Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Individuální projekt „Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Individuální projekt „Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů“"— Transkript prezentace:

1 Individuální projekt „Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů“

2 Základní informace o projektu Název projektu: Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů Registrační číslo:CZ.1.07/1.2.00/ Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Program podpory: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Poskytovatel podpory: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Realizátor projektu:Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě Termín realizace:

3 Obsah a cíle projektu Posílení systémových vazeb při zabezpečování primární prevence sociálně patologických jevů ve školách a školských zařízeních na území Kraje Vysočina Finanční podpora stávajícího systému primární prevence sociálně patologických jevů Vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání odborných pracovníků, kteří působí v problematice primární prevence sociálně patologických jevů Metodická podpora škol a školských zařízení v Kraji Vysočina

4 Cílové skupiny projektu Žáci a studenti podpoření programy primární prevence Pedagogičtí pracovníci podpořeni v rámci vzdělávacích seminářů k primární prevenci Odborní pracovníci z řad Policie, Nestátních neziskových organizací, Pedagogicko-psychologických poraden, Probačně- mediačních služeb a Orgánu sociálně právní ochrany dětí

5 Klíčové aktivity projektu: Podpora systémových vazeb Ustavení Krajského centra primární prevence, jehož úkolem je plnění metodických a koordinačních funkcí vůči aktérům, kteří se na území všech 5 okresů v Kraji Vysočina podílejí na zabezpečení primární prevence. Vznik 5 okresních multidisciplinárních týmů složených z odborníků z řad Policie, Nestátních neziskových organizací, Pedagogicko-psychologických poraden, Probačně-mediačních služeb a Orgánů sociálně právní ochrany dětí Nastavení systému komunitní spolupráce a koordinace poskytování primární prevence na území každého okresu.

6 Klíčové aktivity projektu: Finanční podpora Formou dodávky jsou realizovány certifikované programy primární prevence pro žáky základních a studenty středních škol Pro účely realizace těchto programů byly na základě výběrového řízení uzavřeny smlouvy s dodavateli služeb primární prevence, kteří budou v období do tyto služby v Kraji Vysočina poskytovat: Oblastní charita Jihlava - pro území okresu Jihlava a Pelhřimov - Oblastní charita Žďár nad Sázavou - Oblastní charita Třebíč - Kolpingovo dílo České republiky o.s. - pro území okresu Havlíčkův Brod a Žďár n. Sáz. -

7 Tematické zaměření certifikovaných programů primární prevence a) Problematika užívání návykových látek, b) Jiné projevy rizikového chování (gambling, rasismus, xenofobie, týrání a zneužívání dětí, různé formy násilného chování, riziko onemocnění HIV/AIDS, případně jinými infekčními onemocněními a jinými rizikovými jevy v závislosti na aktuálních problémech škol.) c) Rozvoj sociálních dovedností a efektivní komunikace ve skupině, posilování sebejistoty, zvládání konfliktních situací, práce s emocemi, apod. d) Podpora zdravého způsobu života, včetně nabídky pozitivních alternativ trávení volného času

8 Klíčové aktivity projektu: Vzdělávání pedagogických pracovníků Za dobu realizace projektu proběhlo několik krajských konferencí: „Prevence internetové kriminality“ „Aktuální drogová scéna, drogová legislativa a problematika návykových látek ve školním prostředí“ „Multidisciplinární spolupráce při řešení případů týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syndrom CAN)“ „Konference k extremismu“

9 Klíčové aktivity projektu: Vzdělávání pedagogických pracovníků Realizační tým zajišťuje vzdělávací semináře pro pedagogy ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickými poradnami v jednotlivých okresech Kraje Vysočina Kontinuálně běží také vzdělávání pro sborovny, které probíhá na všech školách, které o tento typ semináře mají zájem a je tak proškolen vždy celý pedagogický sbor Ve spolupráci s PPP Žďár nad Sázavou a PPP Pelhřimov vznikl pěti-blokový vzdělávací cyklus, který za pomoci psychoterapeutických přístupů vede pedagogické pracovníky zážitkovou formou k vlastnímu sebepoznávání a poskytuje jim tak určitou sebereflexi pro jejich práci

10 Namátkový výčet témat seminářů, které byly realizovány: „Krizový plán školy – scénář pro mimořádné situace“ „Multidisciplinární spolupráce při péči o sociálně znevýhodněné dítě“ „Trestní právo ve školské praxi“ „Šikana“ „Bezpečný internet - práce s informacemi„ „Vedení komunitních a diskusních kruhů“ „Náročné situace při práci s žákovským kolektivem“ „Kázeň ve třídě a autorita učitele“ „Zákon o soudnictví ve věcech mládeže“ „Výchovná opatření u dětí a mládeže“ „Gambling a patologické hráčství“ „Zvyšování právního vědomí mladých lidí při jednání s policií“ „Vedení komunitních a diskusních kruhů“ „Třída plná pohody“ „Primární prevence a Probační a mediační služba ČR“ Klíčové aktivity projektu: Vzdělávání pedagogických pracovníků

11 Klíčové aktivity projektu: Metodická podpora škol a školských zařízení Školám je poskytována metodická pomoc při řešení nejednoznačných nebo krizových situacích Z konferencí a seminářů jsou na webu projektu pravidelně vyvěšovány prezentace a další metodické materiály, které nám byly poskytnuty lektory. Tyto materiály jsou pak školám nabídnuty volně ke stažení V rámci projektu také vznikl ve spolupráci s JUDr. Věrou Novotnou metodický materiál „K ochraně dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných - syndrom CAN“ Produkty projektu jsou i letáky, které poskytují informace v oblasti návykových látek a patologického hráčství. Tyto letáky jsou nabízeny školám a dále distribuovány směrem k rodičům

12 Informační leták – Návykové látky

13 Informační leták – Patologické hráčství

14 Děti podpořené certifikovanými programy: Cílová hodnota žáků Podpořeno k datu žáků Celkem podpořeno k žáků Pedagogičtí pracovníci podpoření vzdělávacími aktivitami: Cílová hodnota pedagogů Podpořeno k datu pedagogů Celkem podpořeno k = 1722 pedagogů PREZENTUJÍCÍ14 Monitorovací indikátory projektu

15 Webové stránky projektu: patologickych-jevu/ds /p1=37216 Realizační tým projektu: Mgr. Petr Švanda - projektový manažer projektu tel , Tolstého 15, č. dv. Ing. Alena Vidláková – odborný a finanční manažer, tel , Tolstého 15, č. dv. Mgr. Zuzana Lesinová - odborný garant primární prevence tel , č. dv. Mgr. Filip Podsedník - odborný garant primární prevence tel , č. dv. Kontaktní informace


Stáhnout ppt "Individuální projekt „Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů“"

Podobné prezentace


Reklamy Google