Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výklad Koncepčního rámce. Úloha Koncepčního rámce IAS/IFRS Ucelený a vnitřně provázaný teoretický základ finančního účetnictví a výkaznictví Dle US GAAP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výklad Koncepčního rámce. Úloha Koncepčního rámce IAS/IFRS Ucelený a vnitřně provázaný teoretický základ finančního účetnictví a výkaznictví Dle US GAAP."— Transkript prezentace:

1 Výklad Koncepčního rámce

2 Úloha Koncepčního rámce IAS/IFRS Ucelený a vnitřně provázaný teoretický základ finančního účetnictví a výkaznictví Dle US GAAP jde o Teoretický ucelený základ KR a TUZ je teoretickým východiskem regulace, standardizace a harmonizace účetnictví.

3 Struktura Koncepčního rámce Úvod: vymezení účelu, působnosti, výčet uživatelů účetní závěrky a jejich informační potřeby, Cíl účetních výkazů Základní principy a předpoklady Kvalitativní vlastnosti účetních výkazů Základní prvky účetních výkazů a podmínky jejich uznání Oceňovací základny Pojetí kapitálu a jeho uchování

4 Uživatelé výstupů fin. účetnictví Interní: manažeři, vlastníci Externí: investoři a potenciální investoři věřitelé dodavatelé a jiní obch. věřitelé zaměstnanci zákazníci vláda a státní orgány veřejnost konkurence

5 Cíl a účel finančního účetnictví Poskytovat širokému okruhu uživatelů prostřednictvím účetní závěrky info: - o finanční pozici (rozvaha), - o výkonnosti (výsledovka), - o změnách ve finanční pozici (CF,VoZ.vl.k.)

6 Základní principy a předpoklady Nejvyšší zásada : true and fair view – princip věrného a pravdivého zobrazení, jedná se o požadavek věrně a pravdivě zobrazovat ekonomickou situaci podniku, Pokud aplikace standardu je v rozporu, ú.j. nemusí dle standardu postupovat, Uvedení v komentáři Rozpor od § 7 Zákona o účetnictví

7 Základní principy a předpoklady Akruální princip, předpoklad trvání podniku, princip opatrnosti, přednost obsahu před formou,… Další zásady a předpoklady jsou zapracovány do systému, který tvoří základ pro charakterizování kvalitativních charakteristik účetních informací, !! V každém případě, přínos informace u uživatele nesmí převyšovat náklady na zjištění!!

8 Kvalitativní charakteristiky Srozumitelnost, Relevantnost (umožňuje abstrahovat..) Porovnatelnost Spolehlivost, Objektivnost, Nestrannost…….

9 Kritéria uznávání prvků účetních výkazů V IAS/IFRS stejně tak jako v US GAAP je Koncepčním rámcem vymezen značný prostor pro rozhodování, jehož cílem je na základě daných kritérií určit, zda zobrazit (resp. zaúčtovat a vykázat) jednotlivé události (hospodářské operace v účetnictví). IV. Direktiva a ČÚL se tímto nezabývá.

10 UZNÁVÁNÍ dle IAS/IFRS Pro zařazení položky do výkazu je nutné: a) vyhovět základní definici položky, b) splňovat další kritéria uznání. Koncepční rámec obsahuje 5 základních definic, které zajišťují provázanost KR s jednotl. standardy

11 Definice základních prvků KR Aktivum =je forma majetku, jehož existence je výsledkem minulých událostí a přinese v budoucnosti ekonomický prospěch a) přímo b) nepřímo

12 Dluh = současný závazek podniku, který vznikl na základě minulých událostí a při jehož vypořádání se očekává v budoucnu snížení celkového ekonomického prospěchu. Vlastní kapitál = zbytková hodnota aktiv po odečtení dluhů. Výnos = přírůstek ekonomického prospěchu vyvolaný aktivitou podniku v daném období, který se projeví zvýšením stavu aktiv nebo snížením dluhů (resp.způsobí nárůst VK).

13 Dvě skupiny výnosů dle IAS/IFRS Tržby a ostatní výnosy (revenues) - váží se k primární činnosti podniku, - mají nepřetržitou a opakující se podobu, - jsou převážně pod kontrolou podniku. Zisky (gains) - týkají se vedlejších, nahodilých činností, - dochází k nim nepravidelně, - nebývají plně pod kontrolou podniku, - vykazují se snížené o souvis. ztráty.

14 Náklad = úbytek ekonomického prospěchu vyvolaný aktivitou podniku v daném období, který se projevuje snížením stavu aktiv či zvýšením dluhů (resp. pokles VK). Dvě skupiny nákladů dle IAS/IFRS: Náklady (expenses) - N primární činnosti, opakující povahy… Ztráty (losses) - N nahodilých, nepravidelných činností..

15 Další kritéria uznání dle IAS/IFRS Spolehlivé ocenění – položku lze ocenit náklady pořízení nebo jinou hodnotou, kterou lze spolehlivě měřit (jiný pohled na odhady hodnoty), Pravděpodobnost, že budoucí ekonomický prospěch spojený s položkou bude plynout do podniku anebo z podniku (stupeň nejistoty je zkoumán při účetní závěrce). Významnost = Přínos > náklady na zjištění

16 Uznání v účetnictví US GAAP Vyhláška SFAS 6 stanoví definice pro základních 10 položek úč. výkazů: 1) Aktivum – pravděpodobná budoucí ekonomická výhoda obdržená nebo kontrolovaná účetní entitou, která je výsledkem minulých transakcí či událostí.

17 2) Závazek (dluh) – pravděpodobná budoucí ekonomická oběť, vyplývající ze současné povinnosti účetní entity převést v budoucnu majetek nebo poskytnout služby jiným účetním entitám a je výsledkem minulých transakcí či událostí. 3) Vlastní kapitál – zbytková část aktiv po odečtení závazků.

18 4) Tržby (revenues) – zvýšení aktiv či snížení závazků, jejichž příčinou je provozování primární činnosti podniku. a) běžné (za výrobky, zboží, služby), b) ostatní (přijaté úroky, nájemné, dividendy). 5) Zisky (gains) – přírůstky VK vyvolané okrajovými či nahodilými transakcemi, které podnik nemá plně pod kontrolou.

19 6) Náklady (expenses) – snížení aktiv nebo zvýšení závazků při primární činnosti (vynaložení zdrojů při výrobě, poskytování služeb atd). 7) Ztráty (losses) – úbytky VK vyvolané okrajovými transakcemi, které nejsou plně pod kontrolou podniku. 8) Úplný výsledek hospodaření = =BVH + Ost. VH BVH = (výnosy-náklady)+(r.zisky-r.ztráty) OVH= (nereal. zisky-nereal. ztráty)

20 * Náklady náklady (spotřeba mat) realizované ztráty (ZC DHM) nerealizované ztráty (Snížení hodnoty přeceňovaných CP) * Výnosy tržby (z prodeje výrobků) realizované zisky (plnění od pojišťovny za živelnou pohromu) nerealizované zisky (změny kursu cizí měny)

21 9) Investice od vlastníků – peněžité či nepeněžité vklady vlastníků do společnosti 10) Vyplacené podíly na zisku vlastníkům Kritéria uznání prvků dle US GAAP: a) splnění definice základního prvku, b) nutnost spolehlivého ocenění, c) mít vliv na rozhodování uživatele, d) nést spolehlivou, ověřitelnou informaci, e) mít očekávaný přínos >vynaložené náklady.

22 Pojetí kapitálu a jeho uchování Finanční účetnictví má velký vliv na uchování kapitálu podniku Souvislý příklad spolu s podrobným vysvětlením – viz: Kovanicová D. a kol.: Finanční účetnictví – světový koncept, Polygon, str. 114 -121

23 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Výklad Koncepčního rámce. Úloha Koncepčního rámce IAS/IFRS Ucelený a vnitřně provázaný teoretický základ finančního účetnictví a výkaznictví Dle US GAAP."

Podobné prezentace


Reklamy Google