Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodaření nepodnikateských organizací 1 Finance a řízení - rozpočty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodaření nepodnikateských organizací 1 Finance a řízení - rozpočty."— Transkript prezentace:

1 Hospodaření nepodnikateských organizací 1 Finance a řízení - rozpočty

2 Hospodaření nepodnikateských organizací 2 Rozpočetnictví Rozpočty nevýdělečných organizací:  Rozpočet celé organizace  Vnitroorganizační, útvarový rozpočet  Rozpočet pořízení majetku (provozní, investiční)  Rozpočet mezd  Rozpočet jednotlivých činností  Rozpočetní účetní výkazy  Sestavování rozpočtů dle metodiky  Kontroly plnění rozpočtů Obce – rozpočet příjmů a výdajů

3 Hospodaření nepodnikateských organizací 3 Rozpočtový proces - zásady  Zásada každoročního sestavování a schvalování rozpočtu  Zásada reálnosti a pravdivosti  Zásada úplnosti a jednotnosti rozpočtu  Zásada dlouhodobé vyrovnanosti rozpočtu

4 Hospodaření nepodnikateských organizací 4 Postup sestavování rozpočtu Postup sestavování rozpočtu ve všech typech organizací nelze jednotně stanovit: Postup:  Příprava rozpočtu  Předběžný rozpočet příjmů  Předběžný rozpočet výdajů (odpisový plán, rozpočet osobních nákladů, čerpání fondů …)  Projednání rozpočtů včetně dotací, grantů  Sestavení a schválení rozpočtu  Kontrola a hodnocení

5 Hospodaření nepodnikateských organizací 5 Typy rozpočtů v neziskové organizaci Programový rozpočet: rozčlenění celé organizace na jednotlivé činnosti (programy)  Náklady (včetně rozčlenění režijních nákladů)  Výnosy (zdroje finančních prostředků) Jednotlivé fáze tvorby 1.Identifikace jednotlivých programů (nákladová střediska) 2.Vyjádření přímých nákladů (nákupy, služby, osobní náklady, investice - odpisy, ostatní) 3.Klíčování režijních nákladů 4.Stanovení (odhad) výnosů – stanovení ceny produktů

6 Hospodaření nepodnikateských organizací 6 Typy rozpočtů v neziskové organizaci Zdrojový rozpočet: Vícezdrojové financování: určení z kterých zdrojů budeme hradit které druhy nákladů Rozpočet finančních toků: Upravuje programový rozpočet vzhledem ke skutečným tokům finančních prostředků  Roční  Čtvrtletní  měsíční

7 Hospodaření nepodnikateských organizací 7 Investiční rozpočet  Odpisy  Účelová dotace  Systémová dotace  Výnosy z prodeje DM  Účelové dary  Převod z rezervního fondu

8 Hospodaření nepodnikateských organizací 8 Rozpočtová opatření  Rozpočtové provizorium  Přesuny rozpočtových prostředků při neměnném celkovém objemu  Povolené překročení rozpočtu (např. u mezd PO)  Vázání rozpočtových výdajů

9 Hospodaření nepodnikateských organizací 9 Členění nákladů  Pravidelně se opakující náklady  Nepravidelné náklady (generální opravy)  Náklady na rozvoj  Rozpočty režijních nákladů (klíčování na činnosti, poměrování, rozúčtování) – oddělené účtování hlavní a doplňkové činnosti

10 Hospodaření nepodnikateských organizací 10 Výsledek hospodaření Vyrovnaný rozpočet Nevýdělečné organizace: výnosy = náklady OSS, USC: příjmy = výdaje Zlepšený výsledek hospodaření – DČ (rozpočet rozdělení zisku)

11 Hospodaření nepodnikateských organizací 11 Metody sestavování rozpočtu režijních nákladů  Stanovení výše režijních nákladů na úrovni skutečnosti minulého období (neprojeví se tlak na snížení)  Statistické hodnocení časových řad, analýza vztahů mezi měřitelnými výkony, aktivitami a činnostmi…  Rozpočtování od nulového základu (granty) – odhad finanční náročnosti aktivit  Přiřazování režijních nákladů výnosům (% poměr)  Kombinace metod

12 Hospodaření nepodnikateských organizací 12 Kroky přiřazování nákladů jednotlivým činnostem  Identifikace jednotlivých odpovědnostních středisek  Sestavení finančního plánu jednotlivých středisek  Vyjádření přímých nákladů jednotlivých středisek  Vyjádření režijních nákladů organizace  Rozdělení režijních nákladů na jednotlivá střediska  Porovnání plánu a skutečnosti, včetně analýzy odchylek

13 Hospodaření nepodnikateských organizací 13 Příklad - rozdělení režijních nákladů HČ a DČ PO vykázala spotřebu energie 55 tis. Kč, spotřebu vody 15 tis. Kč, mzdové náklady režijních pracovníků 320 tis. Kč, mzdové odvody 95 tis. Kč. Přeúčtujte poměrnou část nákladů z hlavní činnosti do doplňkové, když organizace dosahuje v HČ výnosy 750 tis. Kč a v DČ 195 tis. Kč. Řešení: poměr výnosů HČ a DČ: HČ 79%, DČ 21%, ve stejném poměru budou rozděleny všechny režijní náklady

14 Hospodaření nepodnikateských organizací 14 Kalkulace v nevýdělečných organizacích Stanovení kalkulační jednice: (odlišnosti dle charakteru činností a typu organizace) Př:  PO – jedna hodina, student, pacient, klient, výkon.…  Obecní úřady – obyvatel, metr čtvereční plochy, … Přímé náklady, režijní náklady, hlavní činnost, doplňková činnost, jednotlivé činnosti dle daňových zákonů …

15 Hospodaření nepodnikateských organizací 15 SWOT analýza - vnější prostředí  Analýza ohrožení a příležitostí  Trendy v politickém, ekonomickém, demografickém a sociálním vývoji okolí  Uvážení nebezpečí a příležitostí  (konkurence, financování projektů, makro a mikro ekonomické procesy)  Přijetí odpovídající strategie  Možnost získání konkurenční výhody, finančních prostředků

16 Hospodaření nepodnikateských organizací 16 Analýza vnitřního prostředí Silné a slabé stránky – vnitřní faktory efektivnosti:  Styl řízení  Tradice  Zdroje (materiální, lidské)  Cíle  Know – how

17 Hospodaření nepodnikateských organizací 17 Efektivnost veřejných výdajů  Jak efektivně jsou veřejné finanční prostředky vynakládány  Hospodárnost  Účelnost  Analýza vývoje a struktury veřejných výdajů  Růst veřejných výdajů


Stáhnout ppt "Hospodaření nepodnikateských organizací 1 Finance a řízení - rozpočty."

Podobné prezentace


Reklamy Google