Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie rozvoje lidských zdrojů Krátkodobý realizační plán Jihomoravského kraje 2012 – 2013 Pracovní verze Zpracovatel: řešitelský tým ESF MU za účasti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie rozvoje lidských zdrojů Krátkodobý realizační plán Jihomoravského kraje 2012 – 2013 Pracovní verze Zpracovatel: řešitelský tým ESF MU za účasti."— Transkript prezentace:

1 Strategie rozvoje lidských zdrojů Krátkodobý realizační plán Jihomoravského kraje 2012 – 2013 Pracovní verze Zpracovatel: řešitelský tým ESF MU za účasti externích odborníků

2 Obsah prezentace 1) Harmonogram a struktura projektu, 2) obeznámení se zpracovanou analytickou částí KRP, 3) nástin dalšího harmonogramu pracování KRP, 4) návrh rámcových priorit a opatření.

3 Struktura (dle zadání) A/ Úvod B/ Analýza C/ SWOT analýza D/ Územní disparity RLZ E/ Priority, opatření a aktivity F/ Finanční plán do roku 2013 G/ Realizace naplňování a řízení KRP H/ Vyhodnocování a monitoring (naplňování a řízení KRP) I/ Komunikační akční plán KRP J/Stručná verze KRP Poznámky: A, B, C, D = první etapa zpracování

4 Časový harmonogram realizace zpracovaní KRP JMK Dokument/2011 IVVVIVIIVIIIIXXXI Úvod Analýza SWOT analýza Stanovení územních disparit RLZ Rámcové priority a opatření Finanční plán KRP do roku 2011 Realizace naplňování a řízení KRP Vyhodnocování a monitoring Komunikační plán KRP Stručná verze KRP

5 Projednávání jednotlivých častí zpracovaného dokumentu Jednání pracovních skupin - jednání 15.9.2011 (dnes) - I.seminář září 2011 - II. Jednání 20.10.2011 - II. seminář říjen 2011 - III. jednání 18.11.2011 - III. seminář listopad 2011

6 Zapojení pracovních skupin Projednávání a připomínkování jednotlivých částí dokumentu, v současnosti A, B, C, a D tj. úvod, analýzu, SWOT analýzu a územní disparity, připomínky v ústní i písemné podobě, Ing. Tereza Šinkyříková, 99835@mail.muni.cz, obsahové (ideové) x formální (technické).

7 Zapojení odborné veřejnosti Organizace z ř ízené nebo zalo ž ené JMK (nap ř. školy, sociální za ř ízení) Garant opat ř ení za JMK Jihomoravský kraj Obce v JMK (samostatná a p ř enesená p ů sobnost) Státní organizace v území JMK (nap ř. ÚP, Č SSZ) Odborové organizace NNO ANNO JMK Samosprávné podnikatelské instituce Rada kraje, Zastupitelstvo RRLZ, KÚ Ve ř ejné a soukromé VŠ vzd ě lávací instituce Regionální rozvojová agentura JM

8 Pracovní skupiny 1. Rozvoj lidského kapitálu: garant skupiny - Miloš Antoš 2. Adaptabilita a konkurenceschopnost, inovační potenciál: garant skupiny - Ing. Josef Burda 3. Rozvoj politiky zaměstnanosti: garant skupiny – RNDr. Josef Pitner, Ph.D.

9 Připomínkový list Č. Instituce - kontakt Kapitola / strana PřipomínkaVypořádání AB Brno, a.s. s.88, XJe možno připomínkovat obsahové i formální náležitosti Následné vyjádření kolektivu řešitelů, jakým způsobem byly připomínky zapracovány

10 A. ÚVOD

11 ÚVOD V roce 2005 vznikla SRLZ JMK na roky 2006 – 2016. Konceptuální součástí SRLZ byla rovněž idea programové konkretizace a pravidelné aktualizace daného dokumentu formou tzv. Krátkodobých realizačních plánů. Jedná se o KRP na roky 2012-2013, který navazuje na obdobný dokument sloužící JMK v letech 2010-2011. Předložený dokument plně navazuje na rámcový strategický dokument SRLZ JMK 2006 – 2016 a respektuje definovanou strategickou vizi a cíle, kdy v případě SRLZ JMK byla vize a strategický cíl postulovány následně.

12 Vize SRLZ JMK 2006-16 - ÚVOD „KVALIFIKOVANÝ, ADAPTABILNÍ A KONKURENCESCHOPNÝ LIDSKÝ KAPITÁL NA OTEVŘENÉM A EFEKTIVNÍM TRHU PRÁCE, ZARUČUJÍCÍ ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY, VYUŽÍVAJÍCÍ POTENCIÁL BRNA JAKO DRUHÉHO NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO VZDĚLANOSTNÍHO A INOVAČNÍHO CENTRA V ČESKÉ REPUBLICE.“

13 Strategický cíl 2006-16 - ÚVOD „Zvyšování zaměstnanosti a celkového hospodářského růstu kraje prostřednictvím rozvoje efektivního trhu práce, založeného na kvalifikovaném, flexibilním a konkurenceschopném lidském kapitálu generovaném vzdělanostním a inovačním potenciálem JMK; na adaptabilitě a konkurenceschopnosti lidských zdrojů v JMK; na účinné politice zaměstnanosti včetně důsledného prosazování rovných příležitostí a integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva; a to při respektování a podpoře principů udržitelného rozvoje.“

14 Aktualizace opatření - ÚVOD Vzhledem k novým skutečnostem a k předpokládanému vývoji, KRP 2012-2013 rozšiřuje počet prioritních os navržených v původní SRLZ JMK 2006-2016 na celkem čtyři a to z důvodu nutnosti akceptace nových strategických dokumentů na evropské či národní úrovni (EUROPE 2020 či Národní program reforem ČR 2011apod). Uvedené skutečnosti je nutné v předloženém dokumentu reflektovat s ohledem na význam rámcových podmínek, které budou následující dva roky rozvoj lidských zdrojů ovlivňovat – jedná se především o dobíhající programové období Evropské unie 2007-2013, inovační strategie kraje vázané na nové projekty v oblasti vědy a výzkumu či pokračující transformaci pracovního trhu v kraji, včetně jeho institucionální stránky.

15 B. ANALÝZA

16 Charakteristika trhu práce JMK - ANALÝZA 1. Dlouhodobě mírně podprůměrná míra ekonomické aktivity (souvisí se vzdělanostní strukturou), 2. změny v sektorové a odvětvové struktuře zaměstnanosti během hospodářské krize, 3. nadprůměrná míra nezaměstnanosti, 4. nízká poptávka po volné pracovní síle, 5. nedostatečná provázanost vzdělávání s trhem práce.

17 Sektorová skladba zaměstnanosti v JMK - ANALÝZA

18 Největší problémy současného trhu práce v JMK - ANALÝZA 1. Odvětvová struktura zaměstnanosti doznala změn: pokles zaměstnanosti v primární a zejména v sekundární sféře (zpracovatelský průmysl), nárůst ve sféře terciární, 2. nevhodná kvalifikační skladba zaměstnanosti výrazná orientace na „dělnické profese“ a celkově nízký podíle pracovníků se vzděláním terciárním, 3. nízká flexibilita pracovní síly nízký podíl částečných pracovních úvazků, nízkým zapojením obyvatelstva do systému celoživotního učení, nízkou účastí populace v terciárním vzdělávání a také nízkým zapojením žen do ekonomiky kraje.

19 Předpoklady pro budoucí vývoj trhu práce v JMK - ANALÝZA 1. Přesun pracovní síly z průmyslu do odvětví terciární sféry <= nutnost podporovat rozvoj oborů terciární sféry, 2. vliv a vývoj hospodářské recese lze těžko předvídat, ovšem na okolních pracovních trzích je možno pozorovat počínající oživení, 3. ve víceletém časovém horizontu, bude pozice terciární sféry postupně sílit, jak se tomu děje už nyní, 4. vzroste důraz na oblast tržních služeb, o veřejné a osobní služby, oblast ubytování a stravování, dále o odvětví obchodu, zdravotnictví a sociální péče, 5. je potřeba zajistit, aby procesem terciarizace ekonomiky nebyly negativně postiženy kvalitní průmyslové výroby, podnikající s kvalifikovanou pracovní silou a dosahující vysoké přidané hodnoty.

20 Oblast vzdělávání, demografický vývoj - ANALÝZA 1. Nízký podíl předproduktivní složky obyvatelstva, 2. vysoký a rychle rostoucí podíl postproduktivní složky obyvatelstva, 3. podprůměrná úroveň celoživotního vzdělávání, v době krize se výrazně snížila, 4. relativně příznivá úroveň vzdělání – vysoký počet zastoupení pracovníků s terciárním stupněm vzdělání, 5. kapacita středních škol je příliš rozsáhlá a dlouhodobě neudržitelná.

21

22 Inovace - ANALÝZA Kraj Zn á mka na š k á le 1 - 5Pořad í krajů Hl. m. Praha 1,861 Středočeský kraj 2,53 Jihočeský kraj 2,644 Plzeňský kraj 2,866 Karlovarský kraj 4,5714 Ú stecký kraj 3,5711 Liberecký kraj 3,7912 Kr á lov é hradecký kraj 2,715 Pardubický kraj 3,08 Kraj Vysočina 3,9313 Jihomoravský kraj 2,142 Olomoucký kraj 2,937 Zl í nský kraj 3,2910 Moravskoslezský kraj 3,219 Průměrná známka národního průměru při vyhodnocení multikriteriálního inovačního potenciálu činí 2,96. Pramen: Záhradník, P.: Rozvojové priority regionů České republiky a analýza potenciálu jejich absorpční schopnosti v rámci Kohezní politiky EU po roce 2013, 2011, str. 74.

23

24

25 C. SWOT ANALÝZA

26 SWOT analýza JMK Silné stránky Rozsáhlý pracovní potenciál, nadprůměrná úroveň vzdělanosti obyvatelstva JMK, relativně rozvinutá výzkumná kapacita dislokovaná v JMK. Slabé stránky Nadprůměrná úroveň nezaměstnanosti v jižních okresech JMK, nízká flexibilita pracovních sil, nesoulad mezi vzděláváním a potřebami trhu práce, nedostatečný rozvoj systému celoživotního vzdělávání. Příležitosti Zvýšení flexibility, kvality a efektivity vzdělávacího systému, rozvoj institucí zajišťujících vazby mezi sférou vzdělávání a trhem práce, rozvoj všech forem odborného vzdělávání, celoživotního učení, Hrozby Snižování vnitřního potenciálu kraje v důsledku nepříznivého demografického vývoje, rizika vyplývající ze suburbanizace, neúspěch při implementaci požadavků Strategie Evropa 2020 do podmínek JMK.

27 D. ÚZEMNÍ DISPARITY RZL

28 Úhrnná disparita v lidských zdrojích – ÚZEMNÍ DISPARITY RZL Definice ukazatele: 1. Index stáří, 2. migrace obyvatelstva, 3. nezaměstnanost, 4. dlouhodobá nezaměstnanost. Stejné váhy, 0,25 Normalizováno na škále 0-100

29 Územní disparity - míra nezaměstnanosti (v %) a počet dosažitelných uchazečů na 1 volné pracovní místo, leden 2011

30 Regiony JMK dle indexu stáří

31

32 Územní disparity – úhrnná disparita v lidských zdrojích dle Správních obvodů obcí s pověřením obecním úřadem

33 E. PRIORITY, OPATŘENÍ, AKTIVITY

34 Návrh rámcových priorit a opatření Jsou formulované na základě: -Zpracovaného KRP SRLZ 2010 – 2011, -aktualizované Analýzy a SWOT analýzy KRP 2012- 2013, -současné situace v JMK v důsledku globální finanční a hospodářské krize, -hodnocení realizace KRP SRLZ 2010-2011 na jednání Rady kraje, -Národního programu reforem ČR či Strategie Evropa 2020.

35 1. Vyhodnocení krátkodobé politiky pro RLZ v kraji z minulých let (2008-2011) Vyhodnocování naplňování KRP SRLZ 2008-2011, zohlednění aktuální společenské situace v kraji – nová analýza stavu a SWOT analýza, zohlednění důsledků celosvětové globální ekonomické krize a její vlivy na ČR a potenciálně na region JMK.

36 2. Rámcové priority a opatření KRP 2012 – 2013 Vycházejí: Kromě výše uvedeného také z: a) vychází z podkladů JMK b) z možností jejich realizace v krátkodobém období 2012-2013 Budou konzultovány s úřady práce, HK, VŠ a některými členy RRLZ. Očekávají se písemné připomínky zástupce zadavatele.

37 Původní priority rozšířeny STRATEGICKÁ VIZE Strategický cíl SRLZ JMK Priorita 1 Rozvoj lidského kapitálu Priorita 2 Adaptabilita a konkurence- schopnost Priorita 3 Růst inovačního potenciálu LZ v JMK a jeho územní diseminace (difuze) Priorita 4 Rozvoj politiky zaměstnanosti

38 Priorita 1 Rozvoj lidského kapitálu NÁVRH AKTUALIZOVANÝCH OPATŘENÍ 1.1 Celoživotní učení pro všechny a jeho realizace 1.2 Spolupráce mezi vzdělávacími organizacemi všech stupňů ve vazbě na potřeby zaměstnavatelů 1.3 Podpora terciárního vzdělávání včetně internacionalizace

39 Priorita 2 Adaptabilita a konkurenceschopnost NÁVRH AKTUALIZOVANÝCH OPATŘENÍ 2.1 Podpora profesní mobility 2.2 Podpora organizací s vysokou přidanou hodnotou s tradičním produkčním zaměřením pro JMK 2.3 Udržení vhodné struktury nabídky kurzů dalšího vzdělávání ve vazbě na potřeby trhu práce a zvyšování konkurenceschopnosti

40 Priorita 3 Růst inovačního potenciálu NÁVRH AKTUALIZOVANÝCH OPATŘENÍ 3.1 Podpora výměny zkušeností v oblasti rozvoje lidského kapitálu ve vazbě na inovační potenciál kraje 3.2 Podpora lidských zdrojů v rámci místních platforem zaměřených na podporu inovačního podnikání 3.3 podpora tvorby tzv. „sítí“ veřejného (zejména VŠ) a soukromého sektoru – využití výzkumu, vývoje a inovací v podnicích (přesunuto z priority č. 2) 3.4 zvyšování potenciálu kraje v oblasti vědy a výzkumu

41 Priorita 4 Rozvoj politiky zaměstnanosti NÁVRH AKTUALIZOVANÝCH OPATŘENÍ 4.1 Modernizace a zvýšení efektivnosti veřejných služeb zaměstnanosti, 4.2 Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce, 4.3 Podpora zaměstnatelnosti skupin znevýhodněných na trhu práce.

42 Děkuji Vám za pozornost!


Stáhnout ppt "Strategie rozvoje lidských zdrojů Krátkodobý realizační plán Jihomoravského kraje 2012 – 2013 Pracovní verze Zpracovatel: řešitelský tým ESF MU za účasti."

Podobné prezentace


Reklamy Google