Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Svědectví – Služba – Slavení Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Mt 5,16.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Svědectví – Služba – Slavení Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Mt 5,16."— Transkript prezentace:

1 Svědectví – Služba – Slavení Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Mt 5,16

2  I. Vidět: Vnímat zkušenost a porozumět situaci  II. Soudit: Reflektovat ve světle evangelia  III. Jednat: Navrhovat kroky a praktické jednání VIDĚT – SOUDIT – JEDNAT 14.9.2007 2 Petr Hruška: Diecézní pouť, Klášter Teplá; ilustrace: Daniel Ladman Aby církev splnila tento úkol, musí neustále zkoumat znamení doby a vykládat je ve světle evangelia, aby mohla způsobem každé generaci přiměřeným odpovídat na věčné otázky, které si lidé kladou. (GS 4)

3 Co vše se ti vybaví, když se řekne: SVĚDECTVÍ „v praxi tvé farnosti / společenství“… SLUŽBA „v praxi tvé farnosti / společenství“… SLAVENÍ „v praxi tvé farnosti / společenství“… Jaká místa radosti či naděje zde vnímáš? (GS 1) Jaká místa smutku či úzkosti zde vnímáš? (GS 1) 14.9.2007 3 Petr Hruška: Diecézní pouť, Klášter Teplá; ilustrace: Daniel Ladman

4 1. Motto plzeňské diecéze pro rok 2007 2. Obrazy církve – farnosti – společenství: A) základní směry života církve B) základní barvy života církve C) základní postoje církve ke společnosti 3. Oblasti poslání církve – farnosti – společenství: A) tři základní úkoly církve B) tři základní rozměry života církve C) tři podpůrné nástroje pro život církve 14.9.2007 4 Petr Hruška: Diecézní pouť, Klášter Teplá; ilustrace: Daniel Ladman

5 5 14.9.2007 Petr Hruška: Diecézní pouť, Klášter Teplá; ilustrace: Daniel Ladman Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré činy a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Mt 5,16

6  13 Vy JSTE sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.  14 Vy JSTE světlo světa; nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. 15 A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě.  16 TAK ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Mt 5,13-16  Vy JSTE rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k Božímu vlastnictví,  ABYSTE rozhlásili mocné skutky toho, jenž vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. 1 Pt 2,9 6 14.9.2007 Petr Hruška: Diecézní pouť, Klášter Teplá; ilustrace: Daniel Ladman

7 1 Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. 2 Tu otevřel ústa a učil je: 3 Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království Nebes. 4 Blahoslavení lkající, neboť oni budou potěšeni. 5 Blahoslavení tišší, neboť oni zdědí zemi. 6 Blahoslavení ti, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. 7 Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. 8 Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. 9 Blahoslavení ti, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími syny. 10 Blahoslavení ti, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království Nebes. 11 Blahoslavení jste, když vám zlořečí a pronásledují vás a lživě mluví proti vám všechno zlé kvůli mně. 12 Radujte se a jásejte, neboť velká je vaše odměna v nebesích; vždyť takto pronásledovali proroky před vámi. Mt 5,1-12 7 14.9.2007 Petr Hruška: Diecézní pouť, Klášter Teplá; ilustrace: Daniel Ladman

8  „parokía“ = rozptýlení Farnost či diecéze jakožto misijní území, prostor k životu a službě Územní („teritoriální“) farnost, pastorační jednotka, prostory života a služby „missio“ = poslání (Koncil: Gaudium et spes) ODSTŘEDIVÝ SMĚR (tradičně: „svět“)  „ekklésia“ = svolání Církev jakožto různé formy společenství katolických věřících v Krista Komunitní („personální“) farnost, farní obec, farní společenství, komunity „communio“ = společenství (Koncil: Lumen gentium) DOSTŘEDIVÝ SMĚR (tradičně: „církev“)  „koinónia“ = podílnictví Slavící církev jakožto spolupodílnictví na Božím daru spásy Svátostné společenství, eucharistické společenství „mysterium“ = svátost (Koncil: Sacrosanctum concilium) VERTIKÁLNÍ SMĚR (tradičně: „Bůh“) 8 14.9.2007 Petr Hruška: Diecézní pouť, Klášter Teplá; ilustrace: Daniel Ladman

9  Putující Boží lid Bůh Stvořitel, přirozená dimenze, rozumová reflexe církev jako společnost s přirozenými vazbami – extrém: liberalismus naslouchání společenským vědám a „selskému rozumu“  Tělo Kristovo Ježíš Kristus, jeho oběť, služba a hlásání slova, skutky lásky církev jako hierarchická organizace – extrém: fundamentalismus naslouchání Božímu slovu a Tradici vykládaným v učení církve  Chrám Ducha svatého Duch svatý, tvůrce společenství a dárce charismat, spiritualita církev jako charismatické společenství – extrém: spiritualismus naslouchání osobnímu povolání, svědomí a charismatům 9 14.9.2007 Petr Hruška: Diecézní pouť, Klášter Teplá; ilustrace: Daniel Ladman

10 10 14.9.2007 Petr Hruška: Diecézní pouť, Klášter Teplá; ilustrace: Daniel Ladman

11 11 14.9.2007 Petr Hruška: Diecézní pouť, Klášter Teplá; ilustrace: Daniel Ladman

12 12 14.9.2007 Petr Hruška: Diecézní pouť, Klášter Teplá; ilustrace: Daniel Ladman

13  Reaktivní postoj (snaha o konfliktní či kontrastní vymezení se)  fundamentalismus („extrovertní“ či „konfliktní“ reaktivita)  neokonzervatismus („introvertní“ či „kontrastní“ reaktivita)  „bojové šiky“ či „pouštní oázy“  Rezistentní postoj (snaha o dialogickou či hlubinnou syntézu)  kritický dialog („dialogická“ rezistence či „kritická“ syntéza)  apofatismus („hlubinná“ rezistence či syntéza)  „plavci“ či „potápěči“  Konzumní postoj (nekritický obdiv a snaha veškerá žádná)  zastánci různých New age spiritualit  nekritické formy „civilního náboženství“  „surfaři“ či „utonulí“ 13 14.9.2007 Petr Hruška: Diecézní pouť, Klášter Teplá; ilustrace: Daniel Ladman

14 14.9.2007 14 Petr Hruška: Diecézní pouť, Klášter Teplá; ilustrace: Daniel Ladman

15 15 14.9.2007 Petr Hruška: Diecézní pouť, Klášter Teplá; ilustrace: Daniel Ladman

16 14.9.2007 16 Petr Hruška: Diecézní pouť, Klášter Teplá; ilustrace: Daniel Ladman

17  Správa Výzva: spolupracující pastýři – „spolupracovníci naší radosti“ (2 Kor 1,24) Model: „Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil“ (Mk 10,45)  Struktury Výzva: duchaplné struktury – „litera zabíjí, ale Duch dává život“ (2 Kor 3,6) Model: „Semeno vzchází a roste samo od sebe“ (Mk 4,27)  Správcovství Výzva: štědrá solidarita – „Bůh má moc zahrnout nás všemi dary své milosti, abychom vždycky měli dostatek všeho, co potřebujeme, a ještě nám přebývalo pro každé dobré dílo“ (2 Kor 9,8) Model: „Kristus byl bohatý, ale pro nás se stal chudým, abychom my jeho chudobou zbohatli“ (2 Kor 8,9) 17 14.9.2007 Petr Hruška: Diecézní pouť, Klášter Teplá; ilustrace: Daniel Ladman – citlivé a zmocňující vedení – pružné a podpůrné organizování – štědré a efektivní hospodaření

18  Společenství Poslání: „Jako jsem já miloval vás, i vy se milujte navzájem“ (Jan 13,34) Zaslíbení: „Kde jsou dva nebo tři…, tam jsem já uprostřed nich“ (Mt 18,12) Identita: jsme „údy těla Kristova“ (1 Kor 12,27)  Spolupráce Poslání: „Kdo je z vás největší, bude vaším služebníkem“ (Mt 23,11) Zaslíbení: „Kdo přijímá vás, přijímá mne“ (Mt 10,40) Identita: jsme „spolupracovníci na Božím díle“ (1 Kor 3,9)  Svatost Poslání: „Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem“ (Mt 11,29) Zaslíbení: „Získávejte mi učedníky… a hle, já jsem s vámi…“ (Mt 28,19-20) Identita: jsme „spolunapodobitelé Kristovi“ (Fp 3,17) 18 14.9.2007 Petr Hruška: Diecézní pouť, Klášter Teplá; ilustrace: Daniel Ladman – láskyplné vztahy a malé skupiny – na základě darů a schopností – odevzdaná a zapálená spiritualita

19  Svědectví („martyria“) Poslání: „Jděte do celého světa a kažte evangelium“ (Mk 16,15) Zaslíbení: „Kdo vás slyší, mne slyší“ (Lk 10,16) Identita: jsme „posly Kristovými“ (2 Kor 5,20)  Slavení („leitúrgia“) Poslání: „To čiňte na mou památku“ (Lk 22,19) Zaslíbení: „Toto je mé tělo… Toto je má krev“ (Mk 14,22.24) Identita: jsme „živou, Bohu milou obětí“ (Ř 12,1)  Služba („diakonia“) Poslání: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš nebeský Otec“ (Lk 6,36) Zaslíbení: „Cokoli jste učinili tomu z nejmenších, mně jste učinili“ (Mt 25,40) Identita: jsme „činitelé slova“ (Jak 1,22) 19 14.9.2007 Petr Hruška: Diecézní pouť, Klášter Teplá; ilustrace: Daniel Ladman – radostné a inspirativní – účinná a milosrdná – odvážné a pokorné

20 14.9.2007 20 Petr Hruška: Diecézní pouť, Klášter Teplá; ilustrace: Daniel Ladman  Učit se vnímat a postupně využívat celou šíři parketu. šest „S“ + tři podpůrná  Zaměřit se na nácvik kroků na parketách, na kterých se nám netancuje dobře. nejkratší prkno u barelu  Každou samostatnou parketu se snažit rozvinout do její plné barevnosti. tříbarevný kompas  Spoluutvářet prostor, ve kterém je možné „tancovat tříbarevný pastorační valčík“. vidět – soudit – jednat

21 Pastorační valčík: osobně, v duchovním doprovázení, ve společenství, v komunitě, v pastorační radě farnosti… Vnímání výzev: vnímání potřeb i bohatství společnosti, obce, církve, diecéze, farnosti, komunity… Vnímání darů: vnímání jedinečnosti osobních i komunitních darů, schopností, zkušeností, tradic, povolání, bohatství… Reflexe a rozlišování: na rozumové i zkušenostní rovině, ignaciánská pravidla rozlišování a dobré volby, znamení „útěchy“ a „neútěchy“ „Tříbarevná“ věrnost: (1) vůči osobní zkušenosti Ducha, (2) vůči Písmu a Tradici a (3) vůči dnešnímu člověku Přemítání o farnosti ve Zpravodaji http://www.bip.cz/info_zpravodaj.phphttp://www.bip.cz/info_zpravodaj.php Ke stažení: http://www.farnostcheb.cz Dokumenty – Pastorační pomůckyhttp://www.farnostcheb.cz Prorocká odvaha: „rozšiřování hranic myslitelného“ („Out of the Box Thinking“) a k připravování půdy pro novou úrodu a nové struktury 21 14.9.2007 Petr Hruška: Diecézní pouť, Klášter Teplá; ilustrace: Daniel Ladman

22 V následujícím skupině písmen škrtněte pět písmen, takže výsledkem bude jedno srozumitelné slovo v češtině: PP S Ě P T O P L Í S U P M R Á E C N E PP S Ě P T O P L Í S U P M R Á E C N E Níže zobrazených devět smajlíků spojte čtyřmi na sebe navazujícími úsečkami jedním tahem: 14.9.2007 22 Petr Hruška: Diecézní pouť, Klášter Teplá; ilustrace: Daniel Ladman

23 a nashledanou někdy příště Žít s těmi zde i s těmi tam Být láskou dnešku zítřku nadějí Žít tím co žije a to co umírá Provázet k smrti co život otvírá Žít život sloužící Životu 14.9.2007 23 Petr Hruška: Diecézní pouť, Klášter Teplá; ilustrace: Daniel Ladman


Stáhnout ppt "Svědectví – Služba – Slavení Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Mt 5,16."

Podobné prezentace


Reklamy Google