo pokud je v rámci realizace projektu jak bavorským, tak i českým partnerem realizována minimálně jedna významná aktivita přispívající k dosažení cílů projektu a / nebo pokud se jak bavorský, tak i český partner permanentně a partnersky podílí během realizace projektu na potřebném řízení projektu.

21 Společný personál Společný personál existuje tehdy, pokud personál bavorského a českého partnera provádí v rámci realizace projektu minimálně jednu významnou aktivitu v bavorské části projektu a / nebo pokud personál bavorského a českého partnera provádí v rámci realizace projektu minimálně jednu významnou aktivitu v české části projektu a / nebo pokud personál bavorského partnera provádí v rámci realizace projektu minimálně jednu významnou aktivitu v české části projektu a / nebo pokud personál, nasazený českým partnerem, provádí v rámci realizace projektu minimálně jednu významnou aktivitu v bavorské části projektu. Personálem mohou být partneři nebo jejich zaměstnanci. Najmutím externích služeb (např.zadání zakázky) nemůže být kritérium „společný personál“ splněno.

22 Společné financování Společné financování existuje tehdy, 1. pokud jsou u projektu, který se skládá z bavorské a české části, splněny oba následující předpoklady: Národní prostředky obsažené ve finančním plánu pro bavorskou část projektu činí minimálně 1000 EUR a minimálně 15 % celkových prostředků bavorské části projektu. Národní prostředky obsažené ve finančním plánu pro českou část projektu činí minimálně 1000 EUR a minimálně 15 % celkových prostředků české části projektu. 2. pokud u projektu, který se skládá pouze z bavorské části, činí české prostředky obsažené ve finančním plánu bavorské části projektu minimálně 1000 EUR a minimálně 1,5 % celkových prostředků bavorské části projektu. 3. pokud u projektu, který se skládá pouze z české části, činí bavorské prostředky obsažené ve finančním plánu české části projektu minimálně 1000 EUR a minimálně 1,5 % celkových prostředků české části projektu.

23 Informace o OP ČR - AT Veškeré informace o programu včetně příslušné dokumentace (žádost, pokyny pro žadatele, přílohy, programový dokument) najdete na: http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Evropska- uzemni-spoluprace/Cil-Evropska-uzemni-spoluprace-Rakousko--- Ceska-re www.at-cz.eu www.kraj-jihocesky.cz/Granty, Fondy EU/Fondy a programy EU 2007-2013/Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko

24 Informace o OP ČR - BY Veškeré informace o programu včetně příslušné dokumentace (žádost, pokyny pro žadatele, přílohy, programový dokument) najdete na: http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Evropska- uzemni-spoluprace/Cil-3-Ceska-republika---Svobodny-stat-Bavorsko- 200 www.kraj-jihocesky.cz/Granty, Fondy EU/Fondy a programy EU 2007-2013/Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný stát Bavorsko

25 PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ : OP ČR - AT Předkládání žádostí:PRŮBĚŽNĚ (nejsou vyhlašovány výzvy) Projekty podané do 22. září 2009 budou projednávány na nejbližším MV 1.-2. prosince 2009 Příjem žádostí: Krajský úřad Jihočeského kraje odd. evropské integrace Společný technický sekretariát v Brně Kontaktní osoby: Ing. Jan Návara Bc. Barbora Jakšová Mgr. Antonín Kaplan Telefon : 386 720 385 386 720 330 386 720 162 E-mail : navara@kraj-jihocesky.cz jaksova@kraj-jihocesky.cz kaplan@kraj-jihocesky.cz

26 PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ : OP ČR – BY Předkládání žádostí:PRŮBĚŽNĚ (nejsou vyhlašovány výzvy) Projekty podané do 1. září 2009 budou projednávány na nejbližším MV 8.-9. prosince 2009 Příjem žádostí: Krajský úřad Jihočeského kraje odd. evropské integrace Kontaktní osoby: Ing. Jan Návara Bc. Barbora Jakšová Mgr. Antonín Kaplan Telefon : 386 720 385 386 720 330 386 720 162 E-mail : navara@kraj-jihocesky.cz jaksova@kraj-jihocesky.cz kaplan@kraj-jihocesky.cz

27 DĚKUJI ZA POZORNOST! Mgr. Antonín Kaplan Krajský úřad – Jihočeský kraj Odbor evropských záležitostí Oddělení evropské integrace tel.: +420 386 720 162 e-mail: kaplan@kraj-jihoceskycz


Stáhnout ppt "SEMINÁŘ PRO ŽADATELE OP Česká republika – Bavorsko OP Česká republika – Rakousko Jihočeský kraj – Krajský úřad 29. června 2009 Tento seminář je spolufinancován."

Podobné prezentace


Reklamy Google