Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní informace k veřejné podpoře v OP LZZ Seminář pro žadatele 5. února 2010 Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní informace k veřejné podpoře v OP LZZ Seminář pro žadatele 5. února 2010 Praha."— Transkript prezentace:

1 Základní informace k veřejné podpoře v OP LZZ Seminář pro žadatele 5. února 2010 Praha

2 Právní prameny veřejné podpory Základním pramenem práva upravujícího nakládání s veřejnou podporou je Smlouva o ES (dále jen „Smlouva“). Úpravu veřejné podpory obsahují zejména čl. 87 a násl Smlouvy. Definice veřejné podpory (čl. 87 odst. 1 Smlouvy): 1. Podpora poskytovaná v jakékoli formě státy nebo ze státních prostředků, 2. která narušuje nebo hrozí narušit soutěž tím, že 3. zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, 4. pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné se společným trhem, nestanoví-li tato smlouva jinak.

3 Právní prameny veřejné podpory Sekundárním pramenem upravujícím veřejnou podporu je zejména obecné nařízení o blokových výjimkách:Nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem V souvislosti se světovou finanční a ekonomickou krizí upravila Evropská komise nový nástroj poskytování veřejné podpory, kterým je tzv. dočasný rámec podpory. Kde hledat právní úpravu dočasného rámce: Úřední věstník C 16, 22. 1. 2009, s. 1—9 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:016:0001:0009:CS:PDF

4 Právní prameny veřejné podpory Pravidla veřejné podpory na národní úrovni: zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje zákon č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory

5 Právní prameny veřejné podpory Podpora de minimis: Podmínky poskytování podpory dle pravidla de minimis stanovuje nařízení komise (ES) č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis. Podpora poskytovaná podle pravidla de minimis nesmí u jednoho subjektu za tři po sobě následující účetní období přesáhnout hodnotu 200 000 EUR. I když se jí svým charakterem blíží, není podpora de minimis veřejnou podporou, neboť z důvodu své bagatelní výše nemůže ovlivnit obchod mezi členskými státy a ani narušit hospodářskou soutěž, a nesplňuje tak všechny čtyři znaky veřejné podpory definované v čl. 87 odst. 1 Smlouvy.

6 Kde je možné získat informace k VP Legislativa, judikatura a informace: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže: www.compet.czwww.compet.cz Legislativa EU: http://eur-lex.europa.eu Generální ředitelství pro hosp. soutěž: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_cs.html Judikatura ESD: http://curia.europa.eu/cs/ Pravidla OP LZZ pro poskytování veřejné podpory: Poskytování veřejné podpory v projektech OP LZZ je upraveno příručkou D7 „Veřejná podpora a podpora de minimis v OP LZZ“.

7 Výzva 54, typy poskytované podpory Prostředky poskytované na realizaci projektů v rámci výzvy OP LZZ č. 54 budou mít charakter: podpory de minimis, veřejné podpory podle bodu 4.2.2 dočasného rámce. Není vyloučena kombinace podpory de minimis a veřejné podpory podle dočasného rámce v jednom projektu. Tuto kombinaci ale Řídící orgán nedoporučuje z důvodu nadměrného administrativního zatížení příjemce i poskytovatele při procesu poskytnutí podpory, realizaci projektu a při provádění kontrol čerpání prostředků poskytnutých na projekt.

8 Výzva 54, podpora de minimis Podpora de minimis: maximálně 200 000 EUR pro jeden podnik za poslední tři účetní období (100 000 EUR pro podniky působící v silniční dopravě) dotace až do výše 100% způsobilých výdajů projektu údaj o velikosti podpory de minimis poskytnuté příjemci a jeho případným partnerům získá příjemce z přílohy „Rozdělení veřejné podpory a soukromého financování“.

9 Výzva 54, podpora de minimis Podporu de minimis nelze poskytnout v oblastech uvedených v čl. 1 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1998/2006, kterými jsou: odvětví rybolovu a akvakultury prvovýroba zemědělských výrobků uvedených v příloze č. 1 Smlouvy některé podpory poskytnuté podnikům činným v odvětví zpracování a uvádění zemědělských produktů uvedených v příloze č. 1 Smlouvy na trh podpora při vývozu podpora vázaná na přednostní používání domácího zboží na úkor zboží dováženého podpora podnikům činným v odvětví uhelného průmyslu podpora na nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu poskytované podnikům provozujícím silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu podpora podnikům v obtížích.

10 Výzva 54, podpora podle dočasného rámce Veřejná podpora podle bodu 4.2.2. dočasného rámce je obdobně jako podpora de minimis použitelná na jakékoli činnosti s výjimkou činností přímo vyloučených v bodě 4.2.2. dočasného rámce. Podmínky použití: omezená výše podpory pro 1 subjekt – 500 000 EUR do limitu se započítává podpora de minimis poskytnutá od 1. 1. 2008 časové omezení pro poskytnutí podpory – do 31. 12. 2010 oprávnění příjemci – podniky, které nejsou v obtížích, a podniky, které jsou v obtížích, ale v obtížích nebyly k 1. 7. 2008 před poskytnutím podpory dodá příjemce poskytovateli čestné prohlášení o poskytnutých podporách podle dočasného rámce a podporách de minimis poskytnutých od 1. ledna 2008 a čestné prohlášení ohledně podniku v obtížích

11 Výzva 54, veřejná podpora na vzdělávání Definice podniku v obtížích MSP podle nařízení 800/2008: a) v případě společnosti s ručením omezeným, kde došlo ke ztrátě více než poloviny základního kapitálu a kde ke ztrátě více než jedné čtvrtiny tohoto kapitálu došlo za posledních 12 měsíců, nebo b) v případě společnosti, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti, kde došlo ke ztrátě více než poloviny jejího kapitálu zaznamenaného v účetnictví této společnosti a kde ke ztrátě více než jedné čtvrtiny tohoto kapitálu došlo za posledních 12 měsíců; nebo c) kde nehledě na to, o jaký typ společnosti se jedná, podnik splňuje podmínky vnitrostátního práva pro zahájení kolektivního úpadkového řízení. Malý nebo střední podnik, který existuje méně než tři roky, se po uvedenou dobu pro účely tohoto nařízení považuje za podnik v obtížích pouze tehdy, pokud splňuje podmínky stanovené v prvním pododstavci písm. c).

12 Výzva 54, doporučení ŘO Řídící orgán doporučuje v projektech výzvy č. 54 využívat podporu podle dočasného rámce v co nejširším rozsahu. Důvody: na rozdíl od veřejné podpory podle blokových výjimek lze poskytnout dotaci až do výše 100% způsobilých výdajů projektu dvouapůlnásobně vyšší limit podpory než v případě podpory de minimis do limitu se započítává podpora de minimis pouze tehdy, pokud byla poskytnuta 1. 1. 2008 a později v současném stavu se podpora podle dočasného rámce nezapočítává do limitu podpory de minimis užší okruh vyloučených činností než v případě podpory de minimis

13 Děkuji za pozornost Řídící orgán OP LZZ Oddělení řízení a implementace OP LZZ Odbor řízení pomoci z ESF Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 www.esfcr.cz


Stáhnout ppt "Základní informace k veřejné podpoře v OP LZZ Seminář pro žadatele 5. února 2010 Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google