Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Jana Kadlecová Název materiálu: VY_32_INOVACE_9_CLOVEK_A_PRAVO_15.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Jana Kadlecová Název materiálu: VY_32_INOVACE_9_CLOVEK_A_PRAVO_15."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Jana Kadlecová Název materiálu: VY_32_INOVACE_9_CLOVEK_A_PRAVO_15 Závazky ze smluv uzavírané se spotřebitelem Téma sady:Člověk a právo Obor, ročník:Obchodní akademie, 2. ročník, Ekonomické lyceum, 3. ročník Datum vytvoření:duben 2013 Anotace : Obecná ustanovení spotřebitelských smluv, povinnosti podnikatele, zakazující ujednání distančních smluv a smluv uzavíraných mimo obchodní prostory, možnosti odstoupení od smlouvy. Metodický obsah : Výklad nového učiva

2 Spotřebitelské smlouvy Mezi kým se uzavírají spotřebitelské smlouvy? Víte, jak se liší tyto smlouvy od smluv mezi podnikateli navzájem? Jsou smlouvy, které uzavírá podnikatel se spotřebitelem. Základní zásady Veškerá sdělení vůči spotřebiteli musí podnikatel učinit jasně a srozumitelně v jazyce, ve kterém se uzavírá smlouva. Lze-li obsah smlouvy vyložit různým způsobem, použije se výklad pro spotřebitele nejpříznivější. K ujednáním odchylujícím se od ustanovení zákona stanovených k ochraně spotřebitele se nepřihlíží.

3 Povinnosti podnikatele Před uzavřením smlouvy musí podnikatel sdělit spotřebiteli svoji totožnost (tel., adresu), označení zboží nebo služby (vlastnosti), cenu (způsob výpočtu), způsob platby a dodání, náklady na dodání, práva z vadného plnění, dobu trvání závazku, podmínky ukončení závazku, údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření.

4 Zakazující ujednání Zakázaná jsou ujednání, která zakládají v rozporu s požadavkem přiměřenosti významnou nerovnováhu práv nebo povinností stran v neprospěch spotřebitele; vylučují nebo omezují spotřebitelova práva z vadného plnění; spotřebitele zavazují plnit, zatímco podnikateli vznikne povinnost plnit splněním podmínky závislé na jeho vůli; umožňují, aby podnikatel nevydal spotřebiteli, co mu spotřebitel vydal, i v případě, že spotřebitel smlouvu neuzavře či od ní odstoupí.

5 Další zakázaná ujednání zakládající podnikateli právo odstoupit od smlouvy bez důvodu, zatímco spotřebiteli nikoli, zavazující spotřebitele neodvolatelně k plnění za podmínek, s nimiž neměl možnost se seznámit před uzavřením smlouvy, dovolující podnikateli, aby ze své vůle změnil práva či povinnosti stran, odkládající určení ceny až na dobu plnění, umožňující podnikateli zvýšení ceny, bez možnosti odstoupení od smlouvy pro spotřebitele, zbavující spotřebitele práva podat žalobu nebo ukládající povinnost uplatnit právo výlučně u rozhodčího soudu.

6 Distanční smlouvy a závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory jsou smlouvy bez současné fyzické přítomnosti stran, tj. (s využitím prostředků komunikace na dálku). Vyhledejte v zákoně, která další sdělení musí podnikatel sdělit spotřebiteli před uzavřením smlouvy. § 1820, např.: náklady na prostředky komunikace, pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva,…

7 Smlouva uzavírané mimo obch. prostory se považuje také smlouva uzavřená v prostoru obvyklém pro podnikatelovo podnikání, pokud k jejímu uzavření došlo bezprostředně poté, co podnikatel oslovil spotřebitele mimo tyto prostory, během zájezdu organizovaného podnikatelem za účelem propagace a prodeje zboží či poskytování služeb. Jaká úskalí mají tyto smlouvy? Znáte některé případy nespokojených zákazníků? Jak lze předejít některým nepříjemnostem? Diskutujte.

8 Odstoupení od smlouvy Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li: o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, při dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky. Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy, může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty.

9 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel převezme zboží od spotřebitele v jeho domácnosti na své náklady, jestliže spotřebitel odstoupí od smlouvy uzavřené mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, zboží bylo dodáno do domácnosti spotřebitele v okamžiku uzavření smlouvy a povaha zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou.

10 Nemožnost odstoupení Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce novin, periodik nebo časopisů, uzavírané na základě veřejné dražby, o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. 1. Vyhledejte v zákoně další případy, v kterých spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy. 2. Dodal-li podnikatel spotřebiteli něco bez objednávky, musí spotřebitel vše vrátit? (Bod č. 1 - § 1837, bod č. 2 - § 1838.)

11 Prameny a literatura Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník RYSKA, Radovan a Monika PUŠKINOVÁ. Právo pro střední školy: podle nového občanského zákoníku. Vyd. 7., V nakl. Eduko 1., přeprac. Praha: Eduko, 2012, 86 s. ISBN 978-80-87204-57-3. Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Jana Kadlecová Název materiálu: VY_32_INOVACE_9_CLOVEK_A_PRAVO_15."

Podobné prezentace


Reklamy Google