Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Chomutov Místo: Březno Dne: 5.6.2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Chomutov Místo: Březno Dne: 5.6.2014."— Transkript prezentace:

1 1. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Chomutov Místo: Březno Dne: 5.6.2014

2 Program setkání od 10:00 do 12:00 hod. Úvod a zahájení Zhodnocení průběhu dosavadních prací na projektu v území ORP Chomutov Varianty řešení u problémů a potřeb v území Analýza území z pohledu meziobecní spolupráce a návrhy na její možné prohloubení Výběr volitelného tématu Stanovení dalšího postupu Diskuse a vystoupení relevantních partnerů k aktuálním otázkám

3 Úvod a zahájení představení projektu Mgr. Jan Mareš, primátor statutárního města Chomutova Ing. Radek Štejnar, starosta města Jirkova Zdeněk Valenta, starosta obce Březno

4 Představení projektu Kontext a cíl –Projekt je zpracován na základě smlouvy o spolupráci se SMOČR. –Cílem je posílení meziobecní spolupráce v rámci ORP. Účel strategie –Vymezit možnosti spolupráce mezi obcemi v 5 oblastech: školství, sociální služby, odpadové hospodářství, doprava a volitelné téma. Uživatelé strategie –Obce správního obvodu, jejich obyvatelé, organizace obcí, mikroregiony, MAS, ziskový i neziskový sektor.

5 Správní obvod ORP Chomutov Charakteristiky řešeného území: Počet obyvatel: 81786 Rozloha: 48 608 ha Počet obcí: 25 Města: Chomutov, Jirkov, Výslunní Obce: Bílence, Blatno, Boleboř, Březno, Černovice, Droužkovice, Hora Sv. Šebestiána, Hrušovany, Kalek, Křimov, Málkov, Místo, Nezabylice, Otvice, Pesvice, Spořice, Strupčice, Údlice, Vrskmaň, Všehrdy, Všestudy, Vysoká Pec

6 JEDNACÍ ŘÁD Setkání předsedá představitel smluvního partnera. Ten řídí průběh celého Setkání, které je veřejné, a předkládá návrhy k diskusi a k hlasování. Na počátku Setkání předsedající určí zapisovatele a dva ověřovatele záznamu z řad přítomných zástupců obcí (zpravidla motivující starosty) a informuje přítomné o pravidlech hlasování. Setkání je usnášeníschopné, jsou-li přítomni zástupci nejméně 30 % obcí z daného správního obvodu ORP Každá obec, jež je v rámci Setkání reprezentována svými představiteli, má při hlasování jeden hlas, a to bez ohledu na to, kolik představitelů daná obec na toto Setkání vyslala. Návrh je schválen, pokud se pro jeho přijetí vyjádří nadpoloviční většina přítomných představitelů obcí dle prezenční listiny, zároveň však tato nadpoloviční většina musí být složena z představitelů takových obcí, které mají v součtu na svém území přihlášeno k trvalému pobytu více než 50 % obyvatel, počítáno z celkového počtu obyvatel přihlášených k trvalému pobytu na území obcí, které se oficiálního Setkání představitelů zúčastní

7 Zhodnocení průběhu dosavadních prací na projektu v území ORP Chomutov

8 Vyhodnocení dotazníku č. 1 první část dotazníkového šetření formou řízeného rozhovoru proběhla u všech 25 obcí ORP a 1 DSO Oblasti, ve kterých se daří spolupráce se sousedními obcemi

9 Oblasti, ve kterých se naopak nedaří spolupráce se sousedními obcemi Největší bariéry meziobecní spolupráce

10 Oblasti dle vašeho názoru vhodné pro meziobecní spolupráci

11 Vyhodnocení dotazníku č. 2 druhá část dotazníkového šetření formou vyplňování online proběhla u 15 obcí ORP Oblasti, ve kterých obce spatřují největší výhody spolupráce

12 Jakým způsobem, by podle Vás měl stát finančně podporovat meziobecní spolupráci Co považujete za nejdůležitější faktor z hlediska organizačního a institucionálního, aby mohla vzniknout fungující spolupráce

13 Na jakou skupinu občanů se v současné době zaměřují aktivity vaší obce

14 ŠKOLSTVÍ Vyhodnocení dotazníku č. 2 Výstupy z analytických částí Varianty řešení problémů a potřeb v území

15 Jaké jsou největší problémy U jakých témat v oblasti školství by v oblasti školství Vaše obec mohla najít shodu s jinou obcí, a bylo by účelné spolupracovat

16 ŠKOLSTVÍ - Výstupy z analytických částí Identifikované problémy: nerovnoměrné rozmístění škol nedostatečná kapacita jeslí (1 jesle v Chomutově) vyšší požadavky rodičů k umístění dětí mladších 3 let do školních zařízení nedostatečné podmínky a vybavení učeben a sportovišť pro zajištění speciálních vzdělávacích programů Příležitosti: celoživotní vzdělávání (územní a mezistupňová propojenost) společné využívání meziobecní a mezinárodní spolupráce k čerpání dotačních prostředků rozvoj mateřských center, prorodinná politika bezpečná cesta do škol (dopravní obslužnost, škol. autobus, cyklo) provázanost nabídky volnočasových aktivit

17 ŠKOLSTVÍ – ZŠ a MŠ v ORP Typ Počet obcí KapacitaVolná místa Jesle1300 MŠ14278968 ZŠ895472323

18 ŠKOLSTVÍ Varianty řešení problémů a potřeb: –Varianta č. 1: Nastavení pravidel meziobecní spolupráce ORP na úseku vzdělávání Rozvoj meziobecní spolupráce – pravidelná setkávání zástupců obcí (práva a povinnosti zřizovatelů, efektivní využití fin. prostředků, kapacit škol) Pravidelná setkávání vedení škol – společná řešení při řízení škol, přenosy dobré praxe, reakce na změny legislativy Zapojení všech škol do předmětových komisí Rozšíření možnosti využití spolupráce v národních i mezinárodních projektech –Varianta č. 2: Podpora manuálních dovedností Udržení stávající činnosti na té úrovni, která byla nastavena, rozšířit je v rámci meziobecní spolupráce do ostatních obecních škol, zapojit žáky do stejného systému, kdy poznávají výuku na středních školách Usnadnění přechodu mezi školami a nasměrování žáků k budoucímu povolání Propojení meziobecní spolupráce, příhraniční i mezinárodní spolupráce

19 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Vyhodnocení dotazníku č. 2 Výstupy z analytických částí Varianty řešení problémů a potřeb v území

20 Jaké jsou největší problémy U jakých témat v oblasti soc. služeb by v oblasti sociálních služebVaše obec mohla najít shodu s jinou obcí, a bylo by účelné spolupracovat

21 Které sociální služby by podle vašeho názoru mohly zajišťovat obce vaší velikosti: V oblasti SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V oblasti SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE

22 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Výstupy z analytických částí: Identifikované problémy: malý podíl služeb poskytovaných v rámci neziskového sektoru, nedostatek informací veřejnosti o poskytovaných sociálních službách, nedostatečné propojení aktivit organizací v oblasti sociálních služeb. Příležitosti: zavedení systému pobídek a dotačních možností - rozšířený počet poskytovatelů služeb, vytvoření systému komunikace - diskusní fórum, informace o službách (aktivitách a akcích) v ORP na webových stránkách, zavedení koordinovaného postupu - spolupráce komisí, NNO, pravidelná setkávání zástupců obcí.

23 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Varianty řešení problémů a potřeb: –Varianta č. 1: Širší zapojení neziskového sektoru při poskytování služeb -Rozšíření počtu poskytovatelů služeb z řad neziskových organizací -Zavedení systému pobídek a dotačních prostředků měst a obcí vymezených pro neziskové organizace -Podpora dobrovolnictví –Varianta č. 2: Zvýšení informovanosti o službách a činnosti organizací -Zvýšení vlastní propagace poskytovatelů služeb všemi dostupnými kanály ve vztahu k veřejnosti -Vytvoření systému komunikace mezi poskytovateli, koordinátorem a zřizovateli

24 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Varianty řešení problémů a potřeb: Varianta č. 3: Vytvoření nového systému řízení komunitního plánování –Rozvoj spolupráce komisí zabývající se sociálními službami měst Chomutova a Jirkova, zástupců dalších obcí, neziskových organizací a organizací pracujících v sociální oblasti, zavedení koordinovaného postupu –Nastavení kompetencí koordinátorů komunitního plánování v rámci ORP a jednotlivých poskytovatelů služeb

25 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Vyhodnocení dotazníku č. 2 Výstupy z analytických částí Varianty řešení problémů a potřeb v území

26 Jaké jsou největší problémy U jakých témat v oblasti odpadového v oblasti odpadového hospodářstvíhospodářství by Vaše obec mohla najít shodu s jinou obcí, a bylo by účelné spolupracovat

27 Jaké odpady v obci třídíte

28 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Výstupy z analytických částí: 1. část (svozové společnosti, poplatky, zařízení, zátěže) 4 svozové společnosti, jejich „územní působení“ viz následující slidy Výše poplatku občana – roční poplatek (0,- Kč – 675,- Kč, průměr 376,- Kč) Doplatek na občana (ročně) z rozpočtu obce ( 0,- Kč – 1100,- Kč, průměr 413,- Kč) 5 sběrných dvorů, 8 sběrných míst, 27 výkupen odpadů (z toho 17 v aglomeraci CV-JI) Třídící linky – pouze Ekoselekt (separovaný) 5 kompostáren Žádná spalovna (nejblíže Ústí nad Labem) Využívané skládky – 1 x na území ORP (Vysoká Pec), 1x v těsném sousedství (Tušimice) Největší problém: černé skládky

29 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Svozové společnosti, které mají smlouvu s obcemi v ORP: TSmChomutova Krušnohorské služby a.s. Marius Pedersen a.s. Obec Otvice

30 Svozové společnosti vs. plocha

31 Výstupy z analytických částí: 2. část Produkce odpadů Celková produkce odpadů mírně stoupá (2008 277 tis. tun, 2012 284 tis. tun), tj. nárůst cca o 2% Největší množstevní zastoupení odpadů dle skupin: stavební a demoliční, včetně kont. zeminy, komunální odpady, odpady ze zařízení na zpracování Komunální odpad (dle vyproduk. množství): SKO, objemný odpad, BRKO, papír, kovy produkce KO klesá Klesající měrná produkce separovaného odpadu (lidé méně třídí) Biologicky rozložitelný odpad (do roku 2010 stoupá, od 2012 klesá) 3. část Nakládání s odpady Využití (všechny odpady): nejvíce materiálové – stoupající trend (pokles 2012), skládkování (tonážně cca 13x méně než materiálové), energetické využití a spalování = 0 Komunální odpad – materiálové využití klesá, skládkování stoupá Velký pokles celkového objemu materiálového využití separovaného odpadu (lidé méně třídí) BRO – materiálové využití neustále klesá, skládkování – kolísavé (2011-2012 stoupá) Finance celkem – náklady mírně stoupají, příjmy mírně klesají

32 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Varianty řešení problémů a potřeb: –Varianta č. 1: Aktivace veřejnosti pro vyšší separaci odpadu Zvýšení osvěty k třídění odpadů a dalšímu třídění separovaného odpadu. Lokální motivace obyvatel, navýšení rozsahu služeb a zvýšený tlak na obyvatele Předávání zkušeností jednotlivých obcí –Varianta č. 2: Spolupráce v oblasti černých skládek Finanční motivace občanů – snížení poplatků za odpad Předání zkušeností z jednotlivých obcí Zvýšení osvěty, začít s malými dětmi Aktivizace občanů (všímavý občan)

33 DOPRAVA Vyhodnocení dotazníku č. 2 Výstupy z analytických částí Varianty řešení problémů a potřeb v území

34 DOPRAVA – aglomerační téma Vazba na ITI – integrované území investice  zlepšení obslužnosti regionu (kraj IDS),  zkvalitnění a optimalizace dopravního systému,  zkvalitnění dopravní infrastruktury,  zlepšení podmínek pro nemotorovou dopravu,  zvyšování bezpečnosti  optimalizace výdajů na dopravu.

35 DOPRAVA – problémy v ORP Východisko ÚAP -Špatná dostupnost veřejné dopravy -Doprava dětí do školy, k lékaři -Komplikace údržby v zimním období -Špatný stav místních komunikací -Nízká míra využití železniční dopravy -Fragmentace krajiny novou trasou -Odklon od komunikace 1. třídy

36 Doprava Příležitosti zvýšení motivace občanů k využívání MHD a veřejné hromadné dopravy přechod vozidel MHD na alternativní pohon modernizace vozového parku, s důrazem na nízkopodlažní dopravní prostředky využití nových technologií v dopravě plán zavedení integrovaného dopravního systému v ÚK (DPCHJ připraven) zlepšení podmínek mobility osob se sníženou schopností pohybu a orientace využití spolufinancování z fondů EU Varianty spolupráce Podpora nemotorové dopravy Společná řešení svozu dětí do škol Zajištění dopravní obslužnosti seniorů – doprava k lékaři Podpora informačních systémů v oblasti dopravy

37 Výběr volitelného tématu Téma č. 1 - Bezpečnost Téma č. 2 - Cestovní ruch

38 Analýza území z pohledu meziobecní spolupráce a návrhy na její možné prohloubení

39 Podpora meziobecní spolupráce Cíl projektu MOS: posílení a prohlubování meziobecní spolupráce vytvoření podmínek pro vzájemnou spolupráci ve vhodných oblastech samostatné působnosti Výhody vzájemné spolupráce obcí: zachování sídelní struktury a kompetencí jednotlivých obcí úspora finančních prostředků spojených s veřejnými službami profesionalizace odborného aparátu zachování blízkého vztahu občana a vedení obce.

40 Podpora meziobecní spolupráce Dobrovolný svazek obcí – vhodná volba právnická osoba vhodná pro hlubší spolupráci obcí podpora obcí při výkonu samostatné působnosti vysoká variabilita fungování svazků vyzkoušený a často využívaný model MOS přímé zapojení představitelů obcí do rozhodování v území adekvátní platforma s jasně stanovenými pravidly MOS pevně nastavené prvky kontroly

41 Podpora meziobecní spolupráce bezplatné právní služby: –průběžné právní poradenství obcím –tvorba zakladatelských dokumentů pro svazky obcí: »nabídka revize dokumentů již existujících svazků obcí »nabídka provedení změn ve stávajících dokumentech existujících svazků obcí »nabídka přípravy dokumentů k založení nových svazků obcí vše ponecháno na vůli v území Projekt MOS nabízí:

42 Podpora meziobecní spolupráce DSO v ORP Chomutov: v území 4 DSO celkem v DSO 8 obcí z 25 v ORP 1 DSO (Rozvoj) s 5 obcemi

43 Podpora meziobecní spolupráce Právní poradna bezplatná právní poradna k otázkám meziobecní spolupráce dotazy pokládají všichni představitelé obcí v ČR dotazy pokládány elektronickou formou (e-mail) nebo telefonicky dostupná každý od pondělí do pátku od 10:00 do 18:00 provozována do 30. června 2015 kontakty : e-mail: pravnik.mos@smocr.cz

44 Stanovení dalšího postupu

45 Vytvoření pracovních skupin Pracovní skupina č. 1 – Školství Pracovní skupina č. 2 – Sociální služby Pracovní skupina č. 3 – Odpady Pracovní skupina č. 4 – Doprava Pracovní skupina č. 5 – Volitelné téma

46 Harmonogram dalších prací PRACOVNÍ SKUPINY : 24.6.2014 (út) 10:00 hod. Š KOLSTVÍ 13:00 hod. S OC. SLUŽBY 25.6.2014 (st) 10:00 hod. O DPADY 13:00 hod. D OPRAVA -------------------------------------------------------------------------- 8.7.2014 (út) 10:00 hod.Š KOLSTVÍ 13:00 hod. S OC. SLUŽBY 9.7.2014 (st) 10:00 hod. O DPADY 13:00 hod. D OPRAVA 10.7.2014 (čt) 10:00 hod. V OLITELNÉ TÉMA

47 Harmonogram dalších prací do 30. září 2014 ANALYTICKÁ ČÁST ( vč. VOLITELNÉ TÉMA ) do 20. prosince 2014 DOKUMENT S TRATEGIE ( NÁVRH - VŠECH 5 TÉMAT ) do 31. března 2015 DOKUMENT S TRATEGIE ( ČISTOPIS ELEKTRONICKY ) do 15. dubna 2015 DOKUMENT S TRATEGIE ( ČISTOPIS V LISTINNÉ PODOBĚ ) ------------------------------------------------------------------------------ 2. SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ OBCÍ do 30. dubna 2015

48 INFORMACE A PODKLADY K PROJEKTU od 15. 6. 2014 budou informace k projektu ke stažení na www.chomutov-mesto.czwww.chomutov-mesto.cz

49 Děkujeme za Vaší aktivní spolupráci


Stáhnout ppt "1. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Chomutov Místo: Březno Dne: 5.6.2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google