Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rizika spojená s dopady změny klimatu v Dobrušce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rizika spojená s dopady změny klimatu v Dobrušce."— Transkript prezentace:

1 www.adaptacesidel.cz Rizika spojená s dopady změny klimatu v Dobrušce

2 Plošné povodně Není oficiálně stanoveno a vyhlášeno záplavové území na Dědině Hrozí opakující se povodně na Dědině: ohrožováno zhruba 153 budov, které trvale obývá zhruba 414 obyvatel, z toho 37 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, důchodci) Záplavovém území vodních toků v katastru města se nenachází žádné ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení Problémem je neexistence vodního díla Mělčany Existuje propracovaný systém varování před povodněmi

3 Přívalové deště Brtevský potok, vedle Dědiny, způsobuje v řešeném území časté povodně, a to v Křovicích i v samotné Dobrušce Povodněmi z přívalových dešťů, jsou ohrožena území podél vodních toků, (které nemají záplavové území vyhlášeno ani stanoveno) Ne vždy dostatečně kapacitní kanalizace pro zachycení přívalových dešťů (ul. Javorová, ul. 1. máje) V budoucnu se dá očekávat zvýšený výskyt přívalových dešťů

4 Přívalové deště 2 Nejnáchylnější k vodní erozi jsou pozemky mezi Dobruškou a Domašínem Je třeba řešit opatření k zadržení vody na pozemcích a zamezení zanášení odvodňovacích rigolů splachy z polí Řešit zanášení městské kanalizace, znečišťování komunikací a ostatních zpevněných ploch Bylo by vhodné zatravnění inundačních území Dědiny a Brtevského potoka

5 Krupobití Dle Atlasu podnebí ČR patří Dobruška do území, kde se průměrný roční počet dní s kroupami (1981–2000) pohybuje na hodnotě 1-1,5 dne ročně Projevy extrémních krupobití nejsou na území Dobrušky dohledatelné

6 Sucho Dobruška nepatří do nejohroženější kategorie území ohrožených suchem Projevy sucha se ale mohou vyskytnout V důsledku významného nárůstu zastavěných a zpevněných ploch může hrozit snížení infiltrace do vod podzemních (CHOPAV) Pozitivem je, že není riziko kontaminace podzemní vody ze starých ekologických zátěží Otázkou k řešení je zajištění dostatečných zdrojů pitné vody Problematika zdržení vody v krajině – vodní nádrž Mělčany

7 Teplota Problémy se zvyšující se teplotou se zatím ve městě neprojevují Dnů se sněhovou pokrývkou ubývá (zatím může být chápano i jako pozitivum) Existence ploch, kde může nastat efekt tepelného ostrova (max. naměřená teplota na střeše panelového domu je 85 °C ze dne 13.6.2012 ve 14:43 hod.) Po roce 2020 se očekává, že i v Dobrušce se budou pravidelně vyskytovat tropické dny a tropické noci Požáry v důsledku horka (a sucha) se zatím vyskytují jen výjimečně (31.8.2014) Město je více náchylné na nízké teploty, než na teploty vysoké

8 Ledovka, sněhová kalamita S ohledem na polohu jsou místní na sněhovou pokrývku zvyklí Dnů se sněhovou pokrývkou je průměrně 60 za rok (a ubývají) Stejně tolik dnů je i s mlhou Sněhové kalamity se občas objevují (např. 7. 1. 2011, 6. 2. 2015)

9 Vítr Dobruška neleží v území, kde by byla evidována zvýšená průměrná rychlost větru (zdejší průměry se pohybují okolo 2 – 2,5 m/s) Na území existují jen dva významnější zdroje znečištění ovzduší Projevy inverzních situací a extrémních bezvětří na území Dobrušky nejsou Hrozí větrná eroze půdy Je třeba řešit výsadbou větrolamů

10 Bouře Bouřková kalamita hlášena jen 3. a 4. 7. 2012 Projevy slunečních bouří nejsou na území Dobrušky známy

11 www.adaptacesidel.cz SWOT analýza K diskusi a k doplnění

12 Silné stránky Existuje propracovaný systém varování před povodněmi Záplavovém území vodních toků v katastru města se nenachází žádné ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení Na území Dobrušky se nevyskytují sesuvná a poddolovaná území Není riziko kontaminace podzemních vod ze starých ekologických zátěží Na území existují jen dva významnější zdroje znečištění ovzduší

13 Slabé stránky Ne vždy dostatečně kapacitní je kanalizace pro zachycení přívalových dešťů (ul. Javorová, ul. 1. máje) Hrozí zanášení městské kanalizace, znečišťování komunikací a ostatních zpevněných ploch Není oficiálně stanoveno a vyhlášeno záplavové území na Dědině Povodněmi, zejména z přívalových dešťů, jsou ohrožena území podél vodních toků, které nemají záplavové území vyhlášeno ani stanoveno Na území města nejsou vhodná místa pro protipovodňová opatření na Brtevském potoce Existují plochy, kde může nastat efekt tepelného ostrova Dochází k pěstování nevhodných plodin, které vedou k vodní erozi půdy, zanášení kanalizace a v konečném důsledku zvyšují riziko povodní

14 Příležitosti Dobudování vodního díla Mělčany Nalezení místa pro suché poldry v horní a střední části povodí Brtevského potoka Výsadba větrolamů proti větrné erozi půdy Realizace opatření k zadržení vody na pozemcích a zamezení zanášení odvodňovacích rigolů splachy z polí Zatravnění inundačních území Dědiny a Brtevského potoka

15 Hrozby Zvýšení četnosti přívalových srážek Nedobudování vodního díla Mělčany Opakující se povodně na Dědině Nárůst počtu tropických dní a nocí (po roce 2020) Nerealizace opatření k zadržení vody na pozemcích a zamezení zanášení odvodňovacích rigolů splachy V důsledku významného nárůstu zastavěných a zpevněných ploch snížení infiltrace do vod podzemních (CHOPAV) Nedostatek zdrojů pitné vody

16 Závěr : Co Dobrušce hrozí? Dle místní komunity Přívalové srážky a lokální povodně Extrémně nízké srážky a sucho Extrémně silný vítr, tornádo Plošné (velké říční) povodně Extrémně vysoké teploty a UHI Bouřky (blesky) Dle expertů Přívalové srážky a lokální povodně Extrémně nízké srážky a sucho Plošné (velké říční) povodně Extrémně vysoké teploty a UHI

17 www.adaptacesidel.cz Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Rizika spojená s dopady změny klimatu v Dobrušce."

Podobné prezentace


Reklamy Google