Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do ekonomie Doc.Ing Pavel Janíčko, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do ekonomie Doc.Ing Pavel Janíčko, CSc."— Transkript prezentace:

1 Úvod do ekonomie Doc.Ing Pavel Janíčko, CSc. janicko.pavel@cmkos.cz

2 Makro 1 1.Úvod do makroekonomie. Předmět a metody zkoumání. Hlavní směry v makroekonomické teorie a jejich charakteristiky, porovnání klasického a keynesiánského směru. 2. Agregátní makroekonomické veličiny a jejich vzájemné vztahy. Makroekonomické cíle a nástroje. 3.Pojem ekonomický růst. Zdroje ekonomického růstu. Bariéry ekonomického růstu. Extenzivní vs. intenzivní růst. Potenciální produkt. Hospodářský cyklus a jeho fáze, vnější a vnitřní příčiny cyklických kolísání 4 Spotřeba, investice a úspory, model investičního multiplikátoru. 5. Agregátní poptávka a nabídka, potenciální produkt, deflační a inflační mezera produktu. 6. Trh práce, měření nezaměstnanosti, druhy nezaměstnanosti, rovnováha na trhu práce. 7.Trh peněz, vznik a vývoj peněz, složky nabídky peněz, poptávka po penězích, kreace peněz a peněžní multiplikátor. 8. Charakteristika a druhy inflace, příčiny inflace, Phillipsova křivka, antiinflační terapie 9. Měnový kurz a měnový trh, typy měnových kurzů, intervence centrální banky. 11. Centrální banka a monetární politika, cíle a nástroje monetární politiky, druhy monetární politiky. 12. Státní rozpočet a fiskální politika, státní dluh a deficit státního rozpočtu, peněžní a dluhové financování. 13. Mezinárodní obchod, absolutní a komparativní výhody, platební bilance, účinek cel a kvót na mezinárodní obchod.

3 Literatura makro 1 Literatura –povinná literatura Pavelka, T.: Makroekonomie- základní kurz, Melandrium, Slaný 2007, ISBN 978-80-86175-58-4. Ekonomie. Edited by Paul Anthony Samuelson - William D. Nordhaus, Translated by Martin Gre. 18. vyd. Praha: Svoboda, 2007. xxiii, 775. ISBN 9788020505903. infoinfo Makroekonomie :základní kurz. Edited by Tomáš Pavelka. 2. vyd. [Praha]: Melandrium, 2007. 278 s. ISBN 9788086175522. infoinfo FRANK, Robert H. a Ben S. BERNANKE. Ekonomie [Frank, 2003]. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 803 s. : i. ISBN 80-247-0471-4. infoinfo MANKIW, Gregory N. Zásady ekonomie. Praha: Grada Publishing, 2000. 763 s. ISBN 80-7169-891- 1. infoinfo SAMUELSON, Paul A. a William D. NORDHAUS. Economics [Samuelson, 1992]. 14th ed. New York: McGraw-Hill, 1992. xlii, 784. ISBN 0-07-054879-. infoinfo –doporučená literatura Rusmichová, L.- Soukup, J. a kol.: Makroekonomie. základní kurs. 5. vyd. Slaný: Melandrium, 2002. ISBN 80-86175-24-3 Pačesová, H.:Kapitoly z makroekonomie, BIVŠ, a.s. v Praze, 2011, ISBN 978-80-7265-193-1. Mikroekonomie :středně pokročilý kurz. Edited by Robert Holman. 2. aktualiz. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. xvi, 592 s. ISBN 9788071798620. infoinfo VLČEK, Josef. Ekonomie a ekonomika. 3. vyd. Praha: ASPI, 2005. 559 s. ISBN 807357103X. infoinfo BEDNAŘÍKOVÁ, Marie. Ekonomie a ekonomika. Vyd. 2., přepracované. Praha: ASPI, 2003. 509 s. ISBN 80-86395-46-4. infoinfo

4 Hlavní ekonomické směry Anglická klasická ekonomie. Adam Smith (1723 – 1790) Alfred Marshall (1842 – 1924) An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (Pojednání o podstatě a původu bohatství 1776)Adam SmithAlfred Marshall - konkurence a dělba práce jako nezbytnými předpoklady bohatství všech členů společnosti, princip neviditelné ruky trhu. neviditelné ruky trhu - rozdělení společnosti na třídy (podnikatelé, pozemkoví vlastníci, dělníci) a příslušné rozdělení produktu (zisky, renty, mzdy). - pracovní teorie hodnoty Thomas Malthus (1776 – 1834) An Essay on the Principle of Population (Esej o principu populace).Thomas Malthus - princip přelidnění a jeho řešení prostřednictvím válek a hladomoru. Jean-Baptiste Say - Traité d’économie politique (Pojednání o politické ekonomii 1803). Jean-Baptiste Say (1767 – 1832))Jean-Baptiste Say - Sayův zákon trhů.- nabídka si vytváří automaticky poptávku-neexistuje nerovnováhaSayův zákon trhů David Ricardo (1772 – 1823) On the Principles of Political Economy and Taxation (Zásady politické ekonomie a zdanění-1817)).David Ricardo - teorie absolutních výhod o teorii komparativních výhod.komparativních výhod - teorie pracovní hodnoty a zákon klesající míry zisku.

5 Hlavní ekonomické směry Marxismus Karl Marx ( Karel Marx)1818 – 188318181883 Díla: Kapitál (1867-1883) Ekonomicko-filosofické rukopisy (1844) Komunistický manifest (1848)Komunistický manifest - materialistické pojetí dějin založené na ekonomických zákonitostech - přechod od méně dokonalých k dokonalejším formám společenského a ekonomického uspořádání - odstranění třídní společnosti - teorie vykořisťování

6 Hlavní ekonomické směry Neoklasika Alfred Marshall (1842 – 1924) Principles of Economics (Zásady ekonomie - 1890).Alfred Marshall -propojení klasické školy politické ekonomie a marginalistického přístupu - teorie poptávky a nabídky -teorie produktivnosti všech faktorů roce 1871 vypukla tzv. marginalistická revoluce v ekonomii.1871marginalistická revoluce - teorie mezní užitečnosti.mezní užitečnosti - změna metodologie, ekonomie začíná používat mezní veličiny. William S. Jevons - Theory of Political Economy (Teorie politické ekonomie, 1871).William S. Jevons Carl Menger - Grundsätze der Volkswirtschaftslehre (Zásady národohospodářské nauky, 1871).Carl Menger Léon Walras - Éléments d'économie politique pure (Základy čisté politické ekonomie, 1874)Léon Walras - celková rovnováha Vilfredo Pareto (1848 – 1923), italský profesor Lausannské univerzity,Manuale di economie politica (Rukověť politické ekonomie-1906), základní dílo mikroekonomie. - ordinalistická teorie užitku pomocí konstrukce indiferenčních křivek a tzv. Pareto optimum.Vilfredo ParetoLausannské univerzitymikroekonomieindiferenčních křivekPareto optimum

7 Hlavní ekonomické směry Keynesiánství John Maynard Keynes (1883-1946) The General Theory of Employment Interest and Money (Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz - 1936)John Maynard KeynesThe General Theory of Employment Interest and Money - vznik makroekonomie v moderním pojetí - nevyužití zdrojů v tržní ekonomice - nutnost státních zásahů

8 Hlavní ekonomické směry Neoklasická syntéza John Hicks Keynes and the classics : a suggested interpretation (Pan Keynes a klasikové-1942)John Hicks - IS-LM model, základ neoklasické syntézy.IS-LM modelneoklasické syntézy Paul Samuelson (1915 – 2009) Economics: An Introductory Analysis (Ekonomie: Vstupní analýza - 1948).Paul Samuelson - celosvětově proslulá učebnice ekonomie - spojení mikro a makroekonomie

9 Hlavní ekonomické směry Monetarismus Milton Friedman (1912 – 2006) vydává Capitalism and Freedom (Kapitalismus a svoboda – 1962)Milton Friedman - návrat k tržní principům - odmítnutí vládních zásahů - regulace peněžní zásoby a inflace - odmítnutí sociálního státu

10 Pozitivní a normativní ekonomie Pozitivní ekonomie je pouhým popisem ekonomiky Normativní ekonomie vychází z reality a vytváří hodnotové soudy, stanoví určitá pravidla, normy…

11 Metody ekonomie Analýza a syntéza Indukce a dedukce - termín indukce je způsob konstrukce hypotézy ze získaných faktů. - dedukcí se obvykle rozumí usuzování od obecného k zvláštnímu a jednotlivému

12 Metody ekonomie Pozorování Experiment Matematické a statistické metody

13 Metodologické problémy ekonomie Problém neurčitosti Problém subjetivity

14 Základní otázky ekonomie co? jaké statky (služby) se budou z omezených zdrojů vyrábět (jaké potřeby tedy budou uspokojeny), jak? jakým způsobem se omezené zdroje použijí k uspokojení potřeb, např. jaká kombinace výrobních vstupů je nejvýhodnější pro danou výrobu, pro koho? pro koho se z omezených zdrojů budou statky (či služby) vyrábět.

15 Mikro a makro

16 Ekonomický koloběh

17 Hranice produkčních možnosti (PPF - product possibilities frontier) PPF zobrazuje všechny maximální dostupné kombinace statků, které mohou být vyrobeny při 100% využití daných zdrojů (tzn. daných výrobních faktorů a technologií). PPF je modelovou situací, kdy celá společnost vyrábí pouze dva statky. Jde o zjednodušení reality.

18 Hranice produkčních možnosti (PPF - product possibilities frontier)

19 Obrázek nám ukazuje, jak vypadá taková klasická hranice produkčních možností (PPF). Modrá plocha značí všechny možné kombinace výroby daných 2 statku (A a B). Na obrázku jsou znázorněny 3 body (X,Y a Z). Bod X - značí, že daná ekonomika je neefektivní (bude vysvětleno dále) Bod Y - ekonomika vyrábí efektivně, je na hranici svých produkčních možností Bod Z - je bod, kam se dané ekonomika nikdy nemůže dostat, jelikož pomocí svých zdrojů není schopna daný počet statků vyrobit.

20 Hranice produkčních možnosti (PPF - product possibilities frontier) Ekonomika může vyrábět buď efektivně nebo neefektivně. Efektivní výroba znamená, že není možné zvýšit výrobu jednoho statku, bez nutnosti snížení výroby jiného statku (není možné vyrobit více statku A, aniž bychom nesnížili množství statku B). Tudíž efektivní ekonomika (efektivní výroba v dané ekonomice) se nachází přímo na hranici produkčních možností. Proč jsou ekonomiky neefektivní?

21 Hranice produkčních možnosti (PPF - product possibilities frontier) PPF zkrátka dokumentuje, že ekonomie je vědou o volbě. Vždy musím zvolit z dvou statků, na který se zaměřím více, a na který méně. Mám možnost se nacházet pouze v 1 bodě - 1 varianta = volba. PPF ilustruje ekonomickou vzácnost a zároveň odpovídá na tři základní otázky ekonomie: Co vyrábět? - Ilustruje nám bod na PPF. Jak vyrábět? - Výběr efektivních metod při omezených zdrojích = alokace zdrojů. Pro koho? - Nelze uspokojit všechny = alokace výsledku

22 Posuny hranice produkčních možností

23 Posuny PPF Zobrazují (dlouhodobý) ekonomický růst (neboli růst potenciálního produktu Y ) Příčinou je přírůstek zdrojů v ekonomice Ekonomika je schopna vyprodukovat více výstupů


Stáhnout ppt "Úvod do ekonomie Doc.Ing Pavel Janíčko, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google