Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Ekonomika pro kuchaře Název vyučovací oblasti: Obchodní společnosti a ostatní formy podnikání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Ekonomika pro kuchaře Název vyučovací oblasti: Obchodní společnosti a ostatní formy podnikání."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Ekonomika pro kuchaře Název vyučovací oblasti: Obchodní společnosti a ostatní formy podnikání Ročník / obor studia: I. – III. r./Kuchař - číšník Vypracoval: Ing. Kovač Lukáš Škola: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice (do 31.08.2012 – SŠHGS) Ověřeno : I. a II. pololetí šk. r. 2012/2013 DUM Klíčová slova: v.o.s., k..s., s.r.o., a.s., družstvo, státní podniku Anotace: Výkladová prezentace na téma obchodní společnosti a ostatní formy podnikání.

2 Obchodní společnosti a ostatní formy podnikání

3 Obchodní společnosti jsou právnickými osobami založenými za účelem podnikání, mohou je založit jak fyzické, tak i právnické osoby. Činnost obchodních společnosti upravuje: –Zákon č. 513/1991 Sb. - OBCHODNÍ ZÁKONÍK a jeho novela z roku 2001

4 Rozdělení obchodních společností osobní obchodní společnosti –veřejná obchodní společnost –komanditní společnost kapitálové obchodní společnosti –společnost s ručením omezeným –akciová společnost družstva státní organizace –státní podnik –organizační složky státu –příspěvkové organizace –ostatní státní organizace

5 Zahájení podnikání založení: společenskou nebo zakladatelskou smlouvou –(smlouvu podepisují všichni zakladatelé, pravost podpisů musí být úředně ověřena) zakladatelskou listinou –(jediný zakladatel, musí mít formu notářského zápisu). Obchodní zákoník rozlišuje: Datum založení společnosti –obchodní společnost je založena dnem podpisu posledního společníka na společenské smlouvě. Datum vzniku společnosti –obchodní společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku.

6 Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje týkající se podnikatelů. Obchodní rejstřík je veden soudem k tomu určeným (rejstříkovým soudem). Všechny podnikatelské právnické osoby a v souladu s právními předpisy i některé podnikatelské fyzické osoby musí být zapsány v obchodním rejstříku.

7 Obchodní rejstřík Do obchodního rejstříku se zapisuje: obchodní jméno –u právnických osob sídlo, u fyzických osob bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, identifikační číslo, předmět podnikání (činnosti), právní forma právnické osoby –jakož i jméno a bydliště osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy, s uvedením způsobu, jakým jednají jménem právnické osoby, označení, sídlo a předmět podnikání –(činnosti) odštěpného závodu, jméno vedoucího a jeho bydliště, jméno prokuristy –jeho bydliště, další skutečnosti, které již se liší podle jednotlivých forem podniků.

8 Statutární orgán je orgán právnické osoby zapsaný do obchodního rejstříku, je oprávněn jednat za podnik ve všech věcech. Statutárním orgánem může být: –jednotlivec – ředitel, jednatel společnosti –kolektiv – představenstvo společnosti (správní rada), jednatelé, výbor. Musí být stanoveno, kdo jedná za tento kolektivní orgán (např. předseda představenstva a jakým způsobem se v něm rozhoduje - zpravidla hlasováním).

9 Osobní obchodní společnosti

10 neomezené solidární ručení společníků za závazky společnosti –neomezené ručení znamená ručení i osobním majetkem, –solidární ručení znamená, že kterýkoliv ze společníků může být vyzván, aby uhradil všechny dluhy společnosti a je už jeho věcí, jak s ostatními společníky vyřeší své vyrovnání, Solidární ručení neznamená, že všichni ručí stejným dílem; osobní účast společníků na řízení společnosti –(proto nemají tyto společnosti předepsány statutární orgány); nemají ze zákona předepsán minimální základní kapitál společnosti. V ČR existují dvě formy osobních obchodních společností veřejná obchodní společnost - v.o.s. komanditní společnost – k.s.

11 Veřejná obchodní společnost (zkratka „veř. obch. spol.“ nebo „v. o. s.“) společnost mohou založit nejméně dva společníci; společníci vkládají do společnosti peněžité i nepeněžité vklady, které se stávají majetkem společnosti; za závazky ručí společníci veškerým svým majetkem; vytvořený zisk společnosti se společníci dělí rovným dílem, pokud se ve společenské smlouvě nedohodnou jinak. obchodní vedení je v rukou všech společníků (statutárním orgánem je každý ze společníků), pokud se ve společenské smlouvě nedohodnou jinak.

12 Komanditní společnost zkratka „kom. spol.“ nebo „k. s.“) společnost tvoří dva typy společníků: komplementáři –ručí za závazky společnosti celým svým majetkem (postavení podobné jako u společníků v. o. s.), komanditisté –ručí za závazky společnosti do výše svého vkladu (postavení se blíží postavení společníků ve spol. s r. o.); –obchodní řízení firmy přísluší komplementářům, komanditisté mají kontrolní činnost; –není-li ve spol. smlouvě stanoveno jinak, vytvořený zisk se rozděluje napůl mezi komplementáře a komanditisty, komplementáři si danou polovinu zisku rozdělí rovným dílem a komanditisté podle výše vkladu do společnosti.

13 Kapitálové obchodní společnosti

14 charakteristickým rysem je kapitálová účast společníků, nikoli jejich osobní účast na podnikání nebo řízení společnosti; společníci ručí za závazky jen do výše svého vkladu. V ČR existují dvě formy kapitálových obchodních společností společnost s ručením omezeným – s.r.o. akciová společnost – a.s.

15 Společnost s ručením omezeným (zkratka „spol. s r. o.“ nebo „s. r. o.“) může být založena fyzickými i právnickými osobami (stačí jedna osoba, max. počet společníků je 50); společníci musí vložit vklad do spol. (min. vklad 200 tisíc Kč; hodnota vkladu společníka musí být minimálně 20.000 Kč) společnost odpovídá za své závazky celým svým majetkem, společníci jen do výše svých vkladů; nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, statutárním orgánem je jednatel nebo jednatelé, kontrolním orgánem může být dozorčí rada, kterou volí valná hromada; vytvořený zisk si společníci rozdělují podle výše vkladů

16 Orgány společnosti s ručením omezeným valná hromada nejvyšší orgán společnosti, schvaluje účetní závěrky, dělení zisku, úhrady ztrát, stanovy, změny výše kapitálu, určuje jednatele a dozorčí radu, rozhoduje o vyloučení společníka, fůzích a změnách společenské smlouvy, jednatele – jsou statutárním orgánem společnosti, vykonávají obchodní vedení společnosti, pro jednatele platí zákaz konkurence, jednatelé nesou veškerou právní odpovědnost za chod společnosti, vedou účetnictví, povinnosti vůči úřadům dozorčí rada zřizuje se stanoví-li tak společenská smlouva, dohlíží na činnost jednatelů, kontroluje účetnictví, členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou, dozorčí rada musí mít alespoň 3 členy, členem dozorčí rady nemůže být jednatel a na členy rady se vztahuje zákaz konkurence

17 Výhody a nevýhody společnosti s ručeným omezeným výhody –omezené ručení za závazky společnosti, relativně nízké hodnotě minimálního základního jmění, malá administrativní náročnosti nevýhody –nutnost vedení podvojného účetnictví a výše posunutá laťka v jednání s úřady

18 Akciová společnost (zkratka „akc. spol.“ nebo „a. s.“) může být založena jedním zakladatelem, je-li jím právnická osoba, nebo více zakladateli; základní jmění společnosti je rozvrženo na určitý počet akcií o určité nominální hodnotě; společnost odpovídá za své závazky celým svým jměním, akcionáři za závazky společnosti neručí; nejvyšším orgánem je valná hromada, která volí představenstvo a dozorčí radu, představenstvo pak volí generálního ředitele (je-li ustaven). zakladatelská smlouva a stanovy upravují také jak vydat, nabýt a převést akcie, výše základního kapitálu je stanovena na minimálně 2 mil. Kč nebo 20 mil. Kč,

19 Akcie cenný papír se kterým jsou spojena práva akcionáře na podíl při řízení firmy na zisku, mají listinnou a zaknihovanou podobu, akcie je předmětem dědictví, akcie se skládá z titulní strany, kupónového archu a talónu

20 Orgány akciové společnosti valná hromada nejvyšší orgán společnosti je tvořena akcionáři, koná se nejméně jednou ročně, rozhoduje o změně stanov, o výši základního kapitálu, schvaluje účetní závěrku a rozdělení zisku představenstvo statutární orgán společnosti, řídí a.s. a jedná jejím jménem, má nejméně 3 členy a je voleno valnou hromadou nebo dozorčí radou, pro členy představenstva platí zákaz konkurence (podnikání ve stejném oboru) dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva, přezkoumává účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku, musí být nejméně tříčlenná, členy volí valná hromada.

21 Rozdělení zisku akciové společnosti každý akcionář má právo na podíl ze zisku, tedy na dividendu, podle počtu svých akcií, podmínkou ovšem je, že byl zisk vytvořen a valná hromada rozhodla o vyplácení dividend.

22 Družstva

23 Družstvo společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních anebo jiných potřeb svých členů. Družstva hospodaří především v zemědělství, v bytovém hospodářství včetně výstavby bytů, v obchodě a ve výrobních službách. Družstvo musí mít nejméně pět členů nebo alespoň dvě právnické osoby.

24 Charakteristika družstva založit jej může nejméně pět členů (neplatí, jsou-li členy alespoň dvě právnické osoby), –další členy může postupně přijímat; vystupuje jako právnická osoba (je zapsáno v OR) ručí za své závazky celým svým majetkem, členové za závazky družstva neručí (není-li ve stanovách uvedeno jinak); minimální výše základního vkladu je 50 tisíc Kč (třeba složit alespoň polovinu vkladu a zbývající část mohou splatit do tří let) vrcholným orgánem je členská schůze tvořená všemi členy družstva (rozhoduje o všech důležitých otázkách), společnost řídí a zastupuje představenstvo, ze zákona je vytvořen kontrolní orgán, kterým je kontrolní komise; vytvořený zisk si společníci rozdělují mezi sebou podle výše vloženého vkladu. podle obchodního zákoníku je družstvo povinno vytvořit nedělitelný fond, který slouží k úhradě případných ztrát (tvoří nejméně 10% zapsaného základního kapitálu, každý rok se doplňuje min. o 10% z čistého zisku, max. však do 50% základního kapitálu).

25 Orgány družstva členská schůze nejvyšší orgán družstva, schází se nejméně jednou ročně, schvaluje účetní závěrku, rozdělení a užití zisku, volí členy představenstva a kontrolní komise, rozhoduje o výši základního kapitálu představenstvo řídí činnost družstva, volí ze svých členů předsedu, který řídí jednání představenstva kontrolní komise odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na jiných orgánech družstva, projednává stížnosti členů a kontroluje činnost družstva,

26 Výhody a nevýhody družstva výhody –otevřenost pro další členy, –možno založit i pro nepodnikatelské účely, –členové neručí za závazky družstva. nevýhody –minimální počet zakladatelů 5, –poměrně tvrdý zákaz konkurence.

27 Státní organizace

28 Státní podnik je právnická osoba, jehož zřizovatelem je stát. stát vkládá do začátku podnikání určitý vklad ve formě peněžité či nepeněžité, který tvoří tzv. kmenový kapitál podniku. v čele podniku stojí statutární orgán - ředitel, kterého jmenuje příslušný zástupce státu, většinou ministerstvo, které dohlíží na jeho činnost prostřednictvím dozorčí rady, státní podnik ručí za své závazky pouze svým podnikovým majetkem, stát za závazky podniku neručí, podnik pak je vybaven a hospodaří s majetkem pořízeným ze státního rozpočtu, ale hospodaří pod vlastním jménem, na vlastní odpovědnost. zisk státního podniku je rozdělován v rámci podniku – do rezervního fondu, do fondu FKSP, fondu odměn, apod.

29 Organizační složky státu tzv. rozpočtové organizace (soudy, vojsko, ministerstva apod.) vykonávají činnost, které musí stát zajistit, ale samy si na sebe nevydělají a stát je musí financovat, v případě, že by si složky nějaký příjem vytvořily, musejí jej pak odvést do státního rozpočtu.

30 Příspěvkové organizace jsou právnickou osobou veřejného práva zřízenou k plnění úkolů ve veřejném zájmu (divadla, kina, televize, rozhlas apod.), část svých výdajů hradí samy a na část jim přispívá stát ze státního rozpočtu.

31 Ostatní formy podnikání

32 Občanská sdružení je to forma sdružení podnikatelů, která se řídí občanským zákoníkem - spolky, hnutí, kluby a svazy vznikají na základě smlouvy o sdružení a registrují se na Ministerstvu vnitra ČR, zdrojem příjmů jsou dary, členské příspěvky aj. Nadace jsou zakládány účelově pro dosahování a podporu obecně prospěšných, většinou humanitních cílů, jsou právnickými osobami, finanční prostředky jim poskytl zakladatel nebo jsou tvořeny dary, příspěvky apod..

33 Ostatní formy podnikání Tichá společnost není právní formou podnikání, jedná se o formu sdružování podniků upravené obchodním zákoníkem. zakládají ji min. 2 osoby (FO či PO), které sepisují smlouvu o tichém společenstvím, tichý společník se zavazuje poskytnout podnikateli určitý vklad a podílet se na podnikání kontrolou účetnictví, podnikatel se zavazuje platit část zisku tichému společníku podle výše jeho vkladu. za závazky společnosti ručí podnikatel celým svým majetkem, tichý společník do výše vkladu. Evropská společnost je akciová společnost založená na základě evropského práva (převod podnikání v rámci EU), základní kapitál musí činit min. 120 000 euro, společnost musí mít sídlo na území některého státu EU.

34 Použitá literatura KOČÍ, Jana a Lenka ŠAMŠOVÁ. Základy ekonomiky: pro střední a vyšší hotelové školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2009, 143 s. ISBN 978-80- 7373-059-8. ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie stručný přehled: Teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. 1. vyd. Zlín: CEED nakladatelství, 2002, 279 s. ISBN 80-902-5526-4. Ekonomie on-line [online]. Dostupné z: http://www.ceed.cz/ekonomie.html http://www.ceed.cz/ekonomie.html


Stáhnout ppt "Vzdělávací oblast: Ekonomické vzdělávání Tematická oblast: Ekonomika pro kuchaře Název vyučovací oblasti: Obchodní společnosti a ostatní formy podnikání."

Podobné prezentace


Reklamy Google