Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2016/2017 Informace pro rodiče vycházejících žáků 28.9.2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2016/2017 Informace pro rodiče vycházejících žáků 28.9.2016."— Transkript prezentace:

1 Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2016/2017 Informace pro rodiče vycházejících žáků 28.9.2016

2 Přijímací řízení Podávání přihlášek 1. kolo  Ředitel střední školy je povinen vyhlásit nejméně jedno kolo přijímacího řízení a v rámci přijímacího řízení může stanovit přijímací zkoušku.  Jestliže se přijímací zkouška nekoná, informuje o této skutečnosti písemně uchazeče nebo zákonného zástupce bez zbytečného odkladu (včetně přiděleného registračního čísla). 28.9.2016

3  Uchazeč může podat 2 přihlášky (na 2 školy nebo 2 obory na téže škole)  Tiskopisy přihlášek dostanou žáci ve škole (i s vyplněným a potvrzeným prospěchem)  Součástí přihlášky jsou ostatní dokumenty, které jsou uvedeny v kritériích podle zaměření SŠ (např. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, posudek školského poradenského zařízení včetně vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímací nebo talentové zkoušky. 28.9.2016

4 NOVÝ TYP PŘIHLÁŠEK pro pokusné ověřování Jestliže podává uchazeč 2 přihlášky, vyplňuje je ÚPLNĚ STEJNĚ (IDENTICKY), tzn. název 1. školy a název 2. školy musí být na obou přihláškách ve stejném pořadí. Přihlášky musí být úplně stejně vyplněné. 28.9.2016

5 Přihlášky podávají uchazeči – zákonný zástupce – sami přímo řediteli SŠ. Obory s talentovou zkouškou (umělecké obory) do 30.11.2015 (termín přijímacích zkoušek, jednotná kritéria přijetí, předpokládaný počet přijímaných uchazečů, otevírané obory – do 30.10.) Ostatní obory do 15.3.2016 (jednotná kritéria – do 31.1) TERMÍNY PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK 28.9.2016

6 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY  Pozvánka k přijímacímu řízení se zasílá nejpozději 14 dnů před termínem konání PZ  Jestliže se PZ nekonají, uchazeč bude písemně informován (včetně přiděleného registračního čísla), výsledky nejdříve uveřejněny 22.dubna  1. kolo se koná 22. 4. – 30.4.2016, u oborů s talentovou zkouškou od 2.1. – 15.1.2016 28.9.2016

7 Všechny SŠ zřizované ZK budou zapojeny do tzv. pokusného ověřování: jednotné přijímací zkoušky z matematiky a její aplikace a českého jazyka a literatury do oborů zakončených maturitní zkouškou - formou CERMAT testů. Do pokusného ověřování budou zapojeny i některé soukromé SŠ a církevní SŠ. Přijímací zkoušky 15. 4. 2016 pro 4 - leté obory vzdělání 13. 5. 2016 náhradní termín 28.9.2016

8 Pokusné ověřování se netýká:  oborů s talentovou zkouškou;  gymnázia se sportovní přípravou;  nástavbového studia;  zkráceného studia;  ostatních forem vzdělávání. 28.9.2016

9 Pokud se uchazeč k PZ nedostaví  Jen z vážných důvodů (zdravotních)  Písemná omluva do 3 dnů řediteli SŠ  Bude mu tedy poskytnut náhradní termín nejpozději do 1 měsíce. Školy zapojené do pokusného ověřování mají náhradní termín stanoven na 13.5.2016 28.9.2016

10  Do pokusného ověřování zapojeny obě uchazečem vybrané školy, PZ uchazeč vykoná na škole č. 1 a výsledky z pokusného ověřování se na školu č. 2 přenesou. Tento přenos zajistí Centrum.  Do pokusného ověřování je zapojena pouze škola č. 1, uchazeč zde vykoná přijímací zkoušky ve stanoveném termínu (15.4.2016) a na škole č. 2 proběhne přijímací řízení dle kritérií stanovených danou školou (22.4. – 30.4.2016)  Do ověřování je zapojena pouze škola č. 2, uchazeč zde vykoná přijímací zkoušky ve stanoveném termínu (15.4.2016) a na škole č. 1 proběhne přijímací řízení dle kritérií stanovených danou školou (22.4. – 30.4.2016) 28.9.2016 Pokusné ověřování přijímacího řízení

11 V jednotlivých kolech PŘ hodnotí ředitel školy uchazeče podle:  hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (1. a 2.pol. 8.roč., 1.pol.9.roč.)  výsledků hodnocení dosaženém při talentové zkoušce;  výsledků hodnocení PZ, je-li stanovena a dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. Hodnocení přijímacího řízení 28.9.2016

12  Ředitel SŠ ukončí hodnocení přijímacího řízení do 3 pracovních dnů po termínu přijímacích zkoušek  U škol zapojených do pokusného ověřování budou výsledky zveřejněny nejdříve 22. dubna.  V případě nekonání přijímacích zkoušek (soukromé školy, obory vzdělání s výučním listem) – výsledky nejdříve 22.dubna  PŘIJATÍ: seznam zveřejněn ve škole na veřejně přístupném místě (ve škole + internet – min. 15 dnů)  NEPŘIJATÍ: uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí Výsledky přijímacího řízení 28.9.2016

13  Doručování rozhodnutí (o nepřijetí):  Obálku označit razítkem „Uložit jen 7 dnů“.  Rozhodnutí, které nelze doručit, se vkládá po uplynutí doby 5 pracovních dnů do domovní schránky, pak se považuje za doručené. Doručování rozhodnutí 28.9.2016

14 Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele SŠ o výsledku přijímacího řízení (tj. rozhodnutí o NEPŘIJETÍ) lze podat ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.  odvolání se podává písemně přímo řediteli SŠ, ten v rámci autoremedury může odvolání vyřídit nebo celý spis postoupí na KÚ (lhůta na vyřešení 30 dnů). Odvolání 28.9.2016

15 2. a další kola přijímacího řízení Pro 2. a další kola přijímacího řízení je neomezený počet přihlášek  Počty volných míst oznamuje ředitel střední školy Krajskému úřadu, informace zveřejňovány na www.zkola.cz www.zkola.cz  Přijímací zkouška (pokud je stanovena) se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení dalšího kola.  Pozvánka se zasílá nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání přijímací zkoušky  Není povinností středních škol vyhlašovat další kola, když již naplnily plánované počty studentů 28.9.2016

16 K čemu slouží zápisový lístek:  Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu studovat na vybrané střední škole.  Každý uchazeč o vzdělání ve střední škole obdrží pouze jeden zápisový lístek na své ZŠ.  Do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (vyvěšení) musí zákonný zástupce odevzdat zápisový lístek řediteli SŠ (lhůta pro odevzdání lístku je také dodržena, je-li předána v dané lhůtě na poště). Zápisový lístek 28.9.2016

17  Pokud uchazeč zápisový lístek v dané lhůtě neodevzdá, ztrácí nárok stát se studentem dané školy.  Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět.  To neplatí v případě, když: - uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání; - uchazeč již uplatnil ZL na některý z oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat na „klasickou“ střední školu. 28.9.2016

18 Náhradní zápisový lístek vydává orgán, který jej vydal  Na základě písemné žádosti;  Čestné prohlášení, že nebyl a nebude ZL uplatněn;  Podpis uchazeče 28.9.2016

19 Podpora odborného vzdělávání Zařazeno celkem 16 oborů (převážně stavební a strojírenské obory). Žáci obdrží finanční příspěvek z rozpočtu Zlínského kraje - (při splnění stanovených podmínek): 1. roč. – 300Kč/měs., za vyznamenání na konci roku 1 500Kč 2. roč. – 400Kč/měs., za vyznamenání na konci roku 2 500Kč 3. roč. – 500Kč/měs., za vyznamenání na konci roku 5 000Kč Přehled podporovaných oborů a podmínky pro vyplácení jsou uveřejněny na www.zkola.cz v sekci „podpora řemesel v odborném školství“.www.zkola.cz 28.9.2016

20 Informační zdroje Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje www.zkola.cz  Kalendář dnů otevřených dveří;  Elektronická publikace „Kam na školu ve Zlínském kraji“  Podpora řemesel v odborném školství;  2. a další kola přijímacího řízení. 28.9.2016

21 www.burzaskol.cz Virtuální nabídka středních škol Zlínského kraje všech zřizovatelů. Členění:  Podle oborového zaměření,  Podle okresů; Propojení se stránkami www.zkola.cz.www.zkola.cz Další užitečné informace: www.atlasskolstvi.czwww.atlasskolstvi.cz, www.cermat.cz, www.gwo.cz (průvodce světem povolání)www.cermat.cz www.gwo.cz 28.9.2016

22 Děkuji za pozornost. Konzultační hodiny: Středa (14.15 – 15.15 hod.) nebo kdykoli po domluvě.


Stáhnout ppt "Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2016/2017 Informace pro rodiče vycházejících žáků 28.9.2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google