Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Individuální projekt „Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Individuální projekt „Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů“"— Transkript prezentace:

1 Individuální projekt „Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů“

2 Základní informace o projektu Název projektu: Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů Registrační číslo:CZ.1.07/1.2.00/14.0126 Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Program podpory: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Poskytovatel podpory: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Realizátor projektu:Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě Termín realizace:07.04.2010 - 28.02.2013

3 Obsah a cíle projektu Posílení systémových vazeb při zabezpečování primární prevence sociálně patologických jevů ve školách a školských zařízeních na území Kraje Vysočina Finanční podpora stávajícího systému primární prevence sociálně patologických jevů Vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání odborných pracovníků, kteří působí v problematice primární prevence sociálně patologických jevů Metodická podpora škol a školských zařízení v Kraji Vysočina 28.9.20163

4 Cílové skupiny projektu Žáci a studenti podpoření programy primární prevence Pedagogičtí pracovníci podpořeni v rámci vzdělávacích seminářů k primární prevenci Odborní pracovníci z řad Policie, Nestátních neziskových organizací, Pedagogicko-psychologických poraden, Probačně- mediačních služeb a Orgánu sociálně právní ochrany dětí

5 Klíčové aktivity projektu: Podpora systémových vazeb Ustavení Krajského centra primární prevence, jehož úkolem je plnění metodických a koordinačních funkcí vůči aktérům, kteří se na území všech 5 okresů v Kraji Vysočina podílejí na zabezpečení primární prevence. Vznik 5 okresních multidisciplinárních týmů složených z odborníků z řad Policie, Nestátních neziskových organizací, Pedagogicko-psychologických poraden, Probačně-mediačních služeb a Orgánů sociálně právní ochrany dětí Nastavení systému komunitní spolupráce a koordinace poskytování primární prevence na území každého okresu.

6 Klíčové aktivity projektu: Finanční podpora Formou dodávky jsou realizovány certifikované programy primární prevence pro žáky základních a studenty středních škol Pro účely realizace těchto programů byly na základě výběrového řízení uzavřeny smlouvy s dodavateli služeb primární prevence, kteří budou v období do 31. 12. 2012 tyto služby v Kraji Vysočina poskytovat: Oblastní charita Jihlava - pro území okresu Jihlava a Pelhřimov - www.charitajihlava.czwww.charitajihlava.cz Oblastní charita Žďár nad Sázavou - www.zdar.caritas.czwww.zdar.caritas.cz Oblastní charita Třebíč - www.trebic.caritas.czwww.trebic.caritas.cz Kolpingovo dílo České republiky o.s. - pro území okresu Havlíčkův Brod a Žďár n. Sáz. - www.spektrum.kolping.cz.www.spektrum.kolping.cz

7 Tematické zaměření certifikovaných programů primární prevence a) Problematika užívání návykových látek, b) Jiné projevy rizikového chování (gambling, rasismus, xenofobie, týrání a zneužívání dětí, různé formy násilného chování, riziko onemocnění HIV/AIDS, případně jinými infekčními onemocněními a jinými rizikovými jevy v závislosti na aktuálních problémech škol.) c) Rozvoj sociálních dovedností a efektivní komunikace ve skupině, posilování sebejistoty, zvládání konfliktních situací, práce s emocemi, apod. d) Podpora zdravého způsobu života, včetně nabídky pozitivních alternativ trávení volného času

8 Klíčové aktivity projektu: Vzdělávání pedagogických pracovníků Za dobu realizace projektu proběhlo několik krajských konferencí: „Prevence internetové kriminality“ „Aktuální drogová scéna, drogová legislativa a problematika návykových látek ve školním prostředí“ „Multidisciplinární spolupráce při řešení případů týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syndrom CAN)“ „Konference k extremismu“

9 Klíčové aktivity projektu: Vzdělávání pedagogických pracovníků Realizační tým zajišťuje vzdělávací semináře pro pedagogy ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickými poradnami v jednotlivých okresech Kraje Vysočina Kontinuálně běží také vzdělávání pro sborovny, které probíhá na všech školách, které o tento typ semináře mají zájem a je tak proškolen vždy celý pedagogický sbor Ve spolupráci s PPP Žďár nad Sázavou a PPP Pelhřimov vznikl pěti-blokový vzdělávací cyklus, který za pomoci psychoterapeutických přístupů vede pedagogické pracovníky zážitkovou formou k vlastnímu sebepoznávání a poskytuje jim tak určitou sebereflexi pro jejich práci

10 Namátkový výčet témat seminářů, které byly realizovány: „Krizový plán školy – scénář pro mimořádné situace“ „Multidisciplinární spolupráce při péči o sociálně znevýhodněné dítě“ „Trestní právo ve školské praxi“ „Šikana“ „Bezpečný internet - práce s informacemi„ „Vedení komunitních a diskusních kruhů“ „Náročné situace při práci s žákovským kolektivem“ „Kázeň ve třídě a autorita učitele“ „Zákon o soudnictví ve věcech mládeže“ „Výchovná opatření u dětí a mládeže“ „Gambling a patologické hráčství“ „Zvyšování právního vědomí mladých lidí při jednání s policií“ „Vedení komunitních a diskusních kruhů“ „Třída plná pohody“ „Primární prevence a Probační a mediační služba ČR“ Klíčové aktivity projektu: Vzdělávání pedagogických pracovníků

11 Klíčové aktivity projektu: Metodická podpora škol a školských zařízení Školám je poskytována metodická pomoc při řešení nejednoznačných nebo krizových situacích Z konferencí a seminářů jsou na webu projektu pravidelně vyvěšovány prezentace a další metodické materiály, které nám byly poskytnuty lektory. Tyto materiály jsou pak školám nabídnuty volně ke stažení V rámci projektu také vznikl ve spolupráci s JUDr. Věrou Novotnou metodický materiál „K ochraně dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných - syndrom CAN“ Produkty projektu jsou i letáky, které poskytují informace v oblasti návykových látek a patologického hráčství. Tyto letáky jsou nabízeny školám a dále distribuovány směrem k rodičům

12 Informační leták – Návykové látky

13 Informační leták – Patologické hráčství

14 Děti podpořené certifikovanými programy: Cílová hodnota - 10 918 žáků Podpořeno k datu 31.12.2011 - 13 044 žáků Celkem podpořeno k 31.3.2012 - 15 768 žáků Pedagogičtí pracovníci podpoření vzdělávacími aktivitami: Cílová hodnota - 420 pedagogů Podpořeno k datu 31.12.2011 - 590 pedagogů Celkem podpořeno k 18.6.2012 = 1722 pedagogů 28.9.2016PREZENTUJÍCÍ14 Monitorovací indikátory projektu

15 Webové stránky projektu: http://www.kr-vysocina.cz/individualni-projekt-podpora-systemu-primarni-prevence-socialne- patologickych-jevu/ds-301455/p1=37216 Realizační tým projektu: Mgr. Petr Švanda - projektový manažer projektu e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz, tel. 724 650 288, Tolstého 15, č. dv. 501bsvanda.p@kr-vysocina.cz Ing. Alena Vidláková – odborný a finanční manažer, e-mail: vidlakova.a@kr-vysocina.cz, tel. 724 650 287, Tolstého 15, č. dv. 501bvidlakova.a@kr-vysocina.cz Mgr. Zuzana Lesinová - odborný garant primární prevence e-mail: lesinova.z@kr-vysocina.cz, tel. 724 650 292, č. dv. 508lesinova.z@kr-vysocina.cz Mgr. Filip Podsedník - odborný garant primární prevence e-mail: podsednik.f@kr-vysocina.cz, tel. 724 650 293, č. dv. 508.podsednik.f@kr-vysocina.cz Kontaktní informace


Stáhnout ppt "Individuální projekt „Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů“"

Podobné prezentace


Reklamy Google