Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Šikana Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Wrubelová. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Šikana Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Wrubelová. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785."— Transkript prezentace:

1 Šikana Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Wrubelová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2  z francouzského slova chicane;  jde o fyzické i psychické omezování či týrání jedince v kolektivu;  chybně bývá jako „šikana“ označováno také byrokratické obtěžování a omezování.

3 Podoby šikany  fyzická;  psychická;  projevuje se ve všech věkových i sociálních skupinách;  objevuje se zejména u uzavřených kolektivů škola, vojna, vězení. Obr. 1

4 Znaky šikany  jednání je záměrné;  existuje nepoměr sil mezi agresorem a obětí;  agrese je samoúčelná, je hlavním cílem šikany;  opakování.

5 Příčiny šikany  změna životních podmínek;  krize autority;  osobnostní charakteristiky členů skupiny;  nevhodné chování autority.

6 Agresor  starší;  fyzicky vyspělejší jedinec nebo skupina;  zakomplexovaný, s nedostatkem sebevědomí;  má horší výsledky ve škole, v práci;  bývá málo oblíbený v kolektivu;  může mít problémy v rodině.

7 Motivy agresora  upoutání pozornosti;  zabíjení nudy;  motiv „Mengeleho“ – zkoumá, kam až může zajít, šikana je experimentem;  žárlivost;  prevence – jedinec se bojí šikany, proto začne sám;  motiv vykonat „něco velkého“.

8 Oběť  nepoznáme na první pohled;  vzhledově, sociálně, mentálně nebo tělesně handicapovaní jedinci;  člověk úzkostný, plachý;  osoba odlišná rasově, národnostně, vyznáním nebo chováním;  nový člen skupiny.

9 Formy šikany  závisí na věku účastníků a pohlaví;  nejhorší formy šikanování jsou tam, kde oběť pobývá s agresorem na jednom místě;  ignorování oběti, její izolace;  pomlouvání a zesměšňování;  vyhrožování. Obr. 2

10 Formy šikany  udílení násilných a manipulativních příkazů;  vydírání;  krádeže věcí, jejich poškozování a nedovolená manipulace s nimi;  fyzické násilí;  pohlavní zneužívání a znásilnění.

11 Kyberšikana  využívá mobilní telefony, fotoaparáty, kamery a internet;  nahrání ponižující situace na mobilní telefon a její rozesílání ve formě MMS či přes internet;  pomocí facebooku, e-mailových zpráv, blogů.

12 Dopad šikany  negativně postihuje nejen oběť, ale i agresora a ostatní členy skupiny;  působí i na jedince stojícího mimo skupinu, například rodiče šikanovaného;  u agresorů dochází k upevňování antisociálních postojů;  ostatní členové skupiny mohou mít názor, že společnost není schopna zajistit bezpečnost některým jedincům a toto jednání není trestáno, což se odrazí v budoucím chování;  u obětí dochází k posttraumatickým stresovým poruchám.

13 Dopad šikany  zhoršení pracovních výsledků;  absence v zaměstnání či záškoláctví;  klesá sebevědomí a sebehodnocení obětí;  problémy s navazováním vztahů ;  šikanovaný může řešit problémy útěkem k drogám a alkoholu;  u obětí šikany roste pravděpodobnost, že se v budoucnu budou dopouštět neetického chování a násilí.

14 Mobbing  formy znepříjemňování života na pracovišti;  charakteristická je pro ně skrytost, rafinovanost a zákeřnost;  za mobbing lze považovat chování, které se objevuje alespoň 1x týdně po dobu minimálně 6 měsíců;  sexuální obtěžování na pracovišti;  špatné zacházení bez sexuální či rasové příčiny.

15 Bossing  druh mobbingu;  šikany se dopouští nadřízený pracovník;  příčiny bossingu:  strach o vlastní pracovní pozici;  „tlak shora“, vedoucí pracovník na podřízeného přenáší frustraci z vlastního neúspěchu.

16  bullying – označení pro šikanu ve školním prostředí;  domestic violence – šikana v domácím prostředí;  ostrakismus – počáteční stádium šikany, vyloučení jedince z kolektivu.

17 Možnosti prevence šikany  pozitivní mezilidské vztahy;  respektování individuality a odlišnosti jedince;  etické chování, zejména tolerance;  chování podle právních norem.

18 Skupinový úkol  Na základě pozorování vypište formy šikany, se kterými jste se setkali.  Navrhněte vlastní program řešení a prevence šikany ve vaší škole.

19 Použité zdroje  Vybrané kapitoly ze sociální pedagogiky. 1. vyd. Editor Lenka Müllerová. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2002, 190 s. Skripta (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem). ISBN 80-704-4458-4.  Str. 3. Obr. 1. Dalia098. [cit. 2013-07-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bullying.jpg  Str. 9. Obr. 2. Isaías Alves da Cruz. [cit. 2013-07-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bob%27s_ fighting.png


Stáhnout ppt "Šikana Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Wrubelová. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785."

Podobné prezentace


Reklamy Google