Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vnitřní trh Evropské unie: Volný pohyb osob FSV UK, LS 2009 - 2010 Prof. Ing. Luděk Urban, CSc, Jean Monnet Professor ludek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vnitřní trh Evropské unie: Volný pohyb osob FSV UK, LS 2009 - 2010 Prof. Ing. Luděk Urban, CSc, Jean Monnet Professor ludek."— Transkript prezentace:

1 Vnitřní trh Evropské unie: Volný pohyb osob FSV UK, LS 2009 - 2010 Prof. Ing. Luděk Urban, CSc, Jean Monnet Professor ludek. urban@gmail.com

2 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb osob Literatura : 1.Týč,V., Základy práva Evropské unie pro ekonomy, kap.V, 2.Urban, L., Evropský vnitřní trh a příprava České republiky na začlenění,kap.4.2, 3.Europarliament, Fact Sheets on the European Union, Part III, 3.2.2, 3.2.3, 4.The Internal Market – Ten Years without Frontiers, 2003, 5.www.euroskop.czwww.euroskop.cz 6.www.euractiv.comwww.euractiv.com 7.www.euractiv.cz

3 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb osob Obsah 1.Volný pohyb pracovníků 1.Zakotvení v ŘS 2.Legislativní základ 3.Současná úprava 2.Svoboda usazování (podnikání) 3.Překonání překážek volného pohybu osob a svobody usazování 1.Sociální ochrana pracovníků z jiné členské země 2.Vzájemné uznávání nabyté kvalifikace 3.Odstranění kontroly osob na hranicích mezi členskými zeměmi 4.Současný stav legislativy schengenské oblasti (schengenské acquis) 4.Pracovní mobilita v zemích Společenství

4 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb osob 1. Volný pohyb pracovníků Revoluční požadavek, v platnosti od roku 1968, do té doby : kontrola osob na hranicích, pas, platné vízum, o které bylo nutno žádat,volný pohyb osob až později 1.1 Zakotvení v ŘS Záměr : Usnadnit hledání lepších pracovních a životních podmínek, zlepšení kvalifikace, právo pracovat, usadit se a podnikat v jiné členské zemi, Ulehčit situaci na pracovním trhu dvou skupin zemí : s nedostatkem a přebytkem pracovních sil, Vytvořit evropský pracovní trh, propojit nabídku a poptávku na trhu pracovních sil, aniž by narážela na národní hranice, Přispět ke stále „užšímu spojení evropských národů“ : vzájemné poznání a porozumění 1.2 Legislativní základ : ŘS : týká se pouze ekonomicky činných osob : zaměstnanců, osob v pracovním poměru ( workers, čl. 48-51 ), osob samostatně výdělečně činných (čl. 52-58), s platností od 1968, Rozšíření okruhu osob v Jednotném evropském aktu (1987) : studenti, důchodci a osoby žijící z nezávislých příjmů, MS a AS : občanství Unie : každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států,

5 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb osob Od 1994 se tato svoboda týká také pracovníků zemí Evropského hospodářského prostoru a vztahuje se také na osoby z třetích zemí, které pobývají legálně v některé členské zemi, Zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti : při přijímání, odměňování, přeřazování, úpravě pracovních podmínek atd., AS rozšiřuje : zákaz diskriminace z důvodů pohlaví, rasového nebo etnického původu, víry nebo světového názoru, invalidity nebo sexuální orientace“ (čl.13) „Národní zacházení“ : stejná práva a povinnosti jako pracovníci hostitelského státu, sport, Právo ucházet se o zaměstnání nabízené v kterékoli členské zemi, volně se pohybovat, pobývat, zůstat, Právo nabývat na území jiného členského státu nemovitosti (půdu a budovy aj.), čl. 54 Omezení ve dvou případech : ohrožení veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a veřejného zdraví a zaměstnání ve veřejných službách, Podpora výměny mladých pracovníků, Shrnutí : obsah svobody : právo každého občana (a jeho rodiny) přesunout se do jiné členské země s cílem pracovat a usadit se v ní za stejných podmínek jako občané této země, Legislativa odstraňuje administrativní překážky při přechodu hranic, umožňuje trvalý pobyt, definuje rodinu a její příslušníky a definuje omezení

6 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb osob 1. 3 Současná úprava Vstup na území členského státu : bez víza, s identifikačním průkazem nebo pasem, odpadá kontrola osob zemí Schengenského prostoru, Právo pobytu : hledání práce ( 3, resp. 6 měsíců ), registrace, po této době právo pobytu :“permit“ (Residence Permit for a National of a Member State of the EC“, 1968, vydává se automaticky, nutné potvrzení o ekonomické činnosti (zaměstnavatele) nebo o samostatné výdělečné činnosti, platí pět let, možné prodloužení, týká se také dalších osob, pokud se prokáží, že mají dostatečné finanční zdroje a uzavřené zdravotní pojištění, Právo vstupu a pobytu platí rovněž pro rodinné příslušníky ( manželský partner, děti do 21 let závislé na rodičích, rodiče z obou stran), „suitable housing“, mohou pracovat Občané třetích států jako rodinní příslušníci, Nová směrnice (2004) : s platností od roku 2006 nebudou občané EU muset žádat o právo pobytu při přesunu do jiné členské země, ta může požadovat registraci, Zaměstnávání : zákaz předpisů omezující pracovní příležitosti pro pracovníky členských zemí (podíl zahraničních pracovníků, rezervace pro domácí pracovníky), zaměstnávání rodinných příslušníků, „National treatment“ : rovné zacházení nejen u odměňování atd., ale také u dalších nároků a dávek ( sociální dávky, odborné školení, podpora bydlení, rodinné přídavky, činnost v odborech aj.), Po skončení zaměstnání : právo trvalého pobytu v členské zemi zemi (po pětiletém nepřerušovaném pobytu, v důchodovém věku, postižení úrazem), platí i pro rodinné příslušníky, bez podmínek,

7 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb osob Omezení volného pohybu pracovníků : z důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti, veřejného zdraví, nikoli kvůli trestné činnosti, možnosti vyhoštění, Zaměstnání ve státní službě : upraveno rozhodnutím ESD, 1986 : jobs „which involve direct or indirect participation in the exercise of powers conferred by public law“, vlastní výkon státní moci, 1988 : vyjmenovány sektory : armáda, policie, bezpečnost, soudy, daňová správa, diplomatická služba, zaměstnání ve státním aparátu, v regionální, obecní administrativě, centrální bance Nevztahuje se na zdravotnické, vzdělávací, výzkumné instituce Podpora volného pohybu pracovníků (ŘS,čl. 41): Vzájemné uznávání diplomů a vysvědčení, Výměna mladých pracovníků : Program PETRA ( 1988-1994), odborný výcvik mladých osob ( 16-28), tři týdny až tři měsíce, Program Leonardo da Vinci ( po roce 1994), EURES, od roku 1993 : databanka o volných pracovních místech, s údaji o životních a pracovních podmínkách, země EU a země Evropského hospodářského prostoru, Nástroj k vytvoření evropského trhu práce, půl milionu zájemců ročně,

8 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb osob 2. Svoboda usazování (podnikání) Zásady uplatňované u volného pohybu pracovníků se vztahují také na právo vstupu a pobytu živnostníků, obchodníků, řemeslníků, podnikatelů a svobodných povolání, Propojení svobody volného pohybu pracovníků a svobody volného poskytování služeb, ŘS : legislativní úprava : prosadit postupně „svobodu usazování pro příslušníky jednoho členského státu na území státu druhého v průběhu přechodného období“…„za podmínek stanovených vnitrostátními předpisy, jaké příslušný stát ukládá vlastním příslušníkům“ (čl. 52), Znamená „právo zahajovat a provozovat svobodná a živnostenská povolání, jakož i zřizovat a řídit podniky“ (tamtéž), pobočky, agentury (čl. 54), Stejné zásady : zákaz diskriminace z důvodů státní příslušnosti, nezavádět nová omezení, rovné zacházení (při respektování domácích předpisů), právo na vstup a pobyt, právo vykonávat ekonomickou činnost, právo nabývat nemovitosti, omezení činnosti (ohrožení veřejného zájmu, veřejné bezpečnosti, veřejného zdraví, působení v orgánech veřejné moci), právo zůstat v zemi,

9 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb osob Týká se hlavně svobodných povolání, malých a středních podnikatelů (živnostníci, řemeslníci,podnikatelé), právo poskytovat služby v bankovnictví, pojišťovnictví a v dopravě ošetřeno v ŘS zvlášť, Předpokládaný postup : všeobecný program odstraňování překážek svobody usazování, později postupovat podle různých druhů povolání (čl.54) Shrnutí : 1.Odstranění diskriminace při usazování subjektů z jiné členské země, 2.Usazování podle podmínek, pravidel a regulí hostitelské země, 3.Postup : obecný rámec, v dalším podle povolání, harmonizace a vzájemné uznávání

10 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb osob 3. Překonání překážek volného pohybu osob a volného usazování Dva problémy : 1.Jak bude vyřešeno sociální zabezpečení osob pracujících v jiné členské zemi, 2.Jak se bude uznávat odborná kvalifikace získaná v jiné členské zemi Sociální ochrana pracovníků z jiné členské země Musí být dána záruka, že s přechodem za prací do jiné členské země nebudou ztracena práva a nároky získané v domovské zemi, ošetřeno v ŘS (čl. 51), Zásady : 1.Migrující pracovníci přispívají do fondů sociálního pojištění (sociální, nemocenské a důchodové pojištění) pouze v jedné zemi, 2.O práva nabytá v předchozím období nepřicházejí, 3.Důchody nabyté v kterékoli členské zemi se vyplácejí oprávněné osobě, i když pobývá v jiném členském státě, 4.Délky období, po které pojištění trvá, se sčítají, ať pracovník působí v kterékoli členské zemi Vyžaduje kooperaci národních systémů sociálního pojištění, Nepředkládá sjednocení těchto systémů, Podmínky sociálního zabezpečení zůstávají v kompetenci členských států, Pohyb nezaměstnaných osob,

11 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb osob 3.2 Vzájemné uznávání nabyté kvalifikace 1. Problém : výkon povolání vyžaduje určitou kvalifikaci, jež poskytuje národní vzdělávací soustava, Rozdíly mezi zeměmi, nebezpečí diskriminace, ztížení mobility, adaptace na požadavky jiné členské země, ŘS : odstranit rozdíly mezi národními předpisy členských států, které by bránily volnému pohybu pracovních sil (čl. 49 ), Jak uznávat, dva způsoby : vzájemné uznávání, harmonizace 2. V počátečním období ( až do konce 80.let ) : sektorový (oborový) přístup : směrnice přesně stanovující podmínky (minimální požadavky: obsah a délka studia) pro uznávání diplomů a vysvědčení získaných v jiných členských zemích, harmonizace a vzájemné uznávání, Tzv. regulovaná povolání, převážně ve zdravotnickém sektoru, vzájemné uznávání prakticky automatické, jistota pro hostitelské země, nutno žádat, Lékaři : ( 1975,1978,1997 ), Zubní lékaři : ( 1978), Všeobecné zdravotní sestry : ( 1977 ), Veterináři : ( 1978 ), Porodní asistentky : ( 1980), Lékárníci : ( 1985 ), Architekti : (1985), Právníci : (1977, 1998) : rozdíly v právních soustavách, právo usazení původně jen na základě diplomu hostitelské země, pokrok ( 1998 ) : nutno mít asistenta při soudním řízení, po třech letech právo na samostatnou praxi,

12 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb osob Sektorový přístup u ostatních profesí : velké rozdíly, právo na usazení a na poskytování služeb, vzájemné uznávání bez harmonizace : Autodopravci : ( 1974,1977 ), Pojišťovací agenti a brokeři ( 1976), Holiči : ( 1982 ), Samostatní obchodní agenti : (1986 ) Změna sektorového přístupu na začátku 90.let, přechod k rámcovým (obecným) směrnicím : zdlouhavost sektorového přístupu, vzájemné uznávání, bez podrobné specifikace, Čtyři případy : 1. Vzájemné uznávání vysokoškolského diplomu ( zakončené studium, minimálně tři roky ), bez obsahového vymezení (1988,v platnosti od 1990), 2. Vzájemné uznávání vysvědčení o uzavřeném středoškolském nebo odborném vzdělání (1992), 3. Vzájemné uznávání kvalifikace získané odbornou přípravou nebo praxí (1992), 4. Vzájemné uznávání kvalifikace v oborech neošetřených směrnicemi (sektor textilu, oděvnictví, zpracování kůže a dřeva aj., 1999),

13 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb osob Konsolidovaná směrnice o uznávání profesní kvalifikace (2005), s platností od 2007, nahrazuje celkem 15 směrnic, (z toho 12 sektorových, zejména zdravotnické profese a tři rámcové směrnice o uznávání kvalifikace regulovaných profesí ) U regulovaných profesí : není automatické : lze požadovat zkušební období („adaptation period“, zpravidla šestiměsíční praxe) nebo zkoušku („aptitude test“) v případě, že se podmínky získání kvalifikace podstatně liší, Kde platí uznávání: ve všech členských zemích, včetně nových, plus tři země Evropského hospodářského prostoru (Island,Norsko a Lichtenštejnsko), plus Švýcarsko (2002), Zavedení evropského zdravotního průkazu platného ve všech členských zemích a poskytujícího přístup k lékařskému ošetření kdekoli, bez dosavadního papírování (2005), Možnost léčení v jiné členské zemi,

14 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb osob Boloňský proces (2003) : vytvoření Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání, dohoda 40 evropských zemí o všeobecném uznávání vysokoškolských diplomů a harmonizaci délky studia (od 2005), tři stupně vysokoškolského studia : bakalář, magistr, PhD, vzájemné uznávání diplomů, Závěr : 1.Prakticky každému občanu EU se otevírá možnost hledat a nacházet zaměstnaní po celém území EU, plus území EHP, plus Švýcarska, 2. Poněkud nepřehledný systém uznávání nabytých kvalifikací, přijat návrh EK na zjednodušení a většinou automatické uznávání všech diplomů a vysvědčení (2005),

15 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb osob Odstranění kontroly osob na hranicích mezi členskými zeměmi 1.Vývoj : ŘS nemluví o volném pohybu osob, ale pouze o volném pohybu ekonomicky činných osob ( zaměstnanců, živnostníků, podnikatelů, svobodných povolání ), Bílá kniha (1985) : návrh na rozšíření okruhu osob, zejména studentů Rozšíření okruhu osob v Jednotném evropském aktu (1987) : studenti, důchodci, osoby žijící z nezávislých důchodů, nutná jednomyslnost MS zavádí „občanství Unie“ (čl. 8), zakotvuje „právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států“ (čl.8a) Dva dopady : 1. Rozšíření okruhu osob s právem volného pohybu : senioři, studenti, rentiéři, dostatek prostředků a nemocenské pojištění, 2. Odstranění hraničních kontrol pro občany členských zemí i občany třetích zemí 2.Zcela nová hlava v AS : „Vízová, azylová, přistěhovalecká a jiné politiky týkající se volného pohybu osob“ ( Hlava IV ), nutná spolupráce členských zemí, Nové úkoly : vnitřní a vnější bezpečnost Unie, AS : Unie jako „prostor svobody, bezpečnosti a práva“ 1.Bezpečnost občanů ES, překračování vnitřních hranic, 2.Kontrola vnějších hranic, společný postup při udělování víz, azylu, společné zásady přistěhovalecké politiky

16 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb osob 3.Odstraňování kontrol na hranicích mezi členskými státy Odstranění kontrol osob na hranicích až v polovině 90.let, podmínka jednomyslnosti (AS,čl. 67), mezivládní dohoda pěti zemí ( Francie, Německa, tří zemí Beneluxu ) mimo rámec komunitárního práva, Dvě Schengenské smlouvy : Schengenská smlouva (1985), Schengenský prováděcí konvence (1990), s platností od března 1995, Členy : 13 členských zemí plus Norsko a Island ( bez Velké Británie, Irska), Obsah : 1.Odstranění kontrol osob na hranicích signatářských států (Řecko si ponechává), právo na znovuzavedení kontrol z důvodů národní bezpečnosti, možnost provádět ověřování totožnosti, Reakce Unie na zajištění bezpečnosti po teroristických útocích na objekty v USA (září 2001) : evropský zatykač, 2.Posílení ochrany vnější hranice jako kompenzace za absenci kontroly na vnitřních hranicích, zabránit ilegálnímu přistěhovalectví, pašování drog, aj., sladění pravidel pro udělování víz a azylu, úsilí o společnou vízovou, přistěhovaleckou a azylovou politiku, Ilegální přistěhovalectví a jeho rozsah : podle odhadu kolem půl milionu osob

17 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb osob Přistěhovalectví a problém zemí EU s ohledem na demografické trendy, Počet obyvatel EU se zvyšuje hlavně díky přistěhovalectví (2001 : dvě třetiny přírůstku), OECD (2001) : Evropě chybí na 2 miliony kvalifikovaných pracovníků, hlavně v nových technologiích, Snaha EU přilákat nové odborníky ze zemí mimo EU a současně udržet vlastní specialisty před emigrací do USA, Poptávka nejen po vysoce kvalifikovaných odbornících, ale také po pracovnících s nízkou kvalifikací (pro zemědělství, sezónní práce, stavebnictví, služby pro domácnost), Imigrace není odpověď na demografické změny, Minimální standardy pro udělení azylu (2003) Společná pravidla pro azylovou politiku : jednotný postup členských zemí (2006), Haagský program (2004) : tři úkoly (do roku 2010): jak zvládnut příliv uprchlíků a osob žádajících o ochranu, jak rozdělit břemeno nákladů mezi členské země, jak rozhodovat o žádostech o azyl, eventuálně o návratu azylantů, Počet žádostí o azyl

18 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb osob 3.Posílená spolupráce policejních a soudních orgánů, schengenský informační systém (SIS) : soustřeďování a předávání údajů o osobách z třetích zemí překračujících vnější hranice, výměna informací o hledaných osobách, odcizených vozidlech a zbraních, falešných penězích aj., spolupráce pohraničních orgánů, policie a konzulátů schengenské skupiny zemí, Zapojení Velké Británie a Irska, Zapojení nových členských zemí, spolupráce policejních a soudních orgánů, SIS II : plné zapojení nových členských zemí

19 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb osob 3.4 Současný stav legislativy schengenské oblasti (schengenské acquis ) : Začlenění „Schengenu“ do prvního pilíře : z počátku součástí třetího pilíře (součinnost v otázkách vnitra a justice na základě mezivládní spolupráce ), AS začlenila do 1.pilíře ( AS, Hlava IV), Význam : návrh směrnic předkládá Komise, směrnice přijímá Rada za spolupráce s EP, ESD ve hře Schengenská oblast (prostor) není totožná s prostorem EU : zatím 13 zemí EU (bez Velké Británie a Irska), plus Norsko a Island (1999), Švýcarsko (2004), plus nové členské země (2008) Právo volného pohybu a pobytu : zrušeny vnitřní hranice pro všechny občany EU, nejen zaměstnance, ale také samostatně výdělečné osoby, podnikatele, studenty, ostatní osoby (za podmínky, že mají dostatek finančních zdrojů, aby nebyli závislí na sociální pomoci v hostitelské zemi a mají zdravotní pojištění), průkaz totožnosti nebo pas, Týká se i rodinných příslušníků : bez ohledu na státní příslušnost, případně nutnost víza,

20 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb osob Občané třetích zemí : vstup a pobyt si zatím řeší každá členská země sama, existují dohody mezi EU a vybranými třetími zeměmi, jež usnadňují vstup a pobyt : platí pro občany Evropského hospodářského prostoru, Turecka, zemí Maghrebu, zemí ACP, Vstupní vízum pro občany třetích zemí, na než se vztahuje vízová povinnost, Omezení volného pohybu : stejná jako u příslušníků členských zemí, Ochrana vnějších hranic a harmonizace postupu Právo vstupu občanů třetích zemí : řeší každá členská země sama, dohody s třetími zeměmi, Třetí země rozděleny na dvě skupiny (vízová povinnost, bez víza ), záleží na každé zemi, Udělení azylu je záležitostí členského státu : Dublinská konvence o právu na azyl (1997 ) :

21 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb osob 4. Pracovní mobilita pracovníků v zemích Společenství Přes právo ucházet se o práci v jiné členské zemi, přes odstranění diskriminace je mobilita pracovníků přes hranice velmi nízká, 2000 : zhruba 5 mil. osob žilo v jiném členském státě, od poloviny 80.let se jejich podíl zásadně nezvětšil, 2006 : EK : v jiném členském státě žije zhruba 1,5 % občanů EU, tento podíl se za posledních 30 let nijak nezměnil, Relativně nejvíce v Lucembursku (34 % činného obyvatelstva) Belgie (5,8 %, přítomnost evropských institucí a sídla NATO), dále Německo ( 38 % všech migrantů ze zemí Unie), Itálie a Španělsko prakticky „uzavřené“ ( jen 0,3 % a 0,5 % obyvatel z jiných členských zemí), Na pracovní trhy členských zemí vstupují spíše občané třetích zemí, jejich počet vysoko převyšuje migranty z členských zemích, 2000 : přes 17 mil.osob, z Turecka, severní Afriky, zemí bývalé Jugoslávie, Příčiny nízké mobility : EK (2003) : rodinné důvody (61 %), jazykové bariéry (29 %), nedostatek informací o pracovních příležitostech (20 %), Koho se týká pracovní mobilita : úzký okruh osob : vysoce kvalifikovaní manažéři, odborníci v oborech spojených s novými technologiemi, pracovníci ve stavebnictví, „pendleři“ v příhraničních oblastech, nesnese srovnání s USA, Vysoká mobilita u studentů : jeden milionů mladých lidí prostřednictvím programu Erasmus, 2006 : EK vyhlásila Evropským rokem mobility pracovníků,

22 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb osob Problém pracovních trhů v EU : velké rozdíly v mírách nezaměstnanosti, napjatá situace v určitých segmentech pracovního trhu, neřeší se příchodem pracovníků z jiných členských zemí, ale spíše přesunem výroby do jiných zemí, Nové členské země a mobilita pracovníků : dřívější zkušenosti (jižní rozšíření EU v 80. letech, všeobecné omezení volného pohybu pracovníků na sedm let), Rozdíl rozšíření v roce 2004 : možnost zavést omezení, přechodné období (2+3+2), teoreticky do roku 2011, EK : (2000) studie o očekávaných dopadech rozšíření na přesuny pracovníků z Východu na Západ, zanedbatelné dopady : při úplném uvolnění pohybu pracovníků přesun 335 tisíc občanů během deseti let, Hodnocení po dvou letech (jaro 2006) : Tři skupiny zemí : Omezení minimálně do roku 2009 : Německo a Rakousko, Postupné otevírání trhu práce po roce 2006 : Belgie, Dánsko, Francie, Lucembursko, Holandsko, Plné otevření pracovního trhu : Velká Británie, Irsko, Švédsko, Finsko, Itálie, Portugalsko, Španělsko, Řecko Postavení Bulharska a Rumunska : ze zemí EU-15 plné otevření pouze Švédsko a Finsko

23 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb osob Zpráva EK (2006) : nepotvrdily se obavy, že pracovníci z nových zemí vytlačí domácí, získali místa, o něž domácí pracovníci neměli zájem, kde byl nedostatek pracovních sil, Volný pohyb osob, závěr : 1.Velká vymoženost, skromný rozsah mobility, evropský trh práce neexistuje, 2.Stále zůstává nesplněn úkol z AS : do pěti let sjednotit zásady vízové, azylové a přistěhovalecké politiky, 3.Volný pohyb osob mezi členskými zeměmi není nástrojem proti nezaměstnanosti,

24 Prof. Ing. Luděk Urban, CScVnitřní trh EU: Volný pohyb osob Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Vnitřní trh Evropské unie: Volný pohyb osob FSV UK, LS 2009 - 2010 Prof. Ing. Luděk Urban, CSc, Jean Monnet Professor ludek."

Podobné prezentace


Reklamy Google