Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální prostředky rehabilitace zdravotně postižených JUDr. Pavel Ptáčník, MPSV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální prostředky rehabilitace zdravotně postižených JUDr. Pavel Ptáčník, MPSV."— Transkript prezentace:

1 Sociální prostředky rehabilitace zdravotně postižených JUDr. Pavel Ptáčník, MPSV

2 Poskytovatelé sociální rehabilitace: občanská sdružení zdravotně postižených, obecně prospěšné společnosti, nadace, některá zdravotnická zařízení, domovy pro osoby se zdravotním postižením.

3 Klienti sociální rehabilitace Do systému sociální rehabilitace vstupují osoby s dlouhodobým či trvalým zdravotním postižením za účelem absolvování nácviku potřebných dovedností, směřujících k překonávání některých sociálních důsledků vzniklých v souvislosti s jejich zdravotním postižením a nalezení aktivní participace ve společnosti.

4 Základní postupy při provádění sociální rehabilitace Za základní postupy při provádění sociální rehabilitace lze považovat: psychosociální terapii směřující k akceptaci existujícího zdravotního postižení, reedukační činnosti zaměřené na využívání a rozvoj zachovaného potenciálu poškozených funkcí, edukační činnosti zaměřené na rozvíjení nepostižených funkcí a schopností.

5 Specializované rehabilitační programy Mezi specializované rehabilitační programy patří zejména: sebeobsluha a vedení domácnosti, samostatný pohyb a prostorová orientace, nácvik speciálních dovedností, používání kompenzačních pomůcek, sociální komunikace, poradenství.

6 Stávající právní úprava Právní úprava sociální rehabilitace je provedena v § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění: „Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb.“

7 Základní činnosti a úkony při poskytování sociální rehabilitace a)nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování: 1.nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů, 2.nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování, 3.nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti, 4.nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru, 5.nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního podpisu,

8 b)zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 1.doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět, 2.nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky, 3.nácvik chování v různých společenských situacích, 4.nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi, Základní činnosti a úkony při poskytování sociální rehabilitace

9 c)výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, d)pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 1.podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, 2.informační servis a zprostředkovávání služeb, Základní činnosti a úkony při poskytování sociální rehabilitace

10 Financování sociální rehabilitace Poskytovatelé sociální rehabilitace jsou financováni na základě Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím MPSV a malé míře i MZ. Financování je nenárokové.

11 Nedostatky současného stavu Nejsou dostatečně vymezeny základní vztahy a vazby v systému sociální rehabilitace, a to zejména: a)nárok osoby na sociální rehabilitaci, b)okruh oprávněných osob, kterým má být sociální rehabilitace poskytnuta, c)výčet a součinnost všech relevantních institucí, které se mají na provádění sociální rehabilitace podílet, d)udělování akreditací subjektům pro provádění sociální rehabilitace.

12 Základní nedostatky současného způsobu financování: veškeré aktivity, které se v oblasti sociální rehabilitace provádějí, jsou financovány výlučně prostřednictvím nenárokových dotací ze státního rozpočtu, provozovatelé všech center a středisek se potýkají s neustálou existenční nejistotou. Za této situace bez garantovaného finančního zajištění nelze tyto činnosti při udržení potřebné úrovně a kvality do budoucna dlouhodobě provozovat.

13 Děkuji vám za pozornost Kontakt: email:ptacnik.pavel@vlada.cz tel.: 224 002 241


Stáhnout ppt "Sociální prostředky rehabilitace zdravotně postižených JUDr. Pavel Ptáčník, MPSV."

Podobné prezentace


Reklamy Google